Hantera sammansatta resurser med delresurser

Adobe Experience Manager Assets kan identifiera om en överförd fil innehåller referenser till resurser som redan finns i databasen. Den här funktionen är endast tillgänglig för filformat som stöds. Om den överförda resursen innehåller referenser till Experience Manager-resurser skapas en dubbelriktad länk mellan de överförda och refererade resurserna.

Förutom att eliminera redundans förbättrar referensen till Experience Manager-resurser i Adobe Creative Cloud-program samarbetet och ökar användarnas effektivitet och produktivitet.

Experience Manager Resurser har stöd för dubbelriktade referenser. Du kan hitta refererade resurser på sidan med tillgångsinformation i den överförda filen. Dessutom kan du visa de refererande filerna för Experience Manager-resurser på sidan med resursinformation för den refererade resursen.

Referenser tolkas utifrån sökväg, dokument-ID och instans-ID för de refererade resurserna.

Adobe Illustrator: Lägga till resurser som referenser

Du kan referera till befintliga Experience Manager-resurser inifrån en Adobe Illustrator-fil.

 1. Använd Experience Manager skrivbordsappen och montera Experience Manager resurskatalogen som en enhet på den lokala datorn. Navigera till platsen för resursen som du vill referera till i den monterade enheten.

 2. Dra resursen från den monterade enheten till Illustrator-filen.

 3. Spara Illustrator-filen på den monterade enheten eller överför till Experience Manager-databasen.

 4. När arbetsflödet är klart går du till sidan med resursinformation för resursen. Referenserna till befintliga Experience Manager-resurser visas under Dependencies i kolumnen References.

  chlimage_1-258

 5. De refererade resurserna som visas under Dependencies kan också refereras av andra filer än den aktuella. Om du vill visa en lista med refererande filer för en resurs klickar du på resursen i Dependencies.

  chlimage_1-259

 6. Klicka på ikonen View Properties i verktygsfältet. På egenskapssidan visas listan med filer som refererar till den aktuella resursen under kolumnen References på fliken Basic.

  chlimage_1-260

Adobe InDesign: Lägga till resurser som referenser

Om du vill referera till Experience Manager-resurser från en InDesign-fil drar du Experience Manager-resurser till InDesign-filen eller exporterar InDesign-filen som en ZIP-fil.

Refererade resurser finns redan i Experience Manager Resurser. Du kan extrahera delresurser genom att konfigurera InDesign server. Inbäddade resurser i en InDesign-fil extraheras som delresurser.

OBSERVERA

Om InDesign-servern är proxibel bäddas förhandsvisningen in i InDesign-filernas XMP metadata. I det här fallet krävs inte extrahering av miniatyrer uttryckligen. Om InDesign-servern inte är proxyserver måste miniatyrbilder extraheras explicit för InDesign-filer.

När en INDD-fil överförs hämtas referenserna genom att resurser med egenskapen xmpMM:InstanceID och xmpMM:DocumentID hämtas i databasen.

Skapa referenser genom att dra resurser

Den här proceduren liknar Lägg till resurser som referenser i Adobe Illustrator.

Skapa referenser till resurser genom att exportera en ZIP-fil

 1. Utför stegen i Skapa arbetsflödesmodeller för att skapa ett nytt arbetsflöde.
 2. Använd paketeringsfunktionen i Adobe InDesign för att exportera dokumentet. Adobe InDesign kan exportera ett dokument och de länkade resurserna som ett paket. I det här fallet innehåller den exporterade mappen en Links-mapp som innehåller underresurser i InDesign-filen. Mappen Links finns i samma mapp som INDD-filen.
 3. Skapa en ZIP-fil och överför den till Experience Manager-databasen.
 4. Starta arbetsflödet för Unarchiver.
 5. När arbetsflödet är klart refereras referenserna i mappen Länkar automatiskt till underresurser. Om du vill visa en lista över refererade resurser går du till sidan med tillgångsinformation för resursen i InDesign och stänger Rail.

Adobe Photoshop: Lägga till resurser som referenser

 1. Använd en WebDav-klient och montera Experience Manager-resurser som en enhet.

 2. Om du vill skapa referenser till Experience Manager-resurser i en Photoshop-fil navigerar du till motsvarande resurser på den monterade enheten med hjälp av funktionen Montera länkad i Photoshop.

  chlimage_1-261

 3. Spara i Photoshop-fil till den monterade enheten eller överför till Experience Manager-databasen.

 4. När arbetsflödet är klart visas referenserna till befintliga Experience Manager-resurser på sidan med resursinformation.

  Om du vill visa de refererade resurserna stänger du Rail på sidan med resursinformation.

 5. De refererade resurserna innehåller även en lista med resurser som de refereras till från. Om du vill visa en lista med refererade resurser går du till sidan med tillgångsinformation och stänger listen.

OBSERVERA

Resurserna i sammansatta resurser kan också refereras baserat på deras dokument-ID och instans-ID. Den här funktionaliteten finns endast i Adobe Illustrator- och Adobe Photoshop-versionerna. För andra görs en referens på grundval av den relativa sökvägen för länkade tillgångar i den huvudsakliga sammansatta tillgången, som i tidigare versioner av AEM.

Skapa delresurser

För resurser som stöds i flersidiga format - PDF-filer, AI-filer, Microsoft PowerPoint- och Apple Keynote-filer samt Adobe InDesign-filer - kan Experience Manager generera delresurser som motsvarar varje enskild sida i den ursprungliga resursen. Dessa underresurser är länkade till överordnad resurs och underlättar flersidesvisning. I alla andra syften behandlas deltillgångarna som normala tillgångar i AEM.

Generering av delresurser är inaktiverat som standard. Så här aktiverar du generering av delresurser:

 1. Logga in i Experience Manager som administratör. Öppna Tools > Workflow > Models.
 2. Välj DAM Update Asset-arbetsflöde och klicka på Edit.
 3. Klicka på Toggle Side Panel och leta upp steget Create Sub Asset. Lägg till steget i arbetsflödet. Klicka på Sync.

Gör något av följande om du vill generera delresurserna:

 • Nya resurser: Arbetsflödet DAM Update Assets körs på alla nya resurser som har överförts till AEM. Delresurser genereras automatiskt för nya flersidiga resurser.

 • Befintliga flersidiga resurser: Kör arbetsflödet DAM Update Assets manuellt enligt något av stegen:

  • Markera en resurs och klicka på Timeline för att öppna den vänstra panelen. Du kan även använda kortkommandot alt + 3. Klicka på Start Workflow, välj DAM Update Asset, klicka på Start och klicka på Proceed.
  • Markera en resurs och klicka på Create > Workflow i verktygsfältet. Välj DAM Update Asset-arbetsflöde i popup-dialogrutan, klicka på Start och klicka på Proceed.

Kör arbetsflödet DAM Parse Word Documents för Microsoft Word-dokument. Den genererar en cq:Page-komponent från innehållet i Microsoft Word-dokumentet. De bilder som extraheras från dokumentet refereras från cq:Page-komponenten. Dessa bilder extraheras även om generering av delresurser är inaktiverat.

Visa delresurser

Delresurserna visas bara om delresurserna genereras och är tillgängliga för den valda flersidiga resursen. Om du vill visa de genererade delresurserna öppnar du flersidesresursen. Klicka på ikonen för vänster kant i det övre vänstra området på sidan och klicka på Subassets i listan. När du väljer Subassets i listan. Du kan även använda kortkommandot alt + 5.

Visa delresurser för en flersidig resurs

Visa sidor i en flersidig fil

Du kan visa en flersidig fil, till exempel PDF-, INDD-, PPT-, PPTX- och AI-filer, med hjälp av funktionen för sidvisningsprogram i Experience Manager-resurser. Öppna en flersidig resurs och klicka på View Pages i det övre vänstra hörnet på sidan. Sidvisningsprogrammet som öppnas visar sidorna för resursen och kontrollerna för att bläddra igenom och zooma varje sida.

Visa och visa sidor för en flersidig resurs

För InDesign kan du extrahera sidor med hjälp av InDesign-servern. Om förhandsgranskningarna av sidorna sparas när du skapar InDesign-filer behövs inte InDesign Server för sidextraheringen.

Följande alternativ är tillgängliga i verktygsfältet, i den vänstra listen och i kontrollerna i sidvisningsprogrammet:

 • Desktop Actions för att öppna eller visa en viss underresurs med Experience Manager skrivbordsappen. Se hur du konfigurerar skrivbordsåtgärder om du använder Experience Manager-datorprogrammet.

 • Properties öppnar Properties sidan för den specifika underresursen.

 • Annotate kan du göra anteckningar i den specifika underresursen. De anteckningar du använder på separata underresurser samlas in och visas tillsammans när den överordnade resursen öppnas för visning.

 • Page Overview visar alla delresurser samtidigt.

 • Timeline alternativet från den vänstra listen när du klickat på ikoner för vänster räl visas filens aktivitetsström.

God praxis och begränsning

 • Generering av delresurser kan vara mycket resurskrävande för alla Experience Manager-distributioner. Om du genererar delresurser när komplexa resurser överförs lägger du till steget i arbetsflödet DAM-uppdatering av resurser. Om du genererar delresurser on demand skapar du ett separat arbetsflöde för att generera delresurser. Med ett dedikerat arbetsflöde kan du hoppa över de andra stegen i arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser och spara beräkningsresurser.

På denna sida