Elasticsearch 5 är konfigurerat, men söksidan läses inte in med felmeddelandet "FieldData is disabled…".

I det här avsnittet beskrivs hur du åtgärdar problemet med Elasticsearch 5, där söksidan inte läses in och undantaget som liknar följande genereras:

{"0":"{\"error\":{\"root_cause\":[{\"type\":\"illegal_argument_exception\",\"reason\":\"Fielddata is disabled on text fields by default. Set fielddata=true on [%attribute_code%]] in order to load fielddata in memory by uninverting the inverted index. Note that this can however use significant memory.\"}].

Berörda versioner

 • Adobe Commerce 2.2.x
 • Elasticsearch v.5
NOTE
Elasticsearch v.5 används inte i Adobe Commerce 2.3.x

Problem

Förvillkor: Elasticsearch 5 är konfigurerat.

Vid sökbegäran genereras följande undantag i loggar:

{"0":"{\"error\":{\"root_cause\":[{\"type\":\"illegal_argument_exception\",\"reason\":\"Fielddata is disabled on text fields by default. Set fielddata=true on [%attribute_code%]] in order to load fielddata in memory by uninverting the inverted index. Note that this can however use significant memory.\"}].

Orsak

Som standard kan endast vissa typer av produktattribut användas i Navigering i lager. De är Ja/Nej, Listruta, MultiplerSelect och Price. Det är därför du inte kan ange ett attribut av någon annan typ i Commerce Admin som Använd i lagernavigering = Filterable eller Använd i lagernavigering i sökresultat = Yes . Men det finns en teknisk möjlighet att kringgå den här begränsningen genom att ändra värdena is_filterable och is_filterable_in_search i databasen direkt. Om detta inträffar och någon annan attributtyp, t.ex. Datum, Text o.s.v., är inställd att användas i Navigering i lager, genereras ett undantag i Elasticsearch 5.

Om du vill vara säker på att så är fallet måste du ta reda på om det finns andra attribut än listruta, MultiplerSelect och Price som är inställda att användas i Navigering i lager. Sök efter attributen genom att köra följande fråga:

SELECT ea.attribute_code, ea.frontend_input, cea.is_filterable, cea.is_filterable_in_search FROM eav_attribute AS ea
  -> INNER JOIN catalog_eav_attribute AS cea ON ea.attribute_id = cea.`attribute_id`
  -> WHERE (is_filterable = 1 OR is_filterable_in_search = 1) AND frontend_input NOT IN ('boolean', 'multiselect', 'select', 'price');

Resultatet innehåller en lista med attribut som används för Navigering i lager, vars typ inte tillåter detta. Åtgärda problemet genom att utföra de steg som beskrivs i följande avsnitt.

Lösning

För att åtgärda problemet måste du ange is_filterable (d.v.s. används i navigering i lager) och filterable_in_search (d.v.s. används i sökresultat med navigering i lager) till "0" (används inte). Gör så här:

 1. Skapa en säkerhetskopia av databasen.

 2. Använd ett databasverktyg som phpMyAdmin eller öppna databasen manuellt från kommandoraden för att köra följande SQL-fråga:

  code language-sql
  UPDATE catalog_eav_attribute AS cea
    INNER JOIN eav_attribute AS ea
      ON ea.attribute_id = cea.attribute_id
  SET cea.is_filterable = 0, cea.is_filterable_in_search = 0
  WHERE (cea.is_filterable = 1 OR cea.is_filterable_in_search = 1)
    AND frontend_input NOT IN ('boolean', 'multiselect', 'select', 'price');
  
 3. Kör den fullständiga omindexeringen för katalogsökning med följande kommando:

  code language-bash
  bin/magento indexer:reindex catalogsearch_fulltext
  
 4. Rensa cachen genom att köra

  code language-bash
  bin/magento cache:clean
  

eller i Commerce Admin under System > Verktyg > Cachehantering.

Nu bör du kunna utföra katalogsökningar utan problem.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a