HTL Java Use-API htl-java-use-api

Med HTL Java Use-API:t kan en HTML-fil få åtkomst till hjälpmetoder i en anpassad Java-klass.

Användningsfall use-case

Använd-API:t för HTL Java möjliggör för en HTML-fil att komma åt hjälpmetoder i en anpassad Java-klass via data-sly-use. På så sätt kan all komplex affärslogik kapslas in i Java-koden, medan HTML-koden endast hanterar direkt markeringsproduktion.

Ett Java Use-API-objekt kan vara en enkel POJO som initieras av en viss implementering via POJO:s standardkonstruktor.

Use-API-POJO:erna kan också visa en offentlig metod, som kallas init, med följande signatur:

  /**
   * Initializes the Use bean.
   *
   * @param bindings All bindings available to the HTL scripts.
   **/
  public void init(javax.script.Bindings bindings);

The bindings kartan kan innehålla objekt som ger kontext till det HTML-skript som körs för tillfället och som Use-API-objektet kan använda för sin bearbetning.

Ett enkelt exempel a-simple-example

I det här exemplet visas användningen av Use-API.

NOTE
Det här exemplet är förenklat för att visa hur det används. I en produktionsmiljö bör du använda Sling-modeller.

Vi börjar med en HTML-komponent, som kallas info, som inte har någon use-klass. Den består av en enda fil, /apps/my-example/components/info.html

<div>
  <h1>${properties.title}</h1>
  <p>${properties.description}</p>
</div>

Vi lägger även till innehåll för den här komponenten som ska återges på /content/my-example/:

{
  "sling:resourceType": "my-example/component/info",
  "title": "My Example",
  "description": "This Is Some Example Content."
}

När det här innehållet öppnas körs HTML-filen. I HTML-koden använder vi kontextobjektet properties för att komma åt den aktuella resursens title och description och visa dem. Utdatafilen /content/my-example.html blir:

<div>
  <h1>My Example</h1>
  <p>This Is Some Example Content.</p>
</div>

Lägga till en användningsklass adding-a-use-class

The info som den ser ut behöver ingen use-klass för att utföra sin enkla funktion. Det finns fall där du behöver göra saker som inte kan göras i HTML och där du behöver en användningsklass. Tänk på följande:

NOTE
En use-klass ska bara användas när något inte kan göras i enbart HTML.

Anta till exempel att du vill ha info -komponenten som ska visas title och description resursens egenskaper, dock med gemener. Eftersom HTML inte har någon metod för att sänka rabattsträngar behöver du en use-class. Vi kan göra detta genom att lägga till en Java-klass och ändra /apps/my-example/component/info/info.html enligt följande:

<div data-sly-use.info="Info">
  <h1>${info.lowerCaseTitle}</h1>
  <p>${info.lowerCaseDescription}</p>
</div>

Dessutom skapar vi /apps/my-example/component/info/Info.java.

package apps.my_example.components.info;

import com.adobe.cq.sightly.WCMUsePojo;

public class Info extends WCMUsePojo {
  private String lowerCaseTitle;
  private String lowerCaseDescription;

  @Override
  public void activate() throws Exception {
    lowerCaseTitle = getProperties().get("title", "").toLowerCase();
    lowerCaseDescription = getProperties().get("description", "").toLowerCase();
  }

  public String getLowerCaseTitle() {
    return lowerCaseTitle;
  }

  public String getLowerCaseDescription() {
    return lowerCaseDescription;
  }
}

Se Javadocs for com.adobe.cq.sightly.WCMUsePojo för mer information.

Nu går vi igenom de olika delarna av koden.

Java-klass, lokal kontra bunt local-vs-bundle-java-class

Java-klassen kan installeras på två sätt:

 • Lokal - I en lokal installation placeras Java-källfilen bredvid HTML-filen i samma databasmapp. Källan kompileras automatiskt vid behov. Inget separat kompilerings- eller paketeringssteg krävs.
 • Paket - I en paketinstallation måste Java-klassen kompileras och distribueras i ett OSGi-paket med hjälp av AEM standardmetod (se avsnittet Paketerad Java-klass).

Om du vill veta vilken metod du ska använda när bör du tänka på följande två saker:

 • A lokal Java use-class rekommenderas när use-klassen är specifik för komponenten i fråga.
 • A bundle Java use-class rekommenderas när Java-koden implementerar en tjänst som är tillgänglig från flera HTML-komponenter.

I det här exemplet används en lokal installation.

Java-paketet är en databassökväg java-package-is-repository-path

När en lokal installation används måste paketnamnet för use-klassen matcha databasmappens namn, där eventuella bindestreck i sökvägen ersätts med understreck i paketnamnet.

I detta fall Info.java finns på /apps/my-example/components/info så paketet är apps.my_example.components.info:

package apps.my_example.components.info;

import com.adobe.cq.sightly.WCMUsePojo;

public class Info extends WCMUsePojo {

  ...

}
NOTE
Du bör använda bindestreck i namn på databasobjekt när du AEM. Däremot är bindestreck ogiltiga i Java-paketnamn. Av denna anledning alla bindestreck i databassökvägen måste konverteras till understreck i paketnamnet.

Utöka WCMUsePojo extending-wcmusepojo

Det finns ett antal sätt att införliva en Java-klass med HTML (se avsnittet Alternativ till WCMUsePojo) är det enklaste att utöka WCMUsePojo klassen. Till exempel /apps/my-example/component/info/Info.java:

package apps.my_example.components.info;

import com.adobe.cq.sightly.WCMUsePojo;

public class Info extends WCMUsePojo

  ...
}

Initierar klassen initializing-the-class

När klassen use utökas från WCMUsePojo, initieringen utförs genom att åsidosätta activate i det här fallet /apps/my-example/component/info/Info.java

...

public class Info extends WCMUsePojo {
  private String lowerCaseTitle;
  private String lowerCaseDescription;

  @Override
  public void activate() throws Exception {
    lowerCaseTitle = getProperties().get("title", "").toLowerCase();
    lowerCaseDescription = getProperties().get("description", "").toLowerCase();
  }

...

}

Kontext context

Vanligtvis är activate -metoden används för att beräkna och lagra (i medlemsvariabler) de värden som behövs i din HTML-kod baserat på den aktuella kontexten (till exempel aktuell begäran och resurs).

The WCMUsePojo -klassen ger åtkomst till samma uppsättning kontextobjekt som finns i en HTML-fil (se dokumentet Globala objekt.)

I en klass som utökas WCMUsePojo, kan kontextobjekt nås via namn med

<T> T get(String name, Class<T> type)

Du kan även komma åt ofta använda kontextobjekt direkt med den bekvämlighetsmetod som anges i den här tabellen.

Getter-metoder getter-methods

När use-class har initierats körs HTML-filen. Under den här scenen kommer HTML vanligtvis att dra in status för olika medlemsvariabler i use-klassen och återge dem för presentation.

Om du vill ge åtkomst till dessa värden inifrån HTML-filen måste du definiera egna get-metoder i use-klassen enligt följande namnkonvention:

 • En metod i formuläret getXyz visar en objektegenskap med namnet xyz.

I följande exempelfil /apps/my-example/component/info/Info.java, metoderna getTitle och getDescription resultatet i objektegenskaperna title och description som är tillgängliga i HTML-filens sammanhang.

...

public class Info extends WCMUsePojo {

  ...

  public String getLowerCaseTitle() {
    return lowerCaseTitle;
  }

  public String getLowerCaseDescription() {
    return lowerCaseDescription;
  }
}

dataanvändarvänligt attribut data-sly-use-attribute

The data-sly-use -attributet används för att initiera use-klassen i din HTML-kod. I vårt exempel data-sly-use -attributet deklarerar att vi vill använda klassen Info. Vi kan bara använda det lokala namnet på klassen eftersom vi använder en lokal installation (när Java-källfilen har placerats i samma mapp som HTML-filen). Om vi använde en paketinstallation måste vi ange det fullständiga klassnamnet.

Observera hur detta används /apps/my-example/component/info/info.html exempel.

<div data-sly-use.info="Info">
  <h1>${info.lowerCaseTitle}</h1>
  <p>${info.lowerCaseDescription}</p>
</div>

Lokal identifierare local-identifier

Identifieraren info (efter punkten data-sly-use.info) används i HTML-filen för att identifiera klassen. Identifierarens omfång är globalt i filen, efter att den har deklarerats. Den är inte begränsad till elementet som innehåller data-sly-use -programsats.

Observera hur detta används /apps/my-example/component/info/info.html exempel.

<div data-sly-use.info="Info">
  <h1>${info.lowerCaseTitle}</h1>
  <p>${info.lowerCaseDescription}</p>
</div>

Hämtar egenskaper getting-properties

Identifieraren info används sedan för att komma åt objektegenskaperna title och description som exponerades via get-metoder Info.getTitle och Info.getDescription.

Observera hur detta används /apps/my-example/component/info/info.html exempel.

<div data-sly-use.info="Info">
  <h1>${info.lowerCaseTitle}</h1>
  <p>${info.lowerCaseDescription}</p>
</div>

Utdata output

Nu när vi öppnar /content/my-example.html kommer att returnera följande /content/my-example.html -fil.

<div>
  <h1>my example</h1>
  <p>this is some example content.</p>
</div>
NOTE
Det här exemplet förenklades för att visa hur det används. I en produktionsmiljö bör du använda Sling-modeller.

Förutom grunderna beyond-the-basics

I det här avsnittet introduceras ytterligare funktioner som går utöver det enkla exempel som beskrivs ovan.

 • Skicka parametrar till en use-klass
 • Paketerad Java-klass

Parametrar skickas passing-parameters

Parametrar kan skickas till en use-class vid initiering.

Mer information finns i Sling Dokumentation för HTL Scripting Engine.

Paketerad Java-klass bundled-java-class

Med en paketerad användningsklass måste klassen kompileras, paketeras och distribueras i AEM med den vanliga OSGi-paketdistributionsmekanismen. I motsats till en lokal installation bör paketdeklarationen för use-klass namnges normalt på samma sätt som i detta /apps/my-example/component/info/Info.java exempel.

package org.example.app.components;

import com.adobe.cq.sightly.WCMUsePojo;

public class Info extends WCMUsePojo {
  ...
}

Och data-sly-use -programsatsen måste referera till det fullständiga klassnamnet, i motsats till bara det lokala klassnamnet som i det här /apps/my-example/component/info/info.html exempel.

<div data-sly-use.info="org.example.app.components.info.Info">
 <h1>${info.title}</h1>
 <p>${info.description}</p>
</div>
recommendation-more-help
86859df1-0285-4512-b293-0ef9cbea5ee8