Konfigurera och hantera godkännandeprocessen approval-marketing-campaigns

Metoder och personer som arbetar med att skapa och godkänna marknadsföringskampanjer är specifika för varje organisation. Processen för kampanjgodkännande innefattar att samordna olika intressenter: digitala marknadsförare, leveransansvariga, innehållschefer och externa ägare som partners och leverantörer.

Med Adobe Campaign kan ni skapa ett godkännandeflöde för era kampanjer och meddela operatörerna när en åtgärd krävs. Du kan definiera godkännanden för varje steg i en leverans: målinriktning, innehåll, budget, extrahering och korrekturutskick. I takt med att era kampanjleveranser går igenom de olika valideringsstegen sammanställer Adobe Campaigns en historik över ändringar och godkännanden, inklusive feedback, kommentarer, ändringsbegäranden och kommentarer.

Meddelanden skickas till de Adobe Campaign-operatörer som har utsetts till granskare för att informera dem om en ansökan om godkännande.

Operatorer kan godkänna på flera sätt:

 • Från meddelandemeddelandet. Länken i e-postmeddelandet gör att operatören kan Campaign via en webbläsare. Efter anslutningen kan granskaren välja att godkänna innehållet eller inte.

 • Från kampanjkontrollpanelen.

 • Från kontrollpanelen för leverans.

Operatörerna kan komma åt kampanjen och leveransen från godkännandefönstret. De kan också skriva en kommentar.

När en operator har validerat visas informationen i kampanj- och leveransdashboards samt i loggarna.

Informationen finns också i godkännandeloggarna för leveransen och i kampanjens godkännandejournal. Loggarna öppnas via Edit > Audit > Approvals -tabbar.

Aktivera godkännanden enable-approvals

Godkännandemeddelanden skickas till de operatorer som påverkas av varje process för vilken godkännande har aktiverats.

De kan aktiveras för kampanjmallen, för varje enskild kampanj eller för en leverans.

Alla jobb som kräver godkännande väljs i kampanjmallen via Properties > Advanced campaign parameters… > Approvals -fliken. Granskare eller grupper av granskare markeras på den här fliken. De får meddelanden, såvida inte det här alternativet är aktiverat. Läs mer.

Inställningarna kan åsidosättas för varje kampanj som skapas med den här mallen och individuellt för varje leverans. Sök i Properties leveransknappen, sedan Approvals -fliken.

I följande exempel kommer leveransinnehållet inte att kräva godkännande:

CAUTION
Kontrollera att granskarna har lämpliga behörigheter för godkännande och att deras säkerhetszon är korrekt definierad. Läs mer.

Godkännandeprocessen för leveranser beskrivs i det här avsnittet.

Välj granskare select-reviewers

För varje typ av godkännande väljs de operatörer eller operatörsgrupper som ansvarar för godkännandet i den nedrullningsbara listan i leveransen. Fler operatorer kan läggas till med Edit… länk. I det här fönstret kan du även redigera deadline för godkännande. Som standard har granskarna tre dagar på sig att godkänna en process från och med överföringsdatumet. Om du vill lägga till en automatisk påminnelse använder du Add a reminder länk.

Om ingen granskare anges ansvarar kampanjägaren för godkännandena och får meddelanden. Kampanjägaren anges i Edit > Properties kampanjflik:

Alla andra Adobe Campaign-operatorer med Administrator rättigheter kan också godkänna jobb, men de får inga meddelanden.

NOTE
Som standard kan kampanjägaren inte genomföra godkännandet eller starta leveranserna om godkännandeoperatorer har definierats. Som Adobe Campaign-administratör kan du ändra detta och låta kampanjägarna godkänna/starta leveranser genom att skapa NmsCampaign_Activate_OwnerConfirmation alternativ, ange till 1.

Om en lista med granskare definieras, godkänns ett jobb när en granskare har godkänt det. Godkännandelänken är då inte längre tillgänglig i kampanj- och leveransdashboards. Om en annan granskare klickar på länken för godkännande i meddelandet när meddelanden har skickats, får de ett meddelande om att en annan operator redan har godkänt jobbet.

Granska och godkänn leveranser review-and-approve-deliveries

För varje kampanj kan du godkänna leveransmålet, leveransinnehåll och kostnader. Adobe Campaign-operatörer som ansvarar för godkännande kan meddelas via e-post och kan acceptera eller avvisa godkännande från klientkonsolen eller via en webbläsare. Läs mer.

För direktutskick kan Adobe Campaign-operatörer visa extraheringsfilen innan den skickas till routern, och om det behövs kan de ändra formatet och starta extraheringen igen. Läs mer.

När dessa valideringsfaser är klara kan leveransen startas. Läs mer.

NOTE
Processer som kräver ett godkännande väljs i kampanjmallen. Läs mer.

Steg för att godkänna en leverans approving-processes

Stegen som kräver godkännande visas på kampanjkontrollpanelen (via klientkonsolen eller en webbläsare). De visas också i leveransspårningstabellen och på leveransinstrumentpanelen.

För varje leverans i kampanjen kan du godkänna följande processer:

 • Målgruppsanpassning, innehåll och budget

  När Enable target approval, Enable content approval eller Enable budget approval alternativ väljs i fönstret för godkännandeinställningar, visas de relaterade länkarna i kampanj- och leveransdashboards.

  note note
  NOTE
  Budgetgodkännande är bara tillgängligt om målgodkännande har aktiverats i fönstret för godkännandeinställningar. Länken för budgetgodkännande visas bara när målet har analyserats.

  Om Assign content editing eller External content approval om du väljer alternativ i fönstret för godkännandeinställningar visas Available content och External content approval länkar.

  Med godkännande av innehåll får du åtkomst till de skickade korrekturen.

 • Godkännande av utdrag (direktutskick)

  När Enable extraction approval väljs i fönstret för godkännandeinställningar måste den extraherade filen godkännas innan routern kan meddelas.

  The Approve file finns på kampanj- och leveransdashboards.

  Du kan förhandsgranska utdatafilen före valideringen. Extraheringsfilens förhandsgranskning visar endast ett dataexempel. Hela filen läses inte in.

 • Godkänner associerade leveranser

  The Enable individual approval of each associated delivery används för en primär leverans som är kopplad till sekundära leveranser. Som standard är det här alternativet inte markerat så att ett övergripande godkännande av huvudleveransen kan utföras. Om du väljer det här alternativet måste varje leverans godkännas individuellt.

NOTE
Om ett fel som är länkat till ett konfigurationsproblem uppstår under meddelandeförberedelsen i ett målarbetsflöde Restart message preparation visas på kontrollpanelen. Åtgärda felet och använd den här länken för att starta om meddelandeförberedelsen samtidigt som målfasen kringgås.

Godkänn ett innehåll approve-content

CAUTION
För att godkänna ett innehåll är en korrekturcykel obligatorisk. Med korrektur kan du godkänna visningen av information, personaliseringsdata och kontrollera att länkar fungerar.
De funktioner för godkännande av innehåll som beskrivs nedan avser leveransbeviset.

Det går att konfigurera en innehållsgodkännandecykel. Om du vill göra det väljer du Enable content approval i fönstret för godkännandeinställningar. Huvudstegen i innehållsgodkännandecykeln är:

 1. Efter att ha skapat en ny leverans klickar kampanjchefen på Submit content på kontrollpanelen för kampanjer för att starta innehållsgodkännandecykeln.

  note note
  NOTE
  Om Enable the sending of proofs alternativ (för e-postleveranser) eller Enable the sending and approval of proofs (för direktutskick) som valdes i fönstret för godkännandeinställningar skickas korrektur automatiskt.
 2. Ett e-postmeddelande skickas till den person som ansvarar för innehållet, som kan välja om det ska godkännas eller inte:

  • via e-postmeddelandet: e-postmeddelandet innehåller en länk till de korrektur som redan har skickats och eventuellt en återgivning av meddelandet för de olika webbreformaten om Leverans add-on är aktiverad för den här instansen.

  • via klientkonsolen eller en webbläsare, leveransspårning, kontrollpanelen för leverans eller kontrollpanelen för kampanjer. På den här kampanjkontrollpanelen kan du visa en lista över de korrektur som har skickats genom att klicka på Inbox rendering… länk. Klicka på Detail till höger om listan.

 3. Ett e-postmeddelande skickas till den person som är ansvarig för kampanjen som informerar dem om huruvida innehållet har godkänts eller inte. Den person som ansvarar för kampanjen kan när som helst starta om innehållsgodkännandecykeln. Klicka på länken på Content status rad på kampanjkontrollpanelen (på leveransnivå) och klicka sedan på Reset content approval to submit it again.

Tilldela redigering av innehåll assign-content-editing

Med det här alternativet kan du definiera någon som ansvarar för redigering av innehåll, till exempel en webbmaster. Om Assign content editing alternativ har valts i fönstret för godkännandeinställningar, läggs flera godkännandesteg till mellan det att meddelandet skapas och levereras till den person som ansvarar för innehållet:

 1. När en ny leverans har skapats klickar den person som ansvarar för kampanjen på Submit content editing på kontrollpanelen för kampanjer för att starta redigeringscykeln för innehåll.

 2. Den person som ansvarar för redigering av innehåll får ett e-postmeddelande om att innehållet är tillgängligt.

 3. De kan sedan logga in på klientkonsolen, öppna leveransen och redigera den med en förenklad guide för att ändra ämne, HTML och textinnehåll samt skicka korrektur.

  note note
  NOTE
  Om Enable the sending of proofs alternativ (för e-postleveranser) eller Enable the sending and approval of proofs (för direktutskick) som valdes i fönstret för godkännandeinställningar skickas korrektur automatiskt.
 4. När den person som ansvarar för redigeringen av innehållet är klar med alla ändringar av leveransinnehållet kan han eller hon göra innehållet tillgängligt.

  För att göra detta kan de använda:

  • den Available content i Adobe Campaign klientkonsol.
  • länken i meddelandet.
   Operatören kan lägga till en kommentar innan innehållet skickas till den person som ansvarar för kampanjen.
   I meddelandet kan granskaren godkänna eller avvisa innehållet.

Godkännande av externt innehåll external-content-approval

Med det här alternativet kan du definiera en extern operatör som ansvarar för att godkänna leveransåtergivning, som enhetlig varumärkeskommunikation, priser osv. När External content approval alternativ väljs i fönstret för godkännandeinställningar, läggs flera godkännandesteg till mellan innehållsgodkännande och leverans av meddelandet till den person som ansvarar för kampanjen:

 1. Den externa innehållshanteraren får ett e-postmeddelande om att innehållet har godkänts och begär externt godkännande.
 2. E-postmeddelandet innehåller länkar till skickade korrektur, som gör att du kan visa leveransåtergivning, och en knapp för att godkänna eller avvisa leveransinnehållet.

De här länkarna är bara tillgängliga om ett eller flera korrektur har skickats. I annat fall är leveransåtergivning bara tillgängligt via klientkonsolen eller en webbläsare.

Godkänn en extraheringsfil approve-an-extraction-file

För offlineleveranser genererar Adobe Campaign en extraheringsfil som skickas till routern beroende på hur den är konfigurerad. Dess innehåll beror på vilken exportmall som används.

När innehåll, mål och budget har godkänts ändras leveransen till Extraction pending tills extraheringsarbetsflödet för kampanjerna har startats.

Extraheringsfilen skapas och leveransstatusen ändras till File to approve.

Du kan visa innehållet i den extraherade filen (genom att klicka på filens namn), godkänna den eller, om det behövs, ändra formatet och starta extraheringen igen med hjälp av länkarna på kontrollpanelen.

När filen har godkänts kan du skicka e-postmeddelandet till routern. Läs mer.

Godkännandelägen approval-modes

Jobb kan godkännas på kontrollpanelen för kampanjer, på fliken för leveransspårning, på kontrollpanelen för leveranser eller i e-postmeddelandet som skickas till granskarna.

Godkänn på kontrollpanelen approval-via-the-dashboard

Om du vill godkänna ett jobb via klientkonsolen eller via en webbläsare klickar du på lämplig länk på kontrollpanelen för kampanjer.

När leveransanalysen har utförts, till exempel:

 1. Välj Approve targeting.

 1. Kontrollera informationen som ska godkännas i popup-fönstret.
 2. Välj Accept eller Reject och ange en kommentar om det behövs. Den här kommentaren visas i valideringsloggarna.
 3. Bekräfta ditt val med Target approval -knappen.

Om en process redan har godkänts av en annan operator är godkännandelänken inte tillgänglig.

Om en process har avvisats visas informationen på kontrollpanelen:

Godkänn från meddelandena approval-via-notification-messages

Godkänna ett jobb från meddelandemeddelande:

 1. Klicka på länken i meddelandet.
 2. Logga in på Adobe Campaign.
 3. Kontrollera informationen som ska godkännas
 4. Välj Accept eller Reject och ange en kommentar om det behövs.
 5. Validera. Ditt val och din kommentar visas i valideringsloggarna.
NOTE
Om varningar utlöstes under processen visas en varning i meddelandet.

Spåra godkännandet approval-tracking

Godkännandeloggar finns i användargränssnittet:

 • I loggen för kampanjgodkännande Approvals underflik i Edit > Audit tab:

 • I kampanjleveransloggen Deliveries underflik i Edit > Audit tab:

 • Godkännandestatusen för varje leverans visas genom att klicka på Hide/display logs alternativ för Summary -fliken.

 • Den här informationen kan även nås via Audit > Approvals varje leverans:

NOTE
När en operator har godkänt eller avvisat ett jobb kan de andra granskarna inte längre ändra det.

Automatiska/manuella godkännanden automatic-and-manual-approval

När du skapar ett arbetsflöde för målinriktning, om godkännande är automatiskt (standardläge), visar Adobe Campaign godkännandelänken eller skickar ett meddelande så snart ett godkännande krävs.

Välj godkännandeläge (manuellt eller automatiskt) genom att klicka på Edit > Properties fliken för kampanj- eller kampanjmallen och klicka sedan på Advanced campaign parameters… och slutligen Approvals -fliken.
par

NOTE
Godkännandeläget gäller alla leveranser av kampanjen.

När ett arbetsflöde med målinriktning skapas kan du med manuellt godkännande undvika att skapa godkännandelänkar eller skicka meddelanden automatiskt. Kampanjpanelen erbjuder sedan en Submit targeting for approval för att starta godkännandeprocessen manuellt.

Med ett bekräftelsemeddelande kan du auktorisera godkännanden för de jobb som valts för den här leveransen.

Godkännandeknapparna visas sedan på kontrollpanelen för kampanjer (för den här leveransen), på kontrollpanelen för leveranser och i leveransspårningen. Om meddelanden är aktiverade skickas de parallellt.

Med den här metoden kan du aktivera godkännanden utan att skicka falska meddelanden till granskarna.

Meddelanden notifications

Meddelanden är specifika e-postmeddelanden som skickas till granskarna för att informera dem om att en process väntar på godkännande. När operatorn klickar på länken i meddelandet visas en autentiseringssida, och efter inloggningen kan operatorn visa informationen och godkänna eller avvisa jobbet. En kommentar kan också anges i godkännandefönstret.

Innehållet i e-postmeddelanden kan personaliseras. Se Meddelandeinnehåll.

Aktivera/inaktivera meddelande enabling-disabling-notification

Som standard skickas aviseringsmeddelanden om godkännandet av det relaterade jobbet är aktiverat i kampanjmallen, kampanjen eller leveransen. Meddelanden kan dock inaktiveras för att endast auktorisera godkännanden från klientkonsolen.

Det gör du genom att redigera godkännandefönstret för kampanj- eller kampanjmallen ( Edit > Properties > Advanced campaign parameters… > Approvals tabbtangent) och markera Do not enable notification sending.

Meddelandeinnehåll notification-content

Meddelandeinnehåll definieras i en specifik mall: Notification of validations for the marketing campaign. Den här mallen sparas i Administration > Campaign management > Technical delivery templates i Adobe Campaign-trädet.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d