ZoomView.reset zoomview-reset

[ZoomView.|<containerId>_zoomView.]reset=0|1

0 | 1
當影格(影像)變更時,重設檢視連線埠。 若設為 0,會以可能的最適大小保留目前檢視連線埠,同時保留新設定影像的外觀比例。

屬性 section-1e637b22e8a44d759d588e47576891e6

選擇性.

預設 section-71fb773f814649b2885aefee68073641

1

範例 section-bce98c31f08a4a0ab262fab7f95ba020

reset=0

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8