List Component (v3) list-component

Med Core Component List Component List Component (v3) kan du enkelt skapa både dynamiska och statiska listor.

Användning usage

List-komponenten (v3) kan användas för att skapa t.ex. en dynamisk lista med underordnade sidor eller en statisk lista med godtyckligt definierade objekt. Vilka typer av listor som är tillgängliga och formateringsalternativen kan definieras av mallförfattaren i designdialogruta. Innehållsredigeraren kan välja bland tillgängliga listtyper och hur listelementen ska formateras i redigeringsdialogruta.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

I det här dokumentet beskrivs v3 i List Component, som introducerades i version 2.18.0 av Core Components i februari 2022.

CAUTION
I det här dokumentet beskrivs v3 för List-komponenten.
Mer information om den aktuella versionen av List Component finns i List-komponent -dokument.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v4
-
Kompatibel
Kompatibel
v3
-
Kompatibel
Kompatibel
v2
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel
v1
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Omdirigeringar i listor redirects

När en sida har ett omdirigeringsmål (oavsett om det pekar på en extern URL eller en annan AEM sida), är det en lista som innehåller länkar till den punkten direkt till URL:en för omdirigeringsmålet.

Exempel redirect-example

 • Skapa en sida A som dirigeras om till sida B.
 • Skapa en sida C som dirigeras om till https://aemcomponents.dev
 • På en sida D infogar du en listkomponent som innehåller sidorna A och C
 • De länkar som skapas pekar sedan direkt på sidan B och https://aemcomponents.dev

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill visa List-komponenten samt exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om List Component finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

I redigeringsdialogrutan kan innehållsförfattaren konfigurera listan och listobjekten.

Fliken Listinställningar list-settings-tab

Listan kan byggas på olika sätt.

Oavsett hur listan byggs finns det Alternativ för sortering och ID som alltid kan konfigureras.

Redigeringsdialogrutan för List-komponenten

Beroende på hur innehållsförfattaren väljer att skapa listan ändras de ytterligare konfigurationsalternativen.

Underordnade sidor child-pages

Listan kan byggas av de underordnade sidorna för den aktuella sidan eller en annan sida.

Alternativ för underordnade sidor

 • Överordnad sida

  • Den sida vars underordnade sidor ska skapa listan
  • Lämna tomt om du vill använda den aktuella sidan
 • Underordnat djup
  Hur många nivåer i hierarkin som ska användas

Fast lista fixed-list

Listan kan skapas med en fast lista med objekt.

Alternativ för fast lista

Tryck eller klicka på Lägg till om du vill dra in ett nytt objekt i listan.

 • Ange text för objektet i listan eller använd Dialogrutan Markering om du vill välja ett objekt från AEM.
 • Använd draghandtaget för att ordna om objekten i listan.
 • Använd papperskorgsikonen för att ta bort objekt i listan.

Sökning search-options

Listan kan skapas med hjälp av resultatet av en sökning AEM innehåll.

Alternativ för söklistor

 • Sökfråga
  Strängen som en fulltextsökning ska köras för att generera listelementen

 • Sök i
  Var sökningen ska utföras

  • Använd Dialogrutan Markering för att välja plats i AEM
  • Använd aktuell sida om inget anges

Taggar tags

Listan kan byggas med sidor som matchar vissa taggar under en viss plats.

Alternativ för tagglistor

 • Överordnad sida
  Där taggmatchningen ska börja

  • Använd Dialogrutan Markering för att välja plats i AEM
  • Använd aktuell sida om inget anges
 • Taggar
  Vilka taggar som ska matchas

  • Använd Bläddra för att markera taggarna
 • Matcha
  Definiera vilken typ av matchning som ska kvalificera en sida som ska tas med i listan

  • valfri tagg
  • alla taggar

Sorteringsalternativ sort-options

Oavsett hur du väljer att skapa listan finns det vissa sorteringsalternativ som alltid kan definieras.

Sorteringsalternativ

 • Beställ av
  Hur elementen ska ordnas

  • Titel
  • Senast ändrat den
 • Sorteringsordning
  Den ordning i vilken artiklarna ska ordnas

  • stigande
  • fallande
 • Max. objekt
  Maximalt antal objekt som visas i listan.

  • Lämna tomt om du vill returnera alla objekt.
 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.

  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Fliken Objektinställningar item-settings-tab

På fliken Objektinställningar kan du konfigurera formateringen för listelementen.

Objektinställningar

 • Länka objekt - Länka objekt till motsvarande sida
 • Visa beskrivning - Visa beskrivningar av länkelementet
 • Visa datum - Visa ändringsdatum för länkobjektet
 • Visa som teaser - När det här alternativet är markerat visas objektet som ett suddgummi

Fliken Format styles-tab-edit

List-komponenten stöder AEM Formatsystem..

Använd listrutan för att välja de format som du vill använda på komponenten. Markeringar som görs i redigeringsdialogrutan har samma effekt som de som väljs i komponentverktygsfältet.

Format måste konfigureras för den här komponenten i designdialogruta för att den nedrullningsbara menyn ska vara tillgänglig.

Fliken Stilar i redigeringsdialogrutan för List-komponenten

Designdialogruta design-dialog

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera vilka typer av listor som ska tillåtas för innehållsförfattarna samt de tillgängliga objektinställningarna.

Listinställningar list-settings

Listinställningar kan datumformatet definieras liksom vilken typ av listor som ska vara tillgängliga i komponenten för innehållsförfattarna.

Listkomponentens inställning för designdialogrutelista

 • Datumformat
  Format som ska användas för att visa det senaste ändringsdatumet
 • Inaktivera underordnade
  Inaktivera listtypen för underordnade i komponenten
 • Inaktivera statisk
  Inaktivera den statiska listtypen i komponenten
 • Inaktivera sökning
  Inaktivera typen av söklista i komponenten
 • Inaktivera taggar
  Inaktivera tagglisttypen i komponenten

Objektinställningar item-settings

Objektinställningar kan du definiera formateringsalternativen för de enskilda listelementen som ska vara tillgängliga i komponenten för innehållsförfattarna.

Inställningar för designdialogruteobjekt i List Components

Fliken Format styles-tab

Bildkomponenten stöder AEM Formatsystem.

Adobe-klientdatalager data-layer

List-komponenten har stöd för Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c