Formuliergegevensmodel gebruiken

Met AEM Forms-gegevensintegratie kunt u verschillende backendgegevensbronnen gebruiken om een formuliergegevensmodel te maken dat u als schema kunt gebruiken in verschillende adaptieve formulieren en interactieve communicatieworkflows. Hiervoor moeten gegevensbronnen worden geconfigureerd en een formuliergegevensmodel worden gemaakt op basis van gegevensmodelobjecten en -services die beschikbaar zijn in gegevensbronnen. Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie:

Een formuliergegevensmodel is een uitbreiding van het JSON-schema waarmee u:

Aangepaste formulieren en fragmenten maken

U kunt adaptieve formulieren en adaptieve formulierfragmenten maken op basis van een formuliergegevensmodel. Ga als volgt te werk om een formuliergegevensmodel te gebruiken bij het maken van een adaptief formulier of adaptief formulierfragment:

 1. Selecteer Form Data Model in de vervolgkeuzelijst Select From op het tabblad Formuliermodel in het scherm Eigenschappen toevoegen.

  create-af-1

 2. Tik om Select Form Data Model uit te vouwen. Alle beschikbare formuliergegevensmodellen worden weergegeven.

  Selecteer een gegevensmodel.

  create-af-2

 3. (Alleen adaptieve formulierfragmenten) U kunt een adaptief formulierfragment maken op basis van slechts één gegevensmodelobject in een formuliergegevensmodel. Vergroot Form Data Model Definitions vervolgkeuzelijst. Hiermee worden alle gegevensmodelobjecten in het opgegeven formuliergegevensmodel weergegeven. Selecteer een gegevensmodelobject in de lijst.

  create-af-3

Nadat het adaptieve formulier of het adaptieve formulierfragment op basis van een formuliergegevensmodel is gemaakt, worden formuliergegevensmodelobjecten weergegeven op het tabblad Data Model Objects van de inhoudbrowser in de adaptieve formuliereditor.

OPMERKING

Voor een adaptief formulierfragment worden alleen het gegevensmodelobject dat is geselecteerd op het moment van ontwerpen en de bijbehorende gegevensmodelobjecten weergegeven op het tabblad Gegevensmodelobjecten.

data-model-objects-tab

U kunt gegevensmodelobjecten naar het aangepaste formulier of fragment slepen om formuliervelden toe te voegen. De toegevoegde formuliervelden behouden de eigenschappen van de metagegevens en de binding met de eigenschappen van gegevensmodelobjecten. De binding zorgt ervoor dat de veldwaarden bij het verzenden van het formulier worden bijgewerkt in de bijbehorende gegevensbronnen en dat deze worden voorgevuld wanneer het formulier wordt gegenereerd.

Interactieve communicatie maken

U kunt een interactieve communicatie tot stand brengen die op een model van vormgegevens wordt gebaseerd dat u kunt gebruiken om interactieve mededeling met gegevens van gevormde gegevensbronnen vooraf in te vullen. Bovendien kunnen de bouwstenen van een interactieve communicatie, zoals tekst, lijst, en de fragmenten van het voorwaardendocument op een model van vormgegevens worden gebaseerd.

U kunt een formuliergegevensmodel kiezen wanneer u een interactieve communicatie of een documentfragment maakt. In de volgende afbeelding ziet u het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Interactieve communicatie maken.

create-ic

Tabblad Algemeen van dialoogvenster Interactieve communicatie maken

Meer informatie:

Een interactieve communicatie maken

Tekst in interactieve communicatie

Voorwaarden voor interactieve communicatie

Fragmenten weergeven

Voorvertonen met voorbeeldgegevens

Met de formuliergegevensmodeleditor kunt u voorbeeldgegevens voor gegevensmodelobjecten genereren en bewerken in het formuliergegevensmodel. U kunt deze gegevens gebruiken om interactieve communicatie en adaptieve formulieren voor te vertonen en te testen. U moet de voorbeeldgegevens genereren voordat u een voorbeeld weergeeft, zoals beschreven in Werken met formuliergegevensmodel.

Een voorvertoning weergeven van een interactieve communicatie met voorbeeldgegevens van het formuliergegevensmodel:

 1. Navigeer op AEM auteurinstantie naar Forms > Forms & Documents.
 2. Selecteer een interactieve communicatie en tik Preview in de werkbalk om Web Channel, Print Channel of Both Channels te selecteren voor een voorvertoning van de interactieve communicatie.
 3. Controleer in het dialoogvenster Voorvertoning [kanaal] of Test Data of Form Data Model is geselecteerd en tik Preview.

De interactieve communicatie wordt geopend met vooraf ingevulde voorbeeldgegevens.

webvoorvertoning

Als u een voorbeeld van een adaptief formulier met voorbeeldgegevens wilt bekijken, opent u het adaptieve adaptieve formulier in de modus Schrijven en tikt u op Preview.

Vooraf invullen met service van formuliergegevensmodel

AEM Forms biedt een vooraf ingevulde service voor het out-of-the-box formuliergegevensmodel die u kunt inschakelen voor adaptieve formulieren en interactieve communicatie op basis van het formuliergegevensmodel. De Prefill-service zoekt naar gegevensbronnen voor gegevensmodelobjecten in het adaptieve formulier en de interactieve communicatie en vult daarom gegevens aan tijdens het weergeven van het formulier of de communicatie.

Als u de service Vooraf invullen formuliergegevensmodel wilt inschakelen voor een adaptief formulier, opent u de eigenschappen van de container van het adaptieve formulier en selecteert u Form Data Model Prefill service in de vervolgkeuzelijst Prefill Service in de basisaccordeon. Sla vervolgens de eigenschappen op.

Prefill-service

Als u de service voor het vooraf invullen van het formuliergegevensmodel wilt configureren in een interactieve communicatie, kunt u de service Vooraf invullen van formuliergegevensmodel selecteren in de vervolgkeuzelijst Prefill Service tijdens het maken of later door de eigenschappen te wijzigen.

bewerken-ic-props

Dialoogvenster Eigenschappen bewerken voor interactieve communicatie

Verzonden adaptieve formuliergegevens naar gegevensbronnen schrijven

Wanneer een gebruiker een formulier verzendt dat is gebaseerd op een formuliergegevensmodel, kunt u het formulier zo configureren dat de verzonden gegevens voor een gegevensmodelobject naar de bijbehorende gegevensbronnen worden geschreven. Om dit te gebruiken, biedt AEM Forms Formuliergegevensmodel verzenden actie, alleen beschikbaar buiten de box voor adaptieve formulieren op basis van een formuliergegevensmodel. Het schrijft voorgelegde gegevens voor een voorwerp van het gegevensmodel in zijn gegevensbron.

Als u de handeling Verzenden van het formuliergegevensmodel wilt configureren, opent u de eigenschappen van de container voor adaptieve formulieren en selecteert u Submit using Form Data Model in de vervolgkeuzelijst Handeling verzenden onder de verzendingaccordion. Blader vervolgens naar een gegevensmodelobject in de vervolgkeuzelijst Name of the data model object to submit en selecteer dit. Sla de eigenschappen op.

Bij het verzenden van formulieren worden gegevens voor het geconfigureerde gegevensmodelobject naar de desbetreffende gegevensbron geschreven.

gegevensverzending

U kunt ook formulierbijlagen verzenden naar een gegevensbron met binaire objecteigenschappen van gegevensmodellen. Ga als volgt te werk om bijlagen naar een JDBC-gegevensbron te verzenden:

 1. Voeg een gegevensmodelobject dat een binaire eigenschap bevat toe aan het formuliergegevensmodel.

 2. In het adaptieve formulier sleept u de File Attachment component van de browser Components naar het adaptieve formulier.

 3. Tik om de toegevoegde component te selecteren en tik settings_icon om de browser Eigenschappen voor de component te openen.

 4. Tik in het veld Bindverwijzing op folder_search_18 en selecteer de binaire eigenschap die u in het formuliergegevensmodel hebt toegevoegd. Configureer desgewenst andere eigenschappen.

  Tik check-button om de eigenschappen op te slaan. Het bijslagveld is nu gebonden aan de binaire eigenschap van het formuliergegevensmodel.

 5. Schakel Submit Form Attachments in het gedeelte Verzending van de eigenschappen van de container van de adaptieve vorm in. De bijlage in het binaire-eigenschapveld wordt naar de gegevensbron verzonden bij het verzenden van het formulier.

Services aanroepen in aangepaste formulieren met behulp van regels

In een adaptief formulier dat is gebaseerd op een formuliergegevensmodel, kunt u regels maken om services aan te roepen die zijn geconfigureerd in het formuliergegevensmodel. De Invoke Services-bewerking in een regel bevat een lijst met alle beschikbare services in het formuliergegevensmodel en u kunt invoer- en uitvoervelden voor de service selecteren. U kunt ook het regeltype Waarde instellen gebruiken om een service van een formuliergegevensmodel aan te roepen en de waarde van een veld in te stellen op de uitvoer die door de service wordt geretourneerd.

Bijvoorbeeld, haalt de volgende regel de dienst aan die Werknemeridentiteitskaart als input neemt en de teruggekeerde waarden in overeenkomstige Afhankelijke identiteitskaart, Familienaam, Voornaam, en Gendergebieden in de vorm worden bevolkt.

oproepdienst

Daarnaast kunt u de API guidelib.dataIntegrationUtils.executeOperation gebruiken om een JavaScript in de code-editor voor de regeleditor te schrijven. Zie API voor API-details om service van het formuliergegevensmodel aan te roepen.

Op deze pagina