Använda Dölj villkor using-hide-conditions

Dölj villkor kan användas för att avgöra om en komponentresurs återges eller inte. Ett exempel på detta är när en mallskapare konfigurerar kärnkomponenten listkomponent i mallredigerare och bestämmer sig för att inaktivera alternativen för att skapa listan baserat på underordnade sidor. Om du inaktiverar det här alternativet i designdialogrutan anges en egenskap så att när listkomponenten återges utvärderas dolda villkor och alternativet att visa underordnade sidor inte visas.

Ökning overview

Dialogrutor kan bli mycket komplexa med många alternativ för användaren, som kanske bara använder en del av de alternativ som finns till sitt förfogande. Detta kan leda till en överväldigande upplevelse av användargränssnittet.

Genom att använda dolda villkor kan administratörer, utvecklare och superanvändare dölja resurser baserat på en uppsättning regler. Med den här funktionen kan de bestämma vilka resurser som ska visas när en författare redigerar innehåll.

NOTE
ACL-behörigheter ersätts inte när du döljer en resurs baserat på ett uttryck. Innehållet kan redigeras men visas inte.

Implementerings- och användningsinformation implementation-and-usage-details

com.adobe.granite.ui.components.FilteringResourceWrapper är ansvarig för att filtrera resurserna baserat på förekomsten och värdet av granite:hide -egenskap, som finns i det fält som ska filtreras. Genomförandet av /libs/cq/gui/components/authoring/dialog/dialog.jsp innehåller en instans av FilteringResourceWrapper.

Implementeringen utnyttjar Graniten ELResolver API och lägger till en cqDesign egen variabel via ExpressionCustomizer.

Här är några exempel på hur du döljer villkor i en designnod som finns under etc/design eller som en innehållsprincip.

${cqDesign.myProperty}
${!cqDesign.myProperty}
${cqDesign.myProperty == 'someText'}
${cqDesign.myProperty != 'someText'}
${cqDesign.myProperty == true}
${cqDesign.myProperty == true}
${cqDesign.property1 == 'someText' && cqDesign.property2 || cqDesign.property3 != 1 || header.myHeader}

När du definierar ditt dolda uttryck ska du tänka på:

 • För att vara giltig måste omfånget som egenskapen hittas uttryckas (till exempel cqDesign.myProperty).
 • Värdena är skrivskyddade.
 • Funktioner (om det behövs) bör begränsas till en viss uppsättning som tillhandahålls av tjänsten.

Exempel example

Exempel på dolda villkor finns i hela AEM och kärnkomponenter särskilt. Tänk dig till exempel listkärnkomponent som implementerats i WKND, genomgång.

Använda mallredigerarenkan mallskaparen i designdialogrutan definiera vilka alternativ för listkomponenten som är tillgängliga för sidförfattaren. Du kan till exempel välja om listan ska vara en statisk lista, en lista med underordnade sidor, en lista med taggade sidor och så vidare, eller om den ska aktiveras eller inaktiveras.

Om en mallskapare väljer att inaktivera alternativet med underordnade sidor, ställs en designegenskap in och ett dolt villkor utvärderas mot den, vilket gör att alternativet inte återges för sidförfattaren.

 1. Som standard kan sidförfattaren använda listkärnkomponenten för att skapa en lista med underordnade sidor genom att välja alternativet Underordnade sidor.

  Inställningar för List-komponent

 2. I designdialogrutan för listkärnkomponenten kan mallskaparen välja alternativet Inaktivera underordnade för att förhindra att alternativet att skapa en lista baserad på underordnade sidor visas för sidförfattaren.

  Designdialogruta för List-komponent

 3. En principnod skapas under /conf/wknd/settings/wcm/policies/wknd/components/list med en egenskap disableChildren ange till true.

  Nodstruktur för dolt villkor

 4. Villkoret hide definieras som värdet för en granite:hide egenskap på egenskapsnoden dialog /libs/core/wcm/components/list/v2/list/cq:dialog/content/items/tabs/items/listSettings/items/columns/items/column/items/listFrom/items/children

  Utvärdering av dolt villkor

 5. Värdet för disableChildren hämtas från designkonfigurationen och uttrycket ${cqDesign.disableChildren} utvärderas till false, vilket innebär att alternativet inte återges som en del av komponenten.

 6. Alternativet Underordnade sidor återges inte längre för sidförfattaren när listkomponenten används.

  List Component with child option disabled

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab