Exempel på indexeringsanvändning för Oak-run.jar oak-run-jar-indexing-use-cases

Oak-run har stöd för indexering av användningsfall på kommandoraden utan att dessa användningsfall behöver ordnas AEM JMX-konsolen.

De största fördelarna med att använda indexkommandot oak-run.jar för att hantera Oak-index är:

 1. Kommandot för index vid körning har en ny indexverktygsuppsättning för AEM 6.4.
 2. Oak-run minskar tiden för omindexering vilket minskar omindexeringstiden i större databaser.
 3. Oak-run minskar resursförbrukningen vid omindexering av AEM, vilket ger bättre systemprestanda.
 4. Oak-run ger omindexering utanför bandet, vilket ger stöd för situationer där produktionen måste vara tillgänglig, och klarar inte underhåll eller driftavbrott som annars krävs för omindexering.

I avsnitten nedan finns exempelkommandon. Oak-run index-kommandot stöder alla NodeStore- och BlobStore-inställningar. Exemplen nedan handlar om inställningar som har FileDataStore och SegmentNodeStore.

Användningsfall 1 - Kontroll av indexöverensstämmelse usercase1indexconsistencycheck

Det här är ett användningsexempel som rör skadade index. Ibland gick det inte att avgöra vilken av indexen som är skadad. Adobe har därför tillhandahållit verktyg som

 1. Utför konsekvenskontroller av index för alla index och tillhandahåller en rapport om vilka index som är giltiga och vilka som inte är giltiga.
 2. Verktygen är användbara även om AEM inte är åtkomliga.
 3. Den är lätt att använda.

Kontroll av skadade index kan göras med hjälp av --index-consistency-check operation:

java -jar oak-run*.jar index --fds-path=/path/to/datastore /path/to/segmentstore/ --index-consistency-check

Detta genererar en rapport i indexing-result/index-consistency-check-report.txt. Nedan finns ett exempel på en rapport:

Valid indexes :
    - /content/oak:index/enablementResourceName
    - /oak:index/cqProjectLucene
    - /oak:index/cqTagLucene
    - /oak:index/lucene
    - /oak:index/ntBaseLucene
    - /oak:index/socialLucene
  Invalid indexes :
    - /oak:index/atDamIndex
    - /oak:index/atIndex
    - /oak:index/cqPageLucene
    - /oak:index/damAssetLucene
    - /oak:index/groups
    - /oak:index/slingeventJob
    - /oak:index/users
    - /oak:index/workflowDataLucene
  Ignored indexes as these are not of type lucene:
    - /oak:index/acPrincipalName
    - /oak:index/active

Fördelar uc1benefits

Den här verktygen kan nu användas av supporten och systemadministratören för att snabbt avgöra vilka index som är skadade och sedan indexera om dem.

Användningsfall 2 - Indexstatistik usecase2indexstatistics

För diagnostisering av vissa fall kring frågeprestanda behövde Adobe ofta en befintlig indexdefinition, indexrelaterad statistik från kundinställningarna. Hittills har denna information spridits över flera resurser. För att underlätta felsökningen har Adobe skapat verktyg som gör att:

 1. Dumpa alla indexdefinitioner som finns i systemet i en enda JSON-fil.

 2. Dumpa viktig statistik från befintliga index,

 3. Dumpa indexinnehåll för offlineanalys.

 4. Kan användas även om AEM inte är tillgänglig

Ovanstående åtgärder kan nu utföras med följande kommandon för åtgärdsindex:

 • --index-info - Samlar in och dumpar diverse statistik som hör till index

 • --index-definitions - Samlar in och dumpar indexdefinitioner

 • --index-dump - Dumpar indexinnehåll

Nedan visas ett exempel på hur kommandona fungerar i praktiken:

java -jar oak-run*.jar index --fds-path=/path/to/datastore /path/to/segmentstore/ --index-info --index-definitions --index-dump

Rapporterna genereras i indexing-result/index-info.txt och indexing-result/index-definitions.json

Dessutom tillhandahålls samma information via webbkonsolen och skulle ingå i konfigurationsdumpens zip. De kan nås på följande plats:

https://serverhost:serverport/system/console/status-oak-index-defn

Fördelar uc2benefits

Med det här verktyget kan du snabbt samla in all information som behövs för indexering eller frågeproblem och minska tiden för extrahering av informationen.

Användningsfall 3 - omindexering usecase3reindexing

Beroende på scenarieribland måste omindexering utföras. Omindexeringen görs för närvarande genom att inställningen reindex flagga till true i indexdefinitionsnoden med hjälp av CRXDE eller med hjälp av användargränssnittet i Indexhanteraren. När flaggan har angetts utförs omindexering asynkront.

Några punkter att tänka på när det gäller omindexering:

 • Omindexering går långsammare DocumentNodeStore uppsättningar jämfört med SegmentNodeStore uppsättningar där allt innehåll är lokalt,

 • När den aktuella designen omindexeras blockeras den asynkrona indexeraren och alla andra asynkrona index blir inaktuella och uppdateras inte under indexeringen. På grund av detta kanske användarna inte ser aktuella resultat om systemet används.

 • Omindexering innebär att hela databasen gås igenom, vilket kan göra AEM mycket belastad och därmed påverka slutanvändarens upplevelse.

 • För DocumentNodeStore installation där omindexering kan ta lång tid, och om anslutningen till Mongo-databasen misslyckas under operationen, måste indexeringen startas om från början.

 • Ibland kan omindexering ta lång tid på grund av textrahering. Detta gäller för uppsättningar som har många PDF-filer, där den tid som går åt för textrahering kan påverka indexeringstiden.

För att uppnå dessa mål har indexverktygen för ekningskörning stöd för olika sätt för omindexering som kan användas efter behov. Indexkommandot för ekning ger följande fördelar:

 • omindexering utanför band - Omindexering av ekar kan göras separat från en AEM som körs och minimerar därmed påverkan på den AEM instansen som används.

 • omindexering utanför intervall - Omindexeringen görs utan att indexeringen påverkas. Detta innebär att den asynkrona indexeraren kan fortsätta att indexera andra index.

 • Förenklad omindexering för installationer av DocumentNodeStore - för DocumentNodeStore installationer, omindexering kan göras med ett enda kommando som säkerställer att omindexering görs på bästa möjliga sätt,

 • Stöder uppdatering av indexdefinitioner och introduktion av nya indexdefinitioner

Indexera om - DocumentNodeStore reindexdocumentnodestore

För DocumentNodeStore omindexering av installationer kan göras med ett enda ekupkommando:

java -jar oak-run*.jar index --reindex --index-paths=/oak:index/lucene --read-write --fds-path=/path/to/datastore mongodb://server:port/aem

Detta ger följande fördelar

 • Minimal påverkan på pågående AEM. De flesta läsningar kan göras från sekundära servrar och AEM som körs påverkas inte negativt på grund av all den genomgång som krävs för omindexering.
 • Användare kan också tillhandahålla en JSON-fil av ett nytt eller uppdaterat index via --index-definitions-file alternativ.

Indexera om - SegmentNodeStore reindexsegmentnodestore

För SegmentNodeStore omindexering av installationer kan göras på något av följande sätt:

Online Reindex - SegmentNodeStore onlinereindexsegmentnodestore

Följ det etablerade sättet där omindexering sker genom inställning reindex flagga.

Online Reindex - SegmentNodeStore - AEM körs onlinereindexsegmentnodestoretheaeminstanceisrunning

För SegmentNodeStore -installationer kan bara en process få åtkomst till segmentfiler i läs- och skrivläge. På grund av detta kräver vissa åtgärder vid körning av ekning att ytterligare manuella åtgärder vidtas.

Detta skulle innebära följande:

 1. Stegtext

 2. Anslut oak-run till samma databas som används av AEM i skrivskyddat läge och som utför indexering. Ett exempel på hur man uppnår detta:

  code language-shell
  java -jar oak-run-1.7.6.jar index --fds-path=/Users/dhasler/dev/cq/quickstart/target/crx-quickstart/repository/datastore/ --checkpoint 26b7da38-a699-45b2-82fb-73aa2f9af0e2 --reindex --index-paths=/oak:index/lucene /Users/dhasler/dev/cq/quickstart/target/crx-quickstart/repository/segmentstore/
  
 3. Importera slutligen de skapade indexfilerna via IndexerMBean#importIndex från den sökväg där körningen sparade indexeringsfilerna efter att ovanstående kommando kördes.

I det här fallet behöver du inte stoppa AEM eller etablera någon ny instans. När indexering innebär att hela databasen genomgås, ökar dock I/O-belastningen på installationen, vilket påverkar körningens prestanda negativt.

Online Reindex - SegmentNodeStore - Den AEM instansen är avstängd onlinereindexsegmentnodestoreaeminstanceisdown

För SegmentNodeStore installationer kan omindexering göras med ett enda ekupkommando. AEM måste dock stängas av.

Du kan aktivera omindexering med följande kommando:

java -jar oak-run*.jar index --reindex --index-paths=/oak:index/lucene --read-write --fds-path=/path/to/datastore /path/to/segmentstore/

Skillnaden mellan det här sättet och det som förklaras ovan är att skapande av kontrollpunkter och indeximport sker automatiskt. Nackdelen är att AEM måste vara nere under processen.

Out of Band Reindex - SegmentNodeStore outofbandreindexsegmentnodestore

I det här fallet kan du indexera om en klonad installation för att minimera påverkan på den AEM som körs:

 1. Skapa en kontrollpunkt genom en JMX-åtgärd. Du kan göra detta genom att gå till JMX Console och söka efter CheckpointManager. Klicka sedan på createCheckpoint(long p1) operation med ett högt värde för förfallotid i sekunder (till exempel 2592000).

 2. Kopiera crx-quickstart mapp till en ny dator

 3. Utför omindexering med hjälp av indexkommandot för ekvering

 4. Kopiera de genererade indexfilerna till AEM

 5. Importera indexfilerna via JMX.

I det här fallet antas det att datalagret är tillgängligt i en annan instans som kanske inte är möjlig om FileDataStore placeras i en molnbaserad lagringslösning som EBS. Detta utesluter scenariot där FileDataStore är också klonad. Om indexdefinitionen inte utför fulltextindexering får du tillgång till DataStore är inte obligatoriskt.

Användningsfall 4 - Uppdaterar indexdefinitioner usecase4updatingindexdefinitions

För närvarande kan du överföra indexdefinitionsändringar via ACS - säkerställ index paket. På så sätt kan indexdefinitioner levereras med hjälp av innehållspaket som senare kräver omindexering genom att ange reindex flagga till true.

Detta fungerar bra för mindre installationer där omindexering inte tar lång tid. För stora databaser sker dock omindexering på betydligt längre tid. I sådana fall kan vi nu använda indexverktygen för ekakning.

Funktionen Oak-run har nu stöd för att tillhandahålla indexdefinitioner i JSON-format och att skapa index i out-of-band-läge där inga ändringar görs i en live-instans.

Processen som ska beaktas för detta användningsfall är:

 1. En utvecklare uppdaterar indexdefinitionerna på en lokal instans och genererar sedan en JSON-fil för indexdefinitioner med hjälp av --index-definitions option

 2. Den uppdaterade JSON-versionen ges sedan till systemadministratören

 3. Systemadministratören följer out-of-band-metoden och förbereder indexet för en annan installation

 4. När detta är klart importeras de genererade indexfilerna till en AEM som körs.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2