Konfigurera resurstaggning med Smart Content Service

Ni kan integrera Adobe Experience Manager med smarta innehållstjänster som använder Adobe Developer Console. Använd den här konfigurationen för att få åtkomst till tjänsten Smart innehåll inifrån Experience Manager.

OBSERVERA
 • Smarta innehållstjänster är inte längre tillgängliga för nya Experience Manager Assets Lokala kunder. Befintliga lokala kunder, som redan har den här funktionen aktiverad, kan fortsätta använda smarta innehållstjänster.
 • Smarta innehållstjänster är tillgängliga för befintliga Experience Manager Assets Managed Services-kunder som redan har den här funktionen aktiverad.
 • Nytt Experience Manager Assets Managed Services-kunder kan följa instruktionerna i den här artikeln för att konfigurera tjänster för smart innehåll.

Artikeln innehåller information om följande viktiga uppgifter som krävs för att konfigurera Smart Content Service. I bakänden finns Experience Manager servern autentiserar dina inloggningsuppgifter med Adobe Developer Console gateway innan din begäran vidarebefordras till Smart Content Service.

 1. 🔗Skapa en konfiguration för Smart Content Service i Experience Manager för att generera en offentlig nyckel. Hämta ett offentligt certifikat för OAuth-integrering.

 2. Skapa en integrering i Adobe Developer Console och överför den genererade offentliga nyckeln.

 3. Konfigurera distributionen med API-nyckeln och andra autentiseringsuppgifter från Adobe Developer Console.

 4. Testa konfigurationen.

 5. Valfritt, aktivera automatisk taggning vid överföring av resurser.

Förutsättningar

Innan du använder tjänsten för smart innehåll bör du kontrollera följande för att skapa en integrering på Adobe Developer Console:

 • Ett Adobe ID-konto som har administratörsbehörighet för organisationen.

 • Att Smart Content är aktiverad för din organisation.

Om du vill aktivera Förbättrade smarta taggar installerar du, utöver det ovanstående, även de senaste Experience Manager Service Pack.

Skapa konfiguration för tjänsten Smart Content för att hämta offentligt certifikat

Med ett offentligt certifikat kan du autentisera din profil på Adobe Developer Console.

 1. I användargränssnittet för Experience Manager går du till Tools > Cloud Services > Legacy Cloud Services.

 2. På sidan Cloud Services klickar du på Configure Now under Assets Smart Tags.

 3. I dialogrutan Create Configuration anger du en rubrik och ett namn för konfigurationen av smarta taggar. Klicka på Create.

 4. Använd följande värden i dialogrutan AEM Smart Content Service:

  Service URL: https://smartcontent.adobe.io/<region where your Experience Manager author instance is hosted>

  Till exempel, https://smartcontent.adobe.io/apac. Du kan ange na, emeaeller apac som de områden där din Experience Manager-författarinstans finns.

  OBSERVERA

  Om den hanterade tjänsten i Experience Manager etableras före den 1 september 2022 använder du följande tjänst-URL:
  https://mc.adobe.io/marketingcloud/smartcontent

  Authorization Server: https://ims-na1.adobelogin.com

  Lämna de andra fälten tomma (kommer senare). Klicka på OK.

  Dialogrutan Experience Manager Smart Content Service för att tillhandahålla innehållstjänstens URL

  Bild: Dialogrutan Smart Content Service för att ange innehållstjänstens URL

  OBSERVERA

  Den URL som anges som Service URL är inte tillgängligt via webbläsaren och genererar ett 404-fel. Konfigurationen fungerar bra med samma värde som Service URL parameter. Den övergripande servicestatusen och underhållsplanen finns på https://status.adobe.com.

 5. Klicka på Download Public Certificate for OAuth Integration och hämta den offentliga certifikatfilen AEM-SmartTags.crt.

  En representation av de inställningar som har skapats för den smarta taggningstjänsten

  Bild: Inställningar för tjänsten för smart taggning

Konfigurera om när ett certifikat upphör att gälla

När ett certifikat har upphört att gälla är det inte längre tillförlitligt. Du kan inte förnya ett certifikat som har upphört att gälla. Följ de här stegen för att lägga till ett nytt certifikat.

 1. Logga in på Experience Manager-driftsättningen som administratör. Klicka på Tools > Security > Users.

 2. Leta reda på och klicka på dam-update-service-användaren. Klicka på fliken Keystore.

 3. Ta bort den befintliga similaritysearch-nyckelbehållaren med det certifikat som upphört att gälla. Klicka på Save & Close.

  Ta bort den befintliga posten för likhetssökning i nyckelbehållaren om du vill lägga till ett nytt säkerhetscertifikat

  Bild: Ta bort den befintliga similaritysearch-posten i nyckelbehållaren om du vill lägga till ett nytt säkerhetscertifikat.

 4. Navigera till Tools > Cloud Services > Legacy Cloud Services. Klicka på Asset Smart Tags > Show Configuration > Available Configurations. Klicka på önskad konfiguration.

 5. Om du vill hämta ett offentligt certifikat klickar du på Download Public Certificate for OAuth Integration.

 6. Gå till https://console.adobe.io och navigera till de befintliga Smart Content Services på sidan Integrations. Överför det nya certifikatet. Mer information finns i instruktionerna i Integrering med Adobe Developer Console.

Integrering med Adobe Developer Console

Om du vill använda API:er för tjänsten Smart Content skapar du en integrering i Adobe Developer Console för att få API Key (genereras i CLIENT ID för integrering med Adobe Developer Console), TECHNICAL ACCOUNT ID, ORGANIZATION IDoch CLIENT SECRET for Assets Smart Tagging Service Settings av molnkonfigurationen i Experience Manager.

 1. Öppna https://console.adobe.io i en webbläsare. Välj lämpligt konto och kontrollera att den associerade organisationsrollen är systemadministratör.

 2. Skapa ett projekt med valfritt namn. Klicka på Add API.

 3. Add an API sida, markera Experience Cloud och sedan markera Smart Content. Klicka på Next.

 4. Välj Upload your public key. Ange certifikatfilen som hämtats från Experience Manager. Ett meddelande Public key(s) uploaded successfully visas. Klicka på Next.

  Sidan Create a new Service Account (JWT) credential visar den offentliga nyckeln för det tjänstekonto som just konfigurerats.

 5. Klicka på Next.

 6. På sidan Select product profiles markerar du Smart Content Services. Klicka på Save configured API.

  En sida visar mer information om konfigurationen. Behåll den här sidan öppen för att kopiera och lägga till värdena i Assets Smart Tagging Service Settings av molnkonfigurationen i Experience Manager för att konfigurera smarta taggar.

  På fliken Overview kan du granska den information som finns för integrering.

  Bild: Information om integrering i Adobe Developer Console

Konfigurera Smart Content Service

Om du vill konfigurera integreringen använder du värdena för TECHNICAL ACCOUNT ID, ORGANIZATION ID, CLIENT SECREToch CLIENT ID fält från Adobe Developer Console-integreringen. Om du skapar en molnkonfiguration för smarta taggar kan du autentisera API-begäranden från Experience Manager distribution.

 1. I Experience Manager navigerar du till Tools > Cloud Service > Legacy Cloud Services för att öppna konsolen Cloud Services.

 2. Öppna konfigurationen som skapats ovan under Assets Smart Tags. Klicka på Edit på tjänstinställningssidan.

 3. I dialogrutan AEM Smart Content Service använder du de förifyllda värdena för fälten Service URL och Authorization Server.

 4. För fälten Api Key, Technical Account ID, Organization IDoch Client Secret, kopiera och använda följande värden som genererats i Integrering med Adobe Developer Console.

  Assets Smart Tagging Service Settings Adobe Developer Console integreringsfält
  Api Key CLIENT ID
  Technical Account ID TECHNICAL ACCOUNT ID
  Organization ID ORGANIZATION ID
  Client Secret CLIENT SECRET

Validera konfigurationen

När du har slutfört konfigurationen använder du en JMX MBean för att validera konfigurationen. Följ de här stegen för att validera.

 1. Gå till din Experience Manager-server på https://[aem_server]:[port].

 2. Gå till Tools > Operations > Web Console för att öppna OSGi-konsolen. Klicka på Main > JMX.

 3. Klicka på com.day.cq.dam.similaritysearch.internal.impl. Det öppnar SimilaritySearch Miscellaneous Tasks.

 4. Klicka på validateConfigs(). I dialogrutan Validate Configurations klickar du på Invoke.

  Valideringsresultaten visas i samma dialogruta.

Aktivera smart taggning i arbetsflödet DAM-uppdatering (valfritt)

 1. I Experience Manager går du till Tools > Workflow > Models.

 2. Välj arbetsflödesmodellen DAM Update Asset på sidan Workflow Models.

 3. Klicka på Edit i verktygsfältet.

 4. Expandera sidopanelen för att visa stegen. Dra steget Smart Tag Asset som finns i avsnittet med DAM-arbetsflöden och placera det efter steget Process Thumbnails.

  Lägg till resurssteget för smarta taggar efter steget med processminiatyrer i arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser

  Bild: Lägga till resurssteget för smarta taggar efter steget med processminiatyrer i DAM Update Asset arbetsflöde.

 5. Öppna steget i redigeringsläge. Under Advanced Settings kontrollerar du att alternativet Handler Advance är markerat.

  Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering och lägg till steg för smarta taggar

  Bild: Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering och lägg till steg för smarta taggar

 6. I Arguments flik, välja Ignore Errors om du vill att arbetsflödet ska slutföras även om det automatiska taggningssteget misslyckas.

  Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser för att lägga till smart tagg och markera hanterarframsteg

  Bild: Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser för att lägga till smart tagg och markera hanterarframsteg

  Om du vill tagga resurser när de överförs, oavsett om smart taggning är aktiverat för mappar eller inte, markerar du Ignore Smart Tag Flag.

  Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser för att lägga till smart tagg och markera ignorera smart tagg

  Bild: Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser för att lägga till smart tagg och markera ignorera smart tagg

 7. Klicka på OK för att stänga processsteget och spara sedan arbetsflödet.

På denna sida