Mappa komponentdata med Adobe Analytics-egenskaper mapping-component-data-with-adobe-analytics-properties

Lägg till komponenter i ramverket som samlar in data som ska skickas till Adobe Analytics. Komponenter som är utformade för att samla analysdata lagrar data i lämplig CQ-variabel. När du lägger till en sådan komponent i ett ramverk visas en lista med CQ-variabler så att du kan använda var och en av dem Analysvariabel.

aa-11

När AEM är öppen. Analysvariablerna visas i innehållssökaren.

aa-12

Du kan mappa flera Analytics-variabler med samma CQ-variabel.

chlimage_1-68

Mappade data skickas till Adobe Analytics när sidan läses in och följande villkor uppfylls:

 • Sidan är kopplad till ramverket.
 • Sidan använder de komponenter som har lagts till i ramverket.

Använd följande procedur för att mappa CQ-komponentvariabler med Adobe Analytics rapportegenskaper.

 1. I AEM drar du en spårningskomponent från sidosparken till ramverket. Dra till exempel Sida -komponenten från Allmänt kategori.

  aa-13

  Det finns flera standardkomponentgrupper: Allmänt, Handel, Communities och Övriga. Din AEM kan vara konfigurerad att visa olika grupper och komponenter.

 2. Om du vill mappa Adobe Analytics-variabler med variabler som är definierade i komponenten drar du i en Analysvariabel från innehållssökaren till ett fält i spårningskomponenten. Dra till exempel Page Name (pageName) till pagedata.title.

  aa-14

  note note
  NOTE
  Det Report Suite-ID (RSID) som har valts för ramverket avgör vilka Adobe Analytics-variabler som visas i innehållssökaren.
 3. Upprepa de två föregående stegen för andra komponenter och variabler.

  note note
  NOTE
  Du kan mappa flera Analytics-variabler (till exempel props, eVars, events) till samma CQ-variabel (till exempel pagedata.title)
  note caution
  CAUTION
  Vi rekommenderar starkt följande:
  • eVars och props mappas till CQ-variabler som börjar med antingen pagedata.X eller eventdata.X
  • Händelser bör mappas till variabler som börjar med eventdata.events.X
 4. Om du vill göra ramverket tillgängligt på publiceringsinstansen av webbplatsen öppnar du Sida sidosparkflik och klicka Aktivera Framework.

AEM använder en konvention för att namnge produktrelaterade variabler och händelser som ska mappas till Adobe Analytics produktrelaterade egenskaper:

CQ-variabel
Analysvariabel
Beskrivning
product.category
product.category (konverteringsvariabel)
Produktkategorin.
product.sku
product.sku (konverteringsvariabel)
Produktens sku.
product.quantity
product.quantity (konverteringsvariabel)
Antalet produkter som köpts.
product.price
product.price (konverteringsvariabel)
Produktpriset.
product.events.<eventName>
Vilka lyckade händelser som ska kopplas till produkten i din rapport.
product.events är prefixet för namngivna händelser eventName.
product.evars.<eVarName>
Konverteringsvariabler ( eVar) för att associera med produkten.
product.evars är prefixet för eVar-variabler med namnet eVarName.

Flera AEM Commerce-komponenter använder dessa variabelnamn.

NOTE
Mappa inte egenskapen Adobe Analytics Products till en CQ-variabel. Konfigurering av produktrelaterade mappningar enligt beskrivningen i tabellen motsvarar i princip mappning av variabeln Produkter.

Kontrollera rapporter om Adobe Analytics checking-reports-on-adobe-analytics

 1. Logga in på Adobe Analytics webbplats med samma inloggningsuppgifter som AEM.

 2. Se till att det RSID som du valde är det som användes i föregående steg.

 3. I Rapporter (till vänster på sidan) väljer Anpassad konvertering sedan Anpassad konvertering 1-10 och markera variabeln som motsvarar eVar7

 4. Beroende på vilken version av Adobe Analytics du använder måste du vänta i genomsnitt 45 minuter tills rapporten uppdateras med det sökord som används, till exempel eggplant i exemplet

Använda Content Finder (cf#) med Adobe Analytics-ramverk using-the-content-finder-cf-with-adobe-analytics-frameworks

När du först öppnar ett Adobe Analytics-ramverk innehåller innehållssökaren fördefinierade Analytics-variabler under:

 • Trafik
 • Konvertering
 • Händelser

När ett RSID är markerat läggs alla variabler som tillhör det RSID till i listan.
The cf# behövs för att mappa Analytics-variabler till CQ-variablerna som finns i de olika spårningskomponenterna. Se Konfigurera ett ramverk för grundläggande spårning.

Beroende på vilken vy som har valts för ramverket fylls innehållssökaren i av antingen Analytics-variabler (i AEM) eller CQ-variabler (i analysvyn).

Listan kan ändras på följande sätt:

 1. När AEM kan listan filtreras beroende på vilken variabeltyp som väljs med hjälp av de tre filterknapparna:

  • If ingen knapp om du väljer det här alternativet visas hela listan.
  • Om Trafik om knappen är markerad visas endast de variabler som hör till trafikavsnittet.
  • Om Konvertering om du väljer det här alternativet visas endast de variabler som hör till avsnittet Konvertering.
  • Om Händelser om du väljer det här alternativet visas endast de variabler som hör till händelseavsnittet.
  note note
  NOTE
  Endast en filterknapp kan vara aktiv samtidigt.
  1. Listan har också en sökfunktion som filtrerar elementen efter den text som anges i sökfältet.
  2. Om ett filteralternativ är aktiverat när du söker efter element i listan, filtreras även de resultat som visas enligt den aktiva knappen.
  3. Listan kan läsas in igen när som helst med hjälp av pilknappen.
  4. Om flera RSID är markerade i ramverket visas alla variabler i listan med alla etiketter som används i de markerade RSID:erna.
 2. I Adobe Analytics-vyn visar Content Finder alla CQ-variabler som tillhör spårningskomponenterna som dras i CQ-vyn.

  • I fallet med Ladda ned komponent är endast en dragd i CQ-vyn (som har två mappningsbara variabler eventdata.downloadLink och eventdata.events.startDownload) kommer Content Finder att se ut så här när du växlar till Adobe Analytics-vyn:

  aa-22

  • Variablerna kan dras&släppas till alla Adobe Analytics-variabler som tillhör någon av de tre variabelavsnitten (Trafik, Konvertering och Händelser).

  • När du drar en ny spårningskomponent till ramverket i CQ-vyn läggs de CQ-variabler som tillhör komponenten automatiskt till i Content Finder(cf#) i Adobe Analytics-vyn.

  note note
  NOTE
  Endast en CQ-variabel kan mappas till en Adobe Analytics-variabel åt gången.

Använda AEM vy och analysvy using-aem-view-and-analytics-view

Vid en given tidpunkt kan man växla mellan två sätt att visa Adobe Analytics-mappningarna när man befinner sig på en ramverkssida. De två vyerna ger en bättre översikt över mappningarna inom ramverket, från två olika perspektiv.

AEM aem-view

aa-23

Om du tar bilden ovan som exempel visas AEM har följande egenskaper:

 1. Det här är standardvyn när ramverket öppnas.

 2. Vänster sida: innehållssökaren (cf#) fylls i med Adobe Analytics-variabler baserat på de RSID(n) som valts.

 3. Flikrubriker (AEM och Analysvy): använd dessa för att växla mellan de två vyerna.

 4. AEM:

  1. Om ramverket har komponenter som ärvs från dess överordnade, visas de här tillsammans med variablerna som mappas till komponenterna.

   1. Ärvda komponenter är låsta.
   2. Om du vill låsa upp en ärvd komponent dubbelklickar du på hänglåset bredvid komponentens namn
   3. Om du vill återställa arvet tar du bort den olåsta komponenten. Därefter återfår den sin låsta status.
  2. Dra komponenterna hit för att inkludera dem i analysramverket: Komponenter kan dras från Sidekick och släppas här.

  3. Du kan hitta alla komponenter som för närvarande ingår i analysramverket:

   1. Om du vill lägga till en komponent drar du den från sidosparkens komponentflik
   2. Om du vill ta bort en komponent och alla dess mappningar väljer du Ta bort på komponentens snabbmeny och accepterar sedan borttagningen i bekräftelsedialogrutan.
   3. Tänk på att en komponent bara kan tas bort från ramverket som den skapades i och inte kan tas bort från underordnade ramverk i traditionell mening (de kan bara skrivas över).

Analysvy analytics-view

aa-24

 1. Du kommer åt den här vyn genom att växla till Analysvy -fliken i ramverket.

 2. Vänster sida: Content Finder (cf#) ifyllt av CQ-variabler baserat på de komponenter som dras till ramverket i CQ-vyn.

 3. Flikrubriker (AEM och Analysvy): använd dessa för att växla mellan de två vyerna.

 4. De tre tabellerna (Traffic, Conversion, Event) innehåller alla tillgängliga Adobe Analytics-variabler. som tillhör de markerade RSID:erna. Mappningarna som visas här ska vara desamma som i AEM:

  • Trafik:

   • Trafikvariabel ( prop1) mappas till en CQ-variabel ( eventdata.downloadLink)

   • När komponenten har en Padlock bredvid sig innebär det att den ärvs från ett överordnat ramverk och därför inte kan redigeras

  • Konvertering:

   • Konverteringsvariabel ( eVar1) mappas till en CQ-variabel ( pagedata.title)

   • Konverteringsvariabel ( eVar3) mappas till ett JavaScript-uttryck som lagts till internt genom att dubbelklicka på CQ-variabelfältet och ange koden manuellt

  • Händelse:

   • Händelsevariabel ( event1) mappas till en CQ-händelse ( eventdata.events.pageView)
NOTE
CQ-variabelkolumnen för en tabell kan även fyllas i genom att dubbelklicka på fältet och lägga till text. Dessa fält accepterar JavaScript som indata.
Till exempel bredvid prop3 du kan lägga till:
     '* Adobe:'+pagedata.title+':'+pagedata.sitesection
skicka title av en sida sammanfogad med platshållare använda : (kolon) och prefix med Adobe as prop3
CAUTION
Endast en CQ-variabel kan mappas till en Adobe Analytics-variabel åt gången.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2