Riktlinjer och bästa metoder för att använda verktyget Innehållsöverföring guidelines

Riktlinjer och bästa praxis best-practices

Det finns en ny version av verktyget Innehållsöverföring som integrerar innehållsöverföringsprocessen med Cloud Acceleration Manager. Vi rekommenderar att du går över till den nya versionen för att utnyttja alla fördelar den ger:

 • Självbetjäningssätt att extrahera en migreringsuppsättning en gång och importera den i flera miljöer parallellt
 • Förbättrad användarupplevelse genom bättre inläsningstillstånd, skyddsutkast och felhantering
 • Inmatningsloggarna är beständiga och är alltid tillgängliga för felsökning

Om du vill börja använda den nya versionen avinstallerar du tidigare versioner av verktyget Innehållsöverföring. Detta behövs eftersom den nya versionen innehåller en stor arkitektoniska förändring. Med version 2.x skapar du migreringsuppsättningar och kör extraheringen och intaget på uppsättningarna igen.
Versioner som är tidigare än 2.0.0 stöds inte och du bör använda den senaste versionen.

Följande riktlinjer och bästa praxis gäller för den nya versionen av verktyget Innehållsöverföring:

 • Kör Revision Cleanup och konsekvenskontroll för datalagerkälla databas så att du kan identifiera potentiella problem och minska storleken på databasen.

 • I matningsfasen rekommenderar Adobe att du använder svepa läge aktiveras där den befintliga databasen (författare eller publicerad) i målmiljön för Adobe Experience Manager-Cloud Service (AEM) tas bort. Uppdatera sedan med data för migreringsuppsättningen. Det här läget är snabbare än icke-svepningsläget, där migreringsuppsättningen används ovanpå det aktuella innehållet.

 • När innehållsöverföringen har slutförts krävs rätt projektstruktur i Cloud Service-miljön så att innehållet återges korrekt i denna miljö.

 • Innan du kör verktyget Content Transfer Tool måste du se till att det finns tillräckligt med diskutrymme i AEM-källinstansens underkatalog crx-quickstart. Det beror på att Content Transfer Tool skapar en lokal kopia av databasen som senare överförs till migreringsuppsättningen.
  Den allmänna formeln för beräkning av ledigt diskutrymme är följande:
  data store size + node store size * 1.5

  • databasens storlek: Content Transfer Tool använder 64 GB, även om den faktiska databasen är större.
  • noddatabasens storlek: storlek på segmentdatabaskatalogen eller storlek på MongoDB-databasen.
   För en segmentdatabasstorlek på 20 GB krävs därför 94 GB ledigt diskutrymme.
 • En migreringsuppsättning måste finnas under hela innehållsöverföringsaktiviteten för att det ska gå att göra innehållsöverläggningar. Högst 20 migreringsuppsättningar per projekt i Cloud Acceleration Manager kan skapas och underhållas samtidigt under innehållsöverföringsaktiviteten. Om det behövs fler än 20 migreringsuppsättningar skapar du ett andra projekt i Cloud Acceleration Manager. Detta kräver dock ytterligare projekthantering och styrning utanför produkten för att undvika att flera användare skriver över innehåll på målet.

 • Ändra inte installationskatalogen för CTT-verktyget. Installationen görs som standard i sökvägen crx-quickstart/cloud-migration. Den här platsen används internt av andra bibliotek. Om du ändrar den här sökvägen kan det uppstå extraheringsproblem.

Viktigt att tänka på innan du använder verktyget Innehållsöverföring important-considerations

Följ avsnittet nedan om du vill veta mer om viktiga aspekter när du använder Content Transfer Tool:

 • Systemkraven för Content Transfer Tool är AEM 6.3 + och Java™ 8. Om du har en lägre AEM uppgraderar du ditt innehållsarkiv till AEM 6.5 för att använda verktyget för innehållsöverföring.

 • Java™ måste vara konfigurerat i AEM så att java kommandot kan köras av den användare som startar AEM.

 • Verktyget Innehållsöverföring kan användas med följande typer av datalager: File Data Store, S3 Data Store, Shared S3 Data Store och Azure Blob Store Data Store.

 • Om du använder en Sandlådemiljö, se till att din miljö är aktuell och uppgraderad till den senaste versionen. Om du använder en produktionsmiljö uppdateras den automatiskt.

 • För att påbörja ett intag måste du tillhöra den lokala AEM administratörer i den Cloud Service som du överför innehåll till. Obehöriga användare kan inte starta inmatningar utan att ange migreringstoken manuellt.

 • Om inställningen Rensa befintligt innehåll i molninstansen före intag om du aktiverar det här alternativet tas hela den befintliga databasen bort och en ny databas skapas där innehållet kan importeras till. Det innebär att alla inställningar återställs, inklusive behörigheter för målinstansen av Cloud Servicen. Det gäller även för en admin-användare som har lagts till i administratörer grupp. Användaren måste läsas till administratörer grupp för att hämta åtkomsttoken för verktyget Innehållsöverföring.

 • Det finns inga funktioner för att sammanfoga innehåll från flera källor till målkällinstansen om Cloud Servicen från de två källorna flyttas till samma sökvägar i målet. Om du vill flytta innehåll från flera källor till en enda instans av målsökvägar, ska du se till att det inte finns någon överlappning av innehållssökvägarna från Cloud Servicen.

 • Extraheringsnyckeln gäller i 14 dagar från den tidpunkt då den skapades eller förnyades. Den kan förnyas när som helst. Om extraheringsnyckeln har upphört att gälla kan du inte utföra en extrahering.

 • Innehållsöverföringsverktyget (CTT) utför ingen typ av innehållsanalys innan innehåll överförs från källinstansen till målinstansen. CTT skiljer till exempel inte mellan publicerat och opublicerat innehåll när innehåll hämtas till en publiceringsmiljö. Det innehåll som anges i migreringsuppsättningen hämtas till den valda målinstansen. Användaren kan importera en migreringsuppsättning till en Author-instans eller en Publish-instans eller både och. Adobe rekommenderar att CTT installeras på källförfattarinstansen när innehåll flyttas till en Production-instans för att flytta innehållet till målförfattarinstansen. Du kan även installera CTT på källinstansen Publish för att flytta innehåll till målinstansen Publish. Se Köra verktyget Innehållsöverföring på en publiceringsinstans för mer information.

 • De användare och grupper som överförs av verktyget Innehållsöverföring är bara de som krävs för att innehållet ska uppfylla behörigheterna. The Extrahering processen kopierar hela /home i migreringsuppsättningen, och det gör användarmappning genom att lägga till ett fält som är gjort från varje användares e-postadress. Mer information finns i Användarmappning och huvudmigrering. The Inmatning process kopierar alla användare och grupper som refereras i de migrerade innehålls-ACL:erna. Se Migrerar stängda användargrupper om du vill ha mer information om grupper som används i en CUG-princip (Closed User Group).

 • Under extraheringsfasen körs Content Transfer Tool på en aktiv AEM-källinstans.

 • The Inmatningsfas för författaren skalas ned för hela författardistributionen. Det innebär att författarens AEM inte är tillgängligt under hela importen. Se även till att inga rörledningar för Cloud Manager körs när du kör Inmatning fas.

 • När du använder Amazon S3 eller Azure som datalager i AEM bör datalagret konfigureras så att de lagrade blobblarna inte kan tas bort (skräpinsamlade). Detta garanterar indexdataintegritet och om detta inte konfigureras på det här sättet kan det leda till misslyckade extraheringar på grund av att dessa indexdata saknar integritet.

 • Om du använder anpassade index måste du se till att konfigurera anpassade index med tika innan innehållsöverföringsverktyget körs. Se Förbereder den nya indexdefinitionen för mer information.

 • Om du tänker göra toppuppsättningar får innehållsstrukturen i det befintliga innehållet inte ändras från den tidpunkt då den första extraheringen utförs till den tidpunkt då extraheringen av toppuppsättningar körs. Det går inte att köra uppsättningar på innehåll vars struktur har ändrats sedan den första extraheringen. Kontrollera att du begränsar detta under migreringsprocessen.

 • Om du tänker ta med versioner som en del av en migreringsuppsättning och utför uppsättningar med wipe=falsemåste du inaktivera versionsrensning på grund av en aktuell begränsning i verktyget Innehållsöverföring. Om du föredrar att behålla versionsrensning aktiverad och utför summeringar i en migreringsuppsättning, måste du utföra inmatningen som wipe=true.

 • Ett migreringsset upphör att gälla efter en längre inaktivitetsperiod, efter vilken dess data inte längre är tillgängliga. Granska Förfallotid för migreringsuppsättning för mer information.

What's Next whats-next

När du har lärt dig riktlinjerna, de bästa metoderna och de viktiga sakerna att tänka på när du använder verktyget Innehållsöverföring är du nu redo att installera och använda verktyget, och börja med att skapa en migreringsuppsättning. Se Komma igång med verktyget Innehållsöverföring.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab