E-postinnehållets fragmentkomponent email-content-fragment-component

Med komponenten E-postinnehållsfragment kan du visa en innehållsfragment i innehållet.

Användning usage

Med e-postinnehållets fragmentkomponent kan en innehållsfragment i ditt e-postinnehåll. Innehållsfragment är flerkanaligt strukturerat innehåll som kan redigeras centralt och enkelt återanvändas.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av E-postinnehållets fragmentkomponent är v1, som introducerades med version X av E-postkärnkomponenterna i oktober 2022, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v1
Kompatibel
-

Mer information om e-postkärnkomponentversioner och -versioner finns i dokumentet E-postkärnkomponentversioner.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om e-postinnehållets fragmentkomponent finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentens utvecklare.

Konfigurera dialogruta configure-dialog

I dialogrutan Konfigurera kan innehållsförfattaren definiera vilket innehållsfragment och vilka element i fragmentet som ska inkluderas.

Fliken Egenskaper properties-tab

E-postinnehållets fragmentkomponent

 • Innehållsfragment

  • Sökväg till önskat innehållsfragment
  • The Dialogrutan Markering kan användas för att hitta fragmentet
 • Visningsläge

  • Enkelt textelement - Aktiverar markering av ett flerradigt textelement och aktiverar alternativ för styckekontroll
 • Variation - Vilken variant av innehållsfragmentet som ska användas (standard är Överordnad)

 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML.

  • Om du inte anger något värde genereras ett unikt ID automatiskt och du hittar det genom att kontrollera innehållet.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka CSS.

Styckekontrollflik paragraph-control-tab

E-postinnehållets fragmentkomponent

 • Stycken - Tillåt markering av alla stycken eller ett intervall

  • Alla - Visa alla stycken

  • Intervall

   • Ange styckeintervall som ska visas, avgränsade med semikolon
   • Till exempel 1;3-5;7;9-* som omfattar det första, tredje till femte, sjunde och nionde till de sista styckena
 • Hantera rubrik som egna stycken

Dialogrutan Redigera edit-dialog

När du har konfigurerat ett innehållsfragment med hjälp av komponenten för att skicka e-postinnehållsfragment, visas en Redigera alternativ.

Verktygsfält för komponent för e-postinnehållsfragment

Tryck eller klicka på Redigera knappen öppnar innehållsfragmentredigeraren. Innehållsfragmentsredigeraren har utökats till att omfatta knappar för Välj Adobe Campaign-variabel om du vill infoga Adobe Campaign-variabler i dina innehållsfragment.

Redigera innehållsfragment för e-post

Mer information om redigering och redigering av innehållsfragment finns i dokumentet Skapa fragmentinnehåll.

Designdialogruta design-dialog

När en komponent för e-postinnehållsfragment konfigureras med ett innehållsfragment visas en knapp i verktygsfältet när du markerar den i innehållsredigeraren.

Huvudflik main-tab

Designdialogrutan för komponenten E-postinnehållsfragment

 • Intern responsiv stödraster

  • Den Sling-resurstyp som används för det interna responsiva rutnätet

Fliken Format styles-tab

E-postupplevelsefragmentkomponenten stöder AEM Formatsystem.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c