Använd Adobe Stock-resurser i Adobe Experience Manager Assets

Organisationer kan integrera sin Adobe Stock Enterprise-plan med Experience Manager Assets för att säkerställa att licensierade mediefiler finns tillgängliga i stor omfattning för kreativa projekt och marknadsföringsprojekt med de kraftfulla resurshanteringsfunktionerna i Experience Manager.

Adobe Stock ger designers och företag tillgång till miljontals utvalda och royaltyfria foton, vektorer, illustrationer, videor, mallar och 3D-resurser av hög kvalitet för alla kreativa projekt. Experience Manager -användare snabbt kan hitta, förhandsgranska och licensiera Adobe Stock resurser som har sparats i Experience Manager, utan att behöva lämna Experience Manager gränssnittet.

Förutsättningar

För integreringen krävs en Adobe Stock-företagsplan och Experience Manager 6.4 med minst Service Pack 2 distribuerad. Mer information om Experience Manager 6.4 Service Pack finns i följande versionsinformation.

Integrera Experience Manager och Adobe Stock

Om du vill tillåta kommunikation mellan Experience Manager och Adobe Stock skapar du en IMS-konfiguration och en Adobe Stock-konfiguration i Experience Manager.

OBSERVERA

Endast Experience Manager administratörer och Admin Console administratörer för en organisation kan utföra integreringen eftersom den kräver administratörsbehörighet.

Skapa en IMS-konfiguration

 1. I Experience Manager-användargränssnittet går du till Tools > Security > Adobe IMS Configurations. Klicka på Create och välj Cloud Solution > Adobe Stock.
 2. Återanvänd ett befintligt certifikat eller välj Create new certificate.
 3. Klicka på Create certificate. Ladda ned den offentliga nyckeln när du har skapat den. Klicka på Next. Lämna skärmen Adobe IMS Technical Account Configuration öppen så att de värden som krävs anges inom kort.
 4. Åtkomst till Adobe Developer Console. Se till att ditt konto har administratörsbehörighet för organisationen som integreringen krävs för.
 5. Klicka på Create new project och klicka på Add API. Välj Adobe Stock i listan över API:er som är tillgängliga för dig. Välj OAUTH 2.0 Web.
 6. Ange Default redirect URI- och Redirect URI pattern-värden. Klicka på Save configured API. Kopiera genererat ID och hemlighet.
 7. På skärmen Adobe IMS Technical Account Configuration anger du värdena i rutorna Title, Authorization Server, API Key, Client Secret och Payload. Mer information om dessa värden finns i Snabbstart för JWT-autentisering.

Skapa Adobe Stock-konfiguration i Experience Manager

 1. I Experience Manager-användargränssnittet går du till Tools > Cloud Services > Adobe Stock.
 2. Klicka på Create för att skapa en konfiguration och koppla den till din befintliga IMS-konfiguration. Välj PROD som miljöparameter.
 3. Lämna en plats som den är i fältet Licensed Assets Path. Ändra inte platsen där du vill lagra Adobe Stock-resurserna.
 4. Skapa genom att lägga till alla nödvändiga egenskaper. Klicka på Save & Close.
 5. Lägg till Experience Manager användare eller grupper, som kan licensiera resurserna.
OBSERVERA

Om det finns flera Adobe Stock-konfigurationer väljer du den önskade konfigurationen på panelen Användarinställningar (AEM > User Icon > User Preferences > Stock Configuration).

Använd och hantera Adobe Stock-resurser i Experience Manager

Med den här funktionen kan organisationer tillåta användare att arbeta med Adobe Stock-resurser i Experience Manager Assets. I Experience Manager-användargränssnittet kan användare söka efter Adobe Stock-resurser och licensiera de nödvändiga resurserna.

När en Adobe Stock-resurs har licensierats i Experience Manager kan den användas och hanteras som en vanlig resurs. I Experience Manager kan användarna söka efter och förhandsgranska resurserna; kopiera och publicera tillgångarna, dela resurserna på Brand Portal, få tillgång till och använda resurserna via Experience Manager-datorprogrammet; och så vidare.

Söka efter Adobe Stock-resurser och filtrera resultat från Adobe Experience Manager arbetsyta

Bild: Sök efter Adobe Stock resurser och filtrera resultat från Experience Manager gränssnittet.

**A.**Adobe Stock Sök efter resurser som liknar de resurser vars ID har angetts. B. Sök efter resurser som matchar ditt val av form eller orientering. C. Sök efter en eller flera resurstyper som stöds D. Öppna eller dölj filtret E. Licensiera och spara den markerade resursen i Experience Manager F. Spara resursen i Experience Manager med vattenstämpel G. Adobe Stock ​ Adobe Stock ​Utforska resurser på webbplatsen som liknar den markerade resursen¥H.SökAntal markerade resurser från den markerade resursen. resultatetJ.Växla mellan kortvyn och listvyn

Hitta resurser

Dina Experience Manager-användare kan söka efter resurser i både, Experience Manager och Adobe Stock. När sökplatsen inte är begränsad till Adobe Stock visas sökresultaten från Experience Manager och Adobe Stock.

 • Om du vill söka efter Adobe Stock resurser klickar du på Navigation > Assets > Search Adobe Stock.

 • Om du vill söka efter resurser i Adobe Stock och Experience Manager Assets klickar du på sök sökikon.

Du kan också börja skriva Location: Adobe Stock i sökfältet för att välja Adobe Stock-resurser. Experience Manager har avancerade filtreringsfunktioner för de sökbara resurserna, vilket gör att användarna snabbt kan nollställa de resurser som behövs med hjälp av filter, som typer av resurser som stöds, bildorientering och licensierat läge.

OBSERVERA

Resurser som söks igenom från Adobe Stock visas bara i Experience Manager. Adobe Stock resurser hämtas och lagras i Experience Manager databasen först när en användare antingen sparar en resurslicens och sparar en resurs. Resurser som redan är lagrade i Experience Manager visas och markeras för att underlätta referens och åtkomst. Dessutom sparas Stock-resurserna med ytterligare metadata för att ange källan som Stock.

Sökfilter i Experience Manager och markerade Adobe Stock-resurser i sökresultat

Bild: Sök efter filter i Experience Manager och markerade Adobe Stock resurser i sökresultaten.

Spara och visa nödvändiga resurser

Välj en resurs som du vill spara i Experience Manager. Klicka på Save i verktygsfältet överst och ange resursens namn och plats. De olicensierade resurserna sparas lokalt med en vattenstämpel.

Nästa gång du söker efter resurser markeras de sparade resurserna med ett märke som anger att sådana resurser är tillgängliga i Experience Manager Assets.

OBSERVERA

De nyligen tillagda resurserna visas med märket Nytt i stället för Licensierad.

Licensiera resurser

Användare kan licensiera Adobe Stock-resurser genom att använda kvoten för deras Adobe Stock Enterprise-plan. När du licensierar en resurs sparas den utan vattenstämpel och är tillgänglig för sökning och användning i Experience Manager Assets.

Dialogruta där du kan licensiera och spara Adobe Stock-resurser i Experience Manager Assets

Bild: Dialogruta där du kan licensiera och spara Adobe Stock resurser Experience Manager Assets.

Få åtkomst till metadata och resursegenskaper

Användarna kan komma åt och förhandsgranska metadata, inklusive metadataegenskaperna Adobe Stock för resurserna som sparats i Experience Manager, och lägga till License References för en resurs. Uppdateringarna av licensreferensen synkroniseras dock inte mellan Experience Manager- och Adobe Stock-webbplatsen.

Användarna kan se egenskaperna för både, licensierade och olicensierade resurser.

Visa och få tillgång till metadata och licensreferenser för sparade resurser

Bild: Visa och öppna metadata och licensreferenser för sparade resurser.

Kända begränsningar

 • Varning om redigeringsbild visas inte: När du licensierar en bild kan du inte kontrollera om en bild endast är för redaktionellt bruk. För att förhindra eventuell felaktig användning kan administratören stänga av åtkomsten till redaktionella mediefiler från Admin Console.

 • Fel licenstyp visas: Det är möjligt att en felaktig licenstyp visas i Experience Manager för en resurs. Användarna kan logga in på Adobe Stock-webbplatsen för att se licenstypen.

 • Referensfält och metadata synkroniseras inte: När en användare uppdaterar ett licensreferensfält uppdateras licensreferensinformationen i Experience Manager men inte på Adobe Stock webbplatsen. Om användaren uppdaterar referensfälten på webbplatsen Adobe Stock synkroniseras inte uppdateringarna i Experience Manager.

På denna sida