Konfigurera lokala Dispatcher-verktyg set-up-local-dispatcher-tools

Adobe Experience Manager (AEM) Dispatcher är en Apache HTTP-webbservermodul som tillhandahåller ett säkerhets- och prestandalager mellan CDN-nivån och AEM Publish-nivån. Dispatcher är en integrerad del av den övergripande Experience Manager-arkitekturen och bör ingå i den lokala utvecklingsmiljön.

AEM as a Cloud Service SDK innehåller den rekommenderade Dispatcher Tools-versionen som underlättar konfigurering av validering och simulering av Dispatcher lokalt. Dispatcher Tools består av:

 • en basuppsättning med Apache HTTP-webbserver och Dispatcher konfigurationsfiler, som finns på .../dispatcher-sdk-x.x.x/src
 • ett CLI-verktyg för konfigurationsvalideraren, som finns på .../dispatcher-sdk-x.x.x/bin/validate
 • ett CLI-verktyg för konfigurationsgenerering som finns på .../dispatcher-sdk-x.x.x/bin/validator
 • ett CLI-verktyg för konfigurationsdistribution, som finns på .../dispatcher-sdk-x.x.x/bin/docker_run
 • en oföränderlig konfigurationsfil som skriver över CLI-verktyget, som finns på .../dispatcher-sdk-x.x.x/bin/update_maven
 • en Docker-bild som kör Apache HTTP Web Server med modulen Dispatcher

Observera att ~ används som kortskrift för användarens katalog. I Windows motsvarar detta %HOMEPATH%.

NOTE
Videorna på den här sidan spelades in på macOS. Windows-användare kan följa med, men använda motsvarande Dispatcher Tools Windows-kommandon, som medföljer varje video.

Förutsättningar

 1. Windows-användare måste använda Windows 10 Professional (eller en version som stöder Docker)
 2. Installera Experience Manager Publish Quickstart Jar på den lokala utvecklingsdatorn.
 • Du kan även installera den senaste AEM referenswebbplatsen på den lokala AEM Publish-tjänsten. Den här webbplatsen används i den här självstudiekursen för att visualisera en fungerande Dispatcher.
 1. Installera och starta den senaste versionen av Docker (Docker Desktop 2.2.0.5+ / Docker Engine v19.03.9+) på den lokala utvecklingsdatorn.

Ladda ned Dispatcher Tools (som en del av AEM SDK)

AEM as a Cloud Service SDK, eller AEM SDK, innehåller de Dispatcher-verktyg som används för att köra Apache HTTP Web-servern med Dispatcher-modulen lokalt för utveckling, samt den kompatibla QuickStart Jar.

Om AEM as a Cloud Service SDK redan har laddats ned för att installera den lokala AEMbehöver den inte laddas ned igen.

 1. Logga in på [experience.adobe.com/#/downloads](https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aemcloud.html?fulltext=AEM*+SDK*&1_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3Acontent%2Fmetadata%2FDc%3AsoftwareType&1_group.propertyvalues.operation=equals&1_group.propertyvalues.0_values=software-type%3Atooling&orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3AlastModified&order.sort=desc&layout=list&list p.offset=0&p.limit=1) med din Adobe ID
  • Din Adobe-organisation måste etableras för att AEM as a Cloud Service ska kunna hämta AEM as a Cloud Service SDK
 2. Klicka på den senaste AEM SDK-resultatraden som ska hämtas

Extrahera Dispatcher Tools från AEM SDK

TIP
Windows-användare får inte ha blanksteg eller specialtecken i sökvägen till den mapp som innehåller de lokala Dispatcher-verktygen. Om det finns blanksteg i sökvägen misslyckas docker_run.cmd.

Versionen av Dispatcher Tools skiljer sig från AEM SDK. Kontrollera att den version av Dispatcher Tools som finns i den AEM SDK-version som matchar AEM as a Cloud Service-versionen finns tillgänglig.

 1. Zippa upp den hämtade aem-sdk-xxx.zip-filen
 2. Packa upp Dispatcher Tools i ~/aem-sdk/dispatcher
macOS
code language-shell
$ chmod a+x aem-sdk-dispatcher-tools-x.x.x-unix.sh
$ ./aem-sdk-dispatcher-tools-x.x.x-unix.sh
Windows
Zippa upp aem-sdk-dispatcher-tools-x.x.x-windows.zip i C:\Users\<My User>\aem-sdk\dispatcher (skapar saknade mappar efter behov).
Linux®
code language-shell
$ chmod a+x aem-sdk-dispatcher-tools-x.x.x-unix.sh
$ ./aem-sdk-dispatcher-tools-x.x.x-unix.sh

Alla kommandon som anges nedan förutsätter att den aktuella arbetskatalogen innehåller det expanderande Dispatcher Tools-innehållet.

I den här videon används macOS för illustrativa ändamål. Motsvarande Windows/Linux-kommandon kan användas för att uppnå liknande resultat.

Förstå Dispatcher konfigurationsfiler

TIP
Experience Manager-projekt som skapats från AEM Project Maven Archetype är förifyllda i den här uppsättningen Dispatcher-konfigurationsfiler, vilket innebär att du inte behöver kopiera från Dispatcher Tools Src-mappen.

Dispatcher Tools innehåller en uppsättning konfigurationsfiler för Apache HTTP Web Server och Dispatcher som definierar beteendet för alla miljöer, inklusive lokal utveckling.

Dessa filer är avsedda att kopieras till ett Experience Manager Maven-projekt till mappen dispatcher/src, om de inte finns i Experience Manager Maven-projektet.

En fullständig beskrivning av konfigurationsfilerna finns i de opackade Dispatcher-verktygen som dispatcher-sdk-x.x.x/docs/Config.html.

Validera konfigurationer

Dispatcher- och Apache-webbserverkonfigurationerna (via httpd -t) kan valideras med skriptet validate (ska inte blandas ihop med den körbara filen validator). Skriptet validate är ett praktiskt sätt att köra tre faseri validator.

macOS
code language-shell
$ ./bin/validate.sh ./src
Windows
code language-shell
$ bin\validate src
Linux®
code language-shell
$ ./bin/validate.sh ./src

Kör Dispatcher lokalt

AEM Dispatcher körs lokalt med Docker mot konfigurationsfilerna för src Dispatcher- och Apache-webbservrar.

macOS
code language-shell
$ ./bin/docker_run_hot_reload.sh <src-folder> <aem-publish-host>:<aem-publish-port> <dispatcher-port>

Den körbara filen docker_run_hot_reload är att föredra framför docker_run eftersom den läser in konfigurationsfiler igen när de ändras, utan att behöva avsluta och starta om docker_run manuellt. Du kan också använda docker_run, men det kräver att docker_run avslutas manuellt och startas om när konfigurationsfiler ändras.

Windows
code language-shell
$ bin\docker_run <src-folder> <aem-publish-host>:<aem-publish-port> <dispatcher-port>
Linux®
code language-shell
$ ./bin/docker_run_hot_reload.sh <src-folder> <aem-publish-host>:<aem-publish-port> <dispatcher-port>

Den körbara filen docker_run_hot_reload är att föredra framför docker_run eftersom den läser in konfigurationsfiler igen när de ändras, utan att behöva avsluta och starta om docker_run manuellt. Du kan också använda docker_run, men det kräver att docker_run avslutas manuellt och startas om när konfigurationsfiler ändras.

<aem-publish-host> kan anges till host.docker.internal. En speciell DNS-namnDocker tillhandahåller i behållaren som matchar värddatorns IP-adress. Om host.docker.internal inte kan lösas kan du läsa avsnittet felsökning nedan.

Du kan till exempel starta Dispatcher Docker-behållaren med standardkonfigurationsfilerna som finns i Dispatcher-verktygen:

Starta Dispatcher Docker-behållaren och ange sökvägen till Dispatcher konfigurationsmapp:

macOS
code language-shell
$ ./bin/docker_run_hot_reload.sh ./src host.docker.internal:4503 8080
Windows
code language-shell
$ bin\docker_run src host.docker.internal:4503 8080
Linux®
code language-shell
$ ./bin/docker_run_hot_reload.sh ./src host.docker.internal:4503 8080

AEM as a Cloud Service SDK:s Publish-tjänst som körs lokalt på port 4503 är tillgänglig via Dispatcher på http://localhost:8080.

Om du vill köra Dispatcher-verktyg mot ett Experience Manager-projekts Dispatcher-konfiguration pekar du på ditt projekts dispatcher/src-mapp.

macOS
code language-shell
$ ./bin/docker_run_hot_reload.sh ~/code/my-project/dispatcher/src host.docker.internal:4503 8080
Windows
code language-shell
$ bin\docker_run <User Directory>/code/my-project/dispatcher/src host.docker.internal:4503 8080
Linux®
code language-shell
$ ./bin/docker_run_hot_reload.sh ~/code/my-project/dispatcher/src host.docker.internal:4503 8080

Dispatcher Tools-loggar

Dispatcher loggar är användbara vid lokal utveckling för att förstå om och varför HTTP-begäranden blockeras. Loggnivån kan anges genom att köra docker_run med miljöparametrar som prefix.

Loggar för Dispatcher-verktyg skickas till standard-out när docker_run körs.

Användbara parametrar för felsökning av Dispatcher är:

 • DISP_LOG_LEVEL=Debug ställer in Dispatcher modulinloggning på Felsökningsnivå
  • Standardvärdet är: Warn
 • REWRITE_LOG_LEVEL=Debug anger Apache HTTP Web Server Rewrite Module-loggning till Felsökningsnivå
  • Standardvärdet är: Warn
 • DISP_RUN_MODE anger körningsläget för Dispatcher-miljön och läser in motsvarande Dispatcher-konfigurationsfiler för körningslägen.
  • Standardvärdet är dev
 • Giltiga värden: dev, stage eller prod

En eller flera parametrar kan skickas till docker_run

macOS
code language-shell
$ DISP_LOG_LEVEL=Debug REWRITE_LOG_LEVEL=Debug ./bin/docker_run_hot_reload.sh ~/code/my-project/dispatcher/src host.docker.internal:4503 8080
Windows
code language-shell
$ DISP_LOG_LEVEL=Debug REWRITE_LOG_LEVEL=Debug bin\docker_run <User Directory>/code/my-project/dispatcher/src host.docker.internal:4503 8080
Linux®
code language-shell
$ DISP_LOG_LEVEL=Debug REWRITE_LOG_LEVEL=Debug ./bin/docker_run_hot_reload.sh ~/code/my-project/dispatcher/src host.docker.internal:4503 8080

Loggfilsåtkomst

Du kan komma åt Apache-webbservern och AEM Dispatcher-loggar direkt i Docker-behållaren:

När Dispatcher Tools ska uppdateras dispatcher-tools-version

Dispatcher Tools-versionerna ökar inte lika ofta som Experience Manager och därför kräver Dispatcher Tools färre uppdateringar i den lokala utvecklingsmiljön.

Den rekommenderade Dispatcher Tools-versionen är den som medföljer AEM as a Cloud Service SDK som överensstämmer med Experience Manager as a Cloud Service-versionen. Versionen av AEM as a Cloud Service finns via Cloud Manager.

 • Cloud Manager > Miljöer, per miljö som anges av etiketten AEM

Experience Manager version

Observera att Dispatcher Tools-versionen inte överensstämmer med Experience Manager.

Så här uppdaterar du baslinjeuppsättningen med Apache- och Dispatcher-konfigurationer

Baslinjeuppsättningen med Apache- och Dispatcher-konfigurationer förbättras regelbundet och släpps med AEM as a Cloud Service SDK-versionen. Det är en god vana att inkludera förbättringarna av baslinjekonfigurationen i ditt AEM och undvika lokal validering och fel i Cloud Manager pipeline. Uppdatera dem med skriptet update_maven.sh från mappen .../dispatcher-sdk-x.x.x/bin.

I den här videon används macOS för illustrativa ändamål. Motsvarande Windows/Linux-kommandon kan användas för att uppnå liknande resultat.

Vi antar att du tidigare har skapat ett AEM projekt med AEM Project Archetype. Baslinjen för Apache och Dispatcher var aktuella. Med hjälp av dessa baslinjekonfigurationer skapades dina projektspecifika konfigurationer genom att återanvända och kopiera filer som *.vhost, *.conf, *.farm och *.any från mapparna dispatcher/src/conf.d och dispatcher/src/conf.dispatcher.d. Din lokala Dispatcher-validering och Cloud Manager-rörledningar fungerade bra.

Samtidigt har Apache- och Dispatcher-konfigurationerna förbättrats av olika skäl, till exempel nya funktioner, säkerhetskorrigeringar och optimering. De släpps via en nyare version av Dispatcher Tools som en del av AEM as a Cloud Service.

När du validerar dina projektspecifika Dispatcher-konfigurationer mot den senaste Dispatcher Tools-versionen börjar de nu misslyckas. För att lösa detta måste baslinjekonfigurationerna uppdateras genom att följa stegen nedan:

 • Verifiera att valideringen misslyckas mot den senaste Dispatcher Tools-versionen

  code language-shell
  $ ./bin/validate.sh ${YOUR-AEM-PROJECT}/dispatcher/src
  
  ...
  Phase 3: Immutability check
  empty mode param, assuming mode = 'check'
  ...
  ** error: immutable file 'conf.d/available_vhosts/default.vhost' has been changed!
  
 • Uppdatera de oföränderliga filerna med skriptet update_maven.sh

  code language-shell
  $ ./bin/update_maven.sh ${YOUR-AEM-PROJECT}/dispatcher/src
  
  ...
  Updating dispatcher configuration at folder
  running in 'extract' mode
  running in 'extract' mode
  reading immutable file list from /etc/httpd/immutable.files.txt
  preparing 'conf.d/available_vhosts/default.vhost' immutable file extraction
  ...
  immutable files extraction COMPLETE
  fd72f4521fa838daaaf006bb8c9c96ed33a142a2d63cc963ba4cc3dd228948fe
  Cloud manager validator 2.0.53
  
 • Verifiera de uppdaterade oföränderliga filerna som dispatcher_vhost.conf, default.vhost och default.farm och gör vid behov relevanta ändringar i dina anpassade filer som härleds från dessa filer.

 • Verifiera konfigurationen på nytt, det bör gå

$ ./bin/validate.sh ${YOUR-AEM-PROJECT}/dispatcher/src

...
checking 'conf.dispatcher.d/renders/default_renders.any' immutability (if present)
checking existing 'conf.dispatcher.d/renders/default_renders.any' for changes
checking 'conf.dispatcher.d/virtualhosts/default_virtualhosts.any' immutability (if present)
checking existing 'conf.dispatcher.d/virtualhosts/default_virtualhosts.any' for changes
no immutable file has been changed - check is SUCCESSFUL
Phase 3 finished
 • Efter lokal verifiering av ändringar implementerar du de uppdaterade konfigurationsfilerna

Felsökning

docker_run resulterar i meddelandet"Väntar tills host.docker.internal är tillgänglig" troubleshooting-host-docker-internal

host.docker.internal är ett värdnamn som anges för Docker-behållaren som löses till värden. Per docs.docker.com (macOS, Windows):

Från och med Docker 18.03 rekommenderar vi att du ansluter till det särskilda DNS-namnet host.docker.internal, som matchar den interna IP-adressen som används av värden

När bin/docker_run src host.docker.internal:4503 8080 resulterar i meddelandet Väntar tills host.docker.internal är tillgänglig:

 1. Kontrollera att den installerade versionen av Docker är 18.03 eller senare
 2. Du kan ha konfigurerat en lokal dator som förhindrar registrering/upplösning av namnet host.docker.internal. Använd i stället din lokala IP-adress.
macOS
 • Kör ifconfig från Terminal och spela in IP-adressen för värddatorn inet, vanligtvis en0-enheten.

 • Kör sedan docker_run med IP-värdadressen: $ bin/docker_run_hot_reload.sh src <HOST IP>:4503 8080

Windows
 • Kör ipconfig från kommandotolken och registrera värddatorns IPv4-adress.

 • Kör sedan docker_run med följande IP-adress: $ bin\docker_run src <HOST IP>:4503 8080

Linux®
 • Kör ifconfig från Terminal och spela in IP-adressen för värddatorn inet, vanligtvis en0-enheten.

 • Kör sedan docker_run med IP-värdadressen: $ bin/docker_run_hot_reload.sh src <HOST IP>:4503 8080

Exempel på fel

$ docker_run src host.docker.internal:4503 8080

Running script /docker_entrypoint.d/10-check-environment.sh
Running script /docker_entrypoint.d/20-create-docroots.sh
Running script /docker_entrypoint.d/30-wait-for-backend.sh
Waiting until host.docker.internal is available

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69