JSON-objektbeskrivning för AEM Forms arbetsyta aem-forms-workspace-json-object-description

JSON-objekt som används i AEM Forms-arbetsytan beskrivs nedan.

 1. Kategori

  Kategorier finns på arbetsytans startprocessflik. Dessa kategorier används för att klassificera startpunkterna.

Egenskap
Endast klient
Kommentar
name
F
Kategorinamn
id
F
Kategori-ID
description
F
Kategoribeskrivning
parentOid
F
Innehåller ingen överordnad kategori
startPointsList
T
Innehåller en lista med alla startpunkter i en kategori
categoryList
T
Innehåller en lista med direkta underordnade kategorier i en kategori
NOTE
Alla startpunkter och Favoriter är kategorier som definieras på klientsidan. Favoritkategorin innehåller alla startpunkter som användaren har markerat som favoriter. Kategorin Alla startpunkter innehåller alla startpunkter.
 1. Startpunkt

  Startpunkten används för att starta en process från arbetsytan när den anropas.

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-3 9-row-3 10-row-3
  Egenskap Endast klient Kommentar
  categoryId F Den innehåller ID för den kategori som startpunkten tillhör.
  description F Den innehåller en beskrivning för en startpunkt.
  name F Den innehåller namnet på startpunkten.
  serializedImageTicket F Den innehåller en bildbiljett som motsvarar startpunkten. Den här bildbiljetten används i fältet imageUrl i startpunkten för att hämta bilden för startpunkten från servern.
  serviceName F Det innehåller namnet på tjänsten för startpunkten.
  startpointId F Den innehåller ID för startpunkt.
  isFavorite T Anger om startpunkten är favorit eller inte. True if startpoint is favorite else false.
  isDefaultImage T Anger om det finns en bild angiven för bearbetning eller inte. True if there is no image associated with process else false.
  uppgift T Den innehåller uppgift som skapas när startpunkten anropas.
  imageUrl T Den innehåller URL för bilden som motsvarar startpunkten.
 2. Uppgift

  Uppgifter tilldelas användare/grupp och innehåller ett användargränssnitt - ett formulär eller en guide (utgått) - som kan fyllas i med data. När användare tilldelas en uppgift får de formuläret eller handboken för att slutföra och skicka.

Egenskap
Endast klient
Kommentar
classOfTask
F
Uppgiftsklassen är LC8 när aktiviteten är lc8-aktivitet else Standard.
completeTime
F
Den innehåller tidsstämpeln när uppgiften är slutförd.
SeeGroupId
F
Den innehåller ID för en grupp som uppgiften kan läsas av. Den ställs in under processdesignen.
createTime
F
Den innehåller tidsstämpeln när uppgiften skapas.
creationId
F
Den innehåller ID:t för användaren som skapade uppgiften.
currentAssignment
F
Den innehåller information om aktuell tilldelning av uppgift.
deadline
F
Den innehåller den tidsstämpel som används när en uppgift når sin deadline.
description
F
Den innehåller en beskrivning av uppgiften.
displayName
F
Den innehåller aktivitetens visningsnamn.
forwardGroupId
F
Den innehåller ID för en grupp som uppgiften kan vidarebefordras till. Den ställs in under processdesignen.
instruktioner
F
Den innehåller instruktioner för en uppgift.
isLocked
F
True om aktiviteten är låst.
isMustOpenToComplete
F
True if task form must be opened to complete the task.
isOpenFullScreen
F
Om true visas formuläret på helskärm första gången när aktiviteten öppnas.
isRouteSelectionRequired
F
Om true måste du välja rutt för att slutföra uppgiften.
isShowAttachments
F
Bifogade filer visas om det är sant.
isStartTask
F
Om true skapas aktiviteten från startpunkten.
isVisible
F
True if task is visible in workspace.
nextReminder
F
Tidsstämpel för nästa påminnelse.
prioritet
F
Den innehåller uppgiftens prioritet.
1 = Högsta prioritet
2 = Hög prioritet
3 = Normal prioritet
4 = Låg prioritet
5 = Lägsta prioritet
processInstanceId
F
ID för processinstansen som aktiviteten är en del av.
processInstanceStatus
F
Status för uppgiftens processinstans.
reminderCount
F
Den innehåller antal påminnelser för aktiviteten.
routeList
F
Den innehåller en lista med vägar som är associerade med aktiviteten. Användaren kan slutföra uppgiften genom att välja någon av rutterna i ruttlistan.
selectedRoute
F
Den innehåller namnet på den väg som valdes när aktiviteten slutfördes.
serializedImageTicket
F
Den innehåller bildbiljett som motsvarar uppgiften. Den här bildbiljetten används i aktivitetsfältet imageUrl för att hämta bilden för aktiviteten från servern.
serviceName
F
Den innehåller namnet på tjänsten för uppgiften.
serviceTitle
F
Det innehåller namnet på tjänsten för uppgiften.
status
F
1 = Skapad (aktiviteten skapas från startpunkten)
2 = Skapad och sparad (Uppgiften skapas från startpunkten och sparas.)
3 = Tilldelad (uppgiften tilldelas användaren när processen har startats.)
4 = Tilldelad och sparad (uppgiften har tilldelats och sparats.)
100 = Slutförd (uppgiften är slutförd.)
101 = Deadline (aktiviteten har nått tidsgränsen.)
102 = Avbruten
stepName
F
Den innehåller namnet på uppgiftsuppsättningen under processdesignen.
summaryUrl
F
Den innehåller en URL för uppgiftssammanfattning.
taskACL
F
Det är en åtkomstkontrollista för en uppgift.
taskId
F
ID för en aktivitet.
updateTime
F
Tidsstämpel när uppgiften senast uppdaterades.
formUrl
T
Den innehåller en URL för ett formulär för en uppgift.
taskFormType
T
Den innehåller formulärtyp för uppgift. I det här fältet återges uppgiften på klienten som PDF för, swf-formulär och så vidare.
showDirectActions
T
Om true visas flödesåtgärder på arbetsytan.
showACLAactions
T
Om true visas åtgärder som framåtblickande, konsultera och dela på arbetsytan.
supportsOffline
T
Om true kan formuläret tas offline. Detta gäller endast PDF-formulär.
supportsSave
T
Om true kan användaren spara uppgiften.
readerSubmitOptions
T
Det här objektet innehåller alternativ som används för att skicka PDF-formulär via läsare om PDF-formuläret inte innehåller någon skicka-knapp.
isDefaultImage
T
Anger om det finns en bild angiven för bearbetning eller inte. True if there is no image associated with process else false.
historyTaskList
T
Den innehåller en lista med uppgifter som används på fliken Historik för uppgiftsinformation.
isOwner
T
True if logged in user is owner of task.
availableCommands
T
Den innehåller alla åtgärder som kan utföras för en uppgift.
availableCommands.directCommands
T
Den innehåller alla flödesåtgärder som är tillgängliga för en aktivitet.
availableCommands.taskACLCommands
T
Den innehåller kommandon som vidarebefordra, dela och fråga om en uppgift är tillgänglig.
availableCommands.otherCommands
T
Den innehåller kommandon som lock, unlock,quit, return, claim, osv. som är tillgängliga.
processInstanceInfo
T
Den innehåller information om uppgiftens processinstans.
processVariables
T
Den innehåller en array med objekt av processvariabler, om sådana finns.
pendingTasks
T
Den innehåller en lista med väntande uppgifter för aktivitetens processinstans.
userActions
T
Det är en array med objekt. Varje objekt innehåller information om flödet och motsvarande bekräftelsemeddelande om det finns någon.
dataUrl
T
Den är URL för data i form av en uppgift.
externalAppConfig
T
Detta är en konfiguration för tredjepartsprogramformulär.
skickat
T
True om aktiviteten skickas.
bilagor
T
Lista över bifogade filer för en uppgift.
uppdrag
T
Lista över tilldelningar för en aktivitet.
 1. Filter

  Filtret är i princip en kö med användare eller grupper. När en uppgift tilldelas till en användare/grupp läggs uppgiften till i motsvarande kö.

Egenskap
Endast klient
Kommentar
isDefault
F
True if queue is default queue of the logged in user, else false.
name
F
Namn på köns ägare.
qid
F
ID för kön.
type
F
Den innehåller typen av kö.
0 - Användarkö.
1. Delad kö.
2. Gruppkö.
fråga
T
Detta innehåller en fråga som är associerad med ett filter. Den här frågan används för att söka efter aktiviteter från en fullständig aktivitetslista.
uppgifter
T
Den innehåller en lista med alla uppgifter som tillhör ett filter.
 1. Frånvarande

  Du kan hantera ditt frånvaroschema och styra flödet av uppgifter som tilldelats dig om du inte är anställd.

Egenskap
Endast klient
Kommentar
dateRanges
F
Den innehåller arrayobjekt för användarens inbyggda scheman. I varje schemaobjekt innehåller fältet startDate schemats startdatum och fältet endDate innehåller schemats slutdatum. Om endDate är null i schemat innebär det att användaren inte har schemalagt slutdatumet för ett schema som inte är på kontoret.
isNoPrimaryDesignate
F
True if there is no primär designate in case if user is out-of-office.
isOutOfOffice
F
True om användaren inte är på kontoret.
outOfOfficeDesignate
F
Den innehåller information om användare som har tilldelats som primär beteckning av användaren.
processSpecificDesignates
F
Den innehåller en array med objekt för processspecifika, ej kontorsrelaterade designer. I varje processspecifikt designobjekt innehåller processName processens namn, isNotDesignated är true om ingen användare har tilldelats för motsvarande process och userDesignated är null om ingen användare har tilldelats någon annan information om användaren som tilldelats för motsvarande process.
processer
T
Den innehåller en lista över alla processer som är tillgängliga för användaren.
initialOutOfOfficeSettings
T
Den innehåller användarens ursprungliga inställningar som inte är på kontoret och som hämtas från början.
outOfOfficeSettings
T
Den innehåller ändrade inställningar utanför kontoret.
userSearchHistory
T
Den innehåller en lista över användare som söks igenom av en inloggad användare fram till datumet.
 1. Processinstans

  En processinstans skapas när en process anropas via arbetsytan eller workbench.

Egenskap
Endast klient
Kommentar
description
F
Beskrivning av processinstans
initiator
F
Namnet på initieraren för en processinstans.
initiatorId
F
ID för initieraren för processinstansen.
processCompleteTime
F
Tidsstämpel när processen har slutförts.
processInstanceId
F
ID för processinstans.
processInstanceStatus
F
0 = Initierad
1 = Körs
2 = Fullständigt
3 = Slutför
4 = Avbruten
5 = Avslutar
6 = Uppskjuten
7 = Pausa
8 = Upphäv upphängning
processName
F
Processens namn.
processStartTime
F
Tidsstämpel när processen startas.
processVariables
F
Array med objekt av processvariabler. Varje processvariabelobjekt innehåller ett namn som är namnet på processvariabeln, ett värde som är värdet på processvariabeln och en typ som är typ av processvariabel.
aktivitetslista
T
Uppgifter som genereras av den här processinstansen.
 1. Processnamn
Egenskap
Endast klient
Kommentar
processMajorVersion
F
Huvudversion av en process.
processMinorVersion
F
Mindre version av en process.
processName
F
Processens namn.
processTitle
F
Processens namn.
processInstanceList
T
Lista över processinstanser för den här processen.
 1. Uppgiftstilldelningsobjekt

  Uppgiftstilldelningsobjektet innehåller information om tilldelning av uppgift. Här följer egenskaperna för uppgiftens tilldelning.

Egenskap
Endast klient
Kommentar
assignCreateTime
F
Tidsstämpel när den här tilldelningen av en uppgift skapas.
assignType
F
0 = Inledande tilldelning
1 = Framåt (aktiviteten har vidarebefordrats till den aktuella ägaren av uppgiften.)
2 = Returnerad (aktiviteten har returnerats till den aktuella ägaren av uppgiften av den tidigare ägaren av uppgiften.)
3 = Begärd (uppgiften har tagits i anspråk av den aktuella ägaren av uppgiften.)
4 = Eskalering (uppgiften har tilldelats den aktuella ägaren av uppgiften efter eskalering.)
5 = Administratör tilldelad (uppgiften har tilldelats av administratören till den aktuella ägaren av uppgiften.)
6 = Samråd (uppgiften har konsulterats till den aktuella ägaren av uppgiften.)
assignUpdateTime
F
Tidsstämpel när den här tilldelningen av en uppgift uppdateras.
queueId
F
ID för kö för den aktuella ägaren av uppgiften.
queueOwner
F
Namn på den aktuella ägaren av uppgiften.
queueOwnerId
F
ID för den aktuella aktivitetsägaren.
 1. ACL-objekt för aktivitet

  ACL-objektet för aktiviteten innehåller information om behörigheter som vidarebefordra, dela, läsa och så vidare för en uppgift. Här följer egenskaperna för aktivitetens ACL.

Egenskap
Endast klient
Kommentar
canAddAttachments
F
Om true kan bilagor läggas till i uppgiften.
canAddNotes
F
Om true kan anteckningar läggas till i uppgiften.
canClaim
F
Om true kan aktiviteten tas i anspråk.
canConsult
F
Om true kan du läsa mer om aktiviteten.
canForward
F
Om true kan aktiviteten vidarebefordras.
canShare
F
Om true kan aktiviteten delas.
 1. Bifogad uppgift

  Bifogade filer kan läggas till i en uppgift. Bifogade filer kan vara av typen Bifogade filer och anteckningar. Här följer egenskaperna för ett objekt i en bifogad fil.

Egenskap
Endast klient
Kommentar
creationDate
F
Tidsstämpel när den bifogade filen skapas.
creatorId
F
ID för den användare som lade till bilagan.
creatorName
F
Namnet på den användare som lade till den bifogade filen.
description
F
Beskrivning av bilagan.
fileName
F
Namnet på den bifogade filen.
id
F
ID för bifogad fil.
lastModifiedDate
F
Tidsstämpel när bilagan senast ändrades.
noteExtended
F
Om true är anteckningen en utökad (lång) anteckning.
behörigheter
F
Behörigheter som är kopplade till en bifogad fil. Fältet allowRead är för läsbehörighet, allowWrite är för skrivbehörighet, allowDelete är för borttagningsbehörighet.
size
F
Bifogad fils storlek i byte.
taskId
F
ID för uppgift som den bifogade filen läggs till i.
type
F
Typ är en bifogad fil och Type är anteckning för anteckningar.
formattedCreationDate
T
Det innehåller datum då bilagan skapades enligt användarens gränssnittsinställningar.
formattedDescription
T
Formaterad beskrivning av bifogad fil. Används för att visa specialtecken i bilagebeskrivningen på arbetsytan i AEM Forms.
formattedFileName
T
Formaterat namn på bifogad fil. Används för att visa specialtecken i bilagenamn på arbetsytan i AEM Forms. Detta är endast för anteckningar.
 1. Användare

  Följande är egenskaperna för användarobjektet.

Egenskap
Endast klient
Kommentar
adress
F
Användarens adress.
commonName
F
Användarens allmänna namn.
description
F
Beskrivning av användaren.
directGroupMemberships
F
Lista över användarens grupp.
displayName
F
Användarens visningsnamn.
e-post
F
Användarens e-post-ID.
isOutOfOffice
F
True om användaren inte är på kontoret.
lastName
F
Användarens efternamn.
firstName
F
Användarens förnamn.
oid
F
ID för användaren.
org
F
Namnet på användarens organisation.
mailAddress
F
Användarens postadress.
telefon
F
Användarens kontaktnummer.
phoneNumber
F
Användarens kontaktnummer.
userid
F
Inloggnings-ID för användaren.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2