Pakethanteraren working-with-packages

Med paket kan du importera och exportera databasinnehåll. Du kan använda paket för att installera nytt innehåll, överföra innehåll mellan instanser och säkerhetskopiera databasinnehåll.

Med Package Manager kan du överföra paket mellan AEM och det lokala filsystemet i utvecklingssyfte.

Vad är paket? what-are-packages

Ett paket är en ZIP-fil som innehåller databasinnehåll i ett filsystemsserialiseringsformat, som kallas vaultserialisering, och som ger en lättanvänd och lättredigerad representation av filer och mappar. Innehåll som ingår i paketet definieras med hjälp av filter.

Ett paket innehåller även vaultmetainformation, inklusive filterdefinitioner och importkonfigurationsinformation. Ytterligare innehållsegenskaper, som inte används för paketextrahering, kan inkluderas i paketet, till exempel en beskrivning, en visuell bild eller en ikon. Dessa extra innehållsegenskaper är endast avsedda för innehållspaketkonsumenten och för informationsändamål.

NOTE
Paket representerar den aktuella versionen av innehållet när paketet skapas. De innehåller inga tidigare versioner av det innehåll som AEM sparar i databasen.

Paket i AEM as a Cloud Service aemaacs-packages

Innehållspaket som skapas för AEM as a Cloud Service-program måste ha en ren separation mellan oföränderligt och muterbart innehåll. Pakethanteraren kan därför bara användas för att hantera paket som innehåller innehåll. All kod måste distribueras via Cloud Manager.

NOTE
Paket kan bara innehålla innehåll. Alla funktioner (till exempel innehåll som lagras under /apps) måste vara distribuerade med CI/CD-pipeline i Cloud Manager.
IMPORTANT
Pakethanterarens gränssnitt kan returnera ett odefinierat-felmeddelande om det tar längre tid än 10 minuter att installera ett paket.
Detta beror inte på ett fel i installationen, utan på en timeout som Cloud Servicen har för alla begäranden.
Försök inte installera igen om du ser ett sådant fel. Installationen fortsätter korrekt i bakgrunden. Om du startar om installationen kan vissa konflikter uppstå vid flera samtidiga importprocesser.

Mer information om hur du hanterar paket för AEMaaCS finns i Distribuera till AEM as a Cloud Service i användarhandboken för distribution.

Paketstorlek package-size

Adobe rekommenderar att du inte skapar stora paket. Detta för att undvika timeoutproblem vid överföring och hämtning av paket.

Som regel bör ett paket skickas i sin helhet inom 60 sekunder. Detta ger följande formel som vägledning.

MaxPackageSize (in MB) = ConnectionSpeed (in MB/s) * 60 s

Eftersom nätverkstrafiken varierar och alltid är mindre än det annonserade maximala teoretiska värdet kan du testa med ett hastighetstest online.

Internet-hastigheter är nästan alltid olika för överföringar och nedladdningar. Om du måste både överföra och hämta paket bör du använda det lägre värdet (vanligen överföringshastigheten) i beräkningen.

Exempel example

Med ett testverktyg för Internet-hastighet ser jag att min nuvarande överföringshastighet är cirka 100 Mbit/s.

100 Mbps = 12.5 MB/s
12.5 MB/s * 60 s = 750 MB

Alla paket jag skapar bör därför vara mindre än 750 MB.

NOTE
Nätverkshastigheterna regleras av aktuella lokala villkor. Även om du nyligen har gjort ett hastighetstest kan det faktiska dataflödet variera.
Formeln är därför bara en riktlinje och din maximala rekommenderade paketstorlek kan variera.

Pakethanteraren package-manager

Pakethanteraren hanterar paketen i AEM. När du har tilldelat de nödvändiga behörigheterna kan du använda Package Manager för olika åtgärder, bland annat för att konfigurera, bygga, hämta och installera dina paket.

Nödvändiga behörigheter required-permissions

För att kunna skapa, ändra, överföra och installera paket måste användarna ha rätt behörighet på följande noder:

 • Fullständiga rättigheter exklusive borttagning på /etc/packages
 • Noden som innehåller paketinnehållet
CAUTION
Om du beviljar behörigheter för paket kan det leda till att känslig information röjs och att data går förlorade.
För att begränsa de här riskerna rekommenderar vi att du endast ger särskilda gruppbehörigheter för dedikerade underträd.

Åtkomst till Package Manager accessing

Du kommer åt Package Manager på tre sätt:

 1. Från AEM huvudmeny > Verktyg > Distribution > Paket
 2. Från CRXDE Lite med hjälp av det övre växlingsfältet
 3. Direkt genom åtkomst till http://<host>:<port>/crx/packmgr/

Pakethanterarens användargränssnitt ui

Pakethanteraren är uppdelad i fyra huvudsakliga funktionsområden:

 • Vänster navigeringspanel - Med den här panelen kan du filtrera och sortera paketlistan.

 • Paketlista - Det här är listan över paket i din instans som filtrerats och sorterats efter val i den vänstra navigeringspanelen.

 • Aktivitetslogg - Den här panelen minimeras först och utökas för att beskriva aktiviteten i Package Manager, till exempel när ett paket skapas eller installeras. Det finns ytterligare knappar på fliken Aktivitetslogg för att:

  • Rensa logg
  • Visa/dölj
 • Verktygsfält - Verktygsfältet innehåller uppdateringsknappar för den vänstra navigeringspanelen och paketlistan samt knappar för sökning, skapande och överföring av paket.

Pakethanterarens gränssnitt

Om du klickar på ett alternativ i den vänstra navigeringspanelen filtreras paketlistan omedelbart.

När du klickar på ett paketnamn expanderas posten i paketlistan så att du får mer information om paketet.

Utökad paketinformation

Det finns ett antal åtgärder som kan utföras på ett paket via de verktygsfältsknappar som är tillgängliga när paketdetaljen expanderas.

Ytterligare åtgärder är tillgängliga under knappen Mer.

Paketstatus package-status

Varje post i paketlistan har en statusindikator som gör att du snabbt kan se paketets status. När du hovrar över statusen visas verktygstipset med statusinformation.

Paketstatus

Om paketet har ändrats eller aldrig byggts visas statusen som en länk för att vidta snabba åtgärder för att återskapa eller installera paketet.

Paketinställningar package-settings

Ett paket är i princip en uppsättning filter och databasdata som baseras på dessa filter. Med hjälp av pakethanterarens gränssnitt kan du klicka på ett paket och sedan på knappen Redigera för att visa information om ett paket, inklusive följande inställningar.

Allmänna inställningar general-settings

Du kan redigera olika paketinställningar för att definiera information som paketbeskrivning, beroenden och providerinformation.

Dialogrutan Paketinställningar är tillgänglig via knappen Redigera när du skapar eller redigerar ett paket. Klicka på Spara när ändringarna har gjorts.

Dialogrutan Redigera paket, allmänna inställningar

Fält
Beskrivning
Namn
Paketets namn
Grupp
När du organiserar paket kan du ange namnet på en ny grupp eller välja en befintlig grupp
Version
Text som ska användas för versionen
Beskrivning
En kort beskrivning av paketet som tillåter formatering med HTML-kod
Miniatyrbild
Ikonen som visas med paketlistan

Paketfilter package-filters

Filter identifierar databasnoderna som ska inkluderas i paketet. En filterdefinition anger följande information:

 • Rotsökvägen för innehållet som ska inkluderas
 • Regler som innehåller eller exkluderar specifika noder under rotsökvägen

Lägg till regler med knappen +. Ta bort regler med knappen -.

Regler tillämpas i den ordning de har, så att de kan placeras efter behov med pilknapparna Upp och Ned .

Filter kan innehålla noll eller flera regler. När inga regler har definierats innehåller paketet allt innehåll under rotsökvägen.

Du kan definiera en eller flera filterdefinitioner för ett paket. Använd mer än ett filter för att inkludera innehåll från flera rotsökvägar.

Fliken Filter

När du skapar regler definierar du ett reguljärt uttryck (kallas även regex, regexp eller rationellt uttryck) för att ange alla noder som du vill ta med eller exkludera.

Regeltyp
Beskrivning
include
Inkludera kommer att inkludera alla filer och mappar i den angivna katalogen som matchar det reguljära uttrycket. Inkludera inkluderar inte andra filer eller mappar från den angivna rotsökvägen.
exclude
Uteslut exkluderar alla filer och mappar som matchar det reguljära uttrycket.

Paketfilter definieras oftast när du först skapar paketet. De kan dock även redigeras senare, och därefter bör paketet byggas om för att uppdatera innehållet baserat på de nya filterdefinitionerna.

TIP
Ett paket kan innehålla flera filterdefinitioner så att noder från olika platser enkelt kan kombineras till ett paket.
TIP
Bakgrundsinformation finns i dokumentationen för Apache Jackrabbit - Workspace Filter.

Beroenden dependencies

Fliken Beroenden

Fält
Beskrivning
Exempel/detaljer
Testat med
Det produktnamn och den version som det här paketet har eller är kompatibelt med.
AEMaaCS
Åtgärdade problem
Ett textfält som innehåller information om fel som har åtgärdats med det här paketet, en bugg per rad
-
Beroende på
Visar andra paket som är nödvändiga så att det aktuella paketet körs som förväntat vid installationen
groupId:name:version
Ersätter
En lista över borttagna paket som det här paketet ersätter
groupId:name:version

Avancerade inställningar advanced-settings

Fliken Avancerade inställningar

Fält
Beskrivning
Exempel/detaljer
Namn
Namnet på paketets leverantör
WKND Media Group
URL
URL för providern
https://wknd.site
Länk
Paketspecifik länk till en providersida
https://wknd.site/package/
Kräver
Definierar om det finns några begränsningar när paketet installeras
Admin - Paketet får bara installeras med administratörsbehörighet
Starta om - AEM måste startas om efter att paketet har installerats
AC-hantering
Anger hur åtkomstkontrollsinformationen som definieras i paketet hanteras när paketet importeras
Ignorera - Bevara ACL:er i databasen
Skriv över - Skriv över ACL:er i databasen
Merge - Sammanfoga båda uppsättningarna ACL:er
MergePreserve - Lägg samman åtkomstkontroll i innehållet med den som följer med paketet genom att lägga till åtkomstkontrollposter för objekt som inte finns i innehållet
Rensa} - Rensa åtkomstkontrollistor

Paketskärmbilder package-screenshots

Du kan bifoga flera skärmbilder till ditt paket för att få en visuell representation av hur innehållet ser ut.

Fliken Skärmbilder

Paketåtgärder package-actions

Det finns många åtgärder som kan utföras på ett paket.

Skapa ett paket creating-a-new-package

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Klicka på Skapa paket.

  note tip
  TIP
  Om din instans har många paket kan det finnas en mappstruktur på plats. I sådana fall är det enklare att navigera till den önskade målmappen innan du skapar det nya paketet.
 3. Ange följande fält i dialogrutan Nytt paket:

  Dialogrutan Nytt paket

  • Paketnamn - Välj ett beskrivande namn som hjälper dig (och andra) att enkelt identifiera innehållet i paketet.

  • Version - Det här är ett textfält där du kan ange en version. Detta läggs till paketnamnet för att bilda zip-filens namn.

  • Grupp - Det här är målgruppens (eller mappens) namn. Med grupper kan du ordna dina paket. En mapp skapas för gruppen om den inte redan finns. Om du lämnar gruppnamnet tomt skapas paketet i huvudpaketlistan.

 4. Klicka på OK för att skapa paketet.

 5. AEM listar det nya paketet högst upp i paketlistan.

  Nytt paket

 6. Klicka på Redigera för att definiera innehållet i paketet. Klicka på Spara när du har redigerat inställningarna.

 7. Du kan nu bygga ditt paket.

Det är inte obligatoriskt att omedelbart skapa paketet efter att det har skapats. Ett obyggt paket innehåller inget innehåll och består endast av filterdata och andra metadata för paketet.

TIP
För att undvika timeout rekommenderar Adobe att inte skapa stora paket.

Skapa ett paket building-a-package

Ett paket byggs ofta samtidigt som du skapar paketet, men du kan gå tillbaka vid ett senare tillfälle för att antingen skapa eller återskapa paketet. Detta kan vara användbart om innehållet i databasen har ändrats eller om paketfiltren har ändrats.

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Klicka på Skapa. En dialogruta innehåller en fråga om du vill bekräfta att du vill skapa paketet eftersom allt befintligt paketinnehåll skrivs över.

 4. Klicka på OK. AEM skapar paketet och visar allt innehåll som lagts till i paketet på samma sätt som i aktivitetslistan. När AEM är klar visas en bekräftelse på att paketet har skapats och (när du stänger dialogrutan) information om paketlistan uppdateras.

TIP
För att undvika timeout rekommenderar Adobe att inte skapa stora paket.

Redigera ett paket edit-package

När ett paket har överförts till AEM kan du ändra dess inställningar.

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Klicka på Redigera och uppdatera paketinställningarna efter behov.

 4. Klicka på Spara för att spara.

Du kan behöva återskapa paketet för att uppdatera innehållet baserat på dina ändringar.

Rewrapping a Package rewrapping-a-package

När ett paket har byggts kan det paketeras om. När du gör om en paketering ändras paketinformationen utan miniatyrbild, beskrivning och så vidare, utan att paketinnehållet ändras.

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Klicka på Redigera och uppdatera paketinställningarna efter behov.

 4. Klicka på Spara för att spara.

 5. Klicka på Mer > Radbrytning så uppmanas du bekräfta åtgärden i en dialogruta.

Visa andra paketversioner other-versions

Eftersom alla versioner av ett paket visas i listan som alla andra paket, kan pakethanteraren hitta andra versioner av ett valt paket.

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Klicka på Mer > Andra versioner så öppnas en dialogruta med en lista över andra versioner av samma paket med statusinformation.

Innehåll och testinstallation för visning av paket viewing-package-contents-and-testing-installation

När du har skapat ett paket kan du visa innehållet.

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Om du vill visa innehållet klickar du på Mer > Innehåll och Pakethanteraren visar hela innehållet i paketet i aktivitetsloggen.

  Paketet innehåller

 4. Om du vill utföra en torr installation klickar du på Mer > Testa installationen och Pakethanteraren rapporterar resultaten i aktivitetsloggen som om installationen utfördes.

  Testa installationen

Hämtar paket till filsystemet downloading-packages-to-your-file-system

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Klicka på knappen Hämta eller på paketets länkade filnamn i paketinformationsområdet.

 4. AEM hämtar paketet till datorn.

TIP
För att undvika timeout rekommenderar Adobe att inte skapa stora paket.

Överför paket från filsystemet uploading-packages-from-your-file-system

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Välj den gruppmapp som du vill att paketet ska överföras till.

 3. Klicka på knappen Överför paket.

 4. Ange nödvändig information om det överförda paketet.

  Dialogrutan Paketöverföring

  • Paket - Använd knappen Bläddra… för att välja det paket som krävs från det lokala filsystemet.
  • Tvinga överföring - Om det redan finns ett paket med det här namnet framtvingar det här alternativet överföringen och skriver över det befintliga paketet.
 5. Klicka på OK och det valda paketet överförs och paketlistan uppdateras därefter.

Paketinnehållet finns nu på AEM, men för att göra innehållet tillgängligt måste du installera paketet.

TIP
För att undvika timeout rekommenderar Adobe att inte skapa stora paket.

Verifierar paket validating-packages

Eftersom paket kan ändra befintligt innehåll är det ofta användbart att validera dessa ändringar innan du installerar.

Valideringsalternativ validation-options

Pakethanteraren kan utföra följande valideringar:

Validera OSGi-paketimporter osgi-package-imports
NOTE
Eftersom paket inte kan användas för att distribuera kod i AEMaaCS är OSGi-paketimporter-valideringen onödig.

Vad är markerat

Den här valideringen undersöker paketet för alla JAR-filer (OSGi-paket), extraherar deras manifest.xml (som innehåller de versionshanteringsberoenden som OSGi-paketet är beroende av) och verifierar den AEM instansen exporterar dessa beroenden med rätt versioner.

Så här rapporteras det

Alla versionshanteringsberoenden som inte kan uppfyllas av den AEM instansen visas i aktivitetsloggen för Package Manager.

Fellägen

Om beroenden inte uppfylls startar inte OSGi-paketen med dessa beroenden. Detta resulterar i en trasig programdistribution eftersom allt som förlitar sig på det ostartade OSGi-paketet i sin tur inte fungerar som det ska.

Fellösning

För att åtgärda fel på grund av att OSGi-paket inte är nöjda måste beroendeversionen i paketet med otillfredsställande importer justeras.

Validera övertäckningar overlays
NOTE
Eftersom paket inte kan användas för att distribuera kod i AEMaaCS behövs inte validering av Overlays.

Vad är markerat

Valideringen avgör om det paket som installeras innehåller en fil som redan finns i AEM.

Med en befintlig övertäckning på /apps/sling/servlet/errorhandler/404.jsp, till exempel, ett paket som innehåller /libs/sling/servlet/errorhandler/404.jsp, så att den ändrar den befintliga filen på /libs/sling/servlet/errorhandler/404.jsp.

Så här rapporteras det

Alla sådana övertäckningar beskrivs i aktivitetsloggen för Package Manager.

Fellägen

Ett feltillstånd innebär att paketet försöker distribuera en fil som redan är överlagrad, vilket innebär att ändringarna i paketet åsidosätts (och därmed"döljs") av övertäckningen och inte börjar gälla.

Fellösning

För att lösa det här problemet måste den som ansvarar för övertäckningsfilen i /apps granska ändringarna i den överliggande filen i /libs och införliva ändringarna efter behov i övertäckningen ( /apps) och distribuera den överliggande filen på nytt.

NOTE
Valideringsfunktionen kan inte stämma av om det överlagda innehållet har integrerats korrekt i överläggsfilen. Valideringen fortsätter därför att rapportera om konflikter även efter att nödvändiga ändringar har gjorts.
Validera åtkomstkontrollistor acls

Vad är markerat

Valideringen kontrollerar vilka behörigheter som läggs till, hur de hanteras (sammanfoga/ersätt) och om de aktuella behörigheterna påverkas.

Så här rapporteras det

Behörigheterna beskrivs i aktivitetsloggen för Package Manager.

Fellägen

Inga explicita fel kan anges. Valideringen anger helt enkelt om nya ACL-behörigheter läggs till eller påverkas av att paketet installeras.

Fellösning

Med hjälp av den information som valideringen ger kan de påverkade noderna granskas i CRXDE och åtkomstkontrollistorna kan justeras i paketet efter behov.

CAUTION
Som god praxis rekommenderas att paket inte påverkar AEM-tillhandahållna åtkomstkontrollistor eftersom detta kan leda till oväntat beteende.

Utför validering performing-validation

Paketvalidering kan göras på två olika sätt:

Validering ska alltid ske efter att paketet har överförts, men innan det installeras.

Paketvalidering via Package Manager via-package-manager
 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Validera paketet genom att klicka på Mer > Validera

 4. I den modala dialogrutan som sedan visas använder du kryssrutorna för att välja valideringstyp(er) och påbörjar valideringen genom att klicka på Validera.

 5. De valda valideringarna körs sedan och resultaten visas i aktivitetsloggen för Package Manager.

Paketvalidering via HTTP-POST-begäran via-post-request

Begäran om POST har följande format.

https://<host>:<port>/crx/packmgr/service.jsp?cmd=validate&type=osgiPackageImports,overlays,acls

Parametern type kan vara en kommaavgränsad, osorterad lista som består av:

 • osgiPackageImports
 • overlays
 • acls

Värdet för type är som standard osgiPackageImports om det inte skickas explicit.

När du använder cURL kör du en programsats som liknar följande:

curl -v -X POST --user admin:admin -F file=@/Users/SomeGuy/Desktop/core.wcm.components.all-1.1.0.zip 'http://localhost:4502/crx/packmgr/service.jsp?cmd=validate&type=osgiPackageImports,overlays,acls'

Vid validering via POST skickas svaret tillbaka som ett JSON-objekt.

Täckning för visningspaket package-coverage

Paket definieras av sina filter. Du kan låta Pakethanteraren tillämpa filter från ett paket på det befintliga databasinnehållet för att visa vilket innehåll i databasen som omfattas av paketets filterdefinition.

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Klicka på Mer > Disponering.

 4. Täckningsinformationen visas i aktivitetsloggen.

Installerar paket installing-packages

När du överför ett paket läggs bara paketinnehållet till i databasen, men det är inte tillgängligt. Du måste installera det överförda paketet för att kunna använda paketets innehåll.

CAUTION
Om du installerar ett paket kan befintligt innehåll skrivas över eller tas bort. Överför bara ett paket om du är säker på att det inte tar bort eller skriver över innehåll som du behöver.

Innan du installerar paketet skapas ett ögonblicksbildspaket som innehåller det överskrivna innehållet automatiskt i Package Manager. Den här ögonblicksbilden installeras om du avinstallerar paketet.

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen för det paket som du vill installera från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Klicka antingen på knappen Installera i objektinformationen eller på länken Installera i paketstatusen.

 4. En dialogruta begär bekräftelse och tillåter att ytterligare alternativ anges.

  • Endast extrahera - Extrahera endast paketet så att ingen ögonblicksbild skapas och därför inte kan avinstalleras
  • Spara tröskelvärde - Antal tillfälliga noder tills automatiskt sparande aktiveras (öka om du stöter på undantag för samtidig ändring)
  • Extrahera delpaket - Aktivera automatisk extrahering av delpaket
  • Åtkomstkontrollhantering - Anger hur åtkomstkontrollsinformationen som definieras i paketet hanteras när paketet installeras (alternativen är desamma som de avancerade paketinställningarna)
  • Beroendehantering - Ange hur beroenden ska hanteras under installationen
 5. Klicka på Installera.

 6. Aktivitetsloggen visar installationsförloppet.

När installationen är klar och slutförd uppdateras paketlistan och ordet Installed visas i paketstatusen.

Paket installeras om reinstalling-packages

När du installerar om paket utförs samma steg på ett redan installerat paket som bearbetas när paketet installeras.

Filsystembaserad överföring och installation file-system-based-upload-and-installation

Du kan helt och hållet avstå från Package Manager när du installerar paket. AEM kan identifiera paket som har placerats på en viss plats i värddatorns lokala filsystem och överföra och installera dem automatiskt.

 1. Under AEM installationsmapp finns det en crx-quicksart-mapp tillsammans med jar- och license.properties-filen. Skapa en mapp med namnet install under crx-quickstart som resulterar i sökvägen <aem-home>/crx-quickstart/install.

 2. Lägg till dina paket i den här mappen. De laddas automatiskt upp och installeras på din instans.

 3. När överföringen och installationen är klar kan du se paketen i Package Manager som om du hade använt gränssnittet i Package Manager för att installera dem.

Om instansen körs börjar överföringen och installationen omedelbart när du lägger till den i paketet i mappen install

Om instansen inte körs installeras paket som placeras i mappen install vid start i alfabetisk ordning.

Avinstallerar paket uninstalling-packages

När du avinstallerar paketet återställs innehållet i databasen till ögonblicksbilden som gjorts automatiskt av Package Manager före installationen.

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen för det paket som du vill avinstallera från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Klicka på Mer > Avinstallera om du vill ta bort innehållet i det här paketet från databasen.

 4. En dialogruta begär bekräftelse och visar alla ändringar som görs.

 5. Paketet tas bort och ögonblicksbilden tillämpas. Processens förlopp visas i aktivitetsloggen.

Tar bort paket deleting-packages

Om du tar bort ett paket tas endast dess information bort från Pakethanteraren. Om det här paketet redan har installerats tas det installerade innehållet inte bort.

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen för det paket som du vill ta bort från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. AEM ber om en bekräftelse på att du vill ta bort paketet. Bekräfta borttagningen genom att klicka på OK.

 4. Paketinformationen tas bort och information rapporteras i aktivitetsloggen.

Replikerar paket replicating-packages

Replikera innehållet i ett paket för att installera det på publiceringsinstansen.

 1. Åtkomst till pakethanteraren.

 2. Öppna paketinformationen för det paket som du vill replikera från paketlistan genom att klicka på paketnamnet.

 3. Klicka på Mer > Replikera.

 4. Paketet replikeras och information rapporteras i aktivitetsloggen.

Programvarudistribution software-distribution

AEM kan användas för att skapa och dela innehåll i AEMaaCS-miljöer.

Programvarudistribution innehåller AEM paket som kan användas på den lokala utvecklingen AEM SDK. AEM som tillhandahålls vid programvarudistribution får inte installeras i AEMaaCS-molnmiljöer om inte Adobe Support uttryckligen har godkänt detta.

Mer information finns i dokumentationen för programdistribution.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab