Felsöka Adobe Campaign-integreringen

OBSERVERA

Den här sidan gäller Campaign Classic.

Följande felsökningstips hjälper dig att lösa de vanligaste problemen du kan stöta på när du integrerar AEM med Adobe Campaign:

Allmänna felsökningstips

För båda integreringarna kan du kontrollera om HTTP-anrop skickas (AEM > Adobe Campaign, Adobe Campaign > AEM):

 • När integreringar misslyckas kontrollerar du att dessa samtal kommer till den andra änden (för att undvika brandväggs-/SSL-problem).
 • För AEM funktionalitet ser du att json-anrop begärs från AEM författargränssnitt. dessa bör inte resultera i ett HTTP-500-fel. Om HTTP-500-fel visas kontrollerar du error.log om du vill ha mer information om detta.
 • Genom att höja felsökningsnivån för kampanjklasser i AEM kan du även felsöka problem.

Om anslutningen misslyckas

Kontrollera att du har konfigurerat aemserver i Adobe Campaign.

Om bilderna inte visas i Adobe Campaign Console

Kontrollera HTML-källan och bekräfta att du kan öppna URL:en från klientdatorn. Om URL:en innehåller localhost:4503 ändrar du konfigurationen för Day CQ Link Externalizer på författarinstansen så att den pekar på en publiceringsinstans som kan nås från Adobe Campaign konsoldator.

Se Konfigurerar Externalizer.

Om du inte kan ansluta från AEM till Adobe Campaign

Leta efter följande felmeddelande i Adobe Campaign:

No datasource defined in the instance 'default'.

Make sure the DNS alias used to access the server is correct (for example, avoid hard-coded IP addresses). (iRc=16384)

Åtgärda problemet genom att ändra följande i $CAMPAIGN_HOME/conf/config-<instance-name>.xml:

<dataStore hosts="*" lang="en_GB">

Om inga data visas i Adobe Campaign-dialogrutan

Kontrollera att du inte har några avslutande snedstreck (/) efter portnumret i Adobe Campaign.

chlimage_1-149

Om du får en varning om ditt språkområde

Om du startar Apache HTTPD-tjänsten och ser felet "Warning: setlocale: LC_CTYPE cannot change locale" se till att du har sv_CA.ISO-8859-15 locale installerade på datorn.

Du kan kontrollera om den är installerad med local -a. Om den inte är installerad kan du laga /usr/local/neolane/nl6/env.sh och ändra språkinställningen till en installerad.

Om du får ett fel när skriptet 'get_nms_amcGetSeedMetaData_jssp' kompileras

Om följande felmeddelande visas i AEM loggfil:

com.day.cq.mcm.campaign.impl.CampaignConnectorImpl Internal Adobe Campaign error: response body is Error while compiling script 'get_nms_amcGetSeedMetaData_jssp' line 45: String.prototype.toJSON called on incompatible XML.

Använd följande lösning:

 1. Öppna fil $CAMPAIGN_HOME/datakit/nms/fra/js/amcIntegration.js

 2. Ändra rad 467 i metoden amcGetSeedMetaData

 3. Ändra label : [inclView.@label](mailto:inclView.@label) till label : String([inclView.@label](mailto:inclView.@label))

 4. Spara.

 5. Starta om servern.

Om ett fel visas i Adobe Campaign när du klickar på knappen Synkronisera

Om när du klickar på Synkronisera i Adobe Campaign Classic visas följande fel:

Error while executing the method ‘aemListContent' of service [nms:delivery](https://nmsdelivery/)

Kontrollera att den AEM anslutnings-URL som är konfigurerad i det externa kontot kan nås från datorn för att åtgärda problemet.

Byt från localhost till en IP-adress löste problemet.

Om du får ett 'Cannot parsing XTK Date+Time 'undefined'-fel

När du har klickat på Synkronisera visas ett felmeddelande om att ett skript på sidorna har inträffat: Det går inte att parsa XTK-datum+tid 'undefined': inte ett giltigt XTK-värde.

Det här inträffar om det fortfarande finns inaktuell Adobe Campaign-information för AEM. Lös problemet genom att ta bort alla kampanjintegreringskonfigurationer som finns AEM och återskapa dem. Skapa sedan en ny mall.

Om en anslutning till SSL visar ett fel när molntjänsten konfigureras

I error.log i AEM, om följande visas:

javax.net.ssl.SSLProtocolException: handshake alert: unrecognized_name
at sun.security.ssl.ClientHandshaker.handshakeAlert(Unknown Source)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.recvAlert(Unknown Source)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(Unknown Source)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.writeRecord(Unknown Source)
at sun.security.ssl.AppOutputStream.write(Unknown Source)

Ring upp en biljett till Adobe Campaign supportteam.

Med följande inställningar:

 • Värdbaserad Adobe Campaign med https för kommunikation med AEM Author
 • Återför proxy som avslutar SSL
 • Lokal AEM Author-instans

När du försöker synkronisera innehåll i Adobe Campaign returnerar AEM en lista med nyhetsbrev. URL:erna till nyhetsbreven i listan är http-adresser. När du väljer ett av objekten i listan inträffar ett fel.

Så här löser du problemet:

Om den anpassade mallen som jag skapade inte kan markeras i Sidegenskaper

När du skapar en e-postmall för Adobe Campaign måste du ta med egenskapen acMapping med värdet mapRecipient i jcr:innehåll noden i mallen, eller så kan du inte välja Adobe Campaign-mallen i Sidegenskaper AEM (fältet är inaktiverat).

Om du får felmeddelandet"com.day.cq.mcm.campaign.servlets.util.ParameterMapper" i dina loggar

När du använder din anpassade mall visas felmeddelandet"com.day.cq.mcm.campaign.servlets.util.ParameterMapper" i loggarna. Om detta inträffar måste du installera Featurepack 6576 från Paketresurs. Det här är ett problem där ett tomt värde skapas på Adobe Campaign Manager-sidan om egenskapen acMapping har ett annat värde än receive.firstName.

På denna sida