Konfiguration och felsökning av videouppspelning video-playback-configuration-and-troubleshooting

När du överför en video till DAM och lägger till den i din kanal kan det uppstå problem där videon inte kan spelas upp i AEM Screens Player.

I följande avsnitt beskrivs hur du felsöker och felsöker videouppspelning i din kanal.

DAM-återgivningar dam-renditions

När du har överfört videon till kanalen bör AEM börja skapa vissa återgivningar för den. Du kan visa dina videor under Resurser.

Så här visar du videon:

 1. Navigera till videon, till exempel http://localhost:4502/assets.html/content/dam/we-retail/en/videos.
 2. Klicka på videon och expandera den övre vänstra menyn och klicka på Återgivningar.

Det ska finnas olika renderingar (MP4 eller M4V).

Om det inte finns någon återgivning kontrollerar du att du har FFMPEG installerat på det operativsystem där AEM körs.

CAUTION
Om det inte finns någon återgivning kontrollerar du att du har FFMPEG installerat på det operativsystem där AEM körs.
Klicka här för att installera FFMPEG.

Videoresurser video-assets

Om du inte ser något källattribut under video kan det bero på att videon inte har transkodats. Om videon omkodas korrekt visas den på kontrollpanelen, vilket visas i följande exempel:

Kontrollera att FFMPEG är installerat och videoprofilerna.

chlimage_1-2

Kontrollerar videoprofil checking-video-profile

 1. Navigera till Videoprofil, det vill säga http://localhost:4502/etc/dam/video.html och klicka Ladda upp testvideo.

  chlimage_1-3

 2. Överför en testvideo och klicka på OK så att du kan börja omkodningen.

  Om den omkodade videon misslyckas expanderar du FFMPEG-utdata för att förstå eventuella fel i konsolutdata i FFMPEG.

  chlimage_1-4

  Om videoomkodningen lyckas kan även den omkodade filen hämtas.

  chlimage_1-5

  note note
  NOTE
  Se till att du hinner koda om videon tillräckligt mycket innan du lägger till den i någon kanal (den nya taggen ska visas i stället för att bearbetas).

Kontrollera profil med en videokomponent checking-profile-with-a-video-component

Kontrollera listan med profiler från siddesignen om videokomponenten inte är korrekt konfigurerad.

 1. Navigera till kanalen och klicka på Design läge.

  chlimage_1-6

 2. Klicka på videon och öppna Redigera -dialogrutan. Öppna Profiler -fliken.

  note note
  NOTE
  Klicka på olika profiler (åtminstone ska profilen"Hög kvalitet H.264" finnas).

Kontrollera videon i webbspelaren checking-the-video-in-the-web-player

Använd Web Player http://localhost:4502/content/mobileapps/cq-screens-player/firmware.html/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship/single/device0 för att validera uppspelningen i webbläsare (Chrome och Safari). Chrome används på Android™-enheter medan Safari är OS X- och iOS-webbläsare.

Om videon inte kan köras på Safari körs den inte heller i OS X- och iOS-spelare. Det här problemet är troligen ett kodningsproblem och videon måste kodas om.

Så här använder du ett DAM-arbetsflöde för att skapa FullHD-renderingar:

 1. Navigera till administratör för arbetsflödesmodell det är http://localhost:4502/libs/cq/workflow/admin/console/content/models.html/etc/workflow/models.
 2. Klicka på Skärmar - uppdatera resurs modell.
 3. Klicka Starta arbetsflöde i åtgärdsfältet.
 4. Från Kör arbetsflöde klickar du på din videoresurs i dialogrutan Nyttolast.
 5. Klicka Kör.
NOTE
Ge lite tid åt att skapa återgivningarna, men efter några sekunder/minuter (beroende på videostorleken) kan du läsa in webbspelaren på Safari igen.

Felsökning av flaggan för automatisk uppspelningsprincip troubleshooting-autoplay-policy-flag

Om AEM Screens Player hämtar videon men inte visar den felsöker du flaggan för automatisk uppspelningsprincip.

Följ stegen nedan för att felsöka Google problem med automatisk uppspelningspolicy:

 1. Navigera till chrome://flags/#autoplay-policy

 2. Ändra Spela upp automatiskt från Standard till ingen användargest krävs

 3. Starta om webbläsaren och uppdatera spelaren

NOTE
Om du vill veta mer om bästa praxis för bra användarupplevelser med de nya automatiska spelreglerna i Chrome. Se Spela upp principändringar automatiskthttps://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes#webaudio.

Synkronisera video mellan flera spelare syncing-video-across-multiple-players

Om du vill spela upp videofilmer synkront på flera enheter bör du använda den absoluta strategin för den sekvens videon är en del av.

Krav requirements

 • identiska 2+ spelare
 • idealisk maskinvara
 • identisk nätverkstopologi (spelare är anslutna till en NTP-server som justerar sina interna systemklockor)

Ställa in den absoluta strategin setting-up-the-absolute-strategy

Den absoluta strategin:

 • Beräknar en fästpunktstid (midnatt den aktuella dagen).
 • Beräknar sekvensens varaktighet (summan av längden för alla dess objekt).
 • När som helst beräknas vilket objekt som ska spelas upp och nästa objekt genom att sekvensen _remain_time = (current_time - anchor_time) % sequence_duration löses.

Följ stegen nedan för att konfigurera en absolut strategi:

 1. Navigera till kanalförfattaren och klicka på sekvenskomponenten så som visas i bilden nedan.

 2. Öppna konfigurationsdialogrutan.

 3. Redigera Strategi och lägg till absolut.

  chlimage_1-8

  note note
  NOTE
  Spelarnas operativsystem måste ha samma klocka.

Justera klockor i OS X Följ stegen nedan för att justera klockorna i OS X:

 1. Öppna Datum och tid inställningar för varje OS X-ruta
 2. Kontrollera Ange datum och tid automatiskt
 3. Klistra in värdet 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, 2.pool.ntp.org, 3.pool.ntp.org, time.apple.com i listrutan eller kör bara sudo ntpdate -u -v 0.pool.ntp.org
 4. Starta 2+ spelare

Det kan ta en stund innan spelarna startar en ny, justerad sekvens.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053