Anpassat processsteg

Den här självstudiekursen är avsedd för AEM Forms-kunder som behöver implementera en anpassad arbetsflödeskomponent. Det första steget i att skapa en arbetsflödeskomponent är att skriva din Java-kod som ska associeras med arbetsflödeskomponenten. I den här självstudiekursen ska vi skriva en enkel java-klass för att lagra de adaptiva formulärbilagorna i filsystemet. Den här java-koden läser de argument som anges i arbetsflödeskomponenten.

Följande steg krävs för att skriva java-klassen och distribuera klassen som ett OSGi-paket

Create Maven Project

Det första steget är att skapa ett maven-projekt med lämplig Adobe Maven Archetype. De detaljerade stegen finns i den här artikel. När du har importerat ditt maven-projekt till förmörkning är du redo att börja skriva din första OSGi-komponent som kan användas i ditt steg i processen.

Skapa klass som implementerar WorkflowProcess

Öppna maven-projektet i din förmörkade utvecklingsmiljö. Expandera projectname > kärna mapp. Expandera mappen src/main/java. Du bör se ett paket som avslutas med "core". Skapa Java-klass som implementerar WorkflowProcess i det här paketet. Du måste åsidosätta körningsmetoden. Den körda metodens signatur är följande offentliga void execute(WorkItem, WorkflowSession workflowSession, MetaDataMap processArguments) orsakar WorkflowException

I den här självstudiekursen ska vi skriva de bilagor som lagts till i det anpassade formuläret i filsystemet som en del av AEM arbetsflöde.

Följande Java-klass har skrivits för att uppnå detta användningsfall

Låt oss titta på koden

package com.mysite.core;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import javax.jcr.Node;
import javax.jcr.Session;
import org.osgi.framework.Constants;
import org.osgi.service.component.annotations.Component;
import org.osgi.service.component.annotations.Reference;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import com.adobe.aemfd.docmanager.Document;
import com.adobe.granite.workflow.WorkflowException;
import com.adobe.granite.workflow.WorkflowSession;
import com.adobe.granite.workflow.exec.WorkItem;
import com.adobe.granite.workflow.exec.WorkflowProcess;
import com.adobe.granite.workflow.metadata.MetaDataMap;
import com.day.cq.search.PredicateGroup;
import com.day.cq.search.Query;
import com.day.cq.search.QueryBuilder;
import com.day.cq.search.result.Hit;
import com.day.cq.search.result.SearchResult;
@Component(property = {
 Constants.SERVICE_DESCRIPTION + "=Custom component to wrtie form attachments to file system",
 Constants.SERVICE_VENDOR + "=Adobe Systems",
 "process.label" + "=Custom component to wrtie form attachments to file system"
})
public class WriteFormAttachmentsToFileSystem implements WorkflowProcess {

 private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(WriteFormAttachmentsToFileSystem.class);
 @Reference
 QueryBuilder queryBuilder;

 @Override
 public void execute(WorkItem workItem, WorkflowSession workflowSession, MetaDataMap metaDataMap)
 throws WorkflowException {

  String attachmentsPath = metaDataMap.get("attachmentsPath", String.class);

  log.debug("Got attachments path: " + attachmentsPath);
  String saveToLocation = metaDataMap.get("SaveToLocation", String.class);
  log.debug("Got save location: " + saveToLocation);

  log.debug("The seperator is" + File.separator);
  String payloadPath = workItem.getWorkflowData().getPayload().toString();
  Map < String, String > map = new HashMap < String, String > ();
  map.put("path", payloadPath + "/" + attachmentsPath);
  File saveLocationFolder = new File(saveToLocation);
  if (!saveLocationFolder.exists()) {
   saveLocationFolder.mkdirs();
  }

  map.put("type", "nt:file");
  Query query = queryBuilder.createQuery(PredicateGroup.create(map), workflowSession.adaptTo(Session.class));
  query.setStart(0);
  query.setHitsPerPage(20);

  SearchResult result = query.getResult();
  log.debug("Got " + result.getHits().size() + " attachments ");
  Node attachmentNode = null;
  for (Hit hit: result.getHits()) {
   try {
    String path = hit.getPath();
    log.debug("The attachment title is " + hit.getTitle() + " and the attachment path is " + path);
    attachmentNode = workflowSession.adaptTo(Session.class).getNode(path + "/jcr:content");
    InputStream documentStream = attachmentNode.getProperty("jcr:data").getBinary().getStream();
    Document attachmentDoc = new Document(documentStream);
    attachmentDoc.copyToFile(new File(saveLocationFolder + File.separator + hit.getTitle()));
    attachmentDoc.close();
   } catch (Exception e) {
    log.error("Error saving file " + e.getMessage());
   }
  }
 }
}
 • attachmentsPath - Det här är samma plats som du angav i det adaptiva formuläret när du konfigurerade skicka-åtgärden för det adaptiva formuläret för att starta AEM. Detta är ett namn på mappen som du vill att de bifogade filerna ska sparas i AEM i förhållande till arbetsflödets nyttolast.

 • saveToLocation - Det här är platsen där du vill att de bifogade filerna ska sparas i AEM filsystem.

Dessa två värden skickas som processargument med hjälp av dialogrutan för arbetsflödeskomponenten

ProcessStep

Tjänsten QueryBuilder används för att fråga efter noder av typen nt:file i mappen attachmentsPath. Resten av koden itererar genom sökresultaten för att skapa ett Document-objekt och spara det i filsystemet

NOTE
Eftersom vi använder Document-objekt som är specifikt för AEM Forms måste du ta med beroendet aemfd-client-sdk i ditt maven-projekt.
<dependency>
  <groupId>com.adobe.aemfd</groupId>
  <artifactId>aemfd-client-sdk</artifactId>
  <version>6.0.772</version>
</dependency>

Bygg och driftsätt

Bygg paketet enligt beskrivningen här
Kontrollera att paketet är distribuerat och i aktivt läge

Nästa steg

Skapa anpassad arbetsflödeskomponent

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e