Micro-FrontEnd-målväljare Overview

Micro-FrontEnd-målväljaren har ett användargränssnitt i programmet som enkelt kan integreras med Experience Manager Assets as a Cloud Service-databasen. Du kan söka efter eller bläddra till rätt mapp i Experience Manager Assets as a Cloud Service-databasen och överföra resurser från ditt program.

Användargränssnittet Micro-FrontEnd är tillgängligt i programupplevelsen med hjälp av paketet Destination Selector. Alla uppdateringar av paketet importeras automatiskt och den senaste distribuerade målväljaren läses in automatiskt i programmet.

Översikt

Målväljaren har många fördelar, till exempel:

 • Enkel integrering med alla Adobe- och andra program som inte använder Adobe med Vanilla JavaScript-biblioteket.
 • Enkelt att underhålla när uppdateringar av målväljarpaketet automatiskt distribueras till målväljaren som är tillgänglig för ditt program. Det finns inga uppdateringar som behövs i programmet för att läsa in de senaste ändringarna.
 • Det är enkelt att anpassa eftersom det finns tillgängliga egenskaper som styr hur målväljaren visas i programmet.
 • Fulltextsökning för att snabbt navigera till mappar för att överföra resurser från ditt program.
 • Möjlighet att skapa mappar, sortera mappar i stigande eller fallande ordning och visa dem i List-, Grid-, Gallery- eller Waterfall-vyn.

Artikelns omfattning är att visa hur du använder målväljaren med ett Adobe-program under Unified Shell eller när du redan har en imsToken genererad för autentisering. Dessa arbetsflöden kallas icke-SUSI-flöde i den här artikeln.

Utför följande uppgifter för att integrera och använda målväljaren med din Experience Manager Assets as a Cloud Service-databas:

Integrera målväljaren med Vanilla JS integration-with-vanilla-js

Du kan integrera ett Adobe- eller ett icke-Adobe-program med Experience Manager Assets som en Cloud Service-databas och välja resurser inifrån programmet.

Integreringen görs genom att importera målväljarpaketet och ansluta till Assets as a Cloud Service med Vanilla JavaScript-biblioteket. Du måste redigera en index.html eller en lämplig fil i programmet för att kunna -

 • Definiera autentiseringsinformationen
 • Åtkomst till Assets as a Cloud Service-databasen
 • Konfigurera visningsegenskaperna för målväljaren

Du kan utföra autentisering utan att definiera några IMS-egenskaper om:

 • Du integrerar ett Adobe-program i Enhetligt gränssnitt.
 • Du har redan en IMS-token genererad för autentisering.

Förutsättningar prerequisites

Definiera förutsättningarna i filen index.html eller en liknande fil i programimplementeringen för att definiera autentiseringsinformationen för att få åtkomst till Experience Manager Assets som en Cloud Service-databas. Förutsättningarna är följande:

 • imsOrg
 • imsToken
 • apikey

Installation installation

Målväljaren är tillgänglig via både ESM CDN (till exempel version esm.sh/skypack) och version UMD.

I webbläsare som använder UMD-version (rekommenderas):

I webbläsare som använder UMD-version (rekommenderas):

<script src="https://experience.adobe.com/solutions/CQ-assets-selectors/static-assets/resources/assets-selectors.js"></script>

<script>
 const { renderAssetSelector } = PureJSSelectors;
</script>

I webbläsare med import maps-stöd och ESM CDN-version:

<script type="module">
 import { AssetSelector } from 'https://experience.adobe.com/solutions/CQ-assets-selectors/static-assets/resources/@assets/selectors/index.js'
</script>

I Deno/Webpack Module Federation med ESM CDN version:

import { AssetSelector } from 'https://experience.adobe.com/solutions/CQ-assets-selectors/static-assets/resources/@assets/selectors/index.js'

Markerat mål selected-destination

Målväljaren tar emot ett återanrop från onItemSelect, onTreeToggleItem eller onTreeSelectionChange med den valda katalogen som innehåller objektet (katalog, bild osv.).

Schemasyntax

interface SelectedDestination {
 id: string;
 children: SelectedDestination[];
 'repo:repositoryId': string;
 'dc:format': string;
 'repo:assetClass': string;
 'storage:directoryType': string;
 'storage:region': string;
 'repo:name': string;
 'repo:path': string;
 'repo:ancestors': string[];
 'repo:createDate': string;
 'storage:assignee':

 { type: string; id: string; }
 ;
 'repo:assetId': string;
 'aem:published': boolean;
 'repo:createdBy': string;
 'repo:state': string;
 'repo:id': string;
 'repo:modifyDate': string;
 _page:

 { orderBy: string; count: number; };
}

I följande tabell beskrivs några av de viktiga egenskaperna för det valda målet.

Egenskap
Typ
Förklaring
repo:databaseId
string
Unik identifierare för databasen där resursen lagras.
repo:id
string
Unik identifierare för tillgången.
repo:assetClass
string
Klassificeringen av resursen (till exempel bild eller video, dokument).
repo:name
string
Namnet på resursen, inklusive filtillägget.
repo:size
tal
Resursens storlek i byte.
repo:path
string
Platsen för resursen i databasen.
repo:överordnade
Array<string>
En array med överordnade objekt för resursen i databasen.
repo:state
string
Aktuellt läge för resursen i databasen (t.ex. aktiv, borttagen och så vidare).
repo:createdBy
string
Användaren eller systemet som skapade resursen.
repo:createDate
string
Datum och tid då tillgången skapades.
repo:modifiedBy
string
Den användare eller det system som senast ändrade resursen.
repo:modifyDate
string
Datum och tid då tillgången senast ändrades.
dc:format
string
Tillgångens format.
_page
orderBy: string; count: number;
Inkluderar dokumentets sidnummer.

En fullständig lista över egenskaper och detaljerade exempel finns på Exempel på målväljarkod.

Exempel på icke-SUSI-flöde non-ims-vanilla

I det här exemplet visas hur du använder målväljaren med ett icke-SUSI-flöde när du kör ett Adobe-program under Unified Shell eller när du redan har imsToken genererats för autentisering.

Inkludera paketet med målväljare i koden med taggen script, vilket visas i raderna 6-15 i exemplet nedan. När skriptet har lästs in är den globala variabeln PureJSSelectors tillgänglig för användning. Definiera målväljaren egenskaper så som visas på raderna 16-23. Egenskaperna imsOrg och imsToken krävs båda för autentisering i icke-SUSI-flöde. Egenskapen handleSelection används för att hantera de valda resurserna. Om du vill återge målväljaren anropar du funktionen renderDestinationSelector så som anges på rad 17. Målväljaren visas i behållarelementet <div>, vilket visas på rader 21 och 22.

Genom att följa de här stegen kan du använda målväljaren med ett icke-SUSI-flöde i ditt Adobe-program.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Destination Selector</title>
  <script src="https://experience.adobe.com/solutions/CQ-assets-selectors/assets/resources/assets-selectors.js"></script>
  <script>
    // get the container element in which we want to render the DestinationSelector component
    const container = document.getElementById('destination-selector-container');
    // imsOrg and imsToken are required for authentication in non-SUSI flow
    const destinationSelectorProps = {
      imsOrg: 'example-ims@AdobeOrg',
      imsToken: "example-imsToken",
      apiKey: "example-apiKey-associated-with-imsOrg",
      handleSelection: (assets: SelectedAssetType[]) => {},
    };
    // Call the `renderDestinationSelector` available in PureJSSelectors globals to render DestinationSelector
    PureJSSelectors.renderDestinationSelector(container, destinationselectorprops);
  </script>
</head>

<body>
  <div id="destination-selector-container" style="height: calc(100vh - 80px); width: calc(100vw - 60px); margin: -20px;">
  </div>
</body>

</html>

Detaljerade exempel finns på Exempel på målväljarkod.

Använd egenskaper för målväljare destination-selector-properties

Du kan använda egenskaperna för målväljaren för att anpassa hur målväljaren återges. I följande tabell visas de egenskaper som du kan använda för att anpassa och använda målväljaren:

Egenskap
Typ
Obligatoriskt
Standard
Beskrivning
imsOrg
string
Ja
IMS-ID (Adobe Identity Management System) som tilldelas när Adobe Experience Manager etableras som Cloud Service för din organisation. Nyckeln imsOrg krävs för att autentisera om organisationen du försöker få åtkomst till är under Adobe IMS eller inte.
imsToken
string
Nej
IMS-innehavartoken används för autentisering. imsToken krävs inte om du använder SUSI-flödet. Det är dock nödvändigt om du använder ett icke-SUSI-flöde.
apiKey
string
Nej
API-nyckel som används för åtkomst till AEM. apiKey krävs inte om du använder SUSI-flödet. Det krävs dock i icke-SUSI-flöden.
rootPath
string
Nej
/content/dam/
Mappsökväg som målväljaren visar dina resurser från. rootPath kan också användas som inkapsling. Med följande sökväg, /content/dam/marketing/subfolder/, tillåter målväljaren inte att du går igenom någon överordnad mapp, utan bara de underordnade mapparna.
hasMore
boolesk
Nej
När programmet har mer innehåll att visa kan du använda den här egenskapen för att lägga till en inläsare som läser in innehållet för att göra det synligt i programmet. Det är en indikator som anger att inläsning av innehåll pågår.
orgName
boolesk
Nej
Det är namnet på organisationen (troligtvis orgID) som är associerad med AEM
initRepoID
string
Nej
Det är sökvägen till resurskatalogen som du vill använda i en inledande standardvy
onCreateFolder
string
Nej
Med egenskapen onCreateFolder kan du lägga till en ikon som lägger till en ny mapp i programmet.
onConfirm
string
Nej
Det är ett återanrop när du trycker på bekräftelseknappen.
confirmDisabled
string
Nej
Den här egenskapen styr omkopplaren av bekräftelseknappen.
viewType
string
Nej
Egenskapen viewType används för att ange de vyer som du använder för att visa resurser.
viewTypeOptions
string
Nej
Den här egenskapen är relaterad till egenskapen viewType. du kan ange en eller flera vyer för att visa resurser. Tillgängliga viewTypeOptions är: listvy, stödrastervy, gallerivy, vattenfallsvy och trädvy.
itemNameFormatter
string
Nej
Med den här egenskapen kan du formatera objektnamnet
i18nSymboler
Object<{ id?: string, defaultMessage?: string, description?: string}>
Nej
Om OTB-översättningarna inte är tillräckliga för ditt programs behov kan du visa ett gränssnitt genom vilket du kan skicka dina egna anpassade lokaliserade värden via i18nSymbols-proppen. Om du skickar ett värde genom det här gränssnittet åsidosätts standardöversättningarna och i stället används dina egna. Om du vill utföra åsidosättningen måste du skicka ett giltigt Message Descriptor-objekt till nyckeln för i18nSymbols som du vill åsidosätta.
inlineAlertSetup
string
Nej
Det lägger till ett varningsmeddelande som du vill skicka i programmet. Du kan till exempel lägga till ett varningsmeddelande om att du inte har behörighet att komma åt den här mappen.
intl
Objekt
Nej
Målväljaren innehåller standardöversättningar, OOTB. Du kan välja översättningsspråk genom att ange en giltig språksträng via intl.locale-utkastet. Till exempel: intl={{ locale: "es-es" }}

De språksträngar som stöds följer ISO 639 - Koderför att representera namn på språkstandarder.

Lista över språk som stöds: engelska - en-us (standard) spanska - es-es' German - de-de' French - fr-fr' Italian - it-it' Japanese - ja-jp' Korean - ko-kr' Portuguese - pt-br' Chinese (Traditional) - zh-cn' Chinese (Taiwan) - zh-tw

Exempel på hur du använder egenskaper för målväljare usage-examples

Du kan definiera målväljarens egenskaper i filen index.html om du vill anpassa hur målväljaren visas i programmet.

Exempel 1: Skapa en mapp i målväljaren

Med målväljaren kan du skapa en mapp för att överföra, flytta eller kopiera resurser på en viss plats.

create-folder-destination-selector

Exempel 2: Ange vytyp för målväljare

Målväljaren visar en stor mängd resurser i fyra olika vyer, bland annat listvyn, stödrastervyn, gallerivyn och vattenfallsvyn. Om du vill ange standardvytyp kan du använda egenskapen viewType. Egenskapen viewTypeOptions används tillsammans med egenskapen viewType för att ange andra vytyper så att andra alternativ för visningstyp kan visas i en listruta. Ett argument kan användas om du bara vill att ett alternativ ska visas.

viewtype-destination-selector

Exempel 3: Initiera sökvägen till Assets-mappen

Använd egenskapen path för att definiera mappnamnet som visas automatiskt när målväljaren återges.

initialize-folder-path

Använda målväljaren using-destination-selector

När målväljaren har konfigurerats och du autentiserats för att använda målväljaren med Adobe Experience Manager som ett Cloud Service -program, kan du välja resurser eller utföra olika åtgärder för att söka efter dina resurser i databasen.

using-destination-selector

Sökfältet search-bar

Med målväljaren kan du utföra fullständig textsökning av resurser i den valda databasen. Om du till exempel skriver nyckelordet wave i sökfältet visas alla resurser med nyckelordet wave som nämns i någon av metadataegenskaperna.

Sortering sorting

Du kan sortera resurser i målväljaren efter namn, dimension eller storlek för en resurs. Du kan också sortera resurserna i stigande eller fallande ordning.

Assets Repository assets-repo

Med målväljaren kan du även visa valfria databasdata i AEM. Du kan använda egenskapen repositoryID för att initiera sökvägen till målmappen som du vill visa vid den första instansen av målväljaren.

Lägg till suffix eller prefix add-suffix-or-prefix

Det är ett exempel på egenskapen optionsFormSetup. Du kan använda den här för att bekräfta markeringen. Den skickas till händelsen onConfirm.

Skapa en mapp create-new-folder

Du kan skapa en mapp i målmappen för Adobe Experience Manager som en Cloud Service.

Typer av vy types-of-view

Med målväljaren kan du visa resursen i fyra olika vyer:

 • listvy : I listvyn visas rullningsbara filer och mappar i en enda kolumn.
 • stödrastervy : I stödrastervyn visas rullningsbara filer och mappar i ett rutnät med rader och kolumner.
 • gallerivy : I gallerivyn visas filer eller mappar i en centrerad vågrät lista.
 • vattenfallsvy : I vattenfallsvyn visas filer eller mappar i form av en Bridge.

Info info

Med informations- eller informationsikonen kan du visa metadata för den valda resursen. Den innehåller olika detaljer som dimensioner, storlek, beskrivning, sökväg, ändringsdatum och skapad den. Metadatainformationen tillhandahålls när du överför eller kopierar eller skapar en resurs.

Välj mapp select-folder

Med knappen Välj mapp kan du välja resurser för olika åtgärder som är kopplade till egenskaper i målväljaren.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab