Marketo moduler

I en Adobe Workfront Fusion scenario kan du automatisera arbetsflöden som använder Marketo, samt ansluta till flera tredjepartsprogram och -tjänster.

En videointroduktion till Marketo Connector finns på:

Om du behöver instruktioner om hur du skapar ett scenario kan du läsa Skapa ett scenario i Adobe Workfront Fusion.

Mer information om moduler finns i Moduler i Adobe Workfront Fusion.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna använda funktionerna i den här artikeln:

Adobe Workfront plan*
Pro eller högre
Adobe Workfront licens*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licens**

Aktuellt licenskrav: Nej Workfront Fusion krav på licens.

eller

Gammalt licenskrav: Workfront Fusion för automatisering och integrering av arbetet

Produkt

Aktuellt produktbehov: Om du har Select eller Prime Adobe Workfront Planera, din organisation måste köpa Adobe Workfront Fusion och Adobe Workfront om du vill använda de funktioner som beskrivs i den här artikeln. Workfront Fusion ingår i Ultimate Workfront plan.

eller

Krav för äldre produkter: Din organisation måste köpa Adobe Workfront Fusion och Adobe Workfront om du vill använda de funktioner som beskrivs i den här artikeln.

Kontakta din Workfront administratör.

För information om Adobe Workfront Fusion licenser, se Adobe Workfront Fusion licenser.

Förutsättningar

Används Marketo moduler, du måste ha en Marketo konto.

Anslut Marketo till Workfront Fusion connect-marketo-to-workfront-fusion

Du kan skapa en anslutning till Marketo direkt inifrån Marketo -modul.

 1. I alla Marketo modul, klicka på Add bredvid Connection fält.
 2. Ange Marketo konto eller Marketo Munchkin ID. Det här är den unika delen av bas-URL:en eller slutpunkten som tilldelats ditt konto och som du använder för att komma åt Marketo via REST API. Instruktioner om hur du hittar detta finns i Bas-URL i Marketo dokumentation.
 3. Ange Client ID och Client secret. Instruktioner om hur du hittar dessa finns i Autentisering i Marketo dokumentation.
 4. Klicka Continue för att skapa anslutningen och gå tillbaka till modulen.

Marketo Moduler och deras fält

När du konfigurerar Marketo moduler, Workfront Fusion visar fälten som listas nedan. Tillsammans med dessa finns ytterligare Marketo fält kan visas, beroende på faktorer som din åtkomstnivå i appen eller tjänsten. En rubrik med fet stil i en modul visar ett obligatoriskt fält.

Om du ser kartknappen ovanför ett fält eller en funktion kan du använda den för att ange variabler och funktioner för det fältet. Mer information finns i Mappa information från en modul till en annan i Adobe Workfront Fusion.

Utlösare

Watch records

Den här utlösarmodulen startar ett scenario när en post skapas eller uppdateras.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
Record Type

Välj den typ av post som du vill skapa.

 • Activity

  Välj den aktivitetstyp som du vill bevaka.

  Modulen söker endast efter nya aktiviteter.

 • Lead

  Välj om du vill söka efter nya poster, uppdaterade poster, både nya och uppdaterade poster eller specifika fältuppdateringar. Om du väljer att bevaka specifika fältuppdateringar markerar du det fält som du vill att modulen ska bevaka.

 • Program

  Välj om du vill söka efter nya poster, uppdaterade poster eller både nya och uppdaterade poster.

Outputs
Välj den information som du vill inkludera i utdatapaketet för den här modulen.
Limit
Ange eller mappa det maximala antal poster som du vill att modulen ska returnera under varje körningscykel för scenario.

Watch events (Instant)

Den här utlösarmodulen startar ett scenario när en post skapas eller uppdateras.

Webhook

Ange den webkrok som du vill att modulen ska använda.

Mer information om webbhooks finns i Direktutlösare (webhooks) i Adobe Workfront Fusion.

Limit
Ange eller mappa det maximala antal poster som du vill att modulen ska returnera under varje körningscykel för scenario.

Åtgärder

Custom API call

Med den här åtgärdsmodulen kan du göra ett anpassat autentiserat anrop till Marketo API. På så sätt kan du skapa en dataflödesautomatisering som inte kan uppnås av andra Marketo moduler.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
URL
Ange en sökväg i förhållande till https://{your-base-url}.mktorest.com/.
Method
Välj den HTTP-förfrågningsmetod som du behöver för att konfigurera API-anropet. Mer information finns i HTTP-förfrågningsmetoder i Adobe Workfront Fusion.
Headers

Lägg till rubrikerna för begäran i form av ett standard-JSON-objekt.

Exempel: {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion lägger till auktoriseringsrubrikerna åt dig.

Query String

Lägg till frågan för API-anropet i form av ett standard-JSON-objekt.

Exempel: {"name":"something-urgent"}

Body

Lägg till brödinnehållet för API-anropet i form av ett standard-JSON-objekt.

Obs!

När du använder villkorssatser som if i JSON placerar citattecknen utanför villkorssatsen.

Limit
Ange eller mappa det maximala antal poster som du vill att modulen ska arbeta med under varje körningscykel för scenario.

Create a record

Denna åtgärdsmodul skapar en ny post i Marketo

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
Record Type

Välj den typ av post som du vill skapa.

 • Company

 • Folder

 • Lead

 • Program

Select fields to map
Om du skapar ett företag eller en lead markerar du de fält som du vill ange värden för när den nya posten skapas och anger sedan värden för dessa fält.
Program Type
Om du skapar ett program väljer du vilken typ av program du vill skapa.
Program Channel
Om du skapar ett program väljer du den programkanal där du vill skapa programmet.
Folder / Program Name
Om du skapar en mapp eller ett program anger eller mappar du ett namn för den nya posten.
Description
Om du skapar en mapp eller ett program anger eller mappar du en beskrivning av den nya posten.
Parent Folder ID
Om du skapar en mapp eller ett program anger eller mappar du ID:t för den överordnade mappen där du vill skapa den nya posten.
Costs
Om du skapar ett program lägger du till kostnader.
Tags
Om du skapar ett program lägger du till taggar

Update a record

Den här åtgärdsmodulen uppdaterar en befintlig post med dess ID.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
Record Type

Välj den typ av post som du vill skapa.

 • Company

 • Lead

 • Program

Company / Lead / Program ID
Ange eller mappa ID:t för den post som du vill uppdatera.
Select fields to map
Om du uppdaterar ett företag eller en lead markerar du de fält som du vill uppdatera värden för och anger sedan värden för dessa fält.
Program Name
Om du uppdaterar ett program anger eller mappar du ett nytt namn för programmet.
Description
Om du uppdaterar ett program anger eller mappar du en ny beskrivning av programmet.
Start Date
Om du uppdaterar ett program anger eller mappar du ett nytt startdatum för programmet.
End Date
Om du uppdaterar ett program anger eller mappar du ett nytt slutdatum för programmet.
Costs
Om du uppdaterar ett program lägger du till några kostnader.
Tags
Om du uppdaterar ett program lägger du till taggar

Download a File

Den här åtgärdsmodulen hämtar en fil med hjälp av fil-ID:t.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
File ID
Mappa ID:t för filen som du vill hämta.

Upload a File

Den här åtgärdsmodulen överför en ny fil till Marketo.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
Source file
Välj en källfil från en tidigare modul eller mappa källfilens namn och data.
Folder ID
Ange eller mappa ID:t för mappen där du vill att den nya filen ska placeras.
Description
Ange en beskrivning för den överförda filen.

Read a record

Den här åtgärdsmodulen läser information om en post med hjälp av dess ID.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
Record Type

Välj den typ av post som du vill skapa.

 • Campaign

 • Company

 • Lead

 • List

 • Program

Outputs
Välj den information som du vill inkludera i utdatapaketet för den här modulen. Fälten är tillgängliga baserat på Record Type du markerade.
<Object> ID
Ange eller mappa ID:t för objektet som du vill hämta information om.

Add Leads to a List

Den här åtgärdsmodulen lägger till en eller flera leads till en lista med lead-ID:t.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
List ID
Ange eller mappa ID:t för listan där du vill lägga till leads.
Lead IDs

För varje lead som du vill lägga till i listan klickar du på Add anger eller mappar sedan ID:t för det lead som du vill lägga till. Du kan lägga till upp till 300 leads för modulen som ska läggas till i listan.

Klicka på kartväxeln för att mappa en befintlig samling leads som du vill lägga till i listan.

Remove Leads from a List

Den här åtgärdsmodulen tar bort en eller flera leads från en lista med lead-ID:t.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
List ID
Ange eller mappa ID:t för listan där du vill ta bort leads.
Lead IDs

För varje lead som du vill ta bort från listan klickar du på Add anger eller mappar sedan ID:t för leadet du vill ta bort. Du kan lägga till upp till 300 leads för modulen som ska tas bort från listan.

Klicka på kartväxeln för att mappa en befintlig samling leads som du vill ta bort från listan.

Schedule a Campaign

Den här åtgärdsmodulen schemalägger en befintlig kampanj för ett visst datum.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
Campaign ID
Ange eller mappa ID:t för kampanjen som du vill schemalägga.
Schedule for Date
Välj det datum då du vill att kampanjen ska köras. Om fältet lämnas tomt körs kampanjen fem minuter efter att scenariot började.

Copy a Program

Den här åtgärdsmodulen gör en kopia av ett program med det befintliga programmets ID.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
Existing Program ID
Ange eller mappa ID:t för programmet som du vill kopiera.
New Program Name
Ange eller mappa ett namn för det nya programmet
Folder ID
Ange eller mappa ID:t för mappen där du vill att det nya programmet ska placeras.

Sökningar

List records

Denna åtgärdsmodul hämtar alla poster av en viss typ.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
Record Type

Välj den typ av post som du vill visa.

 • Read all campaigns

 • Read all programs

 • Read all leads

Field
Om du har valt att hämta leads väljer du om du vill hämta leads från en lista eller från ett program.
Outputs
Välj den information som du vill inkludera i utdatapaketet för den här modulen. Fälten är tillgängliga baserat på Record Type du markerade.
Limit
Ange eller mappa det maximala antal poster som du vill att modulen ska returnera under varje körningscykel för scenario.

Search Records

Den här sökmodulen hämtar en lista med poster som matchar specifika sökvillkor.

Connection
Instruktioner om hur du ansluter Marketo konto till Workfront Fusion, se Anslut Marketo till Workfront Fusion i den här artikeln.
Record type

Välj den typ av post som du vill söka efter.

 • Campaigns

 • Leads

 • Programs

Field
Välj om du vill söka efter namn, programnamn eller arbetsytans namn.
Values
För varje värde du vill söka efter klickar du på Add item och ange värdet.
Output
Välj den information som du vill inkludera i utdatapaketet för den här modulen.
Limit
Ange eller mappa det maximala antal poster som du vill att modulen ska returnera under varje körningscykel för scenario.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43