Adaptiva formulärmallar adaptive-form-templates

Adobe rekommenderar att man använder modern och utbyggbar datainhämtning Kärnkomponenterfor skapa ny Adaptive Formseller lägga till adaptiv Forms på AEM Sites-sidor. De här komponenterna utgör ett betydande framsteg när det gäller att skapa adaptiva Forms-filer, vilket ger imponerande användarupplevelser. I den här artikeln beskrivs det äldre sättet att skapa Adaptiv Forms med baskomponenter.

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

När du skapar ett formulär lägger du till fält och komponenter för att definiera formulärstruktur, innehåll och åtgärder i redigeraren. Du lägger till fält och komponenter i guideRootPanel för formulärbehållaren. Med mallredigeraren kan du skapa en mall som innehåller grundläggande struktur och ursprungligt innehåll som författare kan använda för att skapa formulär.

Du vill till exempel att alla formulärförfattare ska ha vissa textrutor, navigeringsknappar och en skicka-knapp i ett registreringsformulär. Du kan skapa en mall med de komponenter som författare kan använda för att skapa ett formulär som är konsekvent med andra registreringsformulär. När författare använder mallen för att skapa ett anpassat formulär ärver det nya formuläret strukturen och komponenterna som du har angett i mallen. Med mallredigeraren kan du:

 • Lägg till sidhuvud- och sidfotskomponenter i ett formulär i strukturlagret.
 • Ange formulärets ursprungliga innehåll.
 • Ange ett tema, skicka åtgärder.

Arbeta med mallar working-with-templates

Du kommer åt mallredigeraren på Verktyg-menyn genom att gå till Adobe Experience Manager > Verktyg > Mallar. Här är mallarna ordnade i mappar som är aktiverade för redigerbara mallar. AEM innehåller en global mapp för att ordna mallar. Den är dock inte aktiverad som standard. Du kan begära att administratören aktiverar den globala mappen eller skapar en mapp för mallar. Mer information om hur du skapar mappar finns i Mallmappar.

När du har valt att öppna en mapp visas en Skapa-knapp där du kan skapa en mall för adaptiva formulär.

Skapa en mall create-template

När du har skapat en mapp öppnar du mappen och utför följande steg för att skapa en mall:

 1. Välj i mallkonsolen Skapa i den mapp du har skapat.

 2. I avsnittet Välj en malltyp väljer du Adaptiv formulärmall och markera Nästa.

 3. Ange en malltitel i avsnittet Mallinformation och välj Skapa.
  Du kan ange en beskrivning och miniatyrbild som du kan se när du kan välja den skapade mallen när du redigerar formuläret.

 4. Välj Klar för att gå tillbaka till konsolen, eller välj Öppna om du vill öppna mallen i redigeraren.

Mallredigeringsgränssnitt template-editor-ui

När du öppnar en mall för redigering kan du se följande AEM Editor-komponenter:

 • Verktygsfältet Sida
  Innehåller följande alternativ:

  • Växla sidopanel: Visa eller dölj sidofältet.

  • Sidinformation: Gör att du kan ange information som publicerings-/avpubliceringstid, miniatyrbilder, klientbibliotek, sidprincip och klientbibliotek för siddesign.

  • Emulator: Gör att du kan simulera och anpassa utseendet för olika enheter.

  • Lagerväljare: Gör att du kan ändra lagret.
   Du kan Struktur lager eller Ursprungligt innehåll lager. Med strukturlagret kan du lägga till och anpassa sidhuvud och sidfot. Med det inledande innehållslagret kan du anpassa formulärinnehållet.

  • Förhandsgranska: Gör att du kan förhandsgranska hur mallen ser ut när du publicerar den. Du kan använda Lagerväljaren och Förhandsgranska för att växla redigerings- och förhandsgranskningslägen.

 • Sidofält: Tillhandahåller webbläsarna Innehåll, Egenskaper, Resurser och Komponenter.

 • Komponentverktygsfältet: När du markerar en komponent visas ett verktygsfält där du kan anpassa komponenten.

 • Sida: Det område där du lägger till innehåll för att skapa mallen.

Se Introduktion till utveckling av anpassningsbara formulär för att förstå redigeraren för Touch UI.

Redigera en mall editing-a-template

En adaptiv formulärmall skapas med två lager:

 • Struktur
 • Ursprungligt innehåll

Lagerväljaren är tillgänglig bredvid alternativet Förhandsgranska i skärmens övre högra hörn.

Struktur structure

När du markerar strukturlagret i mallredigeraren kan du se layoutbehållarna ovanför och under den adaptiva formulärbehållaren. Författare kan använda dessa layoutbehållare för sidhuvud och sidfot. Du kan lägga till, redigera eller anpassa sidhuvudet och sidfoten. Dra och släpp komponenten Adaptiv formulärrubrik i layoutbehållaren ovanför den adaptiva formulärbehållaren för att anpassa mallrubriken. Dra och släpp komponenten Adaptiv formulärsidfot i layoutbehållaren nedanför den adaptiva formulärbehållaren för att anpassa mallsidfoten.

Layoutbehållare i strukturlagret

Layoutbehållare i strukturlagret

S. Layoutbehållare för huvudkomponent B. Layoutbehållare för sidfotskomponent

Dra och släpp komponenten Adaptiv formulärrubrik i layoutbehållaren ovanför behållaren för adaptiv form. När du har lagt till komponenten kan du ange dess egenskaper så att du kan lägga till en logotyp och ange dess titel.

På samma sätt kan du ange copyrightinformation och företagsinformation när du drar sidfotskomponenten i layoutbehållaren nedanför den adaptiva formulärbehållaren.

Sidhuvud och sidfot som lagts till i strukturlagret

Sidhuvud och sidfot som lagts till i strukturlagret

Låsa/låsa upp komponenter i strukturlagret locking-unlocking-components-in-the-structure-layer

När du redigerar mallen med strukturlagret markerat kan du låsa upp mallens sidhuvud och sidfot. Om en komponent är olåst i mallen kan formulärförfattare redigera komponenten i det adaptiva formulär som använder mallen. Genom att låsa en komponent förhindrar du att formulärförfattare redigerar den i det anpassade formuläret. Alternativet Lås är tillgängligt i komponentens verktygsfält.

Du kan till exempel lägga till rubrikkomponenten i mallen. När du markerar komponenten kan du se ett låsalternativ i komponentens verktygsfält. Vanligtvis innehåller rubriken företagsnamn och logotyp, och du vill inte att formulärförfattare ska ändra logotypen och rubriken i en mall. I ett adaptivt formulär som skapats med mallen med huvudkomponenten låst kan formulärförfattare inte ändra logotypen och företagsnamnet.

NOTE
Du bör inte låsa eller låsa upp en bild eller logotyp separat i rubrikkomponenten. Du kan låsa upp rubrikkomponenten.

Ursprungligt innehåll initial-content

När alternativet Ursprungligt innehåll är markerat öppnas mallens adaptiva formulärbehållare som ett adaptivt formulär för redigering. Precis som när du skapar ett anpassat formulär kan du ange inledande inställningar, som att välja ett tema och skicka åtgärder.

Formulärförfattare använder det som bas för att skapa ett formulär. Innehållsflödesstrukturen anges i lagret Ursprungligt innehåll i mallen. Om du vill växla till att redigera det ursprungliga innehållet i formulärmallen innan du förhandsgranskar i sidverktygsfältet väljer du canvas-drop-down > Inledande innehåll.
Ursprungligt innehållslager i mallredigeraren

Ursprungligt innehållslager i mallredigeraren med adaptiv formulärbehållare markerad för att ange egenskaper.

ursprungligt innehåll

I lagret Ursprungligt innehåll skapar du den anpassningsbara formulärmallen som författarna använder som bas. Om du redigerar en mall på samma sätt som när du redigerar ett formulär, använder du de alternativ som finns i sidofältet. Sidofältet innehåller webbläsare för innehåll, egenskaper, resurser och komponenter.

Se Sidebar.

NOTE
När du väljer Lagra innehåll eller Lagra PDF som överföringsåtgärd får du ett alternativ för att ange lagringssökvägen. Om du anger en sökväg i en mall får alla formulär som skapas från den samma sökväg. Du kan ange rätt lagringssökväg eller se till att formulärförfattare uppdaterar den för att förhindra att data från alla formulär lagras på samma plats.

Skapa en adaptiv formulärmall med flikar och paneler  creating-an-adaptive-form-template-with-tabs-and-panels-nbsp

Du kan till exempel skapa en mall med följande flikar:

 • Allmän information
 • Professional Information

Du har lagt till en logotyp, angett en rubrik och lagt till en sidfot i strukturlagret. Lås sidhuvudet och sidfoten för att hindra formulärförfattare från att redigera dem när de använder mallen för att skapa formulär.

Ändra lagret från Struktur till Inledande innehåll och börja lägga till innehåll i formuläret. Om du vill skapa en flikstruktur lägger du till en underordnad panel i guideRootPanel i behållaren för adaptivt format. Så här lägger du till en panel:

 • Du kan lägga till en panel genom att trycka på + när du väljer Dra komponenter hit alternativ.

 • Du kan dra och släppa panelkomponenten från komponentwebbläsaren i sidofältet.

 • Du kan lägga till en underordnad panel till guideRootPanel i komponentens verktygsfält.

Om du vill skapa flikarna Allmän information och Professional Information lägger du till två paneler i den underordnade panelen i guideRootPanel. Markera panelerna och markera cmppr för att öppna egenskaperna i sidofältet. Ändra elementnamnen som general-info och professional-infooch titlar som General Information respektive Professional Information. I sidlisten väljer du innehåll för att öppna innehållsläsaren. På fliken Formulärobjekt väljer du guideRootPanel. I redigeraren markeras guideRootPanel. Välj cmppr i komponentens verktygsfält för att öppna dess egenskaper. I fältet Panellayout väljer du Flikar överst och markera Klar. Flikmallstrukturen används.

Lägga till innehåll på flikar adding-content-in-tabs

Lägga till fält i den adaptiva formulärmallen

När du har lagt till paneler och strukturerat dem som flikar kan du lägga till fält inuti flikarna. När du väljer en flik i redigeraren visas Dra komponenter hit alternativ. Du kan dra och släppa komponenter som textrutor, listobjekt och knappar. Du kan dra och släppa komponenter från komponentwebbläsaren i sidofältet.

Varje komponent har egenskaper som förbättrar datainhämtning och -hantering. Du kan till exempel aktivera Obligatoriskt fält -egenskap för en komponent. Författarna kan ange ett meddelande som kunderna ser när de inte fyller i ett obligatoriskt fält. Ange meddelandet i Obligatoriskt fältmeddelande -egenskap.

I exempelmallen läggs fälten Namn, Telefonnummer och Födelsedatum till på fliken Allmän information. På fliken Professional Information, Anställda, typ av anställning, läggs fält för utbildningsbehörighet till.

När du har lagt till fält kan du lägga till knappar som Skicka och Återställ.

Aktivera mallen enabling-the-template

När du skapar en mall läggs den till som ett utkast. Aktivera mallen för att använda den för att skapa anpassningsbara formulär. Så här aktiverar du en mall:

 1. Navigera till Adobe Experience Manager > Verktyg > Mallar och öppna mappen där du har skapat mallen.

 2. Mallen som du har skapat markeras som Utkast.

 3. Markera mallen och välj Aktivera i verktygsfältet.
  När du skapar ett anpassat formulär kan du se mallen som visas när du ombeds att välja en mall.

Importera eller exportera en mall importing-or-exporting-a-template

Ett formulär fungerar med sin mall. När du hämtar ett adaptivt formulär som skapats med en anpassad mall hämtas inte mallen. När du importerar formuläret till en annan AEM Forms-instans importeras det utan någon mall. Om ett formulär importeras men mallen inte är tillgänglig, återges inte formuläret. Du kan paketera den anpassade mallen från /conf nod i https://<server>:<port>/crx/packmgroch portera den till den AEM Forms-instans där du vill överföra formuläret.

Skapa ett anpassat formulär med hjälp av mallen creating-an-adaptive-form-using-the-template

När du har skapat och aktiverat en mall är den tillgänglig i formulärhanteraren när du skapar ett anpassat formulär. Information om hur du använder en mall och skapar ett anpassat formulär finns i Skapa ett anpassat formulär.

Ändra visningsalternativ för mallar som ligger utanför rutan change-display-option-of-out-of-the-box-templates

Du kan skapa anpassade mallar för adaptiva formulär för att definiera grundläggande struktur och ursprungligt innehåll. AEM Forms har också en uppsättning färdiga mallar för anpassningsbara formulär. Du kan välja att visa eller dölja mallarna.

Så här visar och döljer du mallar:

 1. Logga in på AEM Forms author instance och gå till verktyg > Operationer > Webbkonsol.

  note note
  NOTE
  URL:en för AEM webbkonsol är https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr
 2. Leta reda på och öppna FormsManager-konfiguration inställningar:

  • Om du vill visa eller dölja formulärmallar som anpassar sig markerar eller avmarkerar du Inkludera mallar för AF och AD alternativ.
  • Om du vill visa eller dölja anpassade formulärmallar som har lagts till i Forms-utgåvorna AEM 6.0 eller AEM 6.1 men nu är borttagna markerar eller avmarkerar du Inkludera AEM 6.0 AF-mallar alternativ. Om det här alternativet är markerat måste du Inkludera mallar för AF och AD konfiguration som ska aktiveras.
 3. Klicka Spara. Visningsalternativen för mallar som inte finns i kartongen ändras.

Recommendations recommendations

 • När du ändrar egenskaper för formuläret i mallredigeraren ska du inte använda egenskapen BindReference.
 • Om du vill lägga till en brytpunkt skapar du den när du skapar en adaptiv formulärmall.
  Mer information om brytpunkter finns i Responsiv layout.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2