Konfigurationer och konfigurationsläsaren

AEM konfigurationer används för att hantera inställningar i AEM och fungerar som arbetsytor.

Vad är en konfiguration?

En konfiguration kan övervägas från två olika vypunkter.

 • En administratör använder konfigurationer som arbetsytor i AEM för att definiera och hantera grupper med inställningar.
 • En utvecklare använder den underliggande konfigurationsmekanismen som implementerar konfigurationer för att behålla och slå upp inställningar i AEM.

Sammanfattning: ur administratörens synvinkel är konfigurationer hur du skapar arbetsytor för att hantera inställningar i AEM, medan utvecklaren bör förstå hur AEM använder och hanterar dessa konfigurationer i databasen.

Oavsett perspektiv har konfigurationerna två huvudsyften AEM:

 • Konfigurationer möjliggör vissa funktioner för vissa användargrupper.
 • Konfigurationer definierar åtkomsträttigheter för dessa funktioner.

Konfigurationer som administratör

AEM administratör och författare kan betrakta konfigurationer som arbetsytor. De här arbetsytorna kan användas för att samla ihop grupper av inställningar samt tillhörande innehåll för organisering genom att implementera åtkomsträttigheter för dessa funktioner.

Du kan skapa konfigurationer för många olika funktioner i AEM.

Exempel

En administratör kan till exempel skapa två konfigurationer för redigerbara mallar.

 • WKND-General
 • WKND-Magazine

Administratören kan sedan skapa allmänna sidmallar med WKND-General-konfigurationen och sedan använda mallar som är specifika för tidskriften under WKND-Magazine.

Administratören kan sedan koppla WKND-general till allt innehåll på WKND-webbplatsen. Konfigurationen av WKND-Magazine skulle bara kopplas till tidskriftswebbplatsen.

Genom att göra detta:

 • När en skribent skapar en ny sida för tidningen kan han eller hon välja bland allmänna mallar (WKND-General) eller tidskriftsmallar (WKND-Magazine).
 • När en innehållsförfattare skapar en ny sida för en annan del av webbplatsen som inte är tidskriften, kan författaren bara välja bland de allmänna mallarna (WKND-General).

Liknande inställningar kan göras inte bara för redigerbara mallar utan även för molnkonfigurationer, ContextHub-segment och Content Fragment-modeller.

Använda konfigurationsläsaren

Med Configuration Browser kan en administratör enkelt skapa, hantera och konfigurera åtkomsträttigheter för konfigurationer i AEM.

OBSERVERA

Det är bara möjligt att skapa konfigurationer med hjälp av Konfigurationsläsaren om användaren har admin-behörighet. admin Rättigheter krävs också för att tilldela behörighet till konfigurationen eller på annat sätt ändra en konfiguration.

Skapar en konfiguration

Det är mycket enkelt att skapa en ny konfiguration i AEM med hjälp av Configuration Browser.

 1. Logga in AEM som Cloud Service och välj Verktyg -> Allmänt -> Konfigurationsläsaren på huvudmenyn.

 2. Tryck eller klicka på Skapa.

 3. Ange en titel och ett namn för din konfiguration.

  Skapa en konfiguration

  • Titeln ska vara beskrivande.
  • Namnet blir nodnamnet i databasen.
   • Den genereras automatiskt baserat på titeln och justeras enligt AEM namnkonventioner.
   • Den kan vid behov justeras.
 4. Kontrollera vilken typ av konfigurationer du vill tillåta.

 5. Tryck eller klicka på Skapa.

TIPS

Konfigurationer kan vara kapslade.

Redigera konfigurationer och deras åtkomsträttigheter

Om du tänker på konfigurationer som arbetsytor kan åtkomsträttigheter anges för dessa konfigurationer för att framtvinga vem som får och inte får komma åt dessa arbetsytor.

 1. Logga in AEM som Cloud Service och välj Verktyg -> Allmänt -> Konfigurationsläsaren på huvudmenyn.
 2. Markera den konfiguration som du vill ändra och tryck eller klicka sedan på Egenskaper i verktygsfältet.
 3. Välj eventuella ytterligare funktioner som du vill lägga till i konfigurationen
  OBSERVERA

  Det går inte att avmarkera en funktion när konfigurationen har skapats.

  1. Använd knappen **Gällande behörigheter** för att visa en matris med roller och vilka behörigheter de för närvarande har för konfigurationer. ![Fönstret Effektiva behörigheter](/docs/experience-manager-65/assets/configuration-effective-permissions.png?lang=sv)
 4. Om du vill tilldela nya behörigheter anger du användar- eller gruppnamnet i fältet Välj användare eller grupp i avsnittet Lägg till nya behörigheter.
  • Fältet Markera användare eller grupp erbjuder automatisk komplettering baserat på befintliga användare och roller.
 5. Välj lämplig användare eller roll bland resultaten för automatisk komplettering.
  • Du kan markera flera användare eller roller.
 6. Kontrollera de åtkomstalternativ som de markerade användarna eller rollerna ska ha och klicka på Lägg till.
  Lägga till åtkomsträttigheter till en konfiguration
 7. Upprepa stegen för att välja användare eller roller och tilldela ytterligare åtkomsträttigheter efter behov.
 8. Tryck eller klicka på Spara och stäng när du är klar.

Konfigurationer som utvecklare

Som utvecklare är det viktigt att du vet hur AEM som Cloud Service fungerar med konfigurationer och hur den hanterar konfigurationsupplösning.

Separation av konfiguration och innehåll

Även om administratören och användarna kan tänka på konfigurationer som arbetsplatser för att hantera olika inställningar och innehåll, är det viktigt att förstå att konfigurationer och innehåll lagras och hanteras separat av AEM i databasen.

 • /content är hemma i allt innehåll.
 • /conf är startsida för all konfiguration.

Innehållet refererar till den associerade konfigurationen via en cq:conf-egenskap. AEM utför en sökning baserat på innehållet och det är en sammanhangsberoende cq:conf-egenskap för att hitta rätt konfiguration.

Exempel

I det här exemplet antar vi att du har programkod som är intresserad av DAM-inställningar.

Conf conf = resource.adaptTo(Conf.class);
ValueMap imageServerSettings = conf.getItem("dam/imageserver");
String bgkcolor = imageServerSettings.get("bgkcolor", "FFFFFF");

Startpunkten för all konfigurationssökning är en innehållsresurs, vanligtvis någonstans under /content. Det kan vara en sida, en komponent på en sida, en resurs eller en DAM-mapp. Det här är det innehåll som vi letar efter rätt konfiguration för i det här sammanhanget.

Nu när Conf-objektet finns till hands kan vi hämta det specifika konfigurationsobjekt som vi är intresserade av. I det här fallet är det dam/imageserver, som är en samling inställningar som är relaterade till imageserver. Anropet getItem returnerar ValueMap. Vi läser sedan en bgkcolor-strängegenskap och anger standardvärdet FFFFFF om egenskapen (eller hela config-objektet) inte finns.

Nu ska vi titta på motsvarande JCR-innehåll:

/content/dam/wknd
  + jcr:content
   - cq:conf = "/conf/wknd"
  + image.png [dam:Asset]

/conf/wkns
  + settings
   + dam
    + imageserver [cq:Page]
     + jcr:content
      - bgkcolor = "FF0000"

I det här exemplet antar vi en WKND-specifik DAM-mapp här och en motsvarande konfiguration. Från och med den mappen /content/dam/wknd ser vi att det finns en strängegenskap med namnet cq:conf som refererar till konfigurationen som ska användas för underträdet. Egenskapen ställs vanligtvis in på jcr:content för en resursmapp eller -sida. Dessa conf-länkar är explicita, så det är enkelt att följa dem genom att bara titta på innehållet i CRXDE.

Om vi hoppar i /conf följer vi referensen och ser att det finns en /conf/wknd-nod. Detta är en konfiguration. Observera att sökningen är helt genomskinlig för programkoden. Exempelkoden har aldrig någon dedikerad referens till den, den döljs bakom Conf-objektet. Vilken konfiguration som tillämpas styrs helt av JCR-innehållet.

Vi ser att konfigurationen innehåller en fast namngiven settings-nod som innehåller de faktiska objekten, inklusive dam/imageserver som vi behöver i vårt fall. Ett sådant objekt kan tolkas som ett inställningsdokument och representeras vanligtvis av en cq:Page som innehåller det faktiska innehållet.jcr:content

Slutligen ser vi egenskapen bgkcolor som vår exempelkod behöver. ValueMap som vi kommer tillbaka från getItem baseras på sidans jcr:content-nod.

Konfigurationsupplösning

I det grundläggande exemplet ovan visades en enda konfiguration. Men det finns många fall där du vill ha olika konfigurationer, till exempel en global standardkonfiguration, en som skiljer sig åt för varje varumärke och kanske en specifik konfiguration för dina delprojekt.

Som stöd för detta har konfigurationssökningen i AEM arv- och reservmekanism i följande prioritetsordning:

 1. /conf/<siteconfig>/<parentconfig>/<myconfig>
  • Specifik konfiguration som refereras från cq:conf någonstans i /content
  • Hierarkin är godtycklig och kan utformas precis som webbplatsstrukturen, det är inte programkodens sak att veta detta
  • Kan ändras vid körning av användare med konfigurationsprivilegier
 2. /conf/<siteconfig>/<parentconfig>
  • Bläddra bland föräldrar efter reservkonfigurationer
  • Kan ändras vid körning av användare med konfigurationsprivilegier
 3. /conf/<siteconfig>
  • Bläddra bland föräldrar efter reservkonfigurationer
  • Kan ändras vid körning av användare med konfigurationsprivilegier
 4. /conf/global
  • Systemglobala inställningar
  • Vanligtvis globala standardinställningar för din installation
  • Inställd av en admin-roll
  • Kan ändras vid körning av användare med konfigurationsprivilegier
 5. /apps
  • Standardinställningar för program
  • Korrigerat med programdistribution
  • Skrivskyddad vid körning
 6. /libs
  • AEM
  • Endast ändringsbar av Adobe, projektåtkomst tillåts inte
  • Korrigerat med programdistribution
  • Skrivskyddad vid körning

Använda konfigurationer

Konfigurationer i AEM baseras på Sling Context-Aware Configurations. Sling-paketen innehåller ett tjänst-API som kan användas för att få kontextmedvetna konfigurationer. Kontextmedvetna konfigurationer är konfigurationer som är relaterade till en innehållsresurs eller ett resursträd, vilket beskrivs i föregående exempel.🔗

Mer information om kontextmedvetna konfigurationer, exempel och hur du använder dem finns i Sling-dokumentationen.

ConfMgr-webbkonsolen

För felsökning och testning finns en ConfMgr-webbkonsol på https://<host>:<port>/system/console/conf, som kan visa konfigurationer för en viss sökväg/ett visst objekt.

ConfMgr

Ange bara:

 • Innehållsbana
 • Objekt
 • Användare

Klicka på Lös för att se vilka konfigurationer som är lösta och få exempelkod som löser dessa konfigurationer.

Kontextmedveten webbkonsol för konfiguration

För felsökning och testning finns en kontextmedveten konfiguration-webbkonsol på https://<host>:<port>/system/console/slingcaconfig, som gör det möjligt att fråga efter kontextmedvetna konfigurationer i databasen och visa deras egenskaper.

Kontextmedveten konfigurationskonsol

Ange bara:

 • Innehållsbana
 • Konfigurationsnamn

Klicka på Lös för att hämta associerade kontextsökvägar och egenskaper för den valda konfigurationen.

På denna sida