Skapa översättningsprojekt

Senaste uppdatering: 2023-05-04
 • Skapat för:
 • Developer
  Admin
FÖRSIKTIGHET

AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

Om du vill skapa en språkkopia aktiverar du ett av följande språkkopieringsarbetsflöden som finns under referenspunkterna i resursgränssnittet:

Skapa och översätta

I det här arbetsflödet kopieras resurser som ska översättas till språkroten för det språk som du vill översätta till. Beroende på vilka alternativ du väljer skapas dessutom ett översättningsprojekt för resurserna i projektkonsolen. Beroende på inställningarna kan översättningsprojektet startas manuellt eller köras automatiskt så fort översättningsprojektet skapas.

Uppdatera språkkopior

Du kör det här arbetsflödet för att översätta ytterligare en grupp resurser och inkludera den i en språkkopia för en viss språkinställning. I det här fallet läggs de översatta resurserna till i målmappen som redan innehåller tidigare översatta resurser.

OBSERVERA

Resursbinärfiler översätts bara om översättningstjänsten stöder översättning av binärfiler.

OBSERVERA

Om du startar ett översättningsarbetsflöde för komplexa resurser, till exempel PDF och InDesign, skickas inte delresurserna eller återgivningarna (om det finns några) för översättning.

Skapa och översätta arbetsflöde

Du använder arbetsflödet Skapa och översätt för att generera språkkopior för ett visst språk för första gången. Arbetsflödet innehåller följande alternativ:

 • Skapa endast struktur
 • Skapa ett nytt översättningsprojekt
 • Lägg till i befintligt översättningsprojekt

Skapa endast struktur

Använd alternativet Skapa endast struktur om du vill skapa en målmappshierarki i målspråkets rot för att matcha källmappens hierarki i källspråkets rot. I det här fallet kopieras källresurserna till målmappen. Inget översättningsprojekt genereras emellertid.

 1. I resursgränssnittet väljer du den källmapp som du vill skapa en struktur för i målspråkets rot.

 2. Öppna rutan References och klicka/tryck på Language Copies under Copies.

  chlimage_1-57

 3. Klicka/tryck Create & Translate längst ned.

  chlimage_1-58

 4. Från Target Languages väljer du det språk som du vill skapa en mappstruktur för.

  chlimage_1-59

 5. Välj Create structure only i listan Project.

  chlimage_1-60

 6. Klicka/tryck på Create. Den nya strukturen för målspråket listas under Language Copies.

  chlimage_1-61

 7. Klicka/tryck på strukturen i listan och klicka/tryck sedan på Reveal in Assets för att navigera till mappstrukturen inom målspråket.

  chlimage_1-62

Skapa ett nytt översättningsprojekt

Om du använder det här alternativet kopieras resurser som ska översättas till språkroten för det språk som du vill översätta till. Beroende på vilka alternativ du väljer skapas ett översättningsprojekt för resurserna i projektkonsolen. Beroende på inställningarna kan översättningsprojektet startas manuellt eller automatiskt så snart översättningsprojektet skapas.

 1. I resursgränssnittet väljer du den källmapp som du vill skapa en språkkopia för.

 2. Öppna rutan References och klicka/tryck på Language Copies under Copies.

  chlimage_1-63

 3. Klicka/tryck Create & Translate längst ned.

  chlimage_1-64

 4. I listan Target Languages väljer du det/de språk du vill skapa en mappstruktur för.

  chlimage_1-65

 5. Från Project lista, välj Create a new translation project.

  chlimage_1-66

 6. Ange en titel för projektet i fältet Project Title.

  chlimage_1-67

 7. Klicka/tryck på Create. Resurser från källmappen kopieras till målmapparna för de språkinställningar du valde i steg 4.

  chlimage_1-68

 8. Navigera till mappen genom att markera språkkopian och klicka på Reveal in Assets.

  chlimage_1-69

 9. Navigera till projektkonsolen. Översättningsmappen kopieras till projektkonsolen.

  chlimage_1-70

 10. Öppna mappen för att visa översättningsprojektet.

  chlimage_1-71

 11. Klicka/tryck på projektet för att öppna informationssidan.

  chlimage_1-72

 12. Om du vill visa översättningsjobbets status klickar du på ellipsen längst ned i Translation Job platta.

  chlimage_1-73

  Mer information om jobbstatus finns i Övervaka status för ett översättningsjobb.

 13. Navigera till resursgränssnittet och öppna sidan Egenskaper för var och en av de översatta resurserna för att visa översatta metadata.

  chlimage_1-74

  OBSERVERA

  Den här funktionen är tillgänglig både för resurser och mappar. När en resurs väljs i stället för en mapp kopieras hela mapphierarkin upp till språkroten för att skapa en språkkopia för resursen.

Lägg till i befintligt översättningsprojekt

Om du använder det här alternativet körs översättningsarbetsflödet för resurser som du lägger till i källmappen efter att ha kört ett tidigare arbetsflöde för översättning. Endast resurser som nyligen lagts till kopieras till målmappen som innehåller tidigare översatta resurser. Inget nytt översättningsprojekt skapas i det här fallet.

 1. Navigera till källmappen som innehåller oöversatta resurser i resursgränssnittet.

 2. Markera en resurs som du vill översätta och öppna Reference pane. I avsnittet Language Copies visas antalet översättningskopior som är tillgängliga.

 3. Klicka/tryck på Language Copies under Copies. En lista över tillgängliga översättningskopior visas.

 4. Klicka/tryck Create & Translate längst ned.

  chlimage_1-75

 5. I listan Target Languages väljer du det/de språk du vill skapa en mappstruktur för.

  chlimage_1-76

 6. I listan Project väljer du Add to existing translation project för att köra översättningsarbetsflödet för mappen.

  chlimage_1-77

  OBSERVERA

  Om du väljer Add to existing translation project kan du bara lägga till ditt översättningsprojekt i ett befintligt projekt om dina projektinställningar exakt matchar inställningarna för det befintliga projektet. Annars skapas ett nytt projekt.

 7. Från Existing translation project väljer du ett projekt för att lägga till resursen för översättning.

  chlimage_1-78

 8. Klicka/tryck på Create. Resurserna som ska översättas läggs till i målmappen. Den uppdaterade mappen listas i avsnittet Language Copies.

  chlimage_1-79

 9. Navigera till projektkonsolen och öppna det befintliga översättningsprojektet som du har lagt till i.

 10. Klicka/tryck på sidan med projektinformation för översättning.

  chlimage_1-80

 11. Klicka/tryck på ellipsen längst ned i Översättningsjobb för att visa resurserna i översättningsarbetsflödet. I översättningsjobblistan visas även poster för metadata och taggar för resurser. Dessa poster anger att metadata och taggar för resurserna också översätts.

  OBSERVERA

  Om du tar bort posten för taggar eller metadata översätts inga taggar eller metadata för resurserna.

  OBSERVERA

  Om du använder maskinöversättning översätts inte resursens binärfiler.

  OBSERVERA

  Om den resurs som du lägger till i översättningsjobbet innehåller delresurser, markerar du delresurserna och tar bort dem för översättningen för att fortsätta utan några fel.

 12. Klicka/tryck på pilen på knappen Translation Job platta och markera Start från listan.

  chlimage_1-81

  Ett meddelande meddelar när översättningsjobbet påbörjas.

  chlimage_1-82

 13. Om du vill visa översättningsjobbets status klickar/trycker du på ellipsen längst ned i Translation Job platta.

  chlimage_1-83

  Mer information finns i Övervaka status för ett översättningsjobb.

 14. När översättningen är klar ändras statusen till Klart för granskning. Navigera till resursgränssnittet och öppna sidan Egenskaper för var och en av de översatta resurserna för att visa översatta metadata.

Uppdatera språkkopior

Kör det här arbetsflödet för att översätta alla ytterligare resurser och inkludera dem i en språkkopia för en viss språkinställning. I det här fallet läggs de översatta resurserna till i målmappen som redan innehåller tidigare översatta resurser. Beroende på vilka alternativ du väljer skapas ett översättningsprojekt eller så uppdateras ett befintligt översättningsprojekt för de nya resurserna. Arbetsflödet för att uppdatera språkkopior innehåller följande alternativ:

 • Skapa ett nytt översättningsprojekt
 • Lägg till i befintligt översättningsprojekt

Skapa ett nytt översättningsprojekt

Om du använder det här alternativet skapas ett översättningsprojekt för den resursuppsättning som du vill uppdatera en språkkopia för.

 1. I resursgränssnittet väljer du den källmapp där du lade till en resurs.

 2. Öppna rutan References och klicka/tryck på Language Copies under Copies för att visa listan med språkkopior.

 3. Markera kryssrutan före Language Copies och välj sedan den målmapp som motsvarar rätt språkinställning.

  chlimage_1-84

 4. Klicka/tryck Update language copies längst ned.

  chlimage_1-85

 5. Välj Create a new translation project i listan Project.

  chlimage_1-86

 6. Ange en titel för projektet i fältet Project Title.

  chlimage_1-87

 7. Klicka/tryck på Start.

 8. Navigera till projektkonsolen. Översättningsmappen kopieras till projektkonsolen.

  chlimage_1-88

 9. Öppna mappen för att visa översättningsprojektet.

  chlimage_1-89

 10. Klicka/tryck på projektet för att öppna informationssidan.

  chlimage_1-90

 11. Klicka på pilen på knappen Translation Job platta och markera Start från listan.

  chlimage_1-91

  Ett meddelande meddelar när översättningsjobbet påbörjas.

  chlimage_1-92

 12. Om du vill visa översättningsjobbets status klickar/trycker du på ellipsen längst ned i Translation Job platta.

  chlimage_1-93

  Mer information om jobbstatus finns i Övervaka status för ett översättningsjobb.

 13. Navigera till resursgränssnittet och öppna sidan Egenskaper för var och en av de översatta resurserna för att visa översatta metadata.

Lägg till i befintligt översättningsprojekt

Om du använder det här alternativet läggs resursuppsättningen till i ett befintligt översättningsprojekt för att uppdatera språkkopian för det språkområde du väljer.

 1. I resursgränssnittet väljer du den källmapp där du lade till en resursmapp.

 2. Öppna References pane och klicka/tryck på Language Copies under Copies för att visa listan med språkkopior.

  chlimage_1-94

 3. Markera kryssrutan före Language Copies, så markeras alla språkversioner. Avmarkera andra kopior än den språkkopia (kopior) som motsvarar det eller de språk som du vill översätta till.

  chlimage_1-95

 4. Klicka/tryck Update language copies längst ned.

  chlimage_1-96

 5. Välj Add to existing translation project i listan Project.

  chlimage_1-97

 6. Från Existing translation project väljer du ett projekt för att lägga till resursen för översättning.

  chlimage_1-98

 7. Klicka/tryck på Start.

 8. Se steg 9-14 i Lägg till i befintligt översättningsprojekt för att slutföra resten av proceduren.

Skapa tillfälliga språkkopior

När du kör ett översättningsarbetsflöde för att uppdatera en språkkopia med redigerade versioner av originalresurser bevaras den befintliga språkkopian tills du godkänner översatta resurser. Experience Manager Resurserna lagrar de nyligen översatta resurserna på en tillfällig plats och uppdaterar den befintliga språkkopian när du uttryckligen har godkänt resurserna. Om du avvisar resurserna ändras inte språkkopian.

 1. Klicka/tryck på källrotmappen under Language Copies som du redan har skapat en språkkopia för och klicka/tryck sedan på Reveal in Assets för att öppna mappen i Assets.Experience Manager

  chlimage_1-99

 2. I resursgränssnittet väljer du en resurs som du redan har översatt och klickar/trycker på Edit i verktygsfältet för att öppna resursen i redigeringsläge.

  chlimage_1-100

 3. Redigera resursen och spara sedan ändringarna.

 4. Utför steg 2-14 i Lägg till i befintligt översättningsprojekt för att uppdatera språkkopian.

 5. Klicka/tryck på ellipsen längst ned i Translation Job platta. Från listan över resurser i Translation Job På sidan kan du tydligt visa den tillfälliga plats där den översatta versionen av resursen lagras.

  chlimage_1-101

 6. Markera kryssrutan bredvid Title.

 7. Klicka/tryck på Accept Translation i verktygsfältet och klicka/tryck sedan på Accept i dialogrutan för att skriva över den översatta resursen i målmappen med den översatta versionen av den redigerade resursen.

  chlimage_1-102

  OBSERVERA

  Om du vill att översättningsarbetsflödet ska kunna uppdatera målresurserna, godkänner du både resursen och metadata.

  Klicka/tryck Reject Translation om du vill behålla den ursprungligen översatta versionen av resursen i målspråkets rot och avvisa den redigerade versionen.

  chlimage_1-103

 8. Navigera till resurskonsolen och öppna sidan Egenskaper för var och en av de översatta resurserna för att visa översatta metadata.

Tips om hur du översätter metadata för resurser på ett effektivt sätt finns på den här arkiverade sidan om 5 steg för att effektivt översätta metadata.

På denna sida