[Integrering]{class="badge positive"}

Skapa kampanjprofil för inskickning av adaptiva formulär creating-campaign-profile-on-adaptive-form-submission

[AEM Forms 6.5]{class="badge informative"}

I den här artikeln beskrivs hur du skapar en profil i Adobe Campaign Standard när du skickar in ett anpassat formulär. Den här processen använder en anpassad skicka-mekanism för att hantera inskickandet av anpassade formulär.

I den här självstudiekursen går vi igenom stegen för att skapa en Campaign-profil för att skicka formulär som kan anpassas. För att uppnå detta måste vi göra följande

  • Skapa en AEM (CampaignService) för att skapa en Adobe Campaign Standard-profil med REST API
  • Skapa en anpassad inskickningsåtgärd för hantering av inskickning av anpassade formulär
  • Anropa metoden createProfile för CampaignService

Skapa AEM create-aem-service

Skapa AEM tjänst för att skapa en Adobe Campaign-profil. Den här AEM hämtar Adobe Campaign-autentiseringsuppgifter från OSGI-konfigurationen. När kampanjinloggningsuppgifterna har erhållits skapas en åtkomsttoken och med åtkomsttoken HTTP Post-anrop görs för att skapa profilen i Adobe Campaign. Här följer koden för att skapa en profil.

package aemformwithcampaign.core.services.impl;

import static io.jsonwebtoken.SignatureAlgorithm.RS256;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.spec.InvalidKeySpecException;
import java.security.spec.KeySpec;
import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;

import org.apache.http.Consts;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpHost;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.NameValuePair;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.entity.StringEntity;
import org.apache.http.impl.client.HttpClientBuilder;
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
import org.apache.sling.api.resource.Resource;
import org.apache.sling.api.resource.ResourceResolver;
import org.osgi.service.component.annotations.Component;
import org.osgi.service.component.annotations.Reference;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonParser;
import com.mergeandfuse.getserviceuserresolver.GetResolver;

import aemforms.campaign.core.CampaignService;
import formsandcampaign.demo.CampaignConfigurationService;
import io.jsonwebtoken.Jwts;

@Component(service = CampaignService.class, immediate = true)
public class CampaignServiceImpl implements CampaignService {
private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());

@Reference
CampaignConfigurationService config;
@Reference
GetResolver getResolver;
private static final String SERVER_FQDN = "mc.adobe.io";
private static final String AUTH_SERVER_FQDN = "ims-na1.adobelogin.com";
private static final String AUTH_ENDPOINT = "/ims/exchange/jwt/";
private static final String CREATE_PROFILE_ENDPOINT = "/campaign/profileAndServicesExt/profile/";

@SuppressWarnings("unused")
@Override
public String getAccessToken() throws IOException, NoSuchAlgorithmException, InvalidKeySpecException {
// TODO Auto-generated method stub
log.info("JWT: Generating Token");

String apikey = config.getApiKey();
log.debug("The API Key i got was " + apikey);
String techact = config.getTechAcct();
String orgid = config.getOrgId();
String clientsecret = config.getClientSecret();
String realm = config.getDomainRealm();

HttpClient httpClient = HttpClientBuilder.create().build();
Long expirationTime = System.currentTimeMillis() / 1000 + 86400L;
try {
ResourceResolver rr = getResolver.getServiceResolver();
Resource privateKeyRes = rr.getResource("/etc/key/campaign/private.key");
InputStream is = privateKeyRes.adaptTo(InputStream.class);
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);
ByteArrayOutputStream buf = new ByteArrayOutputStream();
int result = bis.read();
while (result != -1) {
byte b = (byte) result;
buf.write(b);
result = bis.read();
}

String privatekeyString = buf.toString();
privatekeyString = privatekeyString.replaceAll("\\n", "").replace("-----BEGIN PRIVATE KEY-----", "")
.replace("-----END PRIVATE KEY-----", "");
log.debug("The sanitized private key string is " + privatekeyString);
// Create the private key
KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("RSA");
log.debug("The key factory algorithm is " + keyFactory.getAlgorithm());
byte[] byteArray = privatekeyString.getBytes();
log.debug("The array length is " + byteArray.length);
// KeySpec ks = new
// PKCS8EncodedKeySpec(Base64.getDecoder().decode(keyString));
byte[] encodedBytes = javax.xml.bind.DatatypeConverter.parseBase64Binary(privatekeyString);
// KeySpec ks = new PKCS8EncodedKeySpec(byteArray);
KeySpec ks = new PKCS8EncodedKeySpec(encodedBytes);
String metascopes[] = new String[] { "ent_campaign_sdk" };
RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) keyFactory.generatePrivate(ks);
HashMap<String, Object> jwtClaims = new HashMap<>();
jwtClaims.put("iss", orgid);
jwtClaims.put("sub", techact);
jwtClaims.put("exp", expirationTime);
jwtClaims.put("aud", "https://" + AUTH_SERVER_FQDN + "/c/" + apikey);
// jwtClaims.put("https://" + AUTH_SERVER_FQDN + "/s/" + realm,
// true);
for (String metascope : metascopes) {
jwtClaims.put("https://" + AUTH_SERVER_FQDN + "/s/" + metascope, java.lang.Boolean.TRUE);
}

// Create the final JWT token
String jwtToken = Jwts.builder().setClaims(jwtClaims).signWith(RS256, privateKey).compact();
log.debug("#####The jwtToken is  ####" + jwtToken + "#######");
HttpHost authServer = new HttpHost(AUTH_SERVER_FQDN, 443, "https");
HttpPost authPostRequest = new HttpPost(AUTH_ENDPOINT);
authPostRequest.addHeader("Cache-Control", "no-cache");
List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
params.add(new BasicNameValuePair("client_id", apikey));
params.add(new BasicNameValuePair("client_secret", clientsecret));
params.add(new BasicNameValuePair("jwt_token", jwtToken));
authPostRequest.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params, Consts.UTF_8));
HttpResponse response = httpClient.execute(authServer, authPostRequest);
if (200 != response.getStatusLine().getStatusCode()) {
HttpEntity ent = response.getEntity();
String content = EntityUtils.toString(ent);
log.error("JWT: Server Returned Error\n", response.getStatusLine().getReasonPhrase());
log.error("ERROR DETAILS: \n", content);
throw new IOException("Server returned error: " + response.getStatusLine().getReasonPhrase());
}
HttpEntity entity = response.getEntity();
JsonObject jo = new JsonParser().parse(EntityUtils.toString(entity)).getAsJsonObject();

log.debug("Returning access_token " + jo.get("access_token").getAsString());
return jo.get("access_token").getAsString();


} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return null;
}

@Override
public String createProfile(JsonObject profile) {
// TODO Auto-generated method stub
String jwtToken = null;
try {
jwtToken = getAccessToken();
} catch (NoSuchAlgorithmException e2) {
// TODO Auto-generated catch block
e2.printStackTrace();
} catch (InvalidKeySpecException e2) {
// TODO Auto-generated catch block
e2.printStackTrace();
} catch (IOException e2) {
// TODO Auto-generated catch block
e2.printStackTrace();
}
String tenant = config.getTenant();
String apikey = config.getApiKey();
String path = "/" + tenant + CREATE_PROFILE_ENDPOINT;
log.debug("The API Key is " + apikey);
log.debug("###The Path is " + path);
HttpHost server = new HttpHost(SERVER_FQDN, 443, "https");
HttpPost postReq = new HttpPost(path);
postReq.addHeader("Cache-Control", "no-cache");
postReq.addHeader("Content-Type", "application/json");
postReq.addHeader("X-Api-Key", apikey);
postReq.addHeader("Authorization", "Bearer " + jwtToken);
StringEntity se = null;
log.debug("Creating profile for" + profile.toString());
try {
se = new StringEntity(profile.toString());

} catch (UnsupportedEncodingException e1) {
// TODO Auto-generated catch block
e1.printStackTrace();
}
postReq.setEntity(se);
HttpClient httpClient = HttpClientBuilder.create().build();
HttpResponse result;
try {
result = httpClient.execute(server, postReq);
// JSONObject responseJson = new
// JSONObject(EntityUtils.toString(result.getEntity()));
JsonObject responseJson = new JsonParser().parse(EntityUtils.toString(result.getEntity()))
.getAsJsonObject();
log.debug("The response on creating profile is " + responseJson.toString());
return responseJson.get("PKey").getAsString();
// return responseJson.getString("PKey");

} catch (ClientProtocolException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}

return null;
}

}

Anpassad sändning custom-submit

Skapa en anpassad överföringshanterare som hanterar överföringen av adaptiva formulär. I den här anpassade överföringshanteraren ska vi anropa metoden createProfile för CampaignService. Metoden createProfile accepterar ett JSONObject som representerar den profil som behöver skapas.

Om du vill veta mer om en anpassad hanterare för Skicka i AEM Forms följer du den här link

Koden i den anpassade sändningen

aemforms.campaign.core.CampaignService addNewProfile = sling.getService(aemforms.campaign.core.CampaignService.class);
com.google.gson.JsonObject profile = new com.google.gson.JsonObject();
profile.addProperty("email",request.getParameter("email"));
profile.addProperty("firstName",request.getParameter("fname"));
profile.addProperty("lastName",request.getParameter("lname"));
profile.addProperty("mobilePhone",request.getParameter("phone"));

String pkey = addNewProfile.createProfile(profile);

Testa lösningen test-the-solution

När vi har definierat tjänsten och den anpassade sändningsåtgärden är vi redo att testa vår lösning. Utför följande steg för att testa lösningen

Nästa steg

Fylla i anpassat formulär i förväg med hjälp av ACS-profilinformation

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e