Molninfrastrukturprojekt

Adobe Commerce i molninfrastrukturprojektet innehåller all kod i Git-grenar, associerade miljöer och skript för att distribuera Commerce-programmet. Miljöer innehåller tjänster som stöder programmet Commerce, inklusive en databas, webbserver och cachelagringsserver.

Adobe tillhandahåller ett Cloud Console- och utvecklingsverktyg för att hantera alla aspekter av ditt projekt fullt ut. Som kontoägare har du fullständig åtkomst till alla miljöer.

Cloud Console

Cloud Console innehåller interaktiva metoder för att skapa, hantera och distribuera Commerce-kod i ett användarvänligt format. Logga in på Cloud Console om du vill visa projektlistan. Du kan bara se projekt som du har behörighet att använda som administratör eller för särskilda miljötyper. Om du är Adobe Solutions Partner kan du se flera projekt för kunder som du stöder.

TIP
Om du inte ser några projekt måste du kontakta den kontoägare eller projektadministratör som är associerad med projektet och begära åtkomst. För förstagångsanvändare, se introduktionsämnet i guiden Kom igång.

I vyn Alla projekt visas alla projekt som du har behörighet att komma åt. Du kan klicka på Show filters och filtrera projektlistan efter typ, region eller plan.

Projektlista

Projektöversikt

Om du väljer ett projekt i listan Alla projekt öppnas projektöversikten. I projektöversikten visas alltid ett projektnavigeringsfält, som innehåller en miljöväljare och en konfigurationsknapp:

Projektnavigering

I projektöversikten visas en sammanfattning av projektinformationen i förhandsvisningsområdet, så länge du inte har valt någon miljö:

 • Projektnamn
 • Region, projekt-ID
 • Planera, allokerad lagring, miljöer, användare
 • Lagra URL med knappen Set a custom domain

Och i huvudprojektöversikten:

 • Miljövyn visar en lista eller trädvy över aktiva grenar {width="32"} (active) and inactive branch {width="32"} (inaktiva) miljöer.
 • Aktivitetsströmmen visar pågående, väntande och senaste aktiviteter för projektet.

För startprojekt finns det en hierarki med grenar som börjar från master (produktion). Alla grenar som du skapar visas som underordnade från grenen master. Adobe rekommenderar att du skapar en staging-gren och sedan skapar en integration-gren för utveckling. Se Startarkitektur.

För Pro finns det en hierarki med grenar från production till staging till integration. Ikonen Dedikerad ikon {width="32"} anger att grenen distribuerar till en dedikerad miljö. Alla grenar som du skapar visas som underordnade grenen integration. Se Pro-arkitektur.

Proffsmiljölista

Miljööversikt

Om du väljer en miljö i projektnavigeringsfältet ändras översikten och navigeringsfältet så att det fokuserar på den valda miljön. Navigeringsfältet innehåller förgreningskontroller (förgrening, sammanfogning och synkronisering) och en konfigurationsknapp:

Miljö vald

I miljööversikten visas en sammanfattning av miljöinformationen i förhandsvisningsområdet:

 • Miljönamn, typ
 • Region, projekt-ID
 • Datum och tid för senaste aktivitet, inklusive säkerhetskopiering
 • HTTP-åtkomst och sökmotorstatus
 • Datornamn som tilldelats miljön
 • Miljöstatus (aktiv eller inaktiv)
 • Lagra URL med knappen Set a custom domain

Och i huvudmiljööversikten:

 • Aktivitetsström utgör huvudmiljööversikten och visar aktiviteter som körs, väntar och nyligen har utförts för den valda miljön.
 • Fliken Säkerhetskopior innehåller en lista över lagrade säkerhetskopieringar, historik över säkerhetskopieringsåtgärder och säkerhetskopieringsknappen.

Åtkomstbutik

Varje aktiv miljö har en bakgrund. Välj en miljö i den översta navigeringen och klicka på URL-adressen i miljööversikten. Det finns även en URLs-lista till höger ovanför aktivitetslistan.

Webbåtkomstadressen kan innehålla följande:

https://<branch>-<unique-ID>-<project-ID>.<region>.magentosite.cloud/
 • Unikt ID = 7 slumpmässiga alfanumeriska tecken
 • Projekt-ID = projekt-ID med 13 tecken
 • Region = AWS- eller Azure-regionnamn, se Regionala IP-adresser

Proproduktion- och mellanlagringsmiljöerna innehåller tre noder som du kommer åt via följande länkar:

 • URL för belastningsutjämnare:

  • http[s]://<your-domain>.c.<project-ID>.ent.magento.cloud
  • http[s]://<your-staging-domain>.c.<project-ID>.ent.magento.cloud
 • Direktåtkomst till en av de tre redundanta servrarna:

  • http[s]://<your-domain>.{1|2|3}.<project-ID>.ent.magento.cloud
  • http[s]://<your-staging-domain>.{1|2|3}.<project-ID>.ent.magento.cloud

  Produktions-URL:en används av leveransnätverket (CDN).

Inställningar

Öppna panelen Inställningar genom att klicka på ikonen Konfigurera projekt {width="36"} (konfigurera) till höger i projektnavigeringen.

Projektinställningar

Project Settings utökar en meny med kontroller på projektnivå för att hantera användare, variabler och mycket annat:

Alternativ
Beskrivning
Allmänt
Hantera tidszonen för användning med schemaläggning av säkerhetskopieringar eller underhåll.
Åtkomst
Hantera användaråtkomst för projekt- och miljötyper.
Certifikat
Visa en lista över SSL-certifikat som är associerade med projektet.
Distribuera nyckel
Lägg till och visa den offentliga nyckeln i projektkoddatabasen.
Domäner
Lägg till ett domännamn i projektet. Se Hantera domäner.
Integreringar
Lägg till och hantera integreringar, till exempel hälsomeddelanden och webbböcker.
Variabel
Lägg till projektnivåvariabler som är tillgängliga vid bygge och körning i alla miljöer.

Miljöinställningar

Klicka på Environments och välj en specifik miljö i listan för kontroller för att hantera platsinställningar, miljövariabler och mycket annat:

Alternativ
Beskrivning
Allmänt
Konfigurera visningsnamn, miljötyp och överordnad miljö.
Växla mellan olika miljöinställningar:
Aktivera utgående e-post: Skicka utgående e-post från miljön med protokollet SMTP.
Dölj från sökmotorer: Blockera sökmotorindexerare och crawlningar från webbplatsen.
HTTP-åtkomstkontroll: Aktivera säkerhetskonfiguration för Cloud Console med en åtkomstkontroll för inloggning och IP-adresser.
Status är active eller inactive. Det mesta av ditt arbete är i en aktiv miljö. Du kan inaktivera eller ta bort miljön.
Variabel
Visa, skapa och hantera miljönivåvariabler som är tillgängliga vid körning.
Domäner
Visa en lista med konfigurerade vägar.
WARNING
Använd INTE HTTP-åtkomstkontrollsmetoden för att skydda Pro Staging- och Production-miljöer. Det här avbryter cachelagring. Använd i stället funktionen Blockera som finns i snabbnätverket för CDN för Adobe Commerce.

Snabbt och New Relic

Ditt projekt innehåller Fast och New Relic. Projektinformationen visar information för din projektplan och viktiga licenser och tokens för dessa integreringar. Endast licensägaren har initial åtkomst till autentiseringsuppgifterna och tjänsterna. Ge de här autentiseringsuppgifterna till tekniska resurser och utvecklarresurser efter behov.

 • Snabbt tillhandahåller innehållsleverans (CDN), bildoptimering och säkerhetstjänster (DDoS och WAF) för dina Adobe Commerce i molninfrastrukturprojekt. Se Få snabbt inloggningsuppgifter.

 • New Relic innehåller programmått och prestandainformation för miljö för förproduktion och produktion.

Använd Cloud CLI för att granska dina integreringstoken, ID:n med mera:

magento-cloud subscription:info services
recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26