Importera och hantera program import-and-manage-applications

I AEM formulär program är en behållare för lagring av resurser som krävs för att implementera en lösning för AEM formulär. Exempel på resurser är formulärdesigner, formulärfragment, bilder, processer, DDX-filer, formulärguider, HTML-sidor och SWF-filer. Under ett projekts utvecklingsfas kan Workbench-användare distribuera program direkt från programvyn i Workbench. När programmen har distribuerats visas de i administrationskonsolen på fliken Program på sidan Programhantering.

När ett program är klart för distribution till en produktionsserver paketerar Workbench-användaren programmet i en AEM formulärprogramfil (.lca). Därefter använder en administratör administrationskonsolen för att importera och distribuera programfilen på fliken Program på sidan Programhantering.

Du kan också använda arkivfliken på sidan Programhantering för att importera LCA-konton som har skapats med workbench 8.x.

NOTE
Det finns ett känt problem med att LCA-filer från en framtida version inte nödvändigtvis är bakåtkompatibla. Även om det kan vara möjligt att visa och importera LCA-filer från en framtida version av AEM formulär (till exempel en förhandsgranskningsversion) stöds inte detta, vilket kan leda till avvikande beteenden.

Använd fliken Program för att importera och hantera program som har skapats i Workbench. Programadministratörer kan också exportera runtime-konfigurationen för ett program. Genom att exportera runtime-konfigurationen elimineras behovet av att manuellt konfigurera om inställningarna i produktionsmiljön innan distribuerade program startas. Konfigurationsfilen för miljön innehåller:

 • inställningar för tjänstkonfiguration
 • inställningar för poolkonfiguration
 • konfigurationsinställningar för slutpunkt
 • säkerhetsprofiler

Importera ett program eller arkiv import-an-application-or-archive

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > Program och tjänster > Programhantering.

 2. Klicka på Importera.

 3. Klicka på Bläddra, markera den .lca-fil som ska importeras och klicka på Förhandsgranska. På sidan Förhandsgranska program visas information om programmet.

 4. (Valfritt) Om du vill visa en lista över resurserna i programmet klickar du på Visa resurser.

 5. (Valfritt) Om du vill distribuera resurserna till körningen väljer du Distribuera resurser till körning när importen är klar. Om du inte väljer det här alternativet kan du distribuera resurserna senare.

 6. Klicka på Importera. Programmet visas på fliken Program.

 7. Logga in i CRX-databasen med administratörsuppgifter.

 8. Navigera till content/dam/lcapplications

  note note
  NOTE
  De importerade programmen visas i noden lcapplications.
 9. Klicka på något av de importerade programmen.

  Egenskaperna för den valda CRX-noden visas på fliken Egenskaper till höger.

  The syncState anger status för synkronisering av data mellan AEM Forms Server och CRX-databasen. Så snart importprocessen börjar är det här läget inställt på 0 (noll). Det här läget anger att data inte är synkroniserade just nu. När data synkroniseras ställs läget in på 1.

Distribuera ett program deploy-an-application

Du kan distribuera program som du har importerat eller som Workbench-användare har importerat från Workbench.

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > Program och tjänster > Programhantering.
 2. Markera kryssrutan bredvid programmet som du vill distribuera och klicka på Distribuera.
 3. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan som visas.

Avdistribuera ett program undeploy-an-application

Du kan avdistribuera program från körningsmiljön.

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > Program och tjänster > Programhantering.
 2. Markera kryssrutan bredvid programmet som du vill ta bort distributionen för och klicka på Avdistribuera.
 3. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan som visas.

Ta bort ett program från servern remove-an-application-from-the-server

Avdistribuera programmet innan det tas bort från servern.

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > Program och tjänster > Programhantering.
 2. Markera kryssrutan bredvid programmet som du vill ta bort och klicka på Ta bort.
 3. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan som visas.

Importera ett programs körtidskonfiguration import-an-application-s-runtime-configuration

Om en programadministratör har exporterat runtime-konfigurationen för ett program kan du importera den till det distribuerade programmet. Du kan importera den antingen via administrationskonsolen eller via skriptad LCA-distribution.

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > Program och tjänster > Programhantering.
 2. Klicka på programmets namn.
 3. Klicka på Importera runtime-konfiguration.
 4. Klicka på Bläddra och välj den XML-fil som innehåller körningskonfigurationen.
 5. Klicka på Importera.

Exportera ett programs körtidskonfiguration export-an-application-s-runtime-configuration

Du kan exportera konfigurationsinformation vid körning för distribuerade program.

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > Program och tjänster > Programhantering.
 2. Klicka på programmets namn.
 3. Klicka på Exportera runtime-konfiguration och spara konfigurationsfilen (XML) som skapas.

Skriptstyrd driftsättning AEM formulärapplikationer scripted-deployment-of-aem-forms-applications

Du kan också använda ett skriptbaserat distributionsverktyg för att distribuera programfiler, inklusive en settings.xml-fil som anger följande inställningar:

 • inställningar för tjänstkonfiguration
 • inställningar för poolkonfiguration
 • konfigurationsinställningar för slutpunkt
 • säkerhetsprofiler

Med skriptbaserad driftsättning slipper du manuellt konfigurera om inställningarna i produktionsmiljön innan du startar distribuerade program.

 1. Navigera från en kommandotolk till [aem-forms root]/sdk/misc/Foundation/ArchiveManagement.
 2. Läs filen ReadMe.txt om du vill ha mer detaljerade anvisningar.
 3. Ändra filen scriptedDeploy.bat och sample-files/sample.xml manuellt enligt beskrivningen i filen readme.txt.
 4. Kör filen scriptedDeploy.bat. Den här åtgärden distribuerar den AEM formulärarkivfilen med åsidosättningsinställningarna.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2