Sling Servlet

En Servlet är en klass som används för att utöka funktionerna för servrar som är värdar för program som nås via en programmeringsmodell för begäran/svar. För sådana program definierar Servlet-tekniken HTTP-specifika serlet-klasser.
Alla serveringar måste implementera gränssnittet Servlet, som definierar livscykelmetoder.

En AEM kan registreras som OSGi-tjänst: du kan utöka SlingSafeMethodsServlet för skrivskyddad implementering eller SlingAllMethodsServlet för att implementera alla RESTful-åtgärder.

Servlet Code

package com.mysite.core.servlets;
import javax.servlet.Servlet;
import org.apache.sling.api.SlingHttpServletRequest;
import org.apache.sling.api.SlingHttpServletResponse;
import org.apache.sling.api.servlets.SlingAllMethodsServlet;
import org.osgi.service.component.annotations.Component;
import org.osgi.service.component.annotations.Reference;
import java.io.File;
import com.adobe.aemfd.docmanager.Document;
import com.adobe.fd.forms.api.FormsService;

@Component(service={Servlet.class}, property={"sling.servlet.methods=post", "sling.servlet.paths=/bin/mergedataWithAcroform"})
public class MyFirstAEMFormsServlet extends SlingAllMethodsServlet
{

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Reference
  FormsService formsService;
   protected void doPost(SlingHttpServletRequest request, SlingHttpServletResponse response)
   {
     String file_path = request.getParameter("save_location");

     java.io.InputStream pdf_document_is = null;
     java.io.InputStream xml_is = null;
     javax.servlet.http.Part pdf_document_part = null;
     javax.servlet.http.Part xml_data_part = null;
       try
       {
         pdf_document_part = request.getPart("pdf_file");
         xml_data_part = request.getPart("xml_data_file");
         pdf_document_is = pdf_document_part.getInputStream();
         xml_is = xml_data_part.getInputStream();
         Document data_merged_document = formsService.importData(new Document(pdf_document_is), new Document(xml_is));
         data_merged_document.copyToFile(new File(file_path));

       }
       catch(Exception e)
       {
         response.sendError(400,e.getMessage());
       }
   }
}

Bygg och driftsätt

Så här skapar du ditt projekt:

 • Öppna kommandotolkfönstret
 • Navigera till c:\aemformsbundles\mysite\core
 • Kör kommandot mvn clean install -PautoInstallBundle
 • Kommandot ovan skapar och distribuerar automatiskt paketet till din AEM som körs på localhost:4502

Paketet är också tillgängligt på följande plats C:\AEMFormsBundles\mysite\core\target. Paketet kan också distribueras till AEM med webbkonsolen Felix.

Testa serverlösaren

Peka webbläsaren på serverlösarens URL. Det här visar vilken server som anropas för en viss sökväg som visas på skärmbilden nedan
servlet-resolver

Testa servleten med Postman

Testa serverleten med Postman

Nästa steg

Inkludera tredjepartsbehållare

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e