Skapa och publicera innehåll

Skapa innehåll

Du vet redan den viktigaste delen.

Om du använder Microsoft Word eller Google Docs vet du redan hur man skapar innehåll.

Dina dokument i Word eller Google Docs blir dina sidor på din webbplats. Dina rubriker i dokumenten blir rubriker på webbplatsen. Fet, kursiv, understrykning, listor, bilder osv. visas alla på din webbplats.

Bilder och video

Om du vill lägga till en bild i dokumentet drar du bilden till sidan. Word och Google Docs lägger automatiskt till det som vanligt. Storleken på bilden ändras så att den passar besökarens webbläsarfönster. Storleksändring som du gör i Word eller Google Docs har ingen effekt.

Det är en bra idé att ange en alternativ text för alla bilder som du lägger till i dokumentet, eftersom det ökar tillgängligheten och hjälper sökmotorer att hitta innehållet.

Använd de inbyggda funktionerna i både Word och Google Docs för att göra detta. Mer information finns i dokumentationen för respektive produkt.

I Word och Google Docs kan du inte bara dra och släppa videofilmer, men med hjälp av AEM Slack Bot kan du lägga till videofilmer eller stora bilder i dina dokument.

Om du vill göra det öppnar du Slack-kanalen och säger"Hej @FranklinBot, överför den här videon". Dra sedan videofilen till Slack-tråden. Roboten i Slack svarar med en unik URL-adress för den video du just överförde och du kan sedan kopiera och klistra in den i dokumentet. Videon läggs till på webbsidan. Se dokumentet Stöd för Slack för mer information.

Länkar

Länkar är en viktig del av alla webbplatser och du kan lägga till dem både i Word och Google Docs. Om du skapar en länk på webbplatsen anger du länken precis så som den ska visas på den slutliga webbplatsen, även om sidan som du länkar till inte är offentlig ännu.

De interna länkarna anpassas efter din webbplats, så det säkraste sättet att skapa länkar som pekar mot rätt plats är att använda den absoluta, offentliga URL:en.

Avsnitt

På vissa webbplatser har du avsnitt eller blad som ändrar bakgrundsfärgen eller på annat sätt anger att innehållet bryts. Du kan skapa en avsnittsbrytning i både Microsoft Word och Google Docs med --- (tre bindestreck) på en rad. I Google Docs kan du också skapa avsnitt genom att infoga ett element med en vågrät linje på sidan (välj Infoga → vågrät linje på menyn).

Metadata och SEO

Metadata är information om sidan som är osynlig för besökare, men viktig för sökmotorer och webbplatser för sociala medier som vill hitta eller bädda in innehållet.

Om du vill lägga till metadata på sidan skapar du i slutet av dokumentet en tabell enligt följande. Att skapa en tabell fungerar nästan likadant i Word och Google Docs. Mer information finns i dokumentationen för respektive produkt.

Strukturera tabellen så här:

Den första raden i tabellen ska bara innehålla ordet "Metadata". Detta talar om för systemet att det finns anpassade metadata för dokumentet.

Skapa sedan en rad för varje metadataegenskap. Den vänstra kolumnen innehåller namnet på metadataegenskapen, den högra kolumnen för värdet. I de flesta fall är värden oformaterad text, men som du kan se från raden "bild" kan ibland annat innehåll också användas.

Du har just skapat ett metadatablock. Du kan också skapa metadata för många sidor samtidigt. Se dokumentet Massmetadata för mer information.

Särskilda metadataegenskaper

Metadatablocket har några speciella egenskaper som kan användas för flera syften.

 1. image - detta visas som og:image, og:image, secure_urloch twitter:image
  Standard: Om inget anges används den första bilden som hittas på sidan. Om sidan inte innehåller någon bild blir standardvärdet /default-meta-image.png (du kan lägga till filen via SharePoint eller GitHub).
 2. title - används som og:title även twitter:title och <title>
  Standard: Om inget anges används den första rubriken i AEM (h1) hittades på sidan.
 3. kanoniskt - används som <link rel=”canonical”>
 4. description - används som description, og:description, twitter:description
  Standard: Om inget anges används det första stycket (p) hittades på sidan som innehåller minst 10 ord.

Utelämnar metadatavärden

Om du vill utesluta metadata kan du lämna värdecellen tom.

Block

Block är ett sätt att arbeta med mer strukturerat innehåll och lägga till specialfunktioner på webbplatsen. Vilka block som är tillgängliga för din webbplats beror på vad ditt utvecklingsteam har implementerat och skiljer sig från webbplats till plats. Det enda blocket som är gemensamt för alla webbplatser är metadatablocket som beskrivs ovan.

Oavsett plats är strukturen för ett block alltid densamma: det är en tabell med en sammanfogad första rad som fungerar som blocknamn (rubrikrad). Rubrikraden kan ha en viss formatering, t.ex. en bakgrundsfärg, för att öka läsbarheten och differentieringen i ett dokument.

Blocken innehåller vanligtvis innehåll, konfiguration eller referenser till andra innehållsdelar, oavsett om det är från andra dokument, kalkylblad eller båda.

Som du kan se i det här exemplet kan du placera vilket innehåll som helst i cellerna i ett block, och det är upp till blocket att antingen återge innehållet eller ignorera det. Om den webbplats som du arbetar med använder block i stor utsträckning har du förmodligen en referenslista med block som du kan använda.

Block kan ha varianter inom parentes. Till exempel en Columns -block kan ha (highlight)som skickar ett layouttips till blockvisningslogiken.

Se dokumentet Blocksamlingen om du vill veta mer om färdiga block.

Strukturerade data i kalkylblad

Du kan lägga in innehåll i kalkylblad och sedan förvandlas kalkylbladet automatiskt till ett API som utvecklarna kan använda. Detta gör att du kan använda kalkylblad som ett headless CMS för att till exempel använda i datatabeller, navigering eller funktionsjämförelser.

Se dokumentet Kalkylblad och JSON för mer information.

Förhandsgranska och publicera innehåll

När ett dokument har skapats i Google Drive eller Sharepoint kan du förhandsgranska motsvarande webbsida och till slut publicera innehållet på din produktionswebbplats.

Förhandsgranskningsfunktionen används för att dela sidor med intressenter innan de publiceras och är tillgängliga för allmänheten på din webbplats.

Om du vill förhandsgranska, publicera eller ta bort innehåll använder du Sidekick som kan installeras som ett bokmärkesdiagram eller ett webbläsartillägg.

Helst får du en förkonfigurerad länk till ditt projekt från en annan författare via funktionen "Dela Sidekick" i sidosparken. På så sätt kan du vara säker på att din sidspark är korrekt konfigurerad för att redigera och publicera projektet. Se Sidekick dokumentation för mer information.

Förhandsgranska

Öppna Sidekick i Word eller Google Docs och klicka sedan på knappen "Preview". Då öppnas ett nytt webbläsarfönster (kontrollera om det finns en popup-varning) som innehåller förhandsvisningsversionen av platsen.

Även om du kan kopiera och dela URL:en för den här förhandsgranskningen är den inte avsedd för produktion. Det har inte ditt domännamn och är osynligt för sökmotorer. Om innehållet är klart för publicering kan du publicera det. Om du behöver göra ändringar öppnar du Sidekick på förhandsgranskningssidan och klickar på Redigera för att gå tillbaka till Word eller Google Docs.

Publicera

När du publicerar blir ditt innehåll synligt för alla på Internet. Om du vill publicera något öppnar du sidosparken på en förhandsgranskningssida (eller följer instruktionerna ovan för att öppna förhandsvisningen igen) och klickar sedan på Publicera. Efter några sekunder öppnas ett nytt webbläsarfönster med sidan på den offentliga webbplatsen.

När innehållet har publicerats är det synligt för alla på Internet och sökmotorer kan hitta det.

Ta bort

I allmänhet kan det vara svårt att ta bort publicerat innehåll och därmed ta bort offentligt tillgängliga resurser från webben på grund av inkommande länkar från sökwebbplatser, sociala webbplatser, bokmärken och andra hänvisande webbplatser. Om en sida tas bort som en gång har publicerats bör du använda omdirigeringar för att se till att inkommande trafik för den borttagna sidan skickas till nästa bästa plats. Se dokumentet Omdirigeringar för mer information.

Om du vill ta bort publicerat innehåll eller bara ta bort det från webbplatsen som en del av en rensning är det en tvåstegsprocess.

 1. Ta först bort källdokumentet från SharePoint eller Google Drive.
  • Du kan också byta namn på sidan eller flytta den till en annan mapp, till exempel din drafts mapp.
 1. Öppna sedan sidan som du vill ta bort på förhandsgranskningswebbplatsen och öppna sidan. Det finns två alternativ: Delete och Unpublish.

  • Unpublish tar bort den från den offentliga produktionens webbplats, men behåller förhandsvisningen.
  • Delete tar också bort förhandsvisningen.

Att ta bort eller avpublicera något är permanent och kan inte enkelt ångras. Om du vill ångra en borttagning måste du återställa det ursprungliga dokumentet i SharePoint eller Google Drive och sedan publicera det igen.

recommendation-more-help
10a6ce9d-c5c5-48d9-8ce1-9797d2f0f3ec