Textkomponent text-component

Core Component Text Component Component Component är en textredigerings- och dispositionskomponent med redigering på plats.

Användning usage

Textkomponenten har en robust textredigerare som gör det enkelt att redigera text i en förenklad, textbunden redigerare och i ett helskärmsformat.

Dialogrutan Redigera innehåller redigeringsfunktioner i rad med begränsade alternativ med full funktionalitet i redigeringsdialogrutan i helskärmsläge. Med hjälp av designdialogrutan kan textformateringsalternativ som rubriker, specialtecken och styckeformat konfigureras för mallen för innehållsförfattaren.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av Text Component är v2, som introducerades i version 2.0.0 av Core Components i januari 2018, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v2
Kompatibel med
version 2.17.4 och tidigare
Kompatibel
Kompatibel
v1
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Core Components Versions.

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill visa textkomponenten och exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till komponentbiblioteket.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om textkomponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i dokumentationen för kärnkomponentutvecklare.

Textkomponenten och RTF-redigeraren the-text-component-and-the-rich-text-editor

Komponenten Core Components Text använder AEM RTF-redigeraren. RTE ger innehållsförfattare ett stort antal funktioner för att redigera textinnehåll. RTE är mycket flexibelt i sin konfiguration och erbjuder ett antal alternativ. Mer information om hur textredigeraren kan konfigureras finns i artiklarna Konfigurera textredigeraren och Konfigurera plugin-programmen för textredigeraren.

Resten av den här artikeln demonstrerar standardkonfigurationen för textkomponenten för kärnkomponenter med RTE-konfigurationen som är klar att användas.

NOTE
Endast alternativ som har aktiverats av gränssnittskonfigurationer för RTE är tillgängliga i textkomponenten.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

I redigeringsdialogrutan finns de standardverktyg för RTF-formatering som en användare kan förvänta sig att skapa text.

Textkomponentens redigeringsdialogruta

Fet

Fet ikon

Används för att formatera text fet eller fet formatera text som skrivs efter markören.

Ctrl+B kan användas som kortkommando.

Kursiv

Kursiv ikon

Används för att tillämpa kursiv formatering på markerad text eller kursiv om text som anges efter markören.

Ctrl+I kan användas som kortkommando.

Understruken

Understrykningsikon

Används för att tillämpa understruken formatering på markerad text eller understruken text som anges efter markören.

Ctrl+U kan användas som kortkommando.

Nedsänkt

Ikon för nedsänkt text

Används för att formatera markerad text eller text som skrivs efter markören som nedsänkt.

Upphöjd

Upphöjd ikon

Används för att formatera markerad text eller text som skrivs efter markören som upphöjd text.

Klistra in som text

Ikonen Klistra in som text

Klistrar in kopierad text som oformaterad text utan formatering.

När du väljer det här alternativet öppnas ett fönster där texten kan klistras in som oformaterad text utan formatering som en förhandsvisning innan den infogas i texten. Acceptera genom att trycka eller klicka på bockmarkeringen, avbryt genom att trycka eller klicka på x.

Exempel på inklistring som text

Klistra in från Word

Ikonen Klistra in från Word

När du väljer det här alternativet öppnas ett fönster där texten kan klistras in med bibehållen formatering som en förhandsvisning innan den infogas i texten. Acceptera genom att trycka eller klicka på bockmarkeringen, avbryt genom att trycka eller klicka på x.

Exempel på Klistra in från Word

Hyperlänk

Hyperlänkikon

Använd det här alternativet om du vill konvertera den markerade texten till en hyperlänk eller ändra en redan definierad länk. Det här alternativet är bara aktivt när text redan är markerad och öppnar ett fönster med ytterligare alternativ för att ange länken.

Exempel på hyperlänk

 • Ange banan

  • Använd dialogrutan Öppna markering för att välja en bana i AEM
  • Om länken inte finns i AEM anger du den absoluta URL:en
   • Icke-absoluta sökvägar tolkas som relativa till AEM
 • Ange alternativ beskrivande text för länken

 • Välj länkbeteende

  • Mål
  • Samma flik
  • Ny flik
  • Överordnad ram
  • Övre bildruta

  Tryck eller klicka på bockmarkeringen för att använda länken eller på krysset för att avbryta.

Bryt länk

Ikonen Bryt länk

Använd det här alternativet om du vill ta bort en länk som redan har tillämpats på den markerade texten. Det här alternativet är bara aktivt när en länk redan är markerad.

Sök

Ikonen Sök

Använd det här alternativet om du vill söka efter förekomsten av en angiven textsträng i texten. Om du väljer det här alternativet öppnas ett fönster där du kan ange sökalternativen.

Sök exempel

Ange den text som du vill söka efter och tryck eller klicka på Sök för att påbörja sökningen. Tryck eller klicka på x för att avbryta.
Om du vill göra en exakt matchning utifrån skiftläget, markerar du alternativet Matcha skiftläge innan du startar sökningen.
Om en matchning hittas markeras den och sökdialogrutan är nedtonad. Tryck eller klicka på knappen Sök igen i den nedtonade dialogrutan för att söka efter nästa förekomst.

Exempel på sökning hittades

Om inga fler förekomster hittas visas ett meddelande och sökningen startas om från textens början.

Sök efter exempel på inga fler förekomster

Ersätt

Ikonen Ersätt

Använd det här alternativet om du vill söka efter förekomster av en angiven textsträng och ersätta matchningarna med en annan sträng. Om du väljer det här alternativet öppnas ett fönster där du kan ange alternativ för sökning och ersättning.

Ersätt exempel

Ange den text som du vill söka efter samt den text som den ska ersättas med.

 • Tryck eller klicka på Sök för att påbörja sökningen. Klicka eller tryck på x för att avbryta.
 • Om du vill göra en exakt matchning utifrån skiftläget, markerar du alternativet Matcha skiftläge innan du startar sökningen.
 • Välj Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av texten samtidigt.

Om en matchning hittas markeras den och sökdialogrutan är nedtonad. Klicka på knappen Sök igen i den nedtonade dialogrutan om du vill söka efter nästa förekomst, eller välj knappen Ersätt om du vill ersätta den markerade, matchade texten. Observera att knappen Ersätt bara är aktiv när en matchning har gjorts.

Dialogrutan Sök och ersätt blir genomskinlig när du klickar på Sök och blir ogenomskinlig när du klickar på Ersätt. Detta gör att författaren kan granska texten som författaren ska ersätta.

NOTE
När du använder ersättningsfunktionen bör du ange ersättningssträngen samtidigt som söksträngen. Du kan dock fortfarande klicka på Sök för att söka efter strängen innan du ersätter den. Om ersättningssträngen anges efter att du klickat på Sök återställs sökningen till början av texten.

Vänsterjustera text

Ikonen Vänsterjustera

Används för att justera texten mot vänstermarginalen.

Centrera text

Centrera textikon

Används för att centrera texten.

Högerjustera text

Högerjustera ikon

Används för att justera texten mot högermarginalen.

Punkt

Bullet icon

Används för att formatera den markerade texten som en punktlista eller börja infoga en punktlista efter markören.

Om du vill avsluta en punktlista trycker eller klickar du på knappen Bullet igen eller anger två vagnreturer.

Numrerad

Ikon för numrerad lista

Används för att formatera den markerade texten som en numrerad lista eller börja infoga en numrerad lista efter markören.

Om du vill avsluta en numrerad lista trycker eller klickar du på knappen Numrerad igen eller anger två radmatningar.

Minska indrag

Ikon för indrag

Används för att minska indragsnivån för den markerade texten eller texten som anges efter markören.

Endast aktivt om markörens markerade text eller position redan är indragen.

Indrag

Ikon för indrag

Används för att öka indragsnivån för den markerade texten eller texten som anges efter markören.

Tabell

Tabellikon

Används för att infoga en tabell i texten. Om du väljer det här alternativet öppnas ett fönster där du kan ange tabellinformation.

Exempel på tabell

 • Kolumner - Antal kolumner i tabellen (obligatoriskt)

 • Rader - antalet rader i tabellen (obligatoriskt)

 • Bredd - Tabellens bredd

 • Höjd - tabellens höjd

 • Cellutfyllnad - Utrymmet runt cellinnehållet

 • Cellmellanrum - Mellanrummet mellan celler

 • Kant - vikten på tabellens kantlinjer

  • Om för tabellrubriken:

   • Den första raden ska användas
   • Den första kolumnen ska användas
   • Den första raden och den första kolumnen ska användas
   • Eller så får ingen rubrik användas.
 • Beskrivning - Tabellens beskrivning

Kontrollera stavning

Kontrollera stavningsikon

Används för att kontrollera stavningen i textinnehållet. Eventuella felstavningar stryks under med brutna, röda linjer.

Mer information om stavningskontroll och anpassning av stavningskontrollordlistor finns i dokumentet Konfigurera plugin-program för textredigeraren.

Specialtecken special-characters

Ikon för specialtecken

Används för att infoga specialtecken i texten. Om du väljer det här alternativet öppnas ett fönster där de tillgängliga tecknen visas.

Exempel på specialtecken

Tryck eller klicka på det önskade tecknet för att infoga det i texten efter markören. Det går att infoga flera tecken. Tryck eller klicka på x för att stänga markeringsfönstret.

Source Edit

Source redigeringsikon

Används för att visa och ändra textens HTML-källa.

Tryck eller klicka på ikonen Source Edit om du vill ändra textens innehåll från den formaterade vyn så att du kan visa HTML i Raw-format. I det här läget är alla andra formateringsalternativ inaktiverade. Tryck eller klicka på ikonen Source Edit igen för att återgå till den formaterade vyn.

CAUTION
Som alltid när du har åtkomst till Raw-HTML måste du vara försiktig när du använder alternativet Source Edit!
HTML som anges via Source Edit genomsöks efter XSS-risker och eventuella infogade skript tas bort och visas inte på den resulterande sidan. Felformaterad HTML som angetts i Source Edit kan emellertid bryta sidans mall, vilket resulterar i oväntad formatering eller oanvändbar återgivning av den resulterande sidan.
NOTE
Eftersom HTML som anges via Source Edit genomsöks efter XSS-risker och eventuella skript och automatiskt tar bort dem som hittas, kan det faktiska innehållet som behålls variera från det som angavs i Source Edit. Om du vill spara ändringar som gjorts med Source Edit måste du därför först avsluta Source Edit och visa texten i den vanliga redigeraren innan du sparar.

Styckeformat

Ikon för styckeformat

Används för att tillämpa styckeformatering på den markerade texten eller på text som infogas efter markören. Om du väljer det här alternativet öppnas en listruta där styckeformatet är valt.

Exempel på styckeformat

Textbunden redigering in-line-editing

Textkomponenten kan även redigeras textbundet, men på grund av utrymmesbegränsningar är inte alla formateringsalternativ tillgängliga. Om du vill se alla alternativ växlar du till helskärmsläge.

Exempel på infogad redigering

Inställning och ID setting-id

Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i datalagret.

 • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
 • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
 • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Designdialogruta design-dialog

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera vilka textformateringsalternativ som är tillgängliga för innehållsförfattarna.

Fliken Plugins plugins-tab

Fliken Plugins används för att aktivera och inaktivera olika textformateringsalternativ som är tillgängliga för innehållsförfattarna.

Funktioner features

Designdialogfunktioner

Följande funktioner kan aktiveras eller inaktiveras för komponenten.

 • Klistra in oformaterad text
 • Tidigare från ord
 • Sök och ersätt
 • Stavningskontroll
 • Infogade bildändringsalternativ
 • HTML källredigering

Formatering formatting

Formatering i designdialogrutan

Följande formateringsalternativ kan aktiveras eller inaktiveras för komponenten.

 • Tabell
 • Listor (punkt, nummer, indrag, indrag)
 • Justering (vänster, höger, centrerad)
 • Fet, kursiv, understruken
 • Länkning (och bryta länkar)
 • Under/upphöjd

Styckeformat paragraph-styles

Styckeformat i designdialogrutan

Styckeformat kan aktiveras eller inaktiveras för komponenten. När det här alternativet är aktiverat kan du definiera vilka format som tillåts.

 • Tryck eller klicka på knappen Lägg till för att infoga ett nytt format.
 • Ange koden för formatet och en beskrivning som ska visas i redigeringsdialogrutan.
 • Om du vill ta bort en formatknapp eller klickar på knappen Ta bort .
 • Om du vill ändra ordningen på formaten trycker du eller klickar och drar i handtagen.

Specialtecken configuring-special-characters

Specialtecken i designdialogrutan

Alternativet att infoga specialtecken kan aktiveras eller inaktiveras för komponenten. När det här alternativet är aktiverat kan du definiera tillåtna tecken.

 • Tryck eller klicka på knappen Lägg till för att infoga ett nytt tecken.
 • Ange HTML-koden för tecknet och en beskrivning som ska visas i redigeringsdialogrutan.
 • Om du vill ta bort en teckentryckning eller klicka på knappen Ta bort .
 • Om du vill ändra ordningen på tecknen trycker du eller klickar och drar i handtagen.

Fliken Format styles-tab

Textkomponenten har stöd för AEM style system.

Adobe-klientdatalager data-layer

Textkomponenten stöder datalagret Adobe Client.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c