Generera PDF från HTML5-formulärskickning generate-pdf-from-htm-form-submission

I den här artikeln får du stegvisa instruktioner för hur du genererar PDF-filer från inskickade formulär från HTML5 (även Mobile Forms). Denna demo förklarar också stegen som krävs för att lägga till en bild i HTML5-formuläret och sammanfoga bilden i den slutliga PDF-filen.

Så här sammanfogar du skickade data i xdp-mallen:

Skriv en serverlet som hanterar HTML5-formuläröverföringen

 • I den här serverboken får du tag i skickade data
 • Sammanfoga dessa data med xdp-mallen för att generera pdf
 • Strömma tillbaka PDF-filen till det anropande programmet

Nedan följer serverns kod som extraherar skickade data från begäran. Sedan anropas den anpassade metoden documentServices.mobileFormToPDF för att hämta PDF-filen.

protected void doPost(SlingHttpServletRequest request, SlingHttpServletResponse response) {
 StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer();
 String line = null;
 try {
  InputStreamReader isReader = new InputStreamReader(request.getInputStream(), "UTF-8");
  BufferedReader reader = new BufferedReader(isReader);
  while ((line = reader.readLine()) != null)
  stringBuffer.append(line);
 } catch (Exception e) {
  System.out.println("Error");
 }
 String xmlData = new String(stringBuffer);
 Document generatedPDF = documentServices.mobileFormToPDF(xmlData);
 try {

  InputStream fileInputStream = generatedPDF.getInputStream();
  response.setContentType("application/pdf");
  response.addHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=AemFormsRocks.pdf");
  response.setContentLength((int) fileInputStream.available());
  OutputStream responseOutputStream = response.getOutputStream();
  int bytes;
  while ((bytes = fileInputStream.read()) != -1) {
  responseOutputStream.write(bytes);
  }
  responseOutputStream.flush();
  responseOutputStream.close();

 } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
 }

 }

För att lägga till bilder i mobilformulär och visa den bilden i PDF-filen har vi använt följande

XDP-mall - I xdp-mallen har vi lagt till ett bildfält och en knapp med namnet btnAddImage. Följande kod hanterar click-händelsen för btnAddImage i vår anpassade profil. Som du ser utlöser vi händelsen file1 click. Ingen kodning behövs i xdp för att uppnå detta användningsfall

$(".btnAddImage").click(function(){

$("#file1").click();

});

Anpassad profil. Om du använder en anpassad profil blir det enklare att manipulera HTML DOM-objekt i mobilformuläret. Ett dolt filelement läggs till i HTML.jsp. När användaren klickar på"Lägg till ditt foto" utlöser vi klickhändelsen för filelementet. På så sätt kan användaren bläddra och välja det foto som ska bifogas. Sedan använder vi Javascript FileReader-objektet för att hämta den base64-kodade strängen för bilden. base64-bildsträngen lagras i textfältet i formuläret. När formuläret skickas extraherar vi det här värdet och infogar det i img-elementet för XML. Denna XML används sedan för att sammanfoga med xdp för att generera den slutliga PDF-filen.

Den anpassade profil som används för den här artikeln har gjorts tillgänglig som en del av artikelns resurser.

function readURL(input) {
      if (input.files && input.files[0]) {
        var reader = new FileReader();
        reader.onload = function (e) {
         window.formBridge.setFieldValue("xfa.form.topmostSubform.Page1.base64image",reader.result);
          $('.img img').show();
           $('.img img')
            .attr('src', e.target.result)
            .width(180)
            .height(200)
        };

        reader.readAsDataURL(input.files[0]);
      }
    }

Koden ovan körs när vi utlöser click-händelsen för filelementet. Rad 5 extraherar vi innehållet i den överförda filen som base64-sträng och lagrar det i textfältet. Värdet extraheras sedan när formuläret skickas till vår webbserver.

Sedan konfigurerar vi följande egenskaper (avancerade) för vårt mobilformulär i AEM

 • Skicka URL - http://localhost:4502/bin/handlemobileformsubmission. Det här är vår servlet som sammanfogar skickade data med xdp-mallen
 • Återgivningsprofil för HTML - Kontrollera att du väljer "AddImageToMobileForm". Detta utlöser koden för att lägga till en bild i formuläret.

Så här testar du den här funktionen på din egen server:

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e