Adobe Content Package Maven Plugin adobe-content-package-maven-plugin

Använd pluginen Adobe Content Package Maven för att integrera paketets driftsättnings- och hanteringsuppgifter i dina Maven-projekt.

Distributionen av de konstruerade paketen till AEM utförs av pluginmodulen för innehållspaketet för Adobe och möjliggör automatisering av uppgifter som normalt utförs med AEM Pakethanteraren:

 • Skapa nya paket från filer i filsystemet.
 • Installera och avinstallera paket på AEM.
 • Bygg paket som redan har definierats på AEM.
 • Hämta en lista med paket som är installerade på AEM.
 • Ta bort ett paket från AEM.

I det här dokumentet beskrivs hur du använder Maven för att hantera dessa uppgifter. Men det är också viktigt att förstå hur AEM projekt och deras paket är strukturerade.

NOTE
Paket skapa ägs nu av Apache Jackrabbit FileVault Package Maven plugin.
 • The content-package-maven-plugin stöder inte längre förpackningar från version 1.0.2.
 • I den här artikeln beskrivs distribution av de tillverkade paketen som ska AEM utförs av pluginen för innehållspaketet Maven för Adobe.

Paket och AEM projektstruktur aem-project-structure

AEM as a Cloud Service följer de senaste metoderna för pakethantering och projektstruktur som implementerats av den senaste AEM Project Archetype.

TIP
Se AEM projektstruktur artikel i den AEM as a Cloud Service dokumentationen och AEM Project Archettype dokumentation. Båda stöds fullt ut för AEM 6.5.

Hämta innehållspaketet Maven Plugin obtaining-the-content-package-maven-plugin

Plugin-programmet finns på Maven Central Repository.

Innehållspaket Maven Plugin - mål och parametrar

Om du vill använda plugin-programmet Content Package Maven lägger du till följande plugin-element i build-elementet i din POM-fil:

<plugin>
 <groupId>com.day.jcr.vault</groupId>
 <artifactId>content-package-maven-plugin</artifactId>
 <version>1.0.4</version>
 <configuration>
    <!-- parameters and values common to all goals, as required -->
 </configuration>
</plugin>

Om du vill att Maven ska kunna hämta plugin-programmet använder du profilen i Hämta innehållspaketet Maven Plugin på den här sidan.

Mål för Innehållspaketet Maven Plugin goals-of-the-content-package-maven-plugin

Mål- och målparametrarna som finns i innehållspaketets plugin-program beskrivs i följande avsnitt. Parametrar som beskrivs i avsnittet Vanliga parametrar kan användas för de flesta målen. Parametrar som gäller för ett mål beskrivs i avsnittet för det målet.

Plugin-prefix plugin-prefix

Plugin-prefixet är content-package. Använd det här prefixet för att köra ett mål från kommandoraden, som i följande exempel:

mvn content-package:build

Parameterprefix parameter-prefix

Om inget annat anges använder målen och parametrarna vault -prefix, som i följande exempel:

mvn content-package:install -Dvault.targetURL="https://192.168.1.100:4502/crx/packmgr/service.jsp"

Proxies proxies

Mål där proxies används för AEM använder den första giltiga proxykonfigurationen som finns i inställningarna för Maven. Om ingen proxykonfiguration hittas används ingen proxy. Se useProxy -parametern i Gemensamma parametrar -avsnitt.

Gemensamma parametrar common-parameters

Parametrarna i följande tabell är gemensamma för alla mål utom när de anges i Mål kolumn.

Namn
Typ
Obligatoriskt
Standardvärde
Beskrivning
Mål
failOnError
boolean
Nej
false
Värdet för true gör att bygget misslyckas när ett fel inträffar. Värdet för false gör att bygget ignorerar felet.
Alla mål utom package
name
String
build: Ja, install: Nej, rm: Ja
build: Inget standardvärde, install: Värdet för artifactId Maven-projektets egendom
Namnet på paketet som ska användas
Alla mål utom ls
password
String
Ja
admin
Lösenordet som används för autentisering med AEM
Alla mål utom package
serverId
String
Nej
Server-ID som användarnamn och lösenord för autentisering ska hämtas från
Alla mål utom package
targetURL
String
Ja
http://localhost:4502/crx/packmgr/service.jsp
URL:en för HTTP-tjänstens API för AEM
Alla mål utom package
timeout
int
Nej
5
Anslutningens timeout för kommunikation med pakethanterartjänsten, i sekunder
Alla mål utom package
useProxy
boolean
Nej
true
Värdet för true gör att Maven använder den första aktiva proxykonfigurationen som hittas för proxybegäranden till Package Manager.
Alla mål utom package
userId
String
Ja
admin
Användarnamnet som ska autentiseras med AEM
Alla mål utom package
verbose
boolean
Nej
false
Aktiverar eller inaktiverar utförlig loggning
Alla mål utom package

bygg build

Skapar ett innehållspaket som redan har definierats på en AEM.

NOTE
Detta mål behöver inte genomföras inom ett Maven-projekt.

Parametrar parameters

Alla parametrar för byggmålet beskrivs i Gemensamma parametrar -avsnitt.

installera install

Installerar ett paket i databasen. För att detta mål ska kunna uppnås krävs inte något Maven-projekt. Målet är bundet till install Maven byggs livscykel.

Parametrar parameters-1

Förutom följande parametrar finns beskrivningarna i Gemensamma parametrar -avsnitt.

Namn
Typ
Obligatoriskt
Standardvärde
Beskrivning
artifact
String
Nej
Värdet för artifactId Maven-projektets egendom
En sträng i formuläret groupId:artifactId:version[:packaging]
artifactId
String
Nej
Ingen
ID för den artefakt som ska installeras
groupId
String
Nej
Ingen
The groupId av den artefakt som ska installeras
install
boolean
Nej
true
Avgör om paketet ska packas upp automatiskt när det överförs
localRepository
org.apache.maven.artifact.repository.ArtifactRepository
Nej
Värdet för localRepository systemvariabel
Den lokala Maven-databasen som inte kan konfigureras med plugin-konfigurationen eftersom systemegenskapen alltid används
packageFile
java.io.File
Nej
Den primära artefakten som definieras för projektet Maven
Namnet på den paketfil som ska installeras
packaging
String
Nej
zip
Den typ av förpackning av artefakten som ska installeras
pomRemoteRepositories
java.util.List
Ja
Värdet för remoteArtifactRepositories egenskap som definieras för projektet Maven
Det här värdet kan inte konfigureras med plugin-konfigurationen och måste anges i projektet.
project
org.apache.maven.project.MavenProject
Ja
Projektet som plugin-programmet är konfigurerat för
Maven-projektet som är implicit eftersom projektet innehåller plugin-konfigurationen
repositoryId (POM), repoID (kommandorad)
String
Nej
temp
ID för databasen som artefakten hämtas från
repositoryUrl (POM), repoURL (kommandorad)
String
Nej
Ingen
URL:en för databasen som artefakten hämtas från
version
Sträng
Nej
Ingen
Den version av artefakten som ska installeras

ls ls

Visar de paket som distribuerats till Pakethanteraren.

Parametrar parameters-2

Alla parametrar för ls-målet beskrivs i Gemensamma parametrar -avsnitt.

rm rm

Tar bort ett paket från Pakethanteraren.

Parametrar parameters-3

Alla parametrar för RM-målet beskrivs i Gemensamma parametrar -avsnitt.

avinstallera uninstall

Avinstallerar ett paket. Paketet finns kvar på servern i avinstallerat läge.

Parametrar parameters-4

Alla parametrar för avinstallationsmålet beskrivs i Gemensamma parametrar -avsnitt.

package package

Skapar ett innehållspaket. Standardkonfigurationen för paketmålet omfattar innehållet i katalogen där kompilerade filer sparas. Körningen av paketmålet kräver att kompileringsfasen har slutförts. Paketmålet är bundet till paketfasen av bygglivscykeln för Maven.

Parametrar parameters-5

Förutom följande parametrar finns mer information i beskrivningen av name -parametern i Gemensamma parametrar -avsnitt.

Namn
Typ
Obligatoriskt
Standardvärde
Beskrivning
archive
org.apache.maven.archiver.MavenArchiveConfiguration
Nej
Ingen
Den arkivkonfiguration som ska användas
builtContentDirectory
java.io.File
Ja
Värdet på utdatakatalogen för Maven-bygget
Katalogen som innehåller innehållet som ska inkluderas i paketet
dependencies
java.util.List
Nej
Ingen
embeddedTarget
java.lang.String
Nej
Ingen
embeddeds
java.util.List
Nej
Ingen
failOnMissingEmbed
boolean
Ja
false
Värdet för true gör att bygget misslyckas när en inbäddad artefakt inte hittas i projektberoendena. Värdet för false gör att sådana fel ignoreras.
filterSource
java.io.File
Nej
Ingen
Den här parametern definierar en fil som anger källan för arbetsytefiltret. Filtren som anges i konfigurationen och injiceras via inbäddade eller underpaket sammanfogas med filinnehållet.
filters
com.day.jcr.vault.maven.pack.impl.DefaultWorkspaceFilter
Nej
Ingen
Den här parametern innehåller filterelement som definierar paketinnehållet. När de körs inkluderas filtren i filter.xml -fil. Se Använda filter nedan.
finalName
java.lang.String
Ja
The finalName definieras i Maven-projektet (byggfasen)
Namnet på den genererade paketets ZIP-fil, utan .zip filtillägg
group
java.lang.String
Ja
The groupID definieras i projektet Maven
The groupId av det genererade innehållspaketet som är en del av målinstallationssökvägen för innehållspaketet
outputDirectory
java.io.File
Ja
Byggkatalogen som definieras i projektet Maven
Den lokala katalog där innehållspaketet sparas
prefix
java.lang.String
Nej
Ingen
project
org.apache.maven.project.MavenProject
Ja
Ingen
The Maven project
properties
java.util.Map
Nej
Ingen
Dessa parametrar definierar ytterligare egenskaper som du kan ange i properties.xml -fil. Dessa egenskaper kan inte skriva över följande fördefinierade egenskaper: group (använd group parameter att ställa in), name (använd name parameter att ställa in), version (använd version parameter att ställa in), description (anges från projektbeskrivningen), groupId (groupId av projektbeskrivningen för Maven), artifactId (artifactId av projektbeskrivningen för Maven), dependencies (använd dependencies parameter att ställa in), createdBy (värdet på user.name system property), created (aktuell systemtid), requiresRoot (använd requiresRoot parameter att ställa in), packagePath (genereras automatiskt från grupp- och paketnamnet)
requiresRoot
boolean
Ja
false
Definierar om paketet kräver en rot. Bli requiresRoot egenskapen för properties.xml -fil.
subPackages
java.util.List
Nej
Ingen
version
java.lang.String
Ja
Versionen som definierats i Maven-projektet
Innehållspaketets version
workDirectory
java.io.File
Ja
Den katalog som definieras i Maven-projektet (byggfasen)
Katalogen som innehåller innehållet som ska inkluderas i paketet

Använda filter using-filters

Använd elementet filters för att definiera paketinnehållet. Filtren läggs till i workspaceFilter -elementet i META-INF/vault/filter.xml paketets fil.

I följande filterexempel visas XML-strukturen som ska användas:

<filter>
  <root>/apps/myapp</root>
  <mode>merge</mode>
    <includes>
       <include>/apps/myapp/install/</include>
       <include>/apps/myapp/components</include>
    </includes>
    <excludes>
       <exclude>/apps/myapp/config/*</exclude>
    </excludes>
</filter>
Importläge import-mode

The mode -elementet definierar hur innehåll i databasen påverkas när paketet importeras. Följande värden kan användas:

 • Sammanfoga: Innehåll i paketet som inte redan finns i databasen läggs till. Innehåll som finns både i paketet och i databasen ändras inte. Inget innehåll tas bort från databasen.
 • Ersätt: Innehåll i paketet som inte finns i databasen läggs till i databasen. Innehåll i databasen ersätts med matchande innehåll i paketet. Innehåll tas bort från databasen när den inte finns i paketet.
 • Uppdatering: Innehåll i paketet som inte finns i databasen läggs till i databasen. Innehåll i databasen ersätts med matchande innehåll i paketet.

När filtret inte innehåller mode element, standardvärdet för replace används.

help help

Parametrar parameters-6

Namn
Typ
Obligatoriskt
Standardvärde
Beskrivning
detail
boolean
Nej
false
Avgör om alla inställningsbara egenskaper ska visas för varje mål
goal
String
Nej
Ingen
Parametrarna definierar namnet på målet som hjälpen ska visas för. Om inget värde anges visas hjälpen för alla mål.
indentSize
int
Nej
2
Antalet blanksteg som ska användas för indrag för varje nivå (måste vara positivt om det är definierat)
lineLength
int
Nej
80
Den maximala längden för en visningsrad (måste vara positiv om den har definierats)

Inkludera en miniatyrbild eller egenskapsfil i paketet including-a-thumbnail-image-or-properties-file-in-the-package

Ersätt standardpaketkonfigurationsfilerna för att anpassa paketegenskaperna. Ta till exempel med en miniatyrbild för att skilja på paketet i Pakethanteraren.

Källfilerna kan finnas var som helst i filsystemet. I POM-filen definierar du byggresurser som kopierar källfilerna till target/vault-work/META-INF för införande i förpackningen.

Följande POM-kod lägger till filerna i META-INF projektkällans mapp till paketet:

<build>
  <resources>
    <!-- vault META-INF resources (thumbnail and so on) -->
    <resource>
      <directory>${basedir}/src/main/content/META-INF</directory>
      <targetPath>../vault-work/META-INF</targetPath>
    </resource>
  </resources>
</build>

Följande POM-kod lägger bara till en miniatyrbild i paketet. Miniatyrbilden måste ha ett namn thumbnail.pngoch måste finnas i META-INF/vault/definition paketets mapp. I det här exemplet finns källfilen i /src/main/content/META-INF/vault/definition projektmapp:

<build>
  <resources>
    <!-- thumbnail only -->
    <resource>
      <directory>${basedir}/src/main/content/META-INF/vault/definition</directory>
      <targetPath>../vault-work/META-INF/vault/definition</targetPath>
    </resource>
  </resources>
</build>

Använda den AEM projekttypen för att generera AEM projekt using-archetypes

Den senaste AEM Project Archetype implementerar paketstrukturen med bästa praxis för både lokala implementeringar och AMS-implementeringar och rekommenderas för alla AEM projekt.

TIP
Se AEM projektstruktur artikel i den AEM as a Cloud Service dokumentationen och AEM Project Archettype dokumentation. Båda stöds fullt ut för AEM 6.5.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab