Responsieve lay-out responsive-layout

Met AEM kunt u een responsieve indeling voor uw pagina's gebruiken met behulp van de Layout Container component.

Dit biedt een alineasysteem waarmee u componenten binnen een responsief raster kunt plaatsen. Met dit raster kunt u de lay-out opnieuw rangschikken op basis van de grootte en de indeling van het apparaat/venster. De component wordt gebruikt in combinatie met de Layout mode, waarmee u uw responsieve lay-out afhankelijk van het apparaat kunt maken en bewerken.

De container layout:

 • Biedt een horizontale uitlijning op het raster, samen met de mogelijkheid om componenten naast elkaar in het raster te plaatsen en te bepalen wanneer ze moeten samenvouwen/opnieuw plaatsen.
 • Gebruikt vooraf gedefinieerde onderbrekingspunten (bijvoorbeeld voor telefoon, tablet, enzovoort) om het vereiste gedrag van inhoud voor verwante apparaten/oriëntatie te definiëren.
  • U kunt bijvoorbeeld de grootte van de component aanpassen of de component zichtbaar is op bepaalde apparaten.
 • Kan worden genest om kolombesturing toe te staan.

De gebruiker kan dan zien hoe de inhoud wordt gerenderd voor specifieke apparaten met behulp van de emulator.

AEM realiseert responsieve lay-out voor uw pagina's gebruikend een combinatie mechanismen:

 • Layout Container component

  Deze component is beschikbaar in het dialoogvenster componentbrowser en biedt een rasteralineasysteem waarmee u componenten kunt toevoegen en positioneren binnen een responsief raster. Deze kan ook als het standaardalineasysteem op de pagina worden ingesteld.

 • Lay-outmodus

  Als de lay-outcontainer eenmaal op de pagina is geplaatst, kunt u de opdracht Layout om de inhoud binnen het responsieve raster te plaatsen.

 • Emulator
  Zo kunt u responsieve websites maken en bewerken die de lay-out op basis van de grootte van het apparaat of venster opnieuw rangschikken door de grootte van componenten interactief aan te passen. De gebruiker kan dan zien hoe de inhoud wordt gerenderd met de emulator.

Met deze responsieve rastermechanismen kunt u:

 • Gebruik onderbrekingspunten om verschillende inhoudslay-outs te definiëren op basis van de apparaatbreedte (afhankelijk van het apparaattype en de oriëntatie).
 • Gebruik dezelfde onderbrekingspunten en inhoudelay-outs om ervoor te zorgen dat de inhoud reageert op de grootte van het browservenster op het bureaublad.
 • Gebruik Horizontaal magnetisch raster om componenten in het raster te plaatsen, de grootte desgewenst aan te passen en te bepalen wanneer ze naast elkaar of boven/onder moeten samenvouwen/opnieuw moeten plaatsen.
 • Componenten verbergen voor specifieke apparaatlay-outs.
 • Kolombesturingselement realiseren.

Afhankelijk van uw project, zou de Container van de Lay-out als standaardparagraafsysteem voor uw pagina's of als component beschikbaar kunnen worden gebruikt om aan uw pagina door componentenbrowser (of allebei) worden toegevoegd.

TIP
Adobe biedt GitHub-documentatie van de responsieve lay-out als verwijzing die aan front-end ontwikkelaars kan worden gegeven die hen toestaan om het AEM net buiten AEM te gebruiken, bijvoorbeeld, wanneer het creëren van statische HTML mock-ups voor een toekomstige AEM plaats.
NOTE
Het gebruik van de bovenstaande mechanismen wordt ingeschakeld door configuratie op de sjabloon. Zie het document Responsieve lay-out configureren voor nadere informatie.

Lay-outdefinities, Apparaatemulatie en Onderbrekingspunten layout-definitions-device-emulation-and-breakpoints

Wanneer u uw website-inhoud maakt, moet u ervoor zorgen dat uw inhoud correct wordt weergegeven voor het apparaat dat wordt gebruikt om de inhoud weer te geven.

Met AEM kunt u lay-outs definiëren die afhankelijk zijn van de breedte van het apparaat:

 • Met de emulator kunt u deze lay-outs emuleren op een reeks apparaten. Naast het apparaattype is de stand geselecteerd door de Apparaat draaien kan dit invloed hebben op het geselecteerde onderbrekingspunt wanneer de breedte verandert.

 • Onderbrekingspunten zijn de punten die de layoutdefinities scheiden.

  • Ze definiëren in feite de maximale breedte (in pixels) van elk apparaat met een specifieke layout.
  • De onderbrekingspunten zijn gewoonlijk geldig voor een selectie van apparaten, afhankelijk van de breedte van hun vertoningen.
  • Het bereik van een onderbrekingspunt loopt door tot het volgende onderbrekingspunt.
  • U kunt het onderbrekingspunt niet specifiek selecteren, zal selecteren een apparaat en de richtlijn automatisch het aangewezen breekpunt selecteren.

Het apparaat Desktop, die geen specifieke breedte heeft, heeft betrekking op het standaardbreekpunt (dat wil zeggen alles boven het laatst geconfigureerde onderbrekingspunt).

NOTE
Het zou mogelijk zijn om breekpunten voor elk individueel apparaat te bepalen, maar dit zou drastisch de inspanning die voor lay-outdefinitie en onderhoud wordt vereist verhogen.

Wanneer u de emulator gebruikt, selecteert u een specifiek apparaat voor emulatie- en layoutdefinitie en wordt het verwante onderbrekingspunt ook gemarkeerd. Wijzigingen in de layout zijn van toepassing op andere apparaten waarop het onderbrekingspunt van toepassing is. Namelijk om het even welke apparaten die aan de linkerzijde van de actieve breekpuntteller worden geplaatst, maar vóór de volgende breekpuntteller.

Wanneer u bijvoorbeeld het apparaat selecteert iPhone 6 Plus (gedefinieerd met een breedte van 540 pixels) voor emulatie en lay-out, het onderbrekingspunt Telefoon (gedefinieerd als 768 pixels) wordt ook geactiveerd. Alle indelingswijzigingen die u aanbrengt voor de IPHONE 6 van toepassing zijn op andere voorzieningen onder de Telefoons onderbrekingspunten, zoals IPHONE 5 (gedefinieerd als 320 pixels).

Emulators

Een apparaat selecteren om te emuleren selecting-a-device-to-emulate

 1. Open de vereiste pagina om te bewerken. Bijvoorbeeld:

  http://<host>:<port>/editor.html/content/wknd/en/sports/la-skateparks.html

 2. Selecteer de Emulator pictogram van de bovenste werkbalk:

  Emulator-knop

 3. De emulatorwerkbalk wordt geopend.

  Emulator, werkbalk

  Op de emulatorwerkbalk worden extra layoutopties weergegeven:

  • Apparaat draaien - Hiermee kunt u een apparaat roteren van verticale (staande) richting naar horizontale (liggende) richting en omgekeerd.

  De knop Apparaat liggend roteren
  De knop Staand apparaat roteren

  • Apparaat selecteren - Definieer een specifiek apparaat dat u wilt emuleren vanuit een lijst (zie de volgende stap voor meer informatie)

  Apparaat selecteren, knop

 4. Als u een specifiek apparaat wilt selecteren om te emuleren, kunt u:

  • Gebruik het pictogram Apparaat selecteren en selecteer een keuze in een vervolgkeuzelijst.
  • Selecteer de apparaatindicator in de emulatorwerkbalk.

  Vervolgkeuzelijst Apparaat selecteren

 5. Nadat een specifiek apparaat is geselecteerd, kunt u:

  • Zie de actieve markering voor het geselecteerde apparaat, bijvoorbeeld iPad.
  • Zie de actieve markering voor de juiste breekpunt zoals Tablet.
  • De blauwe stippellijn geeft de vouwen voor het geselecteerde apparaat (hier iPhone 6 Plus liggend).

  De vouw

  • De vouw kan ook worden beschouwd als het pagina-regeleinde (niet te verwarren met het onderbrekingspunten) voor de inhoud. Dit wordt voor het gemak weergegeven om aan te geven welk deel van de inhoud de gebruiker op het apparaat ziet voordat hij of zij schuift.
  • De lijn voor de vouw wordt niet getoond als de hoogte van het apparaat dat wordt geëmuleerd hoger is dan de het schermgrootte.
  • De vouw wordt getoond voor het gemak van de auteur en niet op de gepubliceerde pagina getoond.

Een container voor lay-out en de bijbehorende inhoud toevoegen (modus Bewerken) adding-a-layout-container-and-its-content-edit-mode

A Layout Container is een alineasysteem dat:

 • Bevat andere componenten.
 • Definieert de layout.
 • Hiermee reageert u op wijzigingen.
NOTE
Indien niet reeds beschikbaar, Layout Container uitdrukkelijk geactiveerd voor een alineasysteem/pagina.
 1. De lay-outcontainer is beschikbaar als standaardcomponent in de componentbrowser. Hier kunt u het naar de gewenste locatie op de pagina slepen waarna u de Componenten hierheen slepen plaatsaanduiding.

 2. Vervolgens kunt u componenten aan de lay-outcontainer toevoegen. Deze componenten bevatten de werkelijke inhoud:

  Lay-outcontainer

Handeling selecteren en uitvoeren in een container Layout (modus Bewerken) selecting-and-taking-action-on-a-layout-container-edit-mode

Net als bij andere componenten kunt u een Layout Container selecteren en vervolgens een handeling uitvoeren (knippen, kopiëren, verwijderen) (wanneer u zich Bewerken modus):

CAUTION
Aangezien een lay-outcontainer een paragraafsysteem is, zal het schrappen van de component zowel het lay-outnet als alle componenten (en hun inhoud) schrappen die binnen de container worden gehouden.
 1. Als u de muis boven de tijdelijke aanduiding voor het raster houdt of deze selecteert, wordt het actiemenu weergegeven.

  Toevoegen aan de lay-outcontainer

  U moet de Bovenliggend -optie.

  Bovenliggende knop

 2. Als de lay-outcomponent genest is, selecteert u de Bovenliggend wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven, waarin u de geneste lay-outcontainer of de bovenliggende items kunt selecteren.

  Wanneer u de muis boven de containernamen in de vervolgkeuzelijst plaatst, worden de contouren ervan weergegeven op de pagina.

  • De laagst geneste container voor de layout is blauw.
  • Elke volgende container krijgt een omtrek van een lichtere kleur met blauw.

  Geneste containers

 3. Het volledige raster wordt gemarkeerd met de inhoud ervan. De werkbalk Handeling wordt weergegeven, waar u een handeling kunt selecteren, zoals Verwijderen.

Indelingen definiëren (modus Indeling) defining-layouts-layout-mode

NOTE
U kunt een afzonderlijke lay-out definiëren voor elk breekpunt (bepaald aan de hand van het geëmuleerde type en de stand van de voorziening).

Om de lay-out van een ontvankelijk net te vormen dat met de Container van de Lay-out wordt uitgevoerd moet u gebruiken Layout -modus.

Layout Deze modus kan op twee manieren worden gestart.

 • Gebruik het modusmenu op de werkbalk en kies de modus Lay-out

  • Selecteer de modus Lay-out op dezelfde manier als wanneer u schakelt naar de modus Bewerken of de modus Targeting.
  • De modus Lay-out is permanent en u verlaat de modus Lay-out pas wanneer u een andere modus selecteert via de moduskiezer.
 • Wanneer bewerken van een afzonderlijke component.

  • Met de opdracht Layout in het snelmenu van de component kunt u schakelen naar Layout -modus.
  • Layout modus blijft bestaan tijdens het bewerken van de component en keert terug naar Bewerken modus als focus verandert in een andere component.

In de lay-outmodus kunt u verschillende handelingen op een raster uitvoeren:

 • Wijzig de grootte van de inhoudcomponenten met de blauwe stippen. Het resizing zal altijd breken-aan-net. Bij het wijzigen van de grootte wordt het achtergrondraster weergegeven als hulpmiddel bij de uitlijning:

  Formaat van componenten wijzigen

  note note
  NOTE
  Verhoudingen en verhoudingen blijven behouden wanneer componenten zoals Afbeeldingen worden vergroot of verkleind.
 • Selecteer een inhoudcomponent, laat de toolbar u:

  • Bovenliggend - Hiermee kunt u de volledige containercomponent voor de lay-out selecteren om actie te ondernemen over het geheel.
  • Zweven naar nieuwe regel - De component wordt naar een nieuwe regel verplaatst, afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is in het raster.
  • Component verbergen - De component is onzichtbaar gemaakt (u kunt deze herstellen vanaf de werkbalk van de container voor lay-outs).

  Component verbergen

 • In Layout -modus kunt u Componenten hierheen slepen om de volledige component te selecteren. De werkbalk wordt weergegeven voor deze modus.

  De werkbalk heeft verschillende opties, afhankelijk van de status van de lay-outcomponent en de onderdelen ervan. Bijvoorbeeld:

  • Bovenliggend - Selecteer de bovenliggende component.

   Bovenliggende knop

  • Verborgen componenten tonen - Alle of afzonderlijke componenten zichtbaar maken. Het getal geeft aan hoeveel verborgen componenten er momenteel zijn. De teller toont hoeveel componenten verborgen zijn.

   Knop Verborgen componenten tonen

  • De indeling van het onderbrekingspunt herstellen - De standaardlayout herstellen. Er wordt geen aangepaste indeling opgelegd.

   De knop voor de lay-out van een onderbrekingspunt herstellen

  • Zweven naar nieuwe regel - Verplaats de component omhoog als de afstand dit toestaat.

   Zweven naar nieuwe regelknop

  • Component verbergen - Verberg de huidige component.

   Component-knop verbergen

  note note
  NOTE
  In het bovenstaande voorbeeld zijn de acties voor zweven en verbergen beschikbaar omdat deze container van de layout is genest in een bovenliggende container van de layout.
  • Componenten zichtbaar maken
   Selecteer de bovenliggende componenten om de actiewerkbalk weer te geven met de opdracht Verborgen componenten tonen -optie. In dit voorbeeld zijn twee componenten verborgen.

   Componenten zichtbaar maken

  Als u de optie Verborgen componenten weergeven selecteert, worden de componenten die momenteel op hun oorspronkelijke positie zijn verborgen, blauw weergegeven.

  Alle knoppen herstellen

  Selecteren Alles herstellen alle verborgen componenten zichtbaar maken.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab