Programinställningar

Du kan använda sidorna Programinställningar för att ange allmänna inställningar, skapa bildförinställningar, videokodningsförinställningar, visningsförinställningar eller för att definiera standardvisningsprogram och metadata. Du kan ställa in gruppuppsättningsförinställningar för att även automatisera genereringen av 2D-snurruppsättningar (till exempel), publiceringsinställningar och video-SEO-inställningar.

OBSERVERA

Endast Adobe Dynamic Media Classic-administratörer kan ändra inställningarna på sidan Programinställningar.

Allmänna inställningar

Om du vill öppna sidan Allmänna inställningar för programmet går du till Setup > Application Setup > General Settings.

Servrar

När du skapar ett konto tillhandahåller Adobe Dynamic Media Classic automatiskt de tilldelade servrarna för ditt företag. De här servrarna används för att skapa URL-strängar för din webbplats och dina program. Dessa URL-anrop är specifika för ditt konto.

Se även Testa tjänsten för säker testning.

 • Published Server Name - Den här servern är CDN-servern (Live Content Deliver Network) som används i alla systemgenererade URL-anrop som är specifika för ditt konto. Ändra inte det här servernamnet om du inte har fått instruktioner om att göra det av en supporttekniker från Adobe Dynamic Media Classic.

 • Origin Server Name - Den här servern används endast för kvalitetstestning. Ändra inte det här servernamnet om du inte har fått instruktioner om att göra det av en supporttekniker från Adobe Dynamic Media Classic.

 • Test&Target Server Name - Din Test&Target-URL, till och med .com. Instruktioner om hur du hämtar denna URL finns i Integrera Adobe Dynamic Media Classic med Adobe Target Standard/Premium.
 • iOS Streaming Server Name - URL:en till Adobe Dynamic Media Classic iOS direktuppspelningsserver. Den här servern levererar strömmande video till iOS-baserade enheter med HTTP-protokoll.

 • Progressive Video Server Name - URL:en till Adobe Dynamic Media Classic progressiv videoserver. Den här servern levererar progressiv video med HTTP-protokoll.

 • Show URL for unpublished assets - Välj det här alternativet om du vill Adobe Dynamic Media Classic om du vill visa en URL när du förhandsgranskar en resurs, oavsett om den är publicerad eller inte. Om resursen inte publiceras fungerar inte URL:en. Du kan dock använda URL-adressen för planering eller organisering.

 • CDN Invalidation Template - Anger den mall som används för att ogiltigförklara CDN-cachen (Content Delivery Network).

  Anta att du anger en bild-URL (inklusive bildförinställningar eller modifierare) som refererar till <ID>i stället för ett specifikt bild-ID, som i följande exempel:

  https://sample.scene7.com/is/image/Company/<ID>?$s7product$

  Om mallen bara innehåller <ID>fyller Adobe Dynamic Media Classic sedan i https://<server>/is/image, där <server> är namnet på den publiceringsserver som definieras i Allmänna inställningar.

  Ställa in mallen för invalidering av CDN, markera en bild med namnet Backpack_B och gå sedan till File > Invalidate CDN resulterar i följande genererade URL i CDN-gränssnittet Ovalidate:

  https://sample.scene7.com/is/image/Company/Backpack_B?$s7product$

  I listrutan URL väljer du Continue för att rensa cachen för det specifika bild-URL-anropet. Du kan också lägga till URL-adresser genom att skriva eller klistra in dem i URL-listrutan; du inte behöver ange mallen i förväg.

  När du har valt en mall för CDN-validering och gjort en begäran om ogiltig CDN visas en indikator i användargränssnittet. Du får en uppskattning av hur lång tid det tar att rensa cachen.

  Om flera bilder är markerade i Adobe Dynamic Media Classic när du går till File > Invalidate CDN, refereras varje bild till i den sparade mallens URL. Därför kan du definiera en mall för Ovalidering av CDN som refererar till varje URL som finns på webbplatsen (t.ex. produktinformation och sökresultat). När du sedan väljer en eller flera bilder som ska ogiltigförklaras från cachen fylls gränssnittet automatiskt i med URL:erna.

  Se Cachelagring av innehåll.

  Se Återpublicerade resurser och CDN-förseningar.

Bläddra

 • Show Projects - Avgör om projekt är tillgängliga som ett sätt att ordna dina Adobe Dynamic Media Classic-resurser. Se Organisera ditt arbete med projekt.

 • Show Sample eVideo Content - Aktivera eller inaktivera visning av exempelinnehåll för eVideo.

 • Show Generated Content - I mappar visas innehåll som genererats från en resurs. När en PDF-fil till exempel rastreras när den överförs, skapas en bild för varje sida i den ursprungliga PDF. Om Visa genererat innehåll är markerat visas varje bild som genereras när den ursprungliga PDF överfördes tillsammans med PDF i den mapp som PDF överfördes till.

 • Show Encoded Videos - Avmarkerat (av) som standard.

  Om du snabbt vill söka efter och bläddra efter videofilmer i Adobe Dynamic Media Classic utan att behöva navigera bland flera kodade derivat av samma videofil låter du det här alternativet vara avmarkerat (standard). Endast den Överordnad videominiatyrbilden (den källvideo som du överförde och använde för att skapa derivat) och den överordnade miniatyrbilden för adaptiva videouppsättningar (som innehåller de underordnade varianterna för den kodade videouppsättningen) visas.

  Du kan dock fortfarande komma åt enskilda kodade videoklipp från den Överordnad videon eller den adaptiva videouppsättningen. Om du vill göra det dubbelklickar du på miniatyrbilden för videon för att öppna detaljvyn. Välj sedan Encoded Videos i den högra panelen så att du kan komma åt alla underordnade videor.

  Du kan också gå till File > Reprocess för att skapa mer kodade underordnade videor direkt från en adaptiv videouppsättning. Adobe Dynamic Media Classic hittar automatiskt den"överordnade" Överordnad videon i den adaptiva videouppsättningen och använder den som källvideo för transkodning. När du sparar de nya enskilda kodade videofilmerna visas de dock inte när du söker efter eller bläddrar. De är dock fortfarande tillgängliga på fliken Kodade videoklipp i detaljvyn.

  Se Överför och koda om videoklipp.

  Välj Show Encoded Videos.

  Det finns vissa åtgärder på menyn Skapa som bara fungerar, eller eventuellt fungerar, med enskilda videor. Den här funktionen gör det nödvändigt att visa alla kodade videoderivat som du kan välja mellan, oavsett hur du anger Show Encoded Videos. Skapa-åtgärderna som åsidosätter Show Encoded Videos ange include Adaptive Video Sets och eCatalogs.

  OBSERVERA

  Om du inte använde Adobe Dynamic Media Classic för att överföra och koda videoresurser visar Adobe Dynamic Media Classic alla dina enskilda kodade videor, även om det här alternativet är avmarkerat.

 • Show Refresh Subfolders Button - Aktivera och inaktivera visningen av knappen Uppdatera för undermappar.

Adobe Dynamic Media Classic FTP-konto

 • Server - Visar din FTP-kontoserver.

 • User Name - Visar användarnamnet för ditt FTP-konto.

Överför till program

Se även Standardalternativ för överföringsjobb utbildningsvideo.

 • Overwrite Images - Adobe Dynamic Media Classic tillåter inte att två filer har samma namn. Varje objekts Adobe Dynamic Media Classic-ID (bildnamnet minus filnamnstillägget) måste vara unikt. På grund av den här regeln har dialogrutan Överför ett överskrivningsalternativ. Den exakta effekten av det här alternativet beror på det angivna alternativet Skriv över bilder. De här alternativen anger hur ersättningsbilder överförs: om de ersätter originalbilderna eller blir dubblettbilder. Duplicerade bilder får ett nytt namn med namnet"-1" (till exempel heter stol.tif stol-1.tif). De här alternativen påverkar bilder som har överförts till en annan mapp än den ursprungliga eller bilder med ett annat filnamnstillägg än den ursprungliga (till exempel JPG, TIF eller PNG). Se Använda alternativet Skriv över bilder.

  • Overwrite in current folder, same base image name/extension - Det här alternativet är den striktaste regeln för ersättning. Det kräver att du överför ersättningsbilden till samma mapp som originalbilden och att ersättningsbilden har samma filnamnstillägg som originalbilden. Om dessa krav inte uppfylls skapas en dubblett.

  • Overwrite in current folder, same base asset name regardless of extension - Kräver att du överför ersättningsbilden till samma mapp som originalet, men filnamnstillägget kan skilja sig från originalet. Till exempel ersätter stol.tif stol.jpg.

  • Overwrite in any folder, same base asset name/extension - Kräver att ersättningsbilden har samma filnamnstillägg som originalbilden (t.ex. måste stol.jpg ersätta stol.jpg, inte stol.tif). Du kan dock överföra ersättningsbilden till en annan mapp än den ursprungliga. Den uppdaterade bilden finns i den nya mappen; filen inte längre kan hittas på sin ursprungliga plats

  • Overwrite in any folder, same base asset name regardless of extension - Det här alternativet är den mest omfattande ersättningsregeln. Du kan överföra en ersättningsbild till en annan mapp än den ursprungliga, överföra en fil med ett annat filnamnstillägg och ersätta den ursprungliga filen. Om originalfilen finns i en annan mapp finns ersättningsbilden i den nya mappen som den överfördes till.

 • Retain Publish - Anger om en ersättningsbild som överförs till Adobe Dynamic Media Classic behåller inställningen Klart att publicera för den bild den ersätter, eller om inställningen anges vid överföringen.

 • Default Color Profiles - Anger de färgprofiler som används som en del av alternativen för standardfärgprofil när du lägger till CMYK-bilder.

 • Default Upload Options - Öppnar dialogrutan Alternativ för överföring av jobb, där du kan ange standardalternativ för överföring. Mer information om de här alternativen finns i Överföringsalternativ.

Image Map Editor, to Application

 • Default Image Mapping HREF - Definierar den standard-URL som används för HREF-kolumnen i bildmappningen. Den här URL:en är den standardadress du ser när du skapar bildscheman.

 • Default Image Mapping Template - Definierar JavaScript-standard för HREF-mallen vid bildmappning. Du kan ange att egen kod ska köras här när du väljer ett bildschema.

Andra inställningar, till program

 • Trash Can Clean Up Warnings - Resurser i papperskorgen tas automatiskt bort inom sju dagar. Välj"Skicka e-postmeddelanden innan papperskorgen tas bort automatiskt" om du vill att meddelanden ska skickas till företagsadministratörer när resurser i papperskorgen inte tas bort permanent om fyra dagar. Se Hantera papperskorgen.

Använda alternativet Skriv över bilder

Adobe Dynamic Media Classic tillåter inte att två filer har samma namn. Varje objekts Adobe Dynamic Media Classic-ID (bildnamnet minus filnamnstillägget) måste vara unikt. På grund av den här regeln innehåller dialogrutan Överför alternativ för Skriv över bilder. Den exakta effekten av det här alternativet beror på en inställning för varje företags Adobe Dynamic Media Classic Internal Settings.

Om du tidigare överförde bilder och sedan ändrade originalfilerna (eller ersatt dem) anger det valda alternativet Skriv över hur Adobe Dynamic Media Classic ska ersätta bilderna. Ingen information om bilden ändras, men den nya bilden ersätter den gamla. Om mappen även innehåller bilder som inte redan finns i Adobe Dynamic Media Classic läggs dessa bilder till.

Använd det här alternativet om de överförda bilderna har ändrats på något sätt (bilden har ändrats) men referensen till bilden är densamma. Skriv över är också användbart när du överför och rippar Adobe® PDF. Finjustera Adobe Dynamic Media Classic rift Justera ICC-färgprofilalternativen i dialogrutan Överför och ladda upp igen med hjälp av funktionen Skriv över.

De Adobe Dynamic Media Classic-ID:n som används för att få åtkomst till bilder från produktionsservrarna härleds från bildens filnamn. Det är viktigt att du använder versaler och gemener i filnamnet, både när du ersätter befintliga filer och när du ersätter de Adobe Dynamic Media Classic-id:n som används för att komma åt bilden. Se till att versaler och gemener används korrekt i filnamn innan du överför till Adobe Dynamic Media Classic för att undvika Adobe Dynamic Media Classic-ID:n som bara skiljer sig åt för samma bild.

Om du avmarkerar det här alternativet behandlas alla bilder med samma filnamn som befintliga bilder som dubbletter och läggs inte till.

Bildförinställningar

Skärmen Bildförinställningar används för att skapa och redigera bildförinställningar. Med bildförinställningar kan Adobe Dynamic Media Classic leverera bilder dynamiskt i olika storlekar från samma överordnad bild. Varje bildförinställning representerar en fördefinierad samling kommandon för storleksändring och formatering för visning av bilder. När du skapar en bildförinställning väljer du en storlek för bildleverans. Du kan också välja formateringskommandon så att bildens utseende optimeras när bilden levereras för visning.

Administratörer kan skapa förinställningar för att exportera resurser. Användarna kan välja en förinställning när de exporterar bilder, vilket även innebär att bilderna formateras om enligt de specifikationer som administratören anger.

Du öppnar skärmen Bildförinställning i fältet Global navigering genom att gå till Setup > Image Presets.

Se Smart bildbehandling.

Skapa och redigera bildförinställningar

 1. Gå till Setup > Image Presets.

 2. Skapa en förinställning eller börja från en befintlig:

  • Skapa en bildförinställning - Välj Add.
  • Skapa en bildförinställning från en befintlig förinställning - Välj den bildförinställning som är mest lik den som du vill skapa och välj sedan Edit.
 3. Ange ett namn för förinställningen på sidan Lägg till (eller Redigera) förinställning.

 4. Ange de förinställningsalternativ som du vill använda.

  Se Alternativ för bildförinställning.

 5. Välj Save eller om du har startat från en befintlig förinställning väljer du Save As.

 6. Om du vill förhandsvisa förinställningen med en egen bild väljer du Browse och sedan markera en bild. Om du vill förhandsvisa med standardbilden väljer du Reset.

Du kan redigera en bildförinställning genom att markera namnet på skärmen Bildförinställningar och sedan välja Edit. Om du vill ta bort en bildförinställning markerar du den och väljer sedan Delete.

Alternativ för bildförinställning

Skärmarna Lägg till förinställning och Redigera förinställning innehåller följande alternativ för att skapa och redigera bildförinställningar:

 • Preset Name - Ange ett beskrivande namn utan blanksteg. Om du vill hjälpa användare att identifiera den här bildförinställningen tar du med bildstorleksspecifikationen i namnet.

 • Width and Height - Ange bildens storlek i pixlar.

 • Format - Välj ett format på menyn. Om du väljer formatet GIF, JPEG, PDF eller TIFF får du fler alternativ:

  • Alternativ för färgkvantifiering i GIF

   • Type - Välj Adaptiv (standard), Webb eller Macintosh. Om du väljer GIF With Alpha​är alternativet Macintosh inte tillgängligt.

   • Dither - Välj Diffusera eller Av.

   • Number Of Colors - Dra skjutreglaget för att ange 2-255.

   • Color List - Ange en kommaavgränsad lista. För vitt, grått och svart anger du 000000,888888,ffffff.

  • Alternativ för JPEG

   • Quality - Styr komprimeringsnivån för JPEG. Den här inställningen påverkar både filstorlek och bildkvalitet. Kvalitetsskalan JPEG är 1-100.

   • Enable JPG Chrominance Downsampling - Eftersom ögat är mindre känsligt för högfrekvent färginformation än högfrekvent luminans delas bildinformationen i JPEG i luminans och färgkomponenter. När en JPEG-bild komprimeras lämnas luminanskomponenten i full upplösning, medan färgkomponenterna nedsamplas genom att medelvärdet av alla pixelgrupper ökas. Nedsampling minskar datavolymen med en halv eller en tredjedel utan att det påverkar den upplevda kvaliteten. Nedsampling kan inte användas för gråskalebilder. Den här tekniken minskar mängden komprimering som är användbar för bilder med hög kontrast (till exempel bilder med överlagrad text).

  • Alternativ för PDF och TIFF

   • Compression - Välj en komprimeringsalgoritm.
 • Colorspace - Välj en färgrymd.

 • Sharpening - Välj alternativet Aktivera enkel skärpa om du vill använda ett grundläggande skärpefilter på bilden när all skalning har gjorts. Skärpa kan kompensera för oskärpa som kan uppstå när du visar en bild i en annan storlek.

  Mer information om skärpa, omsamplingslägen och oskarp maskning finns i Öka skärpan i en bild. Se även Skärpa utbildningsvideo.

 • Resample Mode - Välj ett alternativ för omsamplingsläge. Dessa alternativ gör bilden skarpare när den nedsamplas:

 • B-Linear - den snabbaste omsamplingsmetoden, vissa aliaseringsartefakter är märkbara.

 • Bi-Cubic - Ökar processoranvändningen på bildservern men ger skarpare bilder med mindre märkbara aliaseringsartefakter.

 • Sharp2 - Kan ge något skarpare resultat än alternativet Bikubisk, men till ännu högre processorkostnad på bildservern.

 • Tri-Linear - Använder både högre och lägre upplösningar, om sådana finns. rekommenderas bara när alias är ett problem. Den här metoden minskar storleken på JPEG på grund av reducerade högfrekventa data.

 • Unsharp Masking - Välj följande alternativ för att finjustera skärpan:

 • Amount - Styr mängden kontrast som används på kantpixlar. Standardvärdet är 1.0. För högupplösta bilder kan du öka den till upp till 5.0. Tänk på Mängd som ett mått på filterintensiteten.

 • Radius - Anger antalet pixlar runt kantpixlarna som påverkar skärpan. För högupplösta bilder anger du 1 till 2. Med ett lågt värde ökas endast kantpixlarna skärpan. ett högt värde ökar skärpan i ett större antal pixlar. Vilket värde som är korrekt beror på bildens storlek.

 • Threshold - Anger det kontrastintervall som ska ignoreras när det oskarpa maskfiltret används. Med andra ord, det här alternativet avgör hur olika de pixlar som ska göras skarpare måste vara från det omgivande området innan de betraktas som kantpixlar och blir skarpare. Experimentera med värden mellan 0,02 och 0,2 för att undvika brus. Standardvärdet 6 innebär att skärpan ökas för alla pixlar i bilden.

 • Color Space - Avgör om bilden använder det utrymme som bilden skapades i, vanligtvis RGB (original) eller ett luminansutrymme (intensitet).

 • Color Välj följande alternativ:

 • Output Color Profile - Välj Use Default eller någon av de ICC-färgprofiler som finns på Adobe Dynamic Media Classic.

  Se även ICC-profiler.

 • Rendering Intent - Välj ett alternativ om du vill åsidosätta färgprofilens standardåtergivningsmetod. Använd det här alternativet när en av ICC-standardprofilerna är målfärgrymden för en färgkonvertering. En utdataenhet (skrivare eller bildskärm) kännetecknas av den här profilen och den angivna återgivningsmetoden är giltig för den här profilen.

 • Embed Profile - Välj det här alternativet så att den här profilen används om du öppnar bilden i Adobe® Photoshop®.

 • Print Resolution - Välj en upplösning för utskrift av den här bilden; 72 pixlar är standard.

 • URL Modifiers - Om du föredrar att ange URL-modifierare som definierar bildförinställningen, i stället för inställningarna, anger du modifieringarna här.

 • Sample Image URL - Visar den "raw"-URL-sträng som Dynamic Media Image Server använder för att leverera bilder med den bildförinställning som du lägger till eller redigerar. Den här URL-strängen kodar alla formatinställningar som du väljer på skärmen Lägg till förinställning eller Redigera förinställning.

Redigera, ta bort eller inaktivera en bildförinställning

 1. Gå till Setup > Image Presets.

 2. Välj en förinställning i tabellen på skärmen Bildförinställningar och gör sedan något av följande:

  • Välj Edit och ange sedan nya alternativ i dialogrutan Redigera förinställning.
  • Välj Delete för att ta bort förinställningen från listan.
  • Avmarkera Active om du vill ta bort den från hela Adobe Dynamic Media Classic-användargränssnittet för MediaPortal-användare.

Aktivera eller inaktivera anpassade videoförinställningar

Adobe Dynamic Media Classic har förinställningar för adaptiv videokodning. Det är en överordnad lista med förinställningar som kombinerar både 16:9-förinställningar för adaptiv video och 4:3-förinställningar för adaptiv video till en grupp. Dessa fördefinierade förinställningar återspeglar de vanligaste kodningsinställningarna och är optimerade för uppspelning på mobila målenheter, surfplattor och datorer.

Endast kodningsförinställningar för adaptiv video aktiveras (aktiverat eller aktiverat) som standard. Du kan avaktivera den om du vill. Inaktiva förinställningar för adaptiv video visas inte som ett valbart alternativ i delen eVideo i dialogrutan Alternativ för överföringsjobb.

Se Överföra och koda videoklipp.

Se även Videoförinställningar utbildningsvideo.

Så här aktiverar eller inaktiverar du anpassade videoförinställningar:

 1. Nära Adobe Dynamic Media Classic övre högra hörn går du till Setup > Application Setup > Video Presets > Adaptive Video Presets.
 2. På sidan Adaptiva videoförinställningar avmarkerar du kryssrutan bredvid ett förinställningsnamn för att ta bort förinställningen från listan eVideo-alternativ i dialogrutan Alternativ för överföringsjobb.
 3. Välj Close.

Videoförinställningar för kodning av videofiler

Välj en kodningsförinställning i det nedre högra hörnet på sidan Överför Job Options. Expandera eVideo-alternativ i dialogrutan Alternativ för överföringsjobb och välj de förinställningar för videokodning som du vill använda.

OBSERVERA

Förutom "Adaptiv video", som är aktiverat som standard, kan du inte se alla andra adaptiva video- eller enstaka videokodningsförinställningar i dialogrutan Alternativ för överföringsjobb. Adobe Dynamic Media Classic-administratörer avgör vilka förinställningar för videokodning som visas i dialogrutan Alternativ för överföringsjobb.

 • Välj bland följande adaptiva videokodningsförinställningar eller enskilda kodningsförinställningar:

  • 16:9 Adaptive Video - Skapa videor med 16:9-proportioner för leverans till datorer, mobiler (iPhone, iPad, Android™) och surfplattor (iPad, Android™), optimerade med den upplösning och bithastighet som bäst matchar tittarens anslutningshastighet.

  • 4:3 Adaptive Video - Skapa videor med 4:3-proportioner för leverans till datorer, mobiler (iPhone, iPad, Android™) och surfplattor (iPad, Android™), optimerade med den upplösning och bithastighet som bäst matchar tittarens anslutningshastighet.

  • Adaptive Video - En enda kodningsförinställning som fungerar med alla proportioner för att skapa videor som ska skickas till mobilen, surfplattan och datorn. Överförda källvideor som är kodade med den här förinställningen har en fast höjd. Bredden skalas dock automatiskt så att videons proportioner bevaras.

   Den här flexibiliteten med automatisk skalförändring är också tillgänglig som standard när du skapar en egen förinställning för videokodning.

   Se Lägga till eller redigera en förinställning för videokodning.

  • Adaptive Video Encoding (16:9 or 4:3) - Skapa videor med både 16:9- och 4:3-format för datorer, mobiler (iPhone, iPad, Android™) och surfplattor (iPad, Android™). Alla optimerade med den upplösning och bithastighet som bäst matchar tittarens anslutningshastighet.

   Se Videoförinställningar för Adaptiv videokodning (16:9 eller 4:3).

  • Single Encoding Presets

   OBSERVERA

   Om du vill leverera video till iPad kan du välja en Mobile-kodningsförinställning eller en kodningsförinställning för Tablet. Förinställningar för surfplattor är särskilt utformade för iPad, vanligtvis med högre upplösning och kvalitet för att dra nytta av den större skärmstorleken och bandbreddsanslutningen. För att kunna leverera videofiler som är kodade med en Tablet-förinställning måste du inkludera enhetsidentifieringskod på din mobila webbplats eller i ditt mobila program. Den här koden växlar mellan en iPhone- eller iPad-videoupplevelse, beroende på uppspelningsenheten. Att välja en Mobile-förinställning för att leverera videofiler till iPad är ett enklare arbetsflöde. Orsaken är att du kan använda samma videofil för både iPhone och iPad. Kvaliteten standardiseras dock med iPhone med lägre upplösning.

   • I gruppen Kodningsförinställningar väljer du Namn eller Storlek i listrutan Sortera kodningsförinställningar om du vill sortera förinställningar efter namn eller upplösning.
   • Välj en kodningsförinställning baserat på upplösningsstorleken och bandbredden som du vill spela upp videon med.
   • Du kan välja Adaptiv videokodning och en eller flera kodningsförinställningar per video. Du kan till exempel koda en fil för både dator och mobil i ett överföringsjobb.

När du har valt Start Upload, överförs den ursprungliga överordnad videofilen och kodade filer genereras från den överordnad filen.

Om alternativ för kodningsförinställningar

Parametrarna för de förinställda alternativen för kodning är följande:

 • Target connection speed - Slutanvändarens internetanslutning.

 • Encoded file suffix - Det suffix som är kopplat till den kodade videofilen för identifieringsändamål.

 • Video bit rate (data rate) - Den datamängd som kodas för att skapa en enda sekund av videouppspelning (i kB per sekund).

 • Pixel Width/Height - Skärmbildens bredddimension i pixlar. skärmbildens höjddimension (i pixlar).

 • Frame per second (fps) - antalet bildrutor, eller stillbilder, för varje sekund i videon. I USA och Japan spelas de flesta videoklipp in med 29,97 fps. i Europa och Asien (utom Japan) spelas de flesta videoklipp in med 25 bildrutor per sekund. Film filmas med 24 fps.

 • Audio bit rate - Den datamängd som kodas för att skapa en enda sekund av ljuduppspelning, i kilobit per sekund.

I följande tabeller visas de bästa sätten att välja videoförinställningar och de namnkonventioner som används för att ange kodade filer.

Adaptiv video (standard)

En förinställning för kodning som fungerar med alla proportioner så att du kan skapa videor för leverans till mobilen, surfplattan och datorn. Överförda källvideofilmer som är kodade med den här förinställningen (standard och bästa praxis) ställs in på en fast höjd medan bredden automatiskt skalas för att bevara videons proportioner.

Adaptiv video (standard)

Kodningsförinställningsnamn/knappbeskrivningstext Kodat filsuffix Videodatahastighet (kbit/s) Bredd/höjd (pixlar) Fps Bithastighet för ljud (kbit/s) Recommendations
1 Auto x 360, 800 kbit/s _Mobile_Autox360p_800K 800 Autox360 Samma som källan 64 För mobiler (iPhone, iPad, Android™)
2 Auto x 480, 1 400 kbit/s _Tablet_Autox480p_1400K 1400 Autox480 Samma som källan 96 För surfplattor (iPad, Android™)
3 Auto x 720, 2 600 kbit/s _Desktop_Autox720p_2600K 2600 Autox720 Samma som källan 128 För datorer

Videoförinställningar för Adaptiv videokodning (16:9 eller 4:3)

Dessa adaptiva videokodningsförinställningar kombinerar en serie individuella kodningsförinställningar som väljs automatiskt utifrån proportionerna för den video du överförde. Om du till exempel överför en 4:3-video kodas den automatiskt med alla fem 4:3-förinställningar som finns i den överordnad förinställningslistan i Adaptiv videokodning (16:9 eller 4:3) alternativ.

Mer information om parametrar för kodningsalternativ finns i Om alternativ för kodningsförinställningar.

Förinställningar för adaptiv videokodning (16:9 eller 4:3)

Kodningsförinställningsnamn/knappbeskrivningstext Målanslutningshastighet (kbit/s) Kodat filsuffix Videodatahastighet (kbit/s) Bredd/höjd (pixlar) Fps Bithastighet för ljud (kbit/s) Recommendations
1 16:9, 512x288, Mobile (iPhone, iPad, Android™), (400 Kbps) 500 _Mobile_512x288_400K 400 512x288 Samma som källan 64 Låg upplösning, 3G
2 4:3, 384x288px, Mobile (iPhone, iPad, Android™), (400 Kbps) 500 _Mobile_384x288_400K 400 384x288 Samma som källan 64 Låg upplösning, 3G
3 16:9, 512x288, Mobile (iPhone, iPad, Android™), (600 Kbps) 700 _Mobile_512x288_600K 600 512x288 Samma som källan 64 Medelhög upplösning, 3G
4 4:3, 384x288, Mobile (iPhone, iPad, Android™), (600 Kbps) 700 _Mobile_384x288_600 600 384x288 Samma som källan 64 Medelhög upplösning, 3G
5 16:9, 640x360, Tablet (iPad, Android™), (800 Kbps) 900 _iPad_640x360_800K 800 640x360 Samma som källan 80 Medelhög upplösning, WiFi
6 4:3, 640x480, Tablet (iPad, Android™), (800 Kbps) 900 _iPad_640x480_800K 800 640x480 Samma som källan 80 Medelhög upplösning, WiFi
7 16:9, 768x432, Tablet (iPad, Android™), (1200 Kbps) 1,5 Mbit/s _iPad_768x432_1200K 1200 768x432 Samma som källan 96 Hög upplösning, WiFi
8 4:3, 768x576, Tablet (iPad, Android™), (1200 Kbps) 1,5 Mbit/s _iPad_768x576_1200K 1200 768x576 Samma som källan 96 Hög upplösning, WiFi
9 16:9, 1280x720, Desktop, (2000 Kbps) 3,0 Mbit/s _1280x720_2000K 2000 1280x720 Samma som källan 128 HD, widescreen
10 4:3, 1280x960, Desktop, (2000 Kbps) 3,0 Mbit/s _1280x960_2000K 2000 kbit/s 1280x960 Samma som källan 128 HD

Videokodningsförinställningar för datorer

Videokodningsförinställningar för MP4 och OGV på stationära datorer.

Mer information om parametrar för kodningsalternativ finns i Om alternativen för kodningsförinställningar.

H264 Main 3.2 - Audio AAC, MP4-filtillägg

Kodningsförinställningsnamn/knappbeskrivningstext Målanslutningshastighet (kbit/s) Kodat filsuffix Videodatahastighet (kbit/s) Bredd/höjd (pixlar) Fps Bithastighet för ljud (kbit/s) Recommendations
1 16:9, 480x270 (400 kbit/s) 500 _480x270_400K 400 480x270 Samma som källan 64 Låg widescreen-upplösning
2 16:9, 640x360 (800 kbit/s) 900 _640x360_800K 800 640x360 Samma som källan 80 Medelstor widescreen-upplösning
3 16:9, 800x450 (1 200 kbit/s) 1,5 Mbit/s _800x450_1200K 1200 800x450 Samma som källan 96 Medelhög upplösning
4 16:9, 1 280 x 720 (2 000 kbit/s) 3,0 Mbit/s _1280x720_2000K 2000 1280x720 Samma som källan 128 HD, widescreen
5 4:3, 320x240 (400 kbit/s) 500 _320x240_400K 400 320x240 Samma som källan 64 Låg upplösning
6 4:3, 480x360 (800 kbit/s) 900 _480x360_800K 800 480x360 Samma som källan 80 Medelhög upplösning
7 4:3, 640x480 (1 200 kbit/s) 1,5 Mbit/s _640x480_1200K 1200 640x480 Samma som källan 96 Medelhög upplösning
8 4:3, 1 280 x 960 (2 000 kbit/s) 3,0 Mbit/s _1280x960_2000K 2000 1280x960 Samma som källan 128 HD

OGG Theora Vorbis - OGV-filtillägg

Kodningsförinställningsnamn/knappbeskrivningstext Målanslutningshastighet (kbit/s) Kodat filsuffix Videodatahastighet (kbit/s) Bredd/höjd (pixlar) Fps Bithastighet för ljud (kbit/s) Recommendations
1 16:9, 480x270 (400 kbit/s), OGG 500 _OGG_480x270_400K 400 480x270 Samma som källan 64 Låg widescreen-upplösning
2 16:9, 640x360 (800 kbit/s), OGG 900 _OGG_640x360_800K 800 640x360 Samma som källan 80 Medelstor widescreen-upplösning
3 16:9, 800x450 (1 200 kbit/s), OGG 1,5 Mbit/s _OGG_800x450_1200K 1200 800x450 Samma som källan 96 Medelhög upplösning
4 16:9, 1 280 x 720 (2 000 kbit/s), OGG 3,0 Mbit/s _OGG_1280x720_2000K 2000 1280x720 Samma som källan 128 HD, widescreen
5 4:3, 320x240 (400 kbit/s), OGG 500 _OGG_320X240_400K 400 320x240 Samma som källan 64 Låg upplösning
6 4:3, 480x360 (800 kbit/s), OGG 900 _OGG_480x360_800K 800 480x360 Samma som källan 80 Medelhög upplösning
7 4:3, 640x480 (1 200 kbit/s), OGG 1,5 Mbit/s _OGG_640x480_1200K 1200 640x480 Samma som källan 96 Medelhög upplösning
8 4:3, 1 280 x 960 (2 000 kbit/s), OGG 3,0 Mbit/s _OGG_1280x960_2000K 2000 1280x960 Samma som källan 128 HD

Förinställningar för kodning av mobilvideo

Samma som käll-fps. Förinställningar för videokodning för mobila enheter från iPhone, iPad och Android™.

Mer information om parametrar för kodningsalternativ finns i Om alternativen för kodningsförinställningar.

H264 Originalplan 2.1 - Ljud-AAC, MP4-filtillägg

Kodningsförinställningsnamn/knappbeskrivningstext Målanslutningshastighet (kbit/s) Kodat filsuffix Videobithastighet (kbit/s) Pixelbredd/höjd Fps Bithastighet för ljud (kbit/s) Recommendations
1 16:9, 512x288, mobil (400 kbit/s) 500 _Mobile_512x288_400K 400 512x288 Samma som källan 64 Låg upplösning, 3G
2 16:9, 512x288, mobil (600 kbit/s) 700 _Mobile_512x288_600K 600 512x288 Samma som källan 64 Medelhög upplösning, 3G
3 16:9, 512x288, mobil (800 kbit/s) 900 _Mobile_512x288_800K 800 512x288 Samma som källan 80 Medelhög upplösning, Wi-Fi
4 16:9, 512x288, mobil (1 000 kbit/s) 1,2 Mbit/s _Mobile_512x288_1000K 1000 512x288 Samma som källan 80 Hög upplösning, Wi-Fi
5 16:9, 512x288, mobil (1 200 kbit/s) 1,5 Mbit/s _Mobile_512x288_1200K 1200 512x288 Samma som källan 96 Hög upplösning, Wi-Fi
6 4:3, 384x288, mobil (400 kbit/s) 500 _Mobile_384x288_400K 400 384x288 Samma som källan 64 Låg upplösning, 3G
7 4:3, 384x288, mobil (600 kbit/s) 700 _Mobile_384x288_600K 600 384x288 Samma som källan 64 Medelhög upplösning, 3G
8 4:3, 448x336, mobil (800 kbit/s) 900 _Mobile_448x336_800K 800 448x336 Samma som källan 80 Medelhög upplösning, Wi-Fi
9 4:3, 448x336, mobil (1 000 kbit/s) 1,2 Mbit/s _Mobile_448x336_1000K 1000 448x336 Samma som källan 80 Hög upplösning, Wi-Fi
10 4:3, 448x336, mobil (1 200 kbit/s) 1,5 Mbit/s _Mobile_448x336_1200K 1200 448x336 Samma som källan 96 Hög upplösning, Wi-Fi

Förinställningar för visningsprogram

OBSERVERA

Flash-visningsprogram - meddelande om att livscykeln upphör - Från och med den 31 januari 2017 upphörde Adobe Dynamic Media Classic officiellt stödet för visningsprogrammet för Flash.

A Visningsförinställning är en samling inställningar som bestämmer hur användare visar mediefiler på datorskärmar och mobila enheter. Som administratör kan du skapa visningsförinställningar. Inställningarna är tillgängliga för en array med visningskonfigurationsalternativ. Du kan till exempel ändra visningsprogrammets visningsstorlek, zoombeteende, färgscheman, kanter och teckensnitt.

Det bästa sättet är att använda videovisningsprogram i Adobe Dynamic Media Classic HTML 5. De förinställningar som används i videovisningsprogram för HTML5 är robusta videospelare.

Genom att kombinera följande i en enda spelare:

 • Möjlighet att utforma uppspelningskomponenterna med HTML5 och CSS.
 • Ha inbäddad uppspelning.
 • Använd adaptiv och progressiv strömning beroende på webbläsarens kapacitet.

Du kan nå ut med multimediematerial till både dator-, surfplatte- och mobilanvändare och få en smidig videoupplevelse.

Se Om HTML5-visningsprogram i referenshandboken för visningsprogrammen för Adobe.

Se Kompatibilitetsmatris för Adobe Dynamic Media Classic Viewer-förinställning.

Se Bästa praxis: Använda videovisningsprogrammet för HTML5.

Beroende på visningsprogrammet kan du lägga till communityfunktioner. Community-funktionerna är bland annat knappen Bädda in, knappen E-post, knappen Länk och knappen Besök webbplats. Med de här knapparna kan personer som använder visningsprogrammen dela visningsprogrammet med andra eller öppna Adobe Dynamic Media Classic webbplats.

Se även Exempel på referensbibliotek för Adobe-visningsprogram.

Stöd för visningsprogram för responsiva webbsidor

Olika webbsidor har olika behov. Ibland vill du ha en webbsida som innehåller en länk som öppnar visningsprogrammet för HTML 5 i ett separat webbläsarfönster. I andra fall måste du bädda in HTML5-visningsprogrammet direkt på värdsidan. I det senare fallet har webbsidan förmodligen en statisk layout. Eller så är den"responsiv" och visas på olika enheter eller för olika webbläsarfönsterstorlekar. För att tillgodose dessa behov har HTML5-visningsprogrammen som medföljer Adobe Dynamic Media Classic stöd för både statiska webbsidor och responsiva webbsidor.

Mer information om hur du bäddar in responsiva visningsprogram på dina webbsidor finns i Om bibliotek för responsiv bild, Använd responsivt bildbibliotekoch Kommandoreferens - Kommandoattribut.

Förinställningstyper för visningsprogram

Administratörer kan skapa och anpassa följande typer av visningsförinställningar:

 • eCatalog Viewer - Simulerar upplevelsen av att läsa en utskriven katalog. Du kan gå från sida till sida, zooma in och ut från objekt på en sida, använda bildscheman för att visa mer information om objekt på sidan eller söka i katalogen. Du kan även inkludera en informationspanel för att visa detaljerad information och ett bildschemat objekt om mappningsområdet har ett giltigt rollover_key-attribut. Om du vill ta med en informationspanel anger du en URL för informationsservern på panelen Info-inställningar i fönstret för visningsförinställningar för eCatalog.

 • Swatch Set Viewer - Visar en bild i en annan färg, material, struktur, finish eller struktur. Användarna väljer en miniatyrbild för att se variationerna i bilden.

 • Mixed Media Set Viewer - Visar olika typer av media i ett och samma visningsprogram. Du kan inkludera färgruteuppsättningar, snurruppsättningar, bilder och videoklipp. Du kan ställa in flikar så att de innehåller olika typer av innehåll, till exempel en flik för bilduppsättningar och en flik för videoklipp. Videofilmer som spelas upp från en blandad medieuppsättning använder ett standardvisningsprogram för video med en tidslinje och videokontroller, till exempel Stop, Pause, Rewind och Play. När du ställer in en förinställning för visningsprogrammet för blandad medieuppsättning anger du vilka visningsprogram du vill använda för de olika resurstyperna i din uppsättning med blandade media. Du kan också använda stödrastervisningsprogrammet eller Carousel Viewer för att visa en blandad medieuppsättning.

 • Spin Set Viewer - Ger flera vyer av en bild så att användare kan vrida objektet för att undersöka olika sidor och vinklar.

 • Video Viewer - Visar videoklipp med källfilens upplösning eller en anpassad storlek. Adobe Dynamic Media Classic innehåller många fördefinierade visningsförinställningar för uppspelning av video, och om du är administratör kan du skapa anpassade förinställningar för visningsprogrammet för video. Det finns mer än ett dussin olika inställningar för att konfigurera Video Viewer. Du kan konfigurera dess storlek, för- och bakgrundsfärg, video- och ljudkontroller, förloppsindikator, användargränssnittets skal, sociala funktioner och hjälp.

 • Zoom Viewers - Du kan välja mellan tre olika typer av zoomvisningsprogram:

 • Zoom Viewer - Låter användarna zooma in i området genom att markera det. De kan välja kontroller för att zooma in, zooma ut och återställa bilden till standardstorleken.

 • Zoom Viewer: Fly-out - Visar en andra bild av det zoomade området bredvid originalbilden. Det finns inga kontroller att använda. Användarna flyttar bara markeringen över det område som de vill visa.

När du fastställer den fullständiga bandbreddsanvändningen för det här visningsprogrammet bör du tänka på att både huvudbilden och den utfällbara bilden visas i visningsprogrammet. Huvudbildens storlek (scenens bredd och höjd) och zoomfaktorn bestämmer den utfällbara bildens storlek. Om du vill förhindra att den utfällbara filstorleken blir för stor ska du balansera dessa två värden: om du har en stor huvudbildstorlek, sänker du zoomfaktorn. (Utfällbar bredd och Utfällbar höjd bestämmer storleken på det utfällbara fönstret, men inte storleken på den utfällbara bild som visas i visningsprogrammet.)

Om huvudbildens storlek till exempel är 350 x 350 pixlar, med zoomfaktorn 3, blir den utfällbara bilden 1 050 x 1 050 pixlar. Om huvudbildstorleken är 300 x 300 pixlar, med zoomfaktorn 4, är den utfällbara bilden 1 200 x 1 200 pixlar. Beroende på kvalitetsinställningen för JPEG (rekommenderade inställningar är mellan 80 och 90) kan du minska filstorleken avsevärt. Rekommenderade zoomningsfaktorer är 2,5 till 4, beroende på storleken på huvudbilden.

Kompatibilitetsmatris för Adobe Dynamic Media Classic Viewer-förinställning

Flash-visningsprogram - meddelande om att livscykeln upphör: Från och med den 31 januari 2017 upphörde Adobe Dynamic Media Classic officiellt stödet för visningsprogramplattformen Flash.

Följande tabell visar vilka förinställningar för Adobe Dynamic Media Classic Viewer som är tillgängliga. Tabellen anger också visningsprogrammets kompatibilitet med datorer och mobila enheter samt vilken teknik som används för varje visningsprogram.

Se även Exempel på referensbibliotek för Adobe-visningsprogram.

Information om vilka webbläsare och operativsystemversioner som stöds för visningsprogram finns i Viewer Release Notes.

Se Versionsinformation om Adobe-visningsprogrammet.

Viewer Technology Skrivbord Apple iPhone Apple iPad Android™ Smartphone Android™ Tablet PC
Zooma visningsprogram
Universal_HTML5_Flyout HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_Zoom_inline HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_Zoom_dark HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_Zoom_light HTML5 X X X X X
Viewer Technology Skrivbord Apple iPhone Apple iPad Android™ Smartphone Android™ Tablet PC
Bilduppsättningsvisningsprogram
Universal_HTML5_Flyout HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_ImageSet_dark HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_ImageSet_light HTML5 X X X X X
Viewer Technology Skrivbord Apple iPhone Apple iPad Android™ Smartphone Android™ Tablet PC
Visningsprogram för färgruteuppsättning
Universal_HTML5_Flyout HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_SwatchSet_dark HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_SwatchSet_light HTML5 X X X X X
Viewer Technology Skrivbord Apple iPhone Apple iPad Android™ Smartphone Android™ Tablet PC
eCatalog Viewers
Universal_HTML5_eCatalog_Adv(Innehåller stöd för sociala medier och katalogsökning.) HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_eCatalog(Innehåller stöd för sociala medier och katalogsökning.) HTML5 X X X X X
Viewer Technology Skrivbord Apple iPhone Apple iPad Android™ Smartphone Android™ Tablet PC
Snurra visningsprogram
Universal_HTML5_SpinSet_dark HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_SpinSet_light HTML5 X X X X X

eVideo Viewers

Adobe Dynamic Media Classic har stöd för videouppspelning i mobiler för MP4 H.264-video.

Viewer Technology Skrivbord Apple iPhone Apple iPad Android™ Smartphone Android™ Tablet PC BlackBerry® Smartphone Windows® Phone
Universal_HTML5_Video(Innehåller stöd för undertextning.) Se Bästa praxis: Använda videovisningsprogrammet Universal HTML5. HTML5 X X X X X X X
Universal_HTML5_Video_social(Innehåller stöd för undertexter och sociala medier.) HTML5 X X X X X X X
Viewer Technology Skrivbord Apple iPhone Apple iPad Android™ Smartphone Android™ Tablet PC
Visningsprogram för blandad medieuppsättning
Universal_HTML5_MixedMedia_dark HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_MixedMedia_light HTML5 X X X X X

Matris för gester för mobilvisningsprogram som stöds

Följande tabell visar vilka mobilvisningsgester som stöds på enheter med iOS, Android™ 2.x och Android™ 3.x.

Viewer Technology Skrivbord Apple iPhone Apple iPad Android™ Smartphone Android™ Tablet PC
Bilduppsättningsvisningsprogram
Universal_HTML5_Flyout HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_ImageSet_dark HTML5 X X X X X
Universal_HTML5_ImageSet_light HTML5 X X X X X

Om skärmen med visningsförinställningar

Skapa och hantera visningsförinställningar på skärmen Förinställningar för visningsprogram. Om du vill öppna den här skärmen går du till Setup > Viewer Presets.

Skärmen Förinställningar för visningsprogram innehåller verktyg för följande åtgärder:

 • Lägga till en förinställning - Välj Add och gör dina val i dialogrutan Lägg till visningsförinställning.

   Se [Lägg till och redigera visningsprogramförinställningar](/docs/dynamic-media-classic/using/setup/application-setup.html?lang=sv#adding_and_editing_viewer_presets).
  
 • Redigera en förinställning - Välj en förinställning och sedan Edit.

   Se [Lägg till och redigera visningsprogramförinställningar](/docs/dynamic-media-classic/using/setup/application-setup.html?lang=sv#adding_and_editing_viewer_presets).
  
 • Ta bort en förinställning - Välj en förinställning och sedan Delete.

 • Exportera en förinställning - Välj en visningsförinställning för HTML5 och välj sedan Export om du vill hämta visningsprogramskalet så att du kan använda det som grund för att skapa och lägga till en annan visningsförinställning.

   Se [Exportera en HTML5-visningsförinställning](/docs/dynamic-media-classic/using/setup/application-setup.html?lang=sv#exporting_an_html5_viewer_preset).
  
 • Filtrera listan med visningsförinställningar - Använd dessa verktyg för att filtrera listan:

   * Öppna listrutan **Aktiv/Inaktiv** och välj ett alternativ för att visa aktiva förinställningar, inaktiva förinställningar eller alla förinställningar.
   * Öppna listrutan **Viewer** och välj ett alternativ för att endast visa visningsprogram av en viss typ. Välj **All Viewers** för att se alla tittare.
  
 • Sortera förinställningar - Välj en kolumnrubrik (Active, Type, Preset, eller Platform) för att sortera listan i en kolumn. Välj en kolumnrubrik en andra gång om du vill sortera listan i fallande (eller stigande) ordning.

 • Aktivera och inaktivera förinställningar - Välj en förinställning och markera sedan dess aktiva alternativ för att aktivera eller inaktivera den.

   Se [Aktivera eller inaktivera visningsprogramförinställningar](/docs/dynamic-media-classic/using/setup/application-setup.html?lang=sv#activating_or_deactivating_viewer_presets).
  
OBSERVERA

Välj Preview till höger på sidan Förinställningar för visningsprogram, så att du kan se hur en resurs ser ut i den förinställning för visningsprogrammet som du har valt. Om du vill se en annan resurs väljer du Browse på sidan Förinställningar för visningsprogram och välj en annan resurs i dialogrutan Välj förhandsgranskning av resurs.

Lägga till och redigera visningsprogramförinställningar

Förutom att lägga till visningsprogramförinställningar med Add i användargränssnittet kan du även använda Export om du vill lägga till en visningsförinställning. Du exporterar bara en befintlig visningsförinställning för HTML5 och använder sedan den som grund för den nya förinställningen.

Se Exportera en HTML5-visningsförinställning.

Se även Förinställningar för visningsprogram utbildningsvideo.

Så här lägger du till och redigerar visningsprogramförinställningar:

 1. Nära Adobe Dynamic Media Classic övre högra hörn går du till Setup > Viewer Presets.

  Du kan filtrera i listan med förinställningar. Om du till exempel bara vill visa förinställningar för videovisningsprogram väljer du Videovisningsprogram i listrutan Visare i verktygsfältet direkt ovanför tabellen.

 2. Lägg till eller redigera visningsförinställningen på skärmen Förinställningar för visningsprogram på sidan Förinställningar för visningsprogram.

  • Lägg till - I verktygsfältet väljer du Add. I dialogrutan Lägg till visningsförinställning väljer du en plattform och väljer en medieresurstyp.

    Välj **Save As** när du har skapat visningsförinställningen.
   
  • Lägg till genom att starta från en befintlig visningsprogramförinställning - Markera en förinställning för Videovisning i tabellen och välj sedan Edit i verktygsfältet.

    När du har konfigurerat om Video Viewer väljer du **Save As** om du vill spara förinställningen med ett annat namn i textfältet Förinställningsnamn.
   
  • Redigera - Välj en befintlig visningsförinställning och välj sedan Edit.

 3. Ange eller redigera förinställningsnamnet i fältet Förinställningsnamn på skärmen Konfigurera visningsprogram.

 4. Ange de återstående alternativen som du vill ha.

  OBSERVERA

  Välj Same As Source om du automatiskt vill ändra storlek på Video Viewer till upplösningsstorleken för den kodade videon. Om du väljer det här alternativet kan du inte ange scenens bredd och höjd. I stället kommer dessa alternativ från själva videon. Om du väljer Same As Source, ställer du in alternativet Marginalstorlek för att återspegla skalets dimensioner utanför videouppspelningsområdet. Marginalstorleken är pixelhöjden och bredden på videokontrollerna. Du kan använda följande bild för att avgöra vilka marginalstorlekar du vill använda.*

  Marginalkonfiguration för videovisningsprogram

 5. Gör något av följande:

  • Välj Save As om du har lagt till en visningsprogramförinställning genom att starta från en befintlig förinställning.
  • Välj Save om du har lagt till eller redigerat en visningsförinställning.

Exportera en HTML5-visningsförinställning

Du kan exportera en befintlig HTML5-visningsförinställning som du kan använda som grund för att skapa en visningsförinställning för HTML5. Det här exportalternativet är användbart eftersom du inte behöver skapa visningsprogrammet från grunden. I stället exporterar du en förinställning som ser ut och beter sig ungefär som du vill ha den, och sedan kan du använda den som utgångspunkt för att göra designjusteringar.

Alla standardförinställda CSS-filer för visningsprogram i Adobe Dynamic Media Classic använder relativa bildvisningssökvägar som pekar på resurser på Scene7SharedAssets. Följande är till exempel en relativ sökväg till en bildresurs i en CSS-fil för visningsförinställningar i

Scene7SharedAsset: .s7videoviewer .s7fullscreenbutton[state][selected] { background-image: url(/is/image/Scene7SharedAssets/FullScreenButton_dark_sprite?scl=1&fmt=png-alpha); }

Om du däremot har Viewer CSS-filer på din egen plats, måste du lösa dessa relativa bildsökvägar genom att använda en explicit sökväg till Image Server i din egen miljö. Om du till exempel vill uppdatera den relativa sökvägen ovanför till en explicit sökväg, kan den se ut så här, där https://s7d1.scene7.com är den direkta sökvägen till bildservern: https://s7d1.scene7.com/is/image/Scene7SharedAssets/FullScreenButton_dark_sprite?scl=1&fmt=png-alpha

Så här exporterar du en visningsförinställning för HTML5:

.s7videoviewer .s7fullscreenbutton[state][selected]
{ background-image: url(/is/image/Scene7SharedAssets/FullScreenButton_dark_sprite?scl=1&fmt=png-alpha); }
https://s7d1.scene7.com/is/image/Scene7SharedAssets/FullScreenButton_dark_sprite?scl=1&fmt=png-alpha
 1. Gå till Setup > Viewer Presets.

 2. I verktygsfältet Förinställningar för visningsprogram väljer du i den andra listrutan från vänster HTML5.

 3. I den tredje listrutan från vänster väljer du All Viewers.

 4. Välj den visningsförinställning som du vill använda som bas för en ny visningsförinställning för HTML5.

 5. Välj Export.

 6. I dialogrutan Exportera markerade resurser väljer du Submit Export.

  Efter exporten får du en CSS-fil. Ladda ned och zippa upp filen.

 7. Öppna CSS-filen i en CSS-redigerare, gör ändringarna och spara sedan filen.

 8. Överför CSS-filen till Adobe Dynamic Media Classic.

  Se Överför filer.

 9. Publicera CSS-filen på Dynamic Media Image Server.

  Se Publicera filer.

 10. Lägg till den nya visningsförinställningen som vanligt. Markera CSS-filen för visningsprogrammet som du överförde.

  Se Lägga till och redigera visningsprogramförinställningar.

Aktivera eller inaktivera visningsprogramförinställningar

Om du vill skapa en URL för att visa resurser öppnar användarna listrutan Förinställningar i dialogrutan Förhandsvisa, väljer en visningsförinställning och väljer sedan Copy URL (se Kopiera URL:en för en visningsförinställning). Den här förinställningslistan innehåller förinställningar för visningsprogram som administratörer kan lägga till och hantera på skärmen Förinställningar för visningsprogram. Alla aktiva förinställningar för eCatalog Viewer visas till exempel i listrutan Förinställningar i dialogrutan Förhandsvisa när en användare förhandsgranskar en e-katalog.

Om du inte inaktiverar visningsförinställningar på skärmen Förinställningar för visningsprogram kan listrutan Förinställningar i dialogrutan Förhandsvisa bli full.

Så här aktiverar eller inaktiverar du visningsförinställningar:

 1. Gå till Setup > Viewer Presets.
 2. Markera eller avmarkera på sidan Förinställningar för visningsprogram Active för att aktivera eller inaktivera visningsförinställningar.

Kopiera URL:en för en visningsförinställning

När du har publicerat en resurs kan du kopiera en URL för att visa resursen med inställningarna från en visningsförinställning.

URL:en kopieras till Urklipp. Du kan använda den om det behövs i HTML-koden för webbsidan, mobilenheten eller programmet.

Så här kopierar du URL:en för en visningsförinställning:

 1. Markera resursen på panelen Bläddra.

 2. Gör något av följande ovanför panelen Resurssökning, till höger i verktygsfältet:

  • Välj Grid View. Dubbelklicka på en enskild resurs på panelen Resursbläddring för att öppna den i detaljvyn. I panelen URL:er och panelen Bädda in kod till höger väljer du Copy URL till höger om det visningsprogram du vill använda.
  • Välj Grid View. Markera en resurs i panelen Resurssökning och gå sedan till under miniatyrbilden Preview > Viewer List.

  På sidan Visningsprogramlista, under kolumnen Åtgärder i tabellen, väljer du Copy URL.

  • Välj List View. Välj en resurs i panelen Resursbläddring och gå sedan till höger om miniatyrbilden till Preview > Viewer List.

  På sidan Visningsprogramlista, under kolumnen Åtgärder i tabellen, väljer du Copy URL.

  • Välj Grid View, List View, eller Detail View. På samma verktygsfält går du till Preview > Viewer List.

  På sidan Visningsprogramlista, under kolumnen Åtgärder i tabellen, väljer du Copy URL.

Kopiera inbäddningskoden för en visningsförinställning

Med funktionen Bädda in kod kan du granska visningsprogramkoden för den valda visningsförinställningen. Du kan också kopiera koden till Urklipp så att du kan klistra in den på dina webbsidor för att distribuera visningsprogrammet.

Det är inte tillåtet att redigera koden i dialogrutan Bädda in kod.

Så här kopierar du inbäddningskoden för en visningsförinställning:

 1. Markera resursen på resurspanelen.

 2. Gör något av följande ovanför panelen Resurssökning, till höger i verktygsfältet:

  • Välj Grid View. Dubbelklicka på en enskild resurs på panelen Resursbläddring för att öppna den i detaljvyn. På panelen URL:er till höger väljer du Embed Code.
  • Välj Grid View. Markera en resurs i panelen Resurssökning och gå sedan till under miniatyrbilden Preview > Viewer List.

  På sidan Visningsprogramlista, under kolumnen Åtgärder i tabellen, väljer du Embed Code.

  • Välj List View. Välj en resurs i panelen Resursbläddring och gå sedan till höger om miniatyrbilden till Preview > Viewer List.

  På sidan Visningsprogramlista, under kolumnen Åtgärder i tabellen, väljer du Embed Code.

  • Välj Grid View, List View, eller Detail View. På samma verktygsfält går du till Preview > Viewer List.

  På sidan Visningsprogramlista, under kolumnen Åtgärder i tabellen, väljer du Embed Code.

 3. I dialogrutan Bädda in kod väljer du Copy to Clipboard.

 4. Välj Close.

Konfigurera standardvisningsprogram

Du kan använda standardvisningsprogram för att konfigurera standardvisningsprogrammet som är kopplat till en resurs när du använder Förhandsvisa i Adobe Dynamic Media Classic. Du kan ställa in standardförhandsvisningen för följande resurstyper:

 • Bild
 • Video
 • SpinSet
 • Katalog
 • ImageSet
 • SwatchSet
 • MediaSet

Så här konfigurerar du standardvisningsprogram:

 1. Välj Application Setup.
 2. Gå till Application Setup > Viewers
 3. Välj Default Viewers.
 4. Välj det visningsprogram som du vill associera med resursens förhandsgranskning i listrutan för varje resurstyp i fönstret Standardvisningsprogram.
 5. I det nedre högra hörnet av fönstret Standardvisningsprogram väljer du Save Settings.
 6. Välj Close för att återgå till fönstret Resurser.

Metadatavyer

Metadata är standardiserad information om en tillgång. Du kan använda metadata för att effektivisera arbetsflödet, ordna dina resurser och förbättra sökningen. Adobe Dynamic Media Classic stöder standarderna IPTC (International Press Telecommunications Council) och XMP (extensible metadata platform). Innan användarna visar eller anger metadata om en resurs i detaljvyn kan de öppna menyn Metadatavyer. Därifrån kan de välja den uppsättning metadatafält som de vill visa eller använda för att beskriva resursen.

Adobe Dynamic Media Classic innehåller fördefinierade metadatavyer och administratörer kan skapa egna metadatavyer som användarna kan välja när de anger metadata.

Skapa en metadatavy

 1. Gå till Setup > Application Setup > Metadata > Metadata Views.

 2. Välj Add.

 3. Ange ett namn för vyn i textfältet Förinställningsnamn.

 4. (Valfritt) Kontrollera Make Default om du vill göra den här vyn till den som användarna ser när de öppnar panelen Metadata i detaljvyn.

 5. (Valfritt) Välj Include UDF om du vill inkludera användardefinierade fält i vyn. Användardefinierade fält visas högst upp på panelen Metadata i detaljvyn.

 6. Markera de fält som du vill visa (välj Select All för att markera alla fält).

 7. Välj Save.

  De markerade kategorierna och fälten för vyn visas på panelen Förhandsgranska.

Hantera metadatavyer

 1. Gå till Setup > Application Setup > Metadata > Metadata Views.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill förhandsgranska en vy markerar du den. Fälten i vyn visas på förhandsvisningspanelen.
  • Om du vill redigera en vy markerar du den och väljer sedan Edit. Markera eller avmarkera sedan fältnamnen på förhandsgranskningspanelen och markera eller avmarkera Include UDF alternativ.
  • Om du vill ta bort en vy markerar du den och väljer Delete.
  • Om du vill göra en vy till standard markerar du den och väljer Make Default. Standardvyn är den vy som användarna ser när de öppnar en resurs i detaljvyn och går till panelen Metadata.

Metadataförinställningar

Med metadataförinställningar kan administratörer styra och reglera metadata som tilldelas resurser. I detaljvyn kan en användare ange metadata om en resurs i fält som tillhandahålls för det ändamålet. En användare kan till exempel ange ett ägarnamn, en copyrightbeskrivning och en adress. Om du vill vara säker på att användarna anger den här informationen korrekt och fullständigt kan du skapa metadataförinställningar. Om du väljer en metadataförinställning i detaljvyn fylls metadatafält med fördefinierade värden. Exempel: Ägarnamn, copyrightbeskrivning och adress anges automatiskt.

Skapa en metadataförinställning för varje uppsättning metadatavärden som du vill att användarna ska kunna ange automatiskt i detaljvyn för att beskriva en resurs.

Skapa eller redigera en metadataförinställning

 1. Gå till Setup > Application Setup > Metadata > Metadata Presets.

 2. Gör något av följande på skärmen Metadataförinställningar:

  • Om du vill skapa en förinställning väljer du Add. Skriv ett namn på förinställningen i textfältet Metadatamallnamn. Välj Metadata Views och sedan välja en vy i listrutan (se Metadatavyer).
  • Om du vill redigera en befintlig förinställning markerar du förinställningen i listan Metadataförinställningar och väljer sedan Edit.
 3. Expandera rubriker som du vill ta med i förinställningen och ange värden i de olika fält som du vill ta med i förinställningen.

 4. Välj Save.

  De valda kategorierna och fälten för förinställningen visas på panelen Förhandsgranska.

Hantera metadataförinställningar

 1. Gå till Setup > Application Setup > Metadata > Metadata Presets.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill förhandsgranska en förinställning markerar du den förinställning som du vill förhandsgranska. Förinställningsinformationen (kategorier och fält) visas på förhandsgranskningsskärmen.
  • Om du vill ta bort en förinställning markerar du förinställningen och väljer sedan Delete.

Användardefinierade fält

En Media Portal-administratör eller en företagsadministratör kan skapa anpassade, användardefinierade metadatafält. Med anpassade fält kan du ordna resurser i Adobe Dynamic Media Classic. Du kan markera fälten som aktiva, efter behov. När du aktiverar det här alternativet visas namnen på dessa anpassade metadatafält på panelen Metadata i detaljvyn. Användare kan ange information i användardefinierade metadatafält för att beskriva resurser. Användarna kan också göra ett användardefinierat metadatafält till ett villkor i sökningar.

Ett effektivt sätt att använda användardefinierade metadatafält är att fördröja aktiveringstiden för en mediefil för en viss start eller försäljning. Du definierar ett aktiveringsfält baserat på typ Datum. Sedan använder du Metadata i detaljvyn eller File > Edit Info kan du ange när resursen ska aktiveras. Adobe Dynamic Media Classic kontrollerar publiceringsstatusen för en resurs och publiceringshistoriken. Om det inte är inom aktiveringstiden visas publiceringsstatusen som Inte publicerad.

OBSERVERA

Om du vill att användardefinierade fält ska visas på panelen Metadata i detaljvyn, inkluderar du användardefinierade fält i metadatavyer. Markera alternativet Inkludera användardefinierat fält (Inkludera användardefinierat fält) på skärmen Metadatavyer. Mer information finns i Metadatavyer.

OBSERVERA

Om du vill söka efter resurser med anpassade, användardefinierade fält går du till Setup > Personal Setup och sedan markera Include UDFs in Search. Se Personliga inställningar.

Skapa ett användardefinierat metadatafält

 1. Gå till Setup > Application Setup > Metadata > User-Defined Fields.

 2. Välj Add

 3. Ange önskade alternativ i dialogrutan Anpassat fält.

  • Name - Ange ett namn för metadatafältet.

  • Type - Välj ett alternativ som definierar vilken typ av information som användare kan ange i metadatafältet:

  • String - en textsträng.

  • Int - Ett heltal.

  • Float - Ett flyttal.

  • Yes/No - Ett ja/nej-booleskt värde.

  • Date - ett datum. Formatet MM/DD/ÅÅÅÅ accepteras.

  • Filename - Namnet på en fil.

  • Color - Namnet på en färg.

  • Dimension - Resursens bredd och höjd.

  • Untyped - För bakåtkompatibilitet. Markera inte det här alternativet.

  • Default Value - Om du vill kan du ange det värde som användarna mest sannolikt anger i fältet. Värdet som du anger blir standardvärdet för fältet som du skapar.

  • Applies To - Du kan också välja en resurstyp om du vill att metadatafältet bara ska gälla för en viss typ av resurs.

   OBSERVERA

   Välj en Applies To bör du vara försiktig eftersom du inte kan ändra Applies To när du har skapat ett användardefinierat fält. Med Adobe Dynamic Media Classic kan du redigera namn, typ och standardvärde för ett användardefinierat fält, men inte för Applies To inställning. *

 4. Välj Save när du har skapat metadatafältet.

Hantera användardefinierade fält

Skärmen Användardefinierade fält innehåller kommandon för att hantera anpassade, användardefinierade metadatafält.

Endast en Media Portal-administratör eller en företagsadministratör kan hantera användardefinierade fält.

Om du vill öppna den här skärmen går du till Setup > Application Setup > Metadata > User-Defined Fields.

 • Redigera ett fält - Markera fältet och välj Edit.

 • Ta bort ett fält - Markera fältet och välj Delete.

 • Aktivera fält - Markera eller avmarkera Active bredvid namnet på ett fält. Om du har en företagsadministrationsroll visas inte det här alternativet. Eftersom det här alternativet är relaterat till MediaPortal måste du markera (aktivera) Visa MediaPortal-funktioner i Personliga inställningar för att se aktiveringsfälten.

Optimera filer

När du överför filer till Adobe Dynamic Media Classic optimeras de för lagring och publicering. Om överföringen avbryts kan vissa bilder inte optimeras. I det här fallet visas meddelandet "Bilden är inte optimerad ännu". Du kan dock optimera dessa filer om du är administratör.

Adobe Dynamic Media Classic söker igenom filerna och optimerar endast de bilder som inte har optimerats fullständigt tidigare.

 1. Gå till Setup > Application Setup och sedan markera Optimize Files.

 2. Ange information för optimeringsjobbet och välj Submit.

  Om du arbetar med mer än ett företag optimerar du filer som tillhör olika företag separat.

Förinställningar för gruppuppsättning

Använd förinställningarna för gruppuppsättningar för att automatiskt skapa bilduppsättningar eller snurruppsättningar när ett jobb körs för att överföra resurser till Adobe Dynamic Media Classic.

Företagsadministratörer definierar först namnkonventioner för de resurser som de vill gruppera i en uppsättning. Du kan sedan skapa en gruppuppsättningsförinställning som refererar till dessa bilder. Varje förinställning är en unik, självständig uppsättning instruktioner som definierar hur uppsättningen ska skapas med bilder som matchar de definierade namnkonventionerna i förinställningsreceptet.

Alla aktiva gruppuppsättningsförinställningar för ett företag visas i dialogrutan Alternativ för överföring av jobb, så att du kan ange vilken förinställning du vill använda under varje överföringssession. Företagsadministratörer ser alla aktiva och inaktiva förinställningar för gruppuppsättningar. När du överför filer skapar Adobe Dynamic Media Classic automatiskt en uppsättning med alla filer som matchar den definierade namnkonventionen i de aktiva förinställningarna.

Standardnamn

Företagsadministratören skapar en standardnamnkonvention som används i alla förinställda gruppuppsättningar. Den standardnamnkonvention som valts i förinställningsdefinitionen för gruppuppsättning kan vara allt som ditt företag behöver för att gruppgenerera uppsättningar för alla webbplatser. En gruppuppsättningsförinställning skapas för att använda den standardnamnkonvention som du definierar. Du kan skapa så många gruppuppsättningsförinställningar med alternativa, anpassade namnkonventioner som behövs för en viss uppsättning innehåll om det finns ett undantag från den företagsdefinierade standardnamngivningen.

Du behöver inte konfigurera en standardnamnkonvention för att kunna använda funktionen för gruppuppsättningsförinställningar. Du bör emellertid använda en standardnamnkonvention för att definiera så många element i namnkonventionen som du vill gruppera i en uppsättning enligt Adobe. Det underlättar när du skapar gruppuppsättningar.

 1. Gå till Setup > Application Setup > Batch Set Presets > Default Naming.

 2. Välj View Form eller View Code för att ange hur du vill visa och ange information om varje element.

  Du kan välja View Code om du vill visa värdeuppbyggnaden för reguljära uttryck tillsammans med dina formulärval. Du kan ange eller ändra dessa värden för att underlätta definitionen av elementen i namnkonventionen, om formulärvyn begränsar dig av någon anledning. Om dina värden inte kan tolkas i formulärvyn blir formulärfälten inaktiva.

  OBSERVERA

  Inaktiverade formulärfält indikerar inte ett ogiltigt reguljärt uttryck. Det finns ingen validering av att dina reguljära uttryck är korrekta. Resultaten av det reguljära uttryck som du skapar för varje element visas efter resultatraden. Det fullständiga reguljära uttrycket visas längst ned på sidan.

 3. Expandera varje element efter behov och ange de namnkonventioner som du vill använda.

 4. Välj Add om du vill lägga till en annan namnkonvention för ett element. Eller markera Remove om du vill ta bort en namnkonvention för ett element.

 5. Välj Save As och ange ett namn för förinställningen. Eller markera Save om du redigerar en befintlig förinställning.

Du kan också använda Visa kod utan några formulärfält. I den här vyn skapar du namnkonventionens definitioner helt med hjälp av reguljära uttryck.

Det finns två element för definition, Matcha och Basnamn. Med dessa fält kan du definiera alla element i en namnkonvention och identifiera den del av konventionen som används för att namnge den uppsättning i vilken de finns. Ett företags personliga namnkonvention kan använda en eller flera definitionsrader för vart och ett av dessa element. Du kan använda så många rader för din unika definition och gruppera dem i distinkta element, t.ex. för Huvudbild, Färgelement, Alternativa vyer och Färgruteelement.

Skapa en förinställning för gruppuppsättning

Adobe Dynamic Media Classic använder förinställningar för gruppuppsättningar för att ordna resurser som delar viss gemensam information eller innehåll i uppsättningar med bilder som ska visas i visningsprogram. Förinställda gruppuppsättningar körs automatiskt tillsammans med de resursimporteringsjobb som du schemalägger i Adobe Dynamic Media Classic.

Använd Förinställning för gruppuppsättning för att skapa, redigera och hantera dina gruppuppsättningsförinställningar. Du kan skapa så många förinställningar som behövs för att täcka alla tillgångsimportjobb som du behöver. Det finns två former av förinställda gruppuppsättningsdefinitioner: en för en standardnamnkonvention som du har konfigurerat och en för anpassade namnkonventioner som du skapar direkt.

Du kan antingen använda formulärfältsmetoden för att definiera en gruppuppsättningsförinställning eller kodmetoden, som gör att du kan använda reguljära uttryck. Som i Default Naming kan du välja Code View samtidigt som du definierar i formulärvyn och använder reguljära uttryck för att skapa definitioner. Du kan också avmarkera en vy om du vill använda den ena eller den andra enbart.

Se även Skapa en gruppuppsättningsförinställning för automatisk generering av en 2D-snurpuppsättning.

Se även 2D-snurruppsättningar utbildningsvideo.

Så här skapar du en gruppuppsättningsförinställning:

 1. Gå till Setup > Application Setup > Batch Set Presets > Batch Set Preset. View Form, som anges i det övre högra hörnet på detaljsidan, är standardvyn.

 2. På panelen Förinställningslista väljer du Add om du vill aktivera definitionsfälten på panelen Detaljer till höger på sidan.

 3. Skriv ett namn på förinställningen i fältet Förinställningsnamn på panelen Detaljer.

 4. Välj en förinställningstyp i listrutan Gruppuppsättningstyp.

  Om du vill generera en tvådimensionell snurra automatiskt väljer du Multi-Axis Spin Set i listrutan Gruppuppsättningstyp.

 5. Gör något av följande:

  • Om du använder en standardnamnkonvention som du tidigare ställt in under Application Setup > Batch Set Presets > Default Naming, expandera Asset Naming Conventions och sedan i listrutan Namnge filer väljer du Default.
  • Om du vill definiera en namnkonvention när du ställer in förinställningen expanderar du Asset Naming Conventions och sedan i listrutan Namnge filer väljer du Custom.
 6. I Sekvensordning definierar du ordningen för bilderna när uppsättningen har grupperats i Adobe Dynamic Media Classic. Som standard sorteras dina resurser alfanumeriskt. Du kan dock använda en kommaavgränsad lista med reguljära uttryck för att definiera ordningen.

 7. Ange suffixet eller prefixet till basnamnet som du definierade i konventionen om namngivning av tillgångar för Ange namngivning och skapande. Definiera också var bilduppsättningen ska skapas i mappstrukturen för Adobe Dynamic Media Classic.

  Om du definierar ett stort antal bilduppsättningar ska du hålla uppsättningarna åtskilda från de mappar som innehåller själva resurserna. Många kunder skapar en mapp för bilduppsättningar och dirigerar om programmet för att placera gruppuppsättningar som genererats här.

 8. Välj Save på panelen Detaljer.

Skapa en gruppuppsättningsförinställning för automatisk generering av en 2D-snurpuppsättning

Du kan använda gruppuppsättningstypen Spin med flera axlar för att skapa ett"recept" som automatiserar genereringen av tvådimensionella snurruppsättningar. Vid gruppering av bilder används reguljära uttryck för rad och kolumn så att bildresurserna justeras korrekt på motsvarande plats i den flerdimensionella arrayen.

Se även Skapa en förinställning för gruppuppsättning.

Det finns inget minsta eller högsta antal rader eller kolumner som du måste ha i en rotationsuppsättning med flera axlar.

Anta till exempel att du vill skapa en fleraxelsnurra med namnet spin-2dspin. Du har en uppsättning bilder med snurra uppsättningar som innehåller tre rader, med 12 bilder per rad. Bilderna får följande namn:

spin-01-01
spin-01-02
…
spin-01-12
spin-02-01
…
spin-03-12

Med den här informationen kan ditt recept för gruppuppsättningstyp skapas på följande sätt:

Hämta recept för gruppuppsättning

Gruppering för den delade resursnamndelen i rotationsuppsättningen läggs till i fältet Matcha (markerat). Variabeldelen av resursnamnet som innehåller raden och kolumnen läggs till i fälten Rad och Kolumn.

När snurruppsättningen överförs och publiceras aktiverar du namnet på det tvådimensionella snurrreceptet som visas under Batch Set Presets i dialogrutan Alternativ för överföringsjobb.

Så här skapar du en gruppuppsättningsförinställning för den automatiska genereringen av en 2D-snurpuppsättning:

 1. Gå till Setup > Application Setup > Batch Set Presets > Batch Set Preset. View Form, som anges i det övre högra hörnet på detaljsidan, är standardvyn.

 2. På panelen Förinställningslista väljer du Add om du vill aktivera definitionsfälten på panelen Detaljer till höger på sidan.

 3. Skriv ett namn på förinställningen i fältet Förinställningsnamn på panelen Detaljer.

 4. I listrutan Gruppuppsättningstyp väljer du Asset Set.

 5. I listrutan Undertyp väljer du Multi-Axis Spin Set.

 6. Expandera Asset Naming Conventions och sedan i listrutan Namnge filer väljer du Custom.

 7. Använd attributen Match och eventuellt Base Name för att definiera ett reguljärt uttryck för namngivning av bildresurser som utgör grupperingen.

  Det reguljära uttrycket för literal Match kan till exempel se ut så här:

  (\w+)-\w+-\w+

 8. Expandera Row Column Position och definierar sedan namnformatet för bildresursens position i 2D-rotationsmatrisen.

  Använd parentesen för att omsluta rad- eller kolumnpositionen i filnamnet.

  För en rad med ett reguljärt uttryck kan det se ut så här:

  \w+-R([0-9]+)-\w+

  eller

  \w+-(\d+)-\w+

  För det reguljära uttrycket i kolumnen kan det se ut så här:

  \w+-\w+-C([0-9]+)

  eller

  \w+-\w+-C(\d+)

  Kom ihåg att dessa uttryck bara är exempel. Du kan skapa det reguljära uttrycket hur du vill.

  OBSERVERA

  Om kombinationen av reguljära uttryck för rader och kolumner inte kan avgöra resursens position i den flerdimensionella rotationsuppsättningsarrayen, läggs resursen inte till i uppsättningen och ett fel loggas.

 9. Ange suffixet eller prefixet till basnamnet som du definierade i konventionen om namngivning av tillgångar för Ange namngivning och skapande. Definiera också var bilduppsättningen ska skapas i mappstrukturen för Adobe Dynamic Media Classic.

  Om du definierar ett stort antal bilduppsättningar ska du hålla uppsättningarna åtskilda från de mappar som innehåller själva resurserna. Många kunder skapar en mapp för bilduppsättningar och dirigerar om programmet för att placera gruppuppsättningar som genererats här.

 10. Välj Save på panelen Detaljer.

 11. Ladda upp och publicera din snurruppsättning som vanligt och se till att du aktiverar namnet på din 2D-snurruppsättning i dialogrutan Alternativ för jobbinläsning under Gruppera förinställningar.

På denna sida