Konfigurera API-åtkomst setting-up-api-access

Adobe Campaign Standard API-åtkomst konfigureras enligt stegen nedan. Varje steg beskrivs i Adobe Developer-dokumentation.

IMPORTANT
Hantera certifikat i Adobe Developer, kontrollera att du har Systemadministratör rättigheter till organisationen eller utvecklarkonto i Admin Console.
 1. Kontrollera att du har ett digitalt certifikat eller skapa en vid behov. De offentliga och privata nycklarna som tillhandahålls med certifikatet behövs i följande steg.

 2. Skapa en ny integrering av Adobe Campaign Service in Adobe Developer och konfigurera det. Dina autentiseringsuppgifter genereras sedan (API-nyckel, klienthemlighet…).

 3. Skapa en JSON-webbtoken (JWT) från de inloggningsuppgifter som tidigare genererats och signera dem med din privata nyckel. JWT kodar all identitets- och säkerhetsinformation som Adobe behöver för att verifiera din identitet och ge dig åtkomst till API:t.

  note availability
  AVAILABILITY
  JWT (JSON Web Tokens) håller på att tas ur bruk och ersätts med OAuth. Övergången genomförs stegvis i de kommande versionerna av Campaign och dokumentationen kommer att uppdateras för att återspegla dessa uppdateringar.
 4. Byt ut din JWT mot en åtkomsttoken genom en begäran om POST. Denna Access Token måste användas i varje rubrik för dina API-begäranden.

Om du vill skapa en säker Adobe I/O-till-tjänst-API-session måste alla förfrågningar till en Adobe-tjänst innehålla informationen nedan i auktoriseringshuvudet.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/profile \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'
 • <organization>: Detta är ditt personliga organisations-ID, och Adobe tillhandahåller ett organisations-ID för var och en av dina instanser:

  • <organization> : din produktionsinstans,
  • <organization-mkt-stage>: din sceninstans.

  Kontakta din administratör eller din Adobe tekniska kontakt för att få ditt organisations-ID-värde. Du kan även hämta den till Adobe I/O när du skapar en ny integrering i licenslistan (se Adobe Developer-dokumentation).

 • <access_token>: Din personliga åtkomsttoken, som hämtades när din JSON-webbtoken byttes ut via en POST.

 • <api_key>: din egen API-nyckel. Det tillhandahålls i Adobe I/O efter att en ny integrering med Adobe Campaign Service har skapats.

  alt-text

Felsökning

Om följande fel uppstår under AdobeIO-integreringen:

{
"code": 502,
"message": "Oops. Something went wrong. Check your URI and try again."
}

Kontakta administratören eller den tekniska kontaktpersonen på Adobe för att kontrollera om CNAME-parametern har skapats på rätt sätt.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff