Kontroller för arbetsytan Sida

Sidans arbetsyta innehåller verktyg som hjälper dig att snabbt hitta de sidor du behöver, och kommandon som utför rutinunderhåll på enskilda eller flera sidor. Du kan också snabbt uppdatera sidegenskaper från rutnätet.

Sidstödraster

Uppdatera sidegenskaper snabbt

 1. Gå till Content > Elements>Pages ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Klicka på en rad i rutnätet.

  Sidegenskaperna kan redigeras i sidstödrastret {width="600" modal="regular"}

  Om du vill markera flera poster markerar du kryssrutan för varje rad som du vill uppdatera.

 3. Uppdatera följande egenskaper:

  • Title
  • URL Key
  • Status
  • Layout
 4. Klicka på Save när du är klar.

Workspace

Kontroll
Beskrivning
Add New Page
Lägger till en sida.
Search
Startar en katalogsökning baserat på de aktuella filtren.
Actions
Visar alla åtgärder som kan tillämpas på markerade objekt i listan. Om du vill utföra en åtgärd på en sida, eller på flera sidor, markerar du kryssrutan i den första kolumnen i varje post som åtgärden gäller. Alternativ: Delete / Disable / Enable / Edit
Select
Kontrollen i den första kolumnens sidhuvud kan användas för att markera flera poster som mål för åtgärden. Markera kryssrutan i den första kolumnen i varje post som du vill markera. Alternativ: Select All / Deselect All
Save Edits
Tillämpar den aktuella åtgärden på markerade poster.
Edit
Öppnar posten i redigeringsläge. Du kan åstadkomma samma sak genom att klicka var som helst på raden.

Kolumner

Kolumn
Beskrivning
Select
Kryssrutan i den första kolumnen används för att markera flera poster. Alternativ: Select All / Deselect All
ID
ID:t är ett ökande nummer som tilldelas varje sida.
Title
Titeln som visas högst upp på sidan.
URL Key
URL-nyckeln liknar ett filnamn och identifierar sidan i URL:en.
Layout
Avgör om sidan visas med sidofält till höger eller vänster om huvudinnehållsområdet. Alternativ: 1 column / 2 columns with left bar / 2 columns with right bar / 3 columns / Empty
Store View
Används för att associera sidan med en viss butiksvy.
Status
Anger om sidan är online eller offline. Alternativ: Enabled / Disabled
Created
Det datum då sidan skapades.
Modified
Det datum då sidan senast ändrades.
Action
De åtgärder som kan tillämpas på en enskild post är:
Edit- Öppnar sidan i redigeringsläge.
Delete - Tar bort sidan.
View- Visar sidan i förhandsgranskningsläge.

Andra kolumner

Kolumn
Beskrivning
Custom design from/to
Anger start- och slutdatum när den valda designen används på sidan. Magento Open Source (endast Magento Open Source).
Custom Theme
Använder ett anpassat tema på sidan
Custom Layout
Anger sidans anpassade layout
Meta Title
Meta title for the page
Meta Keywords
Meta-nyckelorden för sidan
Meta Description
Sidans metabeskrivning

Sidsökning

Sökrutan i det övre vänstra hörnet av stödrastret Pages ​kan användas för att hitta specifika sidor per nyckelord. Om du vill göra en mer avancerad sökning kan du filtrera sökningen efter flera parametrar.

Sök efter nyckelord

 1. Ange en sökterm i sökrutan.

 2. Om du vill visa resultatet klickar du på ikonen Sök ( Förstoringsglas ).

  Resultatet innehåller alla sidor som innehåller nyckelordet.

Filtrera sökresultaten

 1. Om det behövs klickar du på Clear All för att rensa de tidigare sökvillkoren.

 2. Om du vill visa urvalet av sökfilter klickar du på Filters !Fliken (Tratt icon).

 3. Fyll i så många av filtren som behövs för att beskriva sidorna som du vill hitta.

 4. Klicka på Apply Filters för att visa resultatet.

Sökfilter

Filter
Beskrivning
ID
Filtrera sökningen efter siduppgifts-ID.
Title
Filtrera sökningen baserat på sidrubriken.
URL Key
Filtrera sökningen med URL-nyckeln.
Created
Filtrera sökningen efter det datum då sidan skapades.
Modified
Filtrera sökningen baserat på det datum då sidan senast ändrades.
Store View
Filtrera sökningen baserat på butiksvyn. Alternativ: All available / Store Views
Layout
Filtrera sökningen baserat på sidlayout. Alternativ: 1 column / 2 columns with left bar / 2 columns with right bar / 3 columns / Empty
Status
Filtrera sökningen på sidstatus. Alternativ: Disabled / Published
Custom design from / to
Filtrera sökningen efter start- och slutdatum när den valda designen används på sidan. Magento Open Source (endast Magento Open Source).
Asset
Filtrera sökningen efter sidrubrikresurser
Custom Layout
Filtrera sökningen baserat på en anpassad layout. Alternativ: 1 column / 2 columns with left bar / 2 columns with right bar / 3 columns / Empty / Page -- Full Width / Category -- Full Width / Product -- Full Width
Custom Theme
Filtrera sökningen baserat på ett anpassat tema. Standardalternativ: Magento Blank / Magento Luma
Meta Keywords
Filtrera sökningen baserat på metannyckelorden för sidan.
Meta Title
Filtrera sökningen baserat på sidans metanamn.
Meta Description
Filtrera sökningen baserat på sidans metabeskrivning.

Sökverktyg

Verktyg
Beskrivning
Apply Filters
Tillämpar alla filter på sökresultaten.
Cancel
Avbryter aktuell sökning.
Clear All
Tar bort alla sökfilter.

Sidåtgärder

Sidor kan redigeras, inaktiveras, aktiveras och tas bort. Om du vill utföra en åtgärd på en enskild sida markerar du kryssrutan i den första kolumnen. Om du vill markera eller avmarkera alla sidor använder du markeringskontrollen längst upp i kolumnen.

Sidåtgärder

En åtgärd

Använd kolumnen Action ​längst till höger om du vill använda någon av följande åtgärder på den enskilda sidan:

 • Edit - öppnar sidan i redigeringsläge
 • Delete - tar bort sidan (kräver bekräftelse)
 • View - öppnar en sida direkt i butiken

Åtgärder för en sida

Massåtgärder

Använd någon av följande åtgärder på flera markerade sidor samtidigt med Action-väljaren i det övre vänstra hörnet:

 • Delete - tar bort sidorna (kräver bekräftelse)
 • Disable - inaktiverar sidorna i butiken
 • Enable - aktiverar sidorna i butiken
 • Edit - öppnar kolumner i stödrastret i redigeringsläge (Title, URL Key, Layout och Status)

Sidstödrasterlayout

Markeringen av kolumner och deras ordning i rutnätet kan ändras enligt dina önskemål. Om du vill behålla den nya kolumnordningen kan du spara den som en vy.

Ändra markeringen av kolumner

Klicka på kontrollen Kolumner ( Kolumn-ikon ) i det övre högra hörnet och gör följande:

 • Markera kryssrutan för den kolumn som du vill lägga till i rutnätet.

 • Avmarkera kryssrutan för de kolumner som du vill ta bort från stödrastret.

Flytta en kolumn

 1. Klicka på kolumnrubriken och håll ned.

 2. Dra kolumnen till den nya positionen och släpp den.

Spara en vy

 1. Klicka på kontrollen Visa ( Ögon-ikon ) och klicka sedan på Save View As.

 2. Ange ett namn för vyn.

 3. Om du vill spara vyn klickar du på pilen ( pilikonen ).

  Namnet på vyn visas nu som den aktuella vyn.

Ändra vyn

Klicka på kontrollen Visa ( Ögon-ikon ) och gör något av följande:

 • Välj den vy som du vill använda.

 • Ändra namnet på en vy genom att klicka på ikonen Redigera ( Penna ) och uppdatera namnet.

  Den sparade vyn visas i vykontrollerna med en redigeringsikon {width="600" modal="regular"}

Schemalagda ändringar

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiv funktion i Adobe Commerce (Läs mer)

Sidändringar kan tillämpas enligt schema och grupperas med andra innehållsändringar. Du kan skapa en kampanj baserat på schemalagda ändringar på en sida eller tillämpa ändringarna på en befintlig kampanj. Mer information finns i Förproduktion av innehåll.

NOTE
Fliken Custom Design Update har tagits bort i Adobe Commerce Adobe Commerce och kan inte ändras direkt på sidan. Du måste skapa en schemalagd uppdatering för dessa aktiveringar.
NOTE
Alla schemalagda uppdateringar tillämpas i följd, vilket innebär att alla enheter bara kan ha en schemalagd uppdatering i ett steg. Alla schemalagda uppdateringar tillämpas på alla butiksvyer inom tidsramen. Därför kan en enhet inte ha en annan schemalagd uppdatering för olika butiksvyer samtidigt. Alla värden för entitetsattribut i alla butiksvyer, som inte påverkas av den aktuella schemalagda uppdateringen, hämtas från standardvärdena och inte från den tidigare schemalagda uppdateringen.

På startsidan visas schemalagda ändringar högst upp

NOTE
Startdatum och slutdatum för kampanj måste definieras med hjälp av administratörstidszonen default som konverteras från den lokala tidszonen för varje webbplats. Tänk dig ett exempel där du har flera webbplatser i olika tidszoner, men du vill starta en kampanj som baseras på en tidszon i USA. I det här fallet måste du schemalägga en separat uppdatering för varje lokal tidszon och ange Start Date och End Date som konverteras från varje lokal webbplats tidszon till standardtidszonen för administratörer.

Du kan också schemalägga och förhandsgranska ändringar för produktuppdateringar. Mer information finns i Schemalägga en uppdatering.

recommendation-more-help
2b0136b4-ef75-405f-9734-60d741f198de