Verklarende woordenlijst glossary

In deze woordenlijst worden (alfabetisch) details weergegeven van alle te leveren documenten uit de Projectchecklist.

Aanvaarding door belanghebbenden uit het bedrijfsleven acceptance-from-business-stakeholders

De acceptatie door belanghebbenden uit het bedrijfsleven bevestigt dat zij, als belangrijke belanghebbenden, op de oplossing zijn afgestemd en hun goedkeuring hebben gegeven over de manier waarop de bedrijfsvereisten aan de bedrijfscase voldoen.

Acceptatietests acceptance-tests

Acceptatietests worden uitgevoerd wanneer een toepassing gereed is voor productie. De tests worden uitgevoerd door een groep die de verschillende soorten eindgebruiker vertegenwoordigt, gebruikend real-life scenario's.

Acceptatietests worden gebruikt om te bevestigen dat:

 • Het project voldoet aan de vereisten van de klant.
 • Oplossing is geschikt voor gebruik.
 • Gebruikers accepteren de oplossing en kunnen overwegen ermee te werken.
 • De klant accepteert het project.

Hoe eerder u uw acceptatietests plant en ontwerpt, hoe eenvoudiger de definitieve implementatie. Zij zouden samen met de klant en uw team van de Verzekering van de Kwaliteit moeten worden bepaald.

Hoewel u niet alle details bij het begin van het project kunt bepalen, zouden de aanvankelijke definities moeten worden besproken en worden overeengekomen. De goedkeuringstests zullen waarschijnlijk gebaseerd zijn op de fundamentele eisen (functionele eisen en prestaties).

Toegang tot een gecoördineerd testsysteem access-to-test-system-coordinated

Ervoor zorgen dat de vereiste niveaus van systeemtoegang aan alle rollen zijn verleend.

Beveiligingschecklist Adobe adobe-security-checklist

De Beveiligingschecklist Adobe de officiële controlelijst wordt verstrekt om ervoor te zorgen dat Adobe Experience Manager (AEM) veilig is bij installatie. Het bevat de veiligheidsmaatregelen en verificatiestappen die u moet uitvoeren om de integriteit van uw instantie te verzekeren.

Adobe Support Portal Project instellen adobe-support-portal-project-set-up

Het portaal van de Steun van de Adobe laat implementatiepartners en klanten toe om de AEM implementatie in te stellen als project in het Portaal van de Steun.

Er kunnen details worden geregistreerd, bijvoorbeeld over de geïmplementeerde technologieën en versies. Deze bieden transparantie tussen de klant en de Adobe.

Beheerderstraining AEM aem-administrator-training

Opleiding voor administratief personeel van de oplossing. Zie de Adobe Training voor meer informatie .

AEM auteur-training aem-author-training

Opleiding voor personeel dat (creatie) inhoud voor de oplossing zal produceren. Zie de Adobe Training voor meer informatie .

Certificeringsexamen AEM aem-certification-exam

Ervoor zorgen dat de juiste personen geregistreerd zijn om de relevante certificeringsexamens.

AEM gecertificeerd aem-certified

Ervoor zorgen dat de juiste persoon met goed gevolg de relevante certificeringsexamens.

Technische training AEM aem-technical-training

Zorg voor technische training voor de juiste persoon, bijvoorbeeld ontwikkelaars, architecten, ingenieurs en praktijkmensen.

Overeenkomst inzake KPI's die als doelstellingen voor het project zijn gedefinieerd agreement-on-kpis-defined-as-goals-for-the-project

De belangrijkste Indicatoren van Prestaties (KPIs) helpen een organisatie om vooruitgang in de richting van organisatorische doelstellingen te bepalen en te meten. Zodra een organisatie zijn opdracht heeft geanalyseerd en zijn doelstellingen heeft bepaald, moet het vooruitgang in de richting van die doelstellingen meten. KPI's bieden een meetmechanisme.

Bedrijfs en Prestaties KPIs richten align-business-and-performance-kpis

De groepering van uw zaken en prestaties Zeer belangrijke Indicatoren van Prestaties (KPIs) helpt alle betrokken mensen en processen van binnen de organisatie bijeenbrengen. Dit helpt op zijn beurt de hoeveelheid tijd en inspanning verminderen die wordt vereist om bedrijfsdoelstellingen te bereiken en het voorgestelde doel te verwezenlijken.

Uitlijning van inhoudsarchitectuur met KPI's alignment-of-content-architecture-with-kpis

Ervoor zorgen dat de voorgestelde inhoudarchitectuur wordt afgestemd op de relevante prestatiekernindicatoren (KPI's).

Uitlijning van de routekaart van de Klant met de tijdlijn van het Project alignment-of-the-customer-roadmap-with-project-timeline

De routekaart van de Klant is samengesteld uit mijlpalen op hoog niveau en bedrijfsdoelstellingen. De projecttijdlijn moet deze strategie volgen en er op aansluiten, zodat mogelijke risico's en/of mogelijke afwijkingen moeten worden gemarkeerd en bijgehouden.

Definitie toepassingsarchitectuur application-architecture-definition

De toepassingsarchitectuur het gedrag van de voorgestelde toepassingen duidelijk moet omschrijven.

Het is gericht op:

 • Hoe zij met elkaar en met gebruikers in wisselwerking staan.
 • De gegevens die door toepassingen moeten worden verbruikt en geproduceerd, in plaats van hun interne structuur.

Toepassingsspecifieke onderhoudstaken gedefinieerd application-specific-maintenance-tasks-defined

Naast standaard Adobe Experience Manager (AEM) onderhoudstaken moet u andere operationele taken definiëren die moeten worden uitgevoerd voor het doorlopende onderhoud van de oplossing.

Geschikt opgeleid personeel appropriately-trained-staff

Zorg ervoor dat uw team bestaat uit personeel met de juiste training. Voor projectteams moet de aanbeveling het volgende hebben:

 • minstens één AEM gecertificeerde lead Developer
 • ten minste één AEM gecertificeerde architect
 • minstens 75% van uw ontwikkelaars AEM gecertificeerd; hierdoor kunnen gecertificeerde ontwikkelaars mentor junior ontwikkelaars volgen en wordt kennis gedeeld en transparantie gegarandeerd

Architectuurdiagram architecture-diagram

Het architectuurdiagram is een grafische vertegenwoordiging van de architectuur. Dit omvat de representatie van:

 • de begrippen
 • hun beginselen
 • elementen en componenten die deel uitmaken van de architectuur

Ontwerp architectuur architecture-draft

Dit verstrekt een mening op hoog niveau van het systeem en de oplossingsarchitectuur. In dit stadium gaat het om een ontwerp dat in latere stadia zal worden herzien en verfijnd.

Afmelden bij de jury voor architectuurbeoordeling architecture-review-board-sign-off

De Architecture Review Board is een organisatieoverschrijdend orgaan dat:

 • ziet toe op de uitvoering van een coherente strategie
 • zorgt ervoor dat systemen aan de eisen voldoen

De toetsingsraad moet representatief zijn voor alle belangrijke belanghebbenden die bij de architectuur betrokken zijn. Doorgaans bestaan zij uit een groep leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de revisie en het onderhoud van de algemene architectuur.

Geautomatiseerde testsuite die is aangepast voor werkelijke inhoud en resultaten in vergelijking met KPI's automated-test-suite-adapted-for-real-content-and-results-compared-to-kpis

Automatiescripts en standaard geautomatiseerde gebruiksgevallen:

 • aangepast voor de productie
 • getoetst aan de KPI’s

Geautomatiseerde teststrategie automated-testing-strategy

Deze strategie bepaalt een kader voor herbruikbare geautomatiseerde manuscripten, samen met de benadering die door het team van de Verzekering van de Kwaliteit (QA) wordt gepland. Het schetst het algemene plan voor automatiseringstests helpen verzekeren:

 • een hoger rendement van investeringen (ROI)
 • meer testdekking
 • verhoogde betrouwbaarheid van de test met kwaliteitsherhaling

Geautomatiseerde teststrategie gevalideerd tegen realistische en verwachte belasting automated-testing-strategy-validated-against-realistic-and-expected-load

De strategie voor geautomatiseerde tests moet worden gevalideerd en aangepast aan de inhoud en verwachte belasting van de oplossing.

Automatiseringsstrategie automation-strategy

De automatisering van implementaties zorgt voor snellere en consistente implementaties. De automatiseringsstrategie schetst de configuratie van dergelijke automatiseringsmechanismen, met inbegrip van:

 • frequentie
 • te gebruiken gereedschap
 • omgevingen waarin

Bewust met communicatieplan aware-of-communication-plan

Het hele projectteam en alle belanghebbenden moeten bevestigen dat zij op de hoogte zijn van:

 • rapportagestructuur
 • bewijskracht
 • communicatiekanalen

Begrip van Succesdefinities en criteria aware-of-success-definitions-and-criteria

Het hele projectteam en alle belanghebbenden moeten bevestigen dat zij op de hoogte zijn van:

 • definities van succes
 • criteria voor succes

Concept voor back-up en herstel backup-and-restore-concept

In het concept Back-up en Herstel wordt de technische functionaliteit beschreven die in de oplossing wordt geïmplementeerd. Het wordt vereist door het bedrijf file en herstelt beleid.

Back-up en herstel getest backup-and-restore-tested

Een volledige end-to-end test op basis van het Concept Back-up en Herstel.

Zakelijke zaken business-case-s

In een bedrijfscasedocument worden de argumenten weergegeven die verband houden met het nemen van de actie, het nemen van alternatieve actie (indien beschikbaar) of het niet ondernemen van actie. De argumenten moeten evenwichtig zijn, gebaseerd op concrete feiten (waar mogelijk/relevant) en zowel de voordelen als de risico's voor alle gevallen benadrukken.

Een bedrijfsgevalsdocument moet een duidelijke definitie van alle opties zijn, tot besluit met een overtuigend argument voor de tenuitvoerlegging van de voorgestelde oplossing.

Business Analyst begrijpt het bereik van project en verwachtingen business-analyst-understands-scope-of-project-and-expectations

De Business Analyst moet bevestigen dat hij of zij volledig begrijpt:

 • het toepassingsgebied van het project
 • alle verwachtingen van de klant
 • dat dit de basis is voor alle besluiten die per persoon, per fase in het project worden genomen

Bedrijfs KPIs business-kpis

Organisaties gebruiken de Belangrijkste Indicatoren van Prestaties (KPIs) om hun succes bij het bereiken van doelstellingen te evalueren.

Bedrijfs KPIs bepaalt meetbare waarden die aantonen hoe effectief een bedrijf belangrijke bedrijfsdoelstellingen bereikt. Het is belangrijk om KPIs te kiezen aangewezen aan uw zaken/scenario met duidelijke definities van wat zij zijn, hoe zij worden gemeten, hoe zij worden gebruikt, en door wie.

Documentatie over bedrijfsvereisten business-requirements-documentation

Een document van bedrijfsvereisten (BRD) detailleert de bedrijfsoplossing voor een project, die een duidelijke specificatie van de bedrijfsbehoeften en de verwachtingen van de klant verstrekken. In de BRD wordt ook onderscheid gemaakt tussen de bedrijfsoplossing en de technische oplossing.

Wanneer het onderzoeken van de bedrijfsoplossing zou de BRD de vraag moeten beantwoorden: "Wat wil de zaken doen?"

Zakelijke aanmelding voor alle vereiste aanpassingen van de oplossing of architectuur die zijn geïdentificeerd en zijn uitgelijnd op de verwachtingen van ROI en KPI business-sign-off-on-any-required-adjustments-to-the-solution-or-architecture-identified-and-aligned-against-roi-and-kpi-expectations

De processen van risicobeoordeling en penetratietests kunnen problemen en resultaten opleveren die moeten worden aangepakt in de architectuur of ontwikkeling van de oplossing.

Om het even welke aanpassingen die uit deze processen voortvloeien moeten door de zaken worden herzien en worden goedgekeurd en tegen de algemene doelstellingen worden gericht.

Cachestrategie caching-strategy

In de cachestrategie wordt beschreven wat er in cache wordt geplaatst voor de eindgebruiker. Het moet met de KPIs van Prestaties in overeenstemming zijn.

Elementen zoals afbeeldingen, JavaScript en andere serverbestanden kunnen bijvoorbeeld in cache worden geplaatst om de prestaties van een oplossing te verbeteren.

Codeerrichtlijnen coding-guidelines

In de coderingsrichtsnoeren worden de basisbeginselen vastgelegd waaraan de ontwikkelaars zich moeten houden bij het ontwikkelen van de oplossing. Deze kunnen onder meer omvatten:

 • naamconventies
 • servicegebruik
 • bibliotheekgebruik

Handboek voor communicatie communicate-operations-manual

Ervoor zorgen dat alle relevante personen/rollen het vluchthandboek hebben ontvangen.

Rapport voor prestatietest communiceren communicate-performance-test-report

Zorg ervoor dat alle aangewezen personen/rollen het Rapport van de Test van Prestaties hebben ontvangen.

Release-aantekeningen communiceren communicate-release-notes

Zorg ervoor dat alle aangewezen personen/rollen de Nota's van de Versie hebben ontvangen.

Deel Werkingssfeer en Verwachtingen aan Team mee communicate-scope-and-expectations-to-team

Zorg ervoor dat het projectteam zich volledig bewust is van en afgestemd is op het projectbereik en de verwachtingen voor de levering.

Communiceren over trainingsmaterialen en gebruikershandleidingen communicate-training-materials-and-user-guides

Zorg ervoor dat alle juiste personen/rollen het trainingsmateriaal en de gebruikershandleidingen ontvangen.

Naleving van de beveiligingsvereisten van de klant compliance-with-customer-security-requirements

Zorg ervoor dat alle beveiligingsvereisten van de klant aanwezig zijn.

Naleving van beveiligingsconcept compliance-with-security-concept

Zorg ervoor dat het beveiligingsconcept is geïnstalleerd.

Component- en Templates-relatieconcept components-and-templates-relationship-concept

De omtrek van de sjablonen en componenten die in de nieuwe toepassing worden gebruikt. Bevat onder andere details zoals overervingsregels, machtigingen en relaties.

Specificatie voor componenten en sjablonen van relaties components-and-templates-relationship-specification

Details van het concept van de componenten en van de malplaatjeverhouding.

Componentspecificaties components-specification

Specificatiegegevens voor elk van de te implementeren onderdelen.

Concept voor mock-ups van externe interfaces concept-for-mock-ups-of-external-interfaces

Het concept van de wijze waarop externe interfaces kunnen worden ontwikkeld en getest die niet voor de ontwikkelings- of testomgeving open/beschikbaar zijn.

Plan/implementeer mock-ups van deze interfaces om ervoor te zorgen dat het testen zo dicht mogelijk bij productiegedrag is.

Document voor inhoudsarchitectuur content-architecture-document

Documentatie van de voorgestelde architectuur van de inhoud. De details moeten onder meer omvatten:

 • inhoudsstructuur
 • coderingsconcepten
 • strategieën voor het hergebruik van inhoud

Inhoud gevalideerd voor migratie content-validated-for-migration

De oudere systeeminhoud wordt gecontroleerd en de geselecteerde inhoud wordt gevalideerd voor migratie naar de nieuwe oplossing.

Concept contract-draft

Een eerste ontwerp van de juridische overeenkomst.

Huidige structuur en indeling van inhoud current-content-structure-and-format

Documentatie van de huidige inhoudarchitectuur en -indeling. Dit wordt gebruikt om de toekomstige inhoudarchitectuur te produceren. Het zal ook voor het Concept van de Migratie worden gebruikt.

Beleid voor back-up en herstel van klanten customer-backup-and-restore-policy

Beleid van de klant met betrekking tot:

 • back-upprocessen voor zowel gegevens als de oplossing
 • opslag van de back-up
 • bevestiging dat de back-up naar verwachting functioneert
 • herstel, indien er een fout optreedt

Richtlijnen voor klantcodering customer-coding-guidelines

Alle richtlijnen/vereisten van de klant over hoe de ontwikkeling moet worden uitgevoerd.

Beleid voor implementatie/vrijgave van klanten customer-deployment-release-policies

Beleid van de klant dat bepaalt hoe en wanneer de plaatsingen/de versies kunnen worden gemaakt.

Dit zijn vaak tijdlijnen, plannings- en aftekenvereisten.

Beleid of vereisten voor klantencontrole customer-monitoring-policies-or-requirements

Beleid en vereisten van de klant met betrekking tot wat moet worden bewaakt. Deze zijn een aanvulling op de aanbevelingen die in het toezichtconcept worden gespecificeerd.

Release-schema voor klantproductie customer-production-release-schedule

Het programma dat door de klant voor versies aan de productiemilieu's wordt bepaald.

Beleid en vereisten voor klantrapportage customer-reporting-policies-and-requirements

Beleid, vereisten of beide, dat de klant heeft met betrekking tot rapportage. Deze kunnen het volgende omvatten:

 • hoe vaak specifieke verslagen moeten worden ingediend
 • het formaat van specifieke verslagen
 • bijzondere voorschriften

Routekaart van klant customer-roadmap

Een routekaart opstellen van de belangrijkste mijlpalen die moeten worden geïmplementeerd, zowel op technologisch als op zakelijk gebied. Dit roadmap wordt dan meegedeeld aan de klant.

Beveiligingsbeleid van klanten customer-security-policies

De klant (zaken en IT) zal beleid hebben dat de vereiste veiligheidsniveaus voor de oplossing bepaalt. Deze kunnen het volgende omvatten:

 • Voorschriften voor het slagen van een risicobeoordeling.
 • Voorschriften voor de penetratietests voor het passeren.
 • Eventuele specifieke beveiligingsvereisten, zoals escapen van alle invoervelden, coderingsgebruik (SSL), certificaten en verificatie en sessies.

Richtlijnen voor klantspecificaties customer-specification-guidelines

Om het even welke richtlijnen de klant heeft die op het formaat, levering, en teken-off van specificaties betrekking hebben.

Testrapporten van klant customer-test-reports

Rapporten van de klant aan de Lood van de Kwaliteit tijdens de periode van de Aanvaarding van de Gebruiker (UAT).

Aanpassingen en hotfixes die gevolgen hebben voor gedocumenteerde upgrades customizations-and-hotfixes-that-affect-upgrades-documented

Aanpassingen en/of toegepaste hotfixes moeten worden gedocumenteerd, aangezien zij toekomstige verbeteringen kunnen beïnvloeden:

 • AEM kunnen zwaar worden aangepast aan bedrijfsbehoeften. Aanpassingen die gevolgen kunnen hebben voor de upgrade moeten volledig worden gedocumenteerd. Bijvoorbeeld, om het even welke belangrijke veranderingen in het gebruikersinterface (UI) van AEM.

 • Alle updates die vereist zijn voor de huidige oplossing moeten volledig worden gedocumenteerd; deze kunnen het volgende omvatten:

  • cumulatieve fixatiepakketten (GFP)
  • de dienstpakken (SP)
  • hotfixes
  • upgrades

Testrapport voor dagelijkse acceptatie door gebruiker daily-user-acceptance-test-report

Rapporten of vergaderingen die het resultaat zijn van het testen van de acceptatie van de gebruiker (UAT). Zij moeten in detail beschrijven:

 • de gerapporteerde emissies
 • prioritering van deze kwesties

Standaardbeveiliging ingeschakeld default-security-enabled

Zorg ervoor dat de standaardbeveiligingsinstellingen voor AEM zijn ingeschakeld/geïmplementeerd.

Beleid en processen voor implementatie/vrijgave deployment-release-policies-and-processes

Het formele beleid dat zowel de plaatsing als de versies van uw project behandelt. Deze kunnen het volgende omvatten:

 • tijd voor releases
 • vakantieplanning
 • frequentie
 • en kan afhangen van het milieu in kwestie

Implementatiecadence ingesteld deployment-cadence-established

De vereiste frequentie van implementaties in verschillende omgevingen definiëren.

Ontwikkelingsmethode development-methodology

Een methodologie voor softwareontwikkeling omvat het verbreken van het gehele proces van softwareontwikkelingswerk in afzonderlijke fasen (of fasen), elk met verschillende activiteiten. Het doel is de planning en het beheer te verbeteren.

Wanneer het bepalen van de methodologie, zou u specifieke te ontwikkelen producten en artefacten moeten vooraf bepalen die door het projectteam worden gecreeerd en voltooid om uw toepassing te ontwikkelen of te handhaven.

Definitie van ontwikkelingsrol development-role-definition

Bepaal welke ontwikkelaar en/of rol IT (prestaties of andere) en/of eenheidstests binnen de oplossing uitvoert.

Klaar voor ontwikkelomgeving development-environment-ready

Zorg ervoor dat de ontwikkelomgeving is geconfigureerd met de geïntegreerde tools die vereist zijn voor de automatisering van implementaties.

Ontwikkelingsteam begrijpt de reikwijdte van project en verwachtingen development-team-understands-scope-of-project-and-expectations

Het ontwikkelingsteam moet bevestigen dat zij volledig begrijpen:

 • het toepassingsgebied van het project
 • alle verwachtingen van de klant
 • de basis voor alle besluiten per persoon, per fase in het project

Dialogusspecificatie dialogs-specification

Details over de dialogen die voor de oplossing worden vereist.

Documentontwikkelomgeving instellen document-development-environment-setup

Documentatie van de ontwikkelomgeving.

Documentproductieomgeving instellen document-production-environment-setup

Documentatie van de productieomgeving.

Documenttestomgeving instellen document-test-environment-setup

Documentatie van de testomgeving.

Duurzaamheidstest durability-test

De duurzaamheidstest toont de prestaties van de oplossing onder een bepaalde belasting. De tests meten hoe lang de oplossing overleeft wanneer deze aan de drempelbelasting wordt onderworpen en op welke prestatieniveaus.

Duurzaamheidstest uitgevoerd durability-test-executed

Uitvoering van de duurzaamheidstests.

Fout bij afhandeling concept error-handling-concept

Foutafhandeling heeft betrekking op de anticipatie, detectie en oplossing van programmeerfouten, toepassings- en communicatiefouten.

Fout bij verwerken van documentatie error-handling-documentation

Gedetailleerde documentatie van de voorgestelde foutafhandeling, gebaseerd op het concept van foutafhandeling.

Escalatieprocessen escalation-processes

Definitie van alle escalatieprocessen. Voor elk projectniveau worden afzonderlijke processen toegepast:

 • Projectteam
 • Klant
 • Adobe

Reguliere kwaliteitscontrolesessies instellen establish-regular-quality-review-sessions

Regelmatige vergaderingen voor kwaliteitsbeoordeling met de desbetreffende teamleden beleggen.

Bestaande machtigingsstructuur existing-permissions-structure

Documentatie van de bestaande reeks toestemmingen en groepen die voor of de erfenisoplossing of binnen de organisatie worden bepaald.

Bestaande systeemkaart existing-systems-map

Een diagram (of een reeks diagrammen) van de bestaande systemen en afhankelijkheden.

Definities en criteria voor succes verwacht expected-success-definitions-and-criteria

De projectsponsor verzamelt de zakelijke verwachtingen met betrekking tot het succes van het project. Het is belangrijk dat aan het begin van een project alle verwachtingen worden gewekt, aangezien deze van invloed moeten zijn op alle beslissingen die tijdens de uitvoering worden genomen.

De verwachtingen kunnen zijn:

 • specifieke KPI's, zoals de procentuele toename van het aantal pagina's dat wordt aangeboden
 • kortere tijd voor het publiceren van inhoud
 • hoger-vlakke doelstellingen, zoals een makkelijk te gebruiken interface

Vereisten voor ervaringsontwerpen experience-designs-requirements

Eisen voor de volledige ervaring van de oplossing. Dit geldt onder andere voor factoren zoals personalisatie, persistentie tussen apparaten en gebruikerservaring.

Erviteitsspecificaties experience-specifications

Gegevens over de vereisten voor het ontwerp van de ervaring.

Externe systeem- en gebruikersafhankelijkheden/systeemcontext external-system-and-user-dependencies-system-context

Een diagram (of een reeks diagrammen) waarin het volledige ecosysteem van de oplossing wordt beschreven. Dit zou elementen zoals de externe integratie, interfaces, gebiedsdelen, en netwerken moeten omvatten.

Terugvalsysteem en -procedure fallback-system-and-procedure

De definitie van het terugvalsysteem:

 • de bedrijfskritieke functies die moeten blijven functioneren als er een kritieke fout optreedt
 • de processen die vereist zijn als er sprake is van fallback

Systeem en procedure getest fallback-system-and-procedure-tested

Test van begin tot eind van het terugvalsysteem.

Afmelden van bedrijfsbelanghebbenden bij noodsysteem fallback-system-sign-off-from-business-stakeholders

Onderteken, van de belanghebbenden bij het bedrijfsleven, dat het fallback-systeem en de bijbehorende procedures de kritieke bedrijfsfuncties waarborgen.

Bevestiging van haalbaarheid van KPI's feasibility-confirmation-on-kpis

Resultaten van een haalbaarheidsstudie voor zowel AEM als het ontwerp van de oplossing op hoog niveau. Deze moeten worden gemeten aan de hand van de KPI’s om ervoor te zorgen dat aan deze criteria kan worden voldaan.

Eindcontract finalized-contract

Een definitief en ondertekend contract is nodig alvorens met het project verder te gaan. Dit is gebaseerd op de Concept.

Functionaliteit van de door belanghebbenden aanvaarde oplossing functionality-of-the-solution-accepted-by-stakeholders

Bevestiging dat de belanghebbenden het volgende volledig aanvaarden:

 • oplossingsfunctionaliteit
 • alle bekende problemen in de oplossing

Live-planning go-live-schedule

Tijdschema en tijdschema voor de vereiste activiteiten voor:

 • voorbereiding voor live gaan
 • de echte go live

Fijne paden gedefinieerd happy-paths-defined

Een gelukkig weg is een standaardscenario dat geen uitzonderlijke of foutenvoorwaarden kenmerkt. Het bestaat uit de reeks uitgevoerde activiteiten wanneer alles naar behoren verloopt.

Hardwareramingen hardware-estimates

Oorspronkelijke schattingen van:

 • de hardware die nodig is voor AEM installatie
 • eventuele aanvullende vereisten, gebaseerd op het ontwerp van de oplossing op hoog niveau

Hardware is beschikbaar om aan de vereisten te voldoen hardware-will-be-available-to-fulfill-requirements

Bevestiging dat alle omgevingen over de minimaal vereiste hardware beschikken.

Vereisten op hoog niveau high-level-requirements

De definitie van de vereisten op hoog niveau biedt een algemene uitsplitsing van de vereisten voor het systeem, die aspecten omvat zoals:

 • Bedrijfsprocessen
 • Belangrijkste systeemfuncties

De basisdetails over deze functies zijn typisch gekend, zodat zou dit document geen schatting moeten zijn.

Oplossingsontwerp op hoog niveau high-level-solution-design

Het ontwerp van de oplossing op hoog niveau verklaart de architectuur die voor het ontwikkelen van de oplossing wordt gebruikt. Het architectuurdiagram verstrekt een overzicht van het volledige systeem, dat de belangrijkste componenten identificeert die voor het product en hun interfaces worden ontwikkeld.

Systeemkaart op hoog niveau high-level-system-map

Deze systeemkaart zou een diagram op hoog niveau van het systeem moeten verstrekken. Het verschilt van de Context van de Oplossing in die zin dat het een algemene kaart van alle betrokken systemen is, zijn er geen interfaces op dit diagram.

Structuur van historische inhoud historical-content-structure

Definitie van de inhoudsstructuur van het oudere systeem. Dit wordt gebruikt als referentie en ook bij de voorbereiding van de migratiestrategie.

Historische Prestaties en Historische Prestaties KPIs historical-performance-and-historical-performance-kpis

Verzamel en documenteer prestatiesstatistieken en prestaties KPIs van het erfenissysteem. Deze worden vervolgens gebruikt als referentiepunt en voor het benchmarken van de nieuwe oplossing.

Belangrijke oplossingen/functies identificeren identify-critical-key-solutions-functionalities

Een lijst van de bedrijfskritieke functies.

Implementatie - Wijzigingen op basis van resultaten van de penitingstest implementation-changes-based-on-penetration-test-results

Uitvoering van alle vereiste (afgeschreven) wijzigingen in de oplossing op basis van de resultaten van de penetratietests.

Implementatie - Geautomatiseerde teststrategie implementation-automated-testing-strategy

Opstelling van het hulpmiddel en de processen die worden vereist om geautomatiseerde tests te steunen.

Implementatie - Automatiseringsstrategie implementation-automation-strategy

De gereedschapsset en de processen die vereist zijn voor de ondersteuning van automatisering instellen.

Implementatie - Inhoud architectuur implementation-content-architecture

Implementatie van de inhoudarchitectuur, concepten voor het aanbrengen van labels en hergebruik van inhoud.

Implementatie: Experience Design implementation-experience-design

Implementatie van de vereisten ter ondersteuning van het Experience Design.

Implementatie - noodsysteem en -procedures implementation-fallback-system-and-procedures

Tenuitvoerlegging van het noodsysteem en aanverwante procedures.

Implementatie - integratie implementation-integration

Implementatie van integratie met alle vereiste externe systemen.

Implementatie - migratiestrategie implementation-migration-strategy

Migratie en validatie van inhoud en andere artefacten voor de nieuwe oplossing.

Implementatie - rollen en rechten implementation-roles-and-rights

Implementatie van rollen en rechten, gebruikers en groepen.

Implementatie - Beveiligingsconcept implementation-security-concept

Tenuitvoerlegging van alle veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van de AEM wanbetalingen.

Implementatie - Beveiligingssoftware implementation-security-software

Implementatie van beveiliging van softwaretoepassingen.

Implementatie - Beveiligingsconcept van systeemarchitectuur implementation-system-architecture-security-concept

Implementatie van de systeembeveiliging.

Implementatie - URL-verwerking implementation-url-handling

Implementatie van het concept voor URL-afhandeling.

Implementatie - Workflows implementation-workflows

Implementatie van de ontworpen workflows.

Implementatieconcept implementation-concept

Het implementatieconcept bevat de leidende beginselen voor de volledige uitvoering. De Commissie dient te overwegen:

 • Bewerkingen
 • Onderhoud
 • Compatibiliteit
 • Herbruikbaarheid
 • Beveiliging
 • Schaalbaarheid

Dit concept schetst ook het kader, de bibliotheken, en andere artefacten die in de oplossing worden gebruikt.

Ondersteuning van Adoben informeren over de Go Live-planning inform-adobe-support-about-the-go-live-schedule

Neem contact op met de ondersteuning van de Adobe om ervoor te zorgen dat alle ondersteuning die nodig is, tijdens de live verbinding kan worden ingeschakeld.

Aanvankelijke ervaringsontwerpen initial-experience-designs

Voorlopige concepten voor de ontwerpen van de ervaringen.

Integratietesten integration-testing

Het testen, en de resulterende bevestiging, van alle interne en externe integraties.

Dit dient te worden geautomatiseerd en regelmatig te worden uitgevoerd om de stabiliteit van het systeem te waarborgen.

Probleemopvolging issue-tracking-process

Duidelijke processen registreren alle ondervonden problemen en volgen lopende activiteiten om ervoor te zorgen dat alle kwesties worden aangepakt.

Systeem en processen voor bijhouden van problemen issue-tracking-system-and-processes

Een volgsysteem, samen met de vereiste processen, voor het registreren van alle ondervonden problemen en het volgen van lopende activiteiten om ervoor te zorgen dat alle kwesties worden aangepakt.

Alle belanghebbenden bij het project moeten toegang hebben om de transparantie van de projectstatus te vergemakkelijken.

Voorbeelden zijn Atlassian JIRA en HP Quality Center.

Systeemproces voor bijhouden van problemen is ingesteld en geïntegreerd issue-tracking-system-process-is-set-up-and-integrated

Het geselecteerde hulpmiddel is volledig geïntegreerd en toegang die aan alle vereiste rollen wordt verleend.

Verouderd systeem legacy-system

Voor uw project is het oudere systeem de bestaande technologie, het computersysteem, of het toepassingsprogramma die door de nieuwe oplossing zullen worden vervangen.

Details van het oudere systeem moeten worden verzameld, zodat u weet wat u met pensioen kunt gaan, wanneer en wat de gevolgen voor andere systemen zijn.

Lijst met te gebruiken ontwikkelingsinstrumenten list-of-development-tools-to-be-used

Een overzicht van de instrumenten die in de implementatie worden gebruikt; de instrumenten moeten omvatten:

 • documentatiehulpmiddelen
 • tools voor het bijhouden van problemen
 • implementatiehulpmiddelen
 • build-gereedschappen

Lijst van Gebruikers die Toegang tot het Portaal van de Steun van de Adobe vereisen list-of-users-that-require-access-to-adobe-support-portal

Een lijst van alle gebruikers en rollen die toegang tot het Portaal van de Steun van de Adobe vereisen.

De lijst bestaat gewoonlijk uit de Architect van de Oplossing en/of het personeel van IT van de klant.

Analyse van logbestand log-file-analysis

Een analyse, samen met de resulterende aanbevelingen, die bepalen wat moet worden geregistreerd om de oplossing te controleren:

 • te registreren activiteiten
 • mate van granulariteit
 • informatie die voor elke activiteit wordt geregistreerd

Onderhoudstaken (AEM specifiek) getest en ingeschakeld maintenance-tasks-aem-specific-tested-and-enabled

Onderhoudstaken zoals: testen en inschakelen AEM

 • samenpersen
 • systeem schoon
 • workflow leegmaken

Migratieplan migration-plan

de migratie documenteren; inclusief

 • tijdlijn voor de migratie
 • het plan voor inhoudonderhoud, overeenkomstig de migratiestrategie

Migratiestrategie migration-strategy

Een volledige beschrijving van de bestaande inhoud, inhoudsarchitectuur en indelingen die aan de nieuwe oplossing zijn toegewezen. Het moet betrekking hebben op:

 • technische details van geautomatiseerde migratie, indien mogelijk
 • rooktests die na migratie moeten worden uitgevoerd, om de gemigreerde inhoud te valideren

Ook moet worden aanbevolen hoe de inhoud up-to-date (of zo up-to-date mogelijk) moet blijven gedurende de periode tussen migratie en het daadwerkelijke leven van het nieuwe systeem. Dit kan betekenen dat de inhoud wordt vastgezet, dat er twee keer wordt gepubliceerd of dat er een alfakanaal wordt onderhouden.

Bewaking - CPU monitoring-cpu

Bewaking van het gebruik van de CPU van het systeem door de oplossing:

 • gemiddelde
 • pieken

Bewaking - schijf-I/O monitoring-disk-i-o

Bewaking van de schijfinvoer en uitvoersnelheden van de oplossing:

 • gemiddelde
 • pieken

Bewaking - Schijfruimte monitoring-disk-space

Het gebruik van schijfruimte door de oplossing controleren:

 • gemiddelde
 • groei in de tijd

U dient het gebruik te controleren door:

 • de gegevensopslagplaats
 • logbestanden

Monitoring - externe systemen monitoring-external-system-s

Controleer om het even welke verbindingen tussen de oplossing en externe systemen:

 • verkeerssnelheid
 • pieken
 • stabiliteit

Controle - de Bandbreedte van het Netwerk monitoring-network-bandwidth

Controleer het gebruik van de oplossing van de netwerkbandbreedte:

 • gemiddelde verkeerssnelheid
 • pieken
 • stabiliteit

Controle - verzoeken monitoring-requests

Controleer de verzoeken aan de oplossing worden gemaakt die.

Toezicht - Beveiligingspunten monitoring-security-points

Bewaking bij de gedefinieerde beveiligingspunten.

Toezicht - Systeem monitoring-system

Het gehele systeem controleren, bijvoorbeeld:

 • beschikbaarheid
 • gemiddelde prestaties
 • prestatiepieken
 • waarschuwingen

Controle - Drempel en interventie monitoring-threshold-and-intervention

Bewaking van de vastgestelde drempelwaarde van de oplossing, samen met de uitvoering van interventiestappen om de belasting te verminderen.

Toezichtsconcept monitoring-concept

De controleconcepten die op uw oplossing moeten worden toegepast; het omvatten:

 • AEM standaardbewaking
 • systeembewaking
 • klantspecifieke monitoringvereisten

Potentiële zwakke punten bewaken monitoring-potential-weak-points

Specifieke punten die vatbaar kunnen zijn voor mislukking, moeten worden geïdentificeerd en gedefinieerd. Ook moeten eventuele controletaken met betrekking tot deze taken worden omschreven.

Voorbeelden zijn onder andere:

 • belangrijke workflows
 • verwerking van transacties
 • integratiepunten

Het Beleid van de controle dat aan de Ingenieur van het Systeem wordt meegedeeld monitoring-policy-communicated-to-system-engineer

Zorg ervoor dat de systeemtechnici en het personeel van de verrichtingen elk controlebeleid kennen en begrijpen.

Monitoringverslagen - structuur monitoring-reports-structure-in-place

Definiëren:

 • wanneer monitoringverslagen moeten worden opgesteld
 • aan wie zij moeten worden geleverd

Documentatie operationele taken operational-tasks-documentation

Alle operationele taken gedocumenteerd, met hun gedefinieerde frequentie.

Handboek operations-manual

Handleiding die alle informatie verstrekt die nodig is voor een succesvolle werking en onderhoud van de oplossing:

 • alle operationele taken
 • belangrijkste contacten
 • implementatieplannen
 • checklists vóór/na de implementatie
 • andere kritieke taken

Tevens dienen de uitvoeringsconcepten te worden beschreven voor:

 • voldoen aan de prestatie-KPI's
 • het schrapen van de oplossing om die KPIs te blijven ontmoeten

Voorbereid pakket package-prepared

Softwarepakket gemaakt en klaar voor implementatie geleverd.

Penetingtests penetration-tests

Een penetratietest (die informeel als pentest wordt bekend) is een aanval op een computersysteem dat veiligheidstekortkomingen zoekt, potentieel het verkrijgen van toegang tot de eigenschappen en de gegevens van de computer.

Penetratietests - geslaagd penetration-tests-passed

Alle vereiste criteria zijn vervuld.

Penetingtests - resultaten penetration-tests-results

Rapporten die voor de zaken worden gecreeerd die de resultaten van de penetratietest verklaren.

Concept voor prestaties en schaalbaarheid performance-and-scalability-concept

Conceptueel document over hoe te om ervoor te zorgen dat uw implementatie prestaties KPIs ontmoet, en hoe te om de oplossing te schrapen zodat het die KPIs blijft ontmoeten.

Prestatiebenchmark performance-benchmark

De prestatienetest wordt gebruikt om prestatietests, duurzaamheidstests, en controle te bepalen. Dit gebeurt door de prestatiekenmerken van de oplossing en systeemhardware te beoordelen.

Prestatie-KPI's performance-kpis

Deze definiëren de prestatiekernindicatoren (KPI's) die nodig zijn om de prestaties van het systeem te meten. Voorbeelden zijn laadtijd van pagina's, responstijd van servers en queryprestaties van databases.

Prestatietests - Rapport performance-tests-report

Rapporten die voor de zaken worden gecreeerd, die de resultaten van de prestatietests specificeren.

Prestatietests - resultaten komen overeen met prestatie-KPI's performance-tests-results-match-performance-kpis

De resultaten moeten de bepaalde KPIs en de verwachtingen voor prestaties aanpassen.

Persoonlijk testconcept persona-based-testing-concept

Persoonlijk testen is een methode die is gebaseerd op de verschillende personen die in de Experience Design worden beschreven. Het test ook de rekeningen en hun verwante toestemmingsniveaus.

Dit wordt vaak gebruikt in het Testen van de Erkenning van de Gebruiker (UAT).

POC getest en geverifieerd op basis van documentatie over vereisten poc-tested-and-verified-against-requirement-documentation

De concepttest (POC) wordt afgezet tegen de vereisten om ervoor te zorgen dat beide op elkaar zijn afgestemd.

Checklist voor na implementatie post-deployment-checklist

Een controlelijst om de reeks controles en taken te bepalen na elke plaatsing uit te voeren.

Checklist voor pre-implementatie pre-deployment-checklist

Een controlelijst om de reeks controles en taken te bepalen vóór elke plaatsing uit te voeren.

Productomgeving testen van basislijnprestaties production-environment-baseline-performance-tests

Het is gebruikelijk om een basistest op een standaardinstallatie van AEM in werking te stellen. Dit wordt vervolgens gebruikt als benchmark om de implementatie en hardware te testen.

Klaar voor productieomgeving production-environment-ready

Bevestig dat de productieomgeving gereed is, met automatische implementaties.

Productiehandtekening van belanghebbenden uit het bedrijfsleven production-sign-off-from-business-stakeholders

Voordat Go Live naar de productieomgeving kan gaan, moet de productieafmelding (PSO) worden toegekend. Dit is het resultaat van een herziening van de release die in productie zal worden genomen, samen met alle bekende problemen. Afmelding wordt gegeven als onderdeel van het schema Go Live.

Proces en beleid voor afmelding van productie production-sign-off-process-and-policy

Het beleid en het proces dat vereist is om het productiesymbool af te halen voordat het pakket naar de productieomgeving wordt verplaatst.

Projectcommunicatieplan project-communication-plan

Bepaal het communicatie plan voor zowel bedrijfs belanghebbenden als het projectteam.

Projectinspanningen - definitieve ramingen project-efforts-final-estimates

De initiële ramingen hoog waren en werden uitgevoerd overeenkomstig de hoge eisen voor de uitvoering.

Deze worden nu herzien, verfijnd en uitgebreid om de definitieve ramingen te verstrekken. De ramingen moeten worden verstrekt door elk geschikt projectleider, met inbegrip van projectbeheer, raadpleging, architectuur, tests, en ontwikkeling.

Deze ramingen worden gebruikt voor de financiering en de begroting.

Projectinspanningen - initiële ramingen project-efforts-initial-estimates

De eerste schattingen zijn hoog en worden opgesteld volgens de hoge eisen die aan de uitvoering worden gesteld. Dit zal in latere stadia worden herzien en verfijnd.

Projectorganisatie project-organization

De vereiste documentatie om de organisatie en rapporteringsstructuur van het project en het team te schetsen.

Vaak bestaat het formulier of bevat het een diagram dat een visueel overzicht geeft van tijdlijnen en verantwoordelijkheden. Hier zijn veel hulpmiddelen voor beschikbaar.

Document projectbereik project-scope-document

Het document van het projectwerkingsgebied vereist u om een lijst van te identificeren en te documenteren:

 • Specifieke projectdoelstellingen
 • Te leveren items
 • Functies
 • Functies
 • Taken
 • Termijnen
 • Geplande inspanning

Het omvat wat er, samen met het werk dat moet worden verricht, moet worden bereikt om het project uit te voeren

Projectstatusrapporten binnen een gedefinieerde interface project-status-reports-within-a-defined-cadence

Projectstatusrapporten die worden geleverd volgens het overeengekomen tijdschema en met het vereiste formaat.

Conceptbewijs (POC) proof-of-concept-poc

De concepttest (POC) implementeert een beperkt aantal functies voor de oplossing.

Zij moet trachten de haalbaarheid van de oplossing aan te tonen, nagaan of zij het vereiste doel kan bereiken en aantonen dat zij het potentieel heeft dat zij wordt gebruikt.

Regels leegmaken purge-rules

AEM onderhoudt meerdere versies van elementen en inhoud. De zuiveringsregels worden ontworpen en gevormd om de oudere versies periodiek te verwijderen om bewaarplaatgezondheid en grootte te handhaven.

Formaat kwaliteitsrapport en Cadence quality-report-format-and-cadence

Geef de vereiste inhoud en opmaak van het kwaliteitsrapport op en geef aan hoe vaak het moet worden geleverd.

Release Coordinated release-coordinated

De projectmanager coördineert alle rollen die voor de versie aan productie worden vereist.

Release-opmerkingen release-notes

Opmerkingen bij de release maken deel uit van de documentatie voor de release. De opmerkingen bij de release moeten betrekking hebben op:

 • voorwaarden
 • vereisten opgenomen
 • opgeloste kwesties
 • bekende problemen in de release

Deze wordt gebruikt met de Runbook om de installatiestappen en -controles voor en na de installatie uit te voeren.

NOTE
Zie voor een voorbeeld de Opmerkingen bij de release AEM.

Release die wordt uitgevoerd op productieomgeving release-running-on-production-environment

Laatste release actief en actief in productie.

Relevante contractvoorwaarden relevant-contract-terms

Benadruk specifieke contracttermijnen die voor de uitvoering van het project relevant zijn; zoals contractuele mijlpalen, factuurperiodes, of personeelsvereisten.

RapportageCadence reporting-cadence

Bepaal samen met de klant de frequentie van de rapporten die aan hen worden geleverd.

Optimalisatie opslagplaats repository-optimization

Gegevens worden nooit in een teerbestand overschreven, het schijfgebruik neemt toe, zelfs wanneer bestaande gegevens alleen worden bijgewerkt.

Om de steeds groter wordende omvang van de opslagplaats tegen te gaan, wordt een optimalisatiestrategie opgezet om verouderde gegevens te verwijderen.

Verzoek om het Sectie van het Project van de Opstelling in het Portaal van de Steun van de Adobe request-for-setting-up-project-section-in-adobe-support-portal

Het officiële verzoek om opstelling uw project in het Portaal van de Steun van de Adobe.

Documentatie over vereisten requirements-documentation

Deze documentatiereeks heeft betrekking op de functionele en niet-functionele vereisten, samen met de geraamde inspanningen.

Beschikbare bronnen voor ondersteuning Ga Live resources-available-to-support-go-live

Ervoor zorgen dat alle rollen die nodig zijn voor live gaan met het personeel beschikbaar zijn.

Risicobeoordeling risk-assessment

De risicobeoordeling wordt uitgevoerd door de IT-afdeling van de klant, of de beveiligingsafdeling, of beide.

Zij beoordeelt de technische en zakelijke risico's van het project. De evaluatie is vereist voor de oplossing om naleving van veiligheidsbeleid te verzekeren.

Risicobeperkingsplan risk-mitigation-plan

Het risicolimiteringsplan omvat de risicobeoordeling. Samen omvatten zij:

 • geïdentificeerde risico's
 • mogelijke oplossingen voor deze risico's indien zij zich bij de uitvoering voordoen

ROI-verwachtingen roi-expectations

Bepaal de Rendement van Investering (ROI) verwachtingen die aan de oplossing worden vastgemaakt.

Zij zijn erop gericht de economische efficiëntie van de oplossing aan te geven door de verwachte baten/baten ten opzichte van de geraamde investering vast te stellen.

Het Concept van rollen en van Rechten roles-and-rights-concept

Gedetailleerde specificatie van de concepten met betrekking tot rollen en toegangsrechten die vereist zijn voor de nieuwe toepassing, met inbegrip van een overzicht op hoog niveau van:

 • rollen
 • groepen
 • gebruikers
 • machtigingen
 • en gebruikersbeheer en levering

Het concept Rollen en Rechten voldoet aan beveiligingsrichtlijnen roles-and-rights-concept-meets-security-guidelines

Herziening van het concept Rollen en Rechten om ervoor te zorgen dat het aan het veiligheidsbeleid voldoet.

Rollen en rechtenspecificatie roles-and-rights-specification

Een gedetailleerde specificatie die op het Concept van Roles en van Rechten wordt gebaseerd.

Beveiligingsarchitectuur Recommendations security-architecture-recommendations

Recommendations had betrekking op de beveiliging van de software- en hardwarearchitectuur.

Richtlijnen voor codering op basis van beveiliging security-based-coding-guidelines

In deze richtsnoeren wordt gedefinieerd hoe de ontwikkelingscodering moet worden uitgevoerd op basis van beveiligingsvereisten zoals:

 • naamconventies
 • libraries
 • richtsnoeren voor kaderregelingen
 • API-gebruik

Beveiligingscontrolelijst security-checklist

Projectspecifieke controlelijst van punten, die op het Concept van de Veiligheid samen met om het even welk extra beleid wordt gebaseerd die wordt vereist om naleving van de oplossing te verzekeren.

Dit wordt vaak ook opgenomen als onderdeel van de stappen na de implementatie in het runbook.

Beveiligingsconcept security-concept

Definieer en documentdetails van de beveiligingsconfiguratie die vereist is voor de toepassing, architectuur en infrastructuur.

Concept voor beveiligingsconcept security-concept-draft

Een overzicht op hoog niveau met de beveiligingsinstellingen van de:

 • toepassing
 • architectuur
 • infrastructuur

Beveiligingsproblemen vermeld en beoordeeld security-issues-listed-and-assessed

Alle veiligheidskwesties van de oplossing vermeld en beoordeeld; met inbegrip van inspanningsramingen.

Beveiligingsaftekening van zakelijke belanghebbenden security-sign-off-from-business-stakeholders

Meld u af bij de belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de beveiligingsimplementatie voldoet aan het beleid en de verwachtingen.

Ondersteuningsprocessen instellen set-up-support-processes

Stel de vereiste ondersteuningsprocessen in.

SLA's voor systemen van derden slas-for-third-party-systems

Ervoor zorgen dat de Overeenkomsten van het Niveau van de Dienst (SLAs) beschikbaar zijn en aan zowel de ontwikkelings als verrichtingenteams voor gebruik tijdens implementatie en steun worden meegedeeld.

Testconcept rook smoke-test-concept

Rooktests bestaan uit een reeks gedefinieerde stappen die de belangrijkste functies van de oplossing testen om de basiswerking en functionaliteit van de oplossing te garanderen.

Zij worden uitgevoerd, op om het even welk milieu, na installatie of plaatsing.

Rooktests uitgevoerd voor systeemvalidatie smoke-tests-executed-for-system-validation

Rooktests moeten op alle systemen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de basisfunctionaliteit van de oplossing correct functioneert bij installatie of implementatie in een omgeving.

Software Architecture-strategie software-architecture-strategy

De strategie op hoog niveau voor de softwarearchitectuur; met inbegrip van diensten, diensten, kaders, en andere implementatiebesluiten.

Oplossingsbeoordelingsraad ingesteld en vergaderingenset solution-review-board-established-and-meeting-cadence-set

De Raad van het Overzicht van de Oplossing bestaat uit klantenbelanghebbenden.

De raad van bestuur houdt regelmatig vergaderingen om de thans geldende vereisten en relevante specificaties doorlopend te evalueren. Het doel is te zorgen voor de afstemming op de definitie en criteria van succes en tevens een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de eisen.

Oplossing-uitvoering solution-runbook

Installatie-instructies voor de oplossing, samen met elementaire operationele taken die bij de installatie moeten worden uitgevoerd.

Afmelding en acceptatieproces van oplossing solution-sign-off-and-acceptance-process

In het proces voor aftekenen en accepteren worden de criteria beschreven waaraan moet worden voldaan voordat de oplossing in een productieve omgeving kan worden gebracht.

Het kan ook als een contractuele mijlpaal dienen.

Speciaal concept voor functionaliteit special-functionality-concept

Het initiële concept voor elke speciale functionaliteit die buiten het normale bereik van ontwikkeling op het AEM wordt beschouwd.

Speciale functionele specificatie special-functionality-specification

Bijzonderheden over alle speciale functies die buiten het normale ontwikkelingsterrein van het AEM worden beschouwd.

Richtlijnen voor specificaties specification-guidelines

Om het even welke richtlijnen van de klant over hoe de specificatie zou moeten worden gedaan.

Specificatie- en goedkeuringsproces gedefinieerd en meegedeeld specification-review-and-approval-process-defined-and-communicated

Er moet een duidelijk proces voor de aftekening van specificaties door de klant worden ingevoerd. Dit proces garandeert duidelijkheid en nauwkeurigheid van de reikwijdte van de eisen.

Personeel geselecteerd voor training AEM beheerder staff-selected-for-aem-administrator-training

Interne staf die training nodig heeft om de oplossing te kunnen beheren.

Personeel geselecteerd voor training van auteur en eindgebruiker staff-selected-for-author-and-end-user-training

Interne medewerkers die training nodig hebben, zodat ze de oplossing kunnen ontwerpen.

Belanghebbenden stakeholders

Belanghebbenden zijn de belangrijkste personen en/of rollen die een aanzienlijk belang bij het project hebben. Sommigen zullen bijdragen aan de projectbegroting.

De belanghebbenden kunnen intern en/of extern zijn.

Belanghebbenden zijn op de hoogte van de definities en criteria van succes stakeholders-are-aware-of-success-definitions-and-criteria

Bevestiging dat alle belanghebbenden buiten het daadwerkelijke implementatieteam op de hoogte zijn van:

 • definities van succes
 • criteria voor succes

Belanghebbenden begrijpen project en verwachtingen stakeholders-understand-project-and-expectations

Bevestiging dat alle belanghebbenden buiten het daadwerkelijke implementatieteam in overeenstemming zijn met het algemene project en de verwachtingen, zowel intern aan het projectteam als aan de klant.

Statusrapportdefinitie status-report-format-definition

Statusrapporten zijn een belangrijk communicatiemiddel. Het formaat moet worden afgestemd op de rapportagevereisten van de klant.

Succescriteria en definitie success-criteria-and-definition

De klant, de projectsponsor en de projectmanager of consultant moeten het volgende specificeren:

 • Wat bepaalt een succesvol resultaat voor het project?
 • De specifieke criteria die vereist zijn om aan die definitie van succes te voldoen.

Deze worden gebruikt om ervoor te zorgen dat aan de criteria voor succes wordt voldaan:

 • Als basis voor KPI’s.
 • Bij het nemen van beslissingen tijdens de uitvoering.

Ondersteuning bij validatie van gemelde problemen support-in-validation-of-reported-issues

Een deel van de verantwoordelijkheid van de Quality Lead is ervoor te zorgen dat er bronnen beschikbaar zijn om gebruikers tijdens het testen te ondersteunen. Bijvoorbeeld om de gebruiker te helpen bij het testen, bij het melden van problemen en bij het valideren van de problemen in de testomgeving.

Ondersteuningsprocessen en toegang tot ondersteuningsportaal voor Adobe support-processes-and-access-to-adobe-support-portal

Toegang tot het ondersteuningsportaal voor Adoben is van cruciaal belang voor het indienen van tickets over eventuele productgerelateerde problemen die zich tijdens de implementatie kunnen voordoen.

De toegang zou aan zeer belangrijke leden van het team moeten worden toegewezen.

Definitie van systeemarchitectuur system-architecture-definition

Een eerste voorstel en definitie van de architectuur voor alle milieu's van de oplossing.

Documentatie systeemarchitectuur system-architecture-documentation

Een document waarin de systeemarchitectuur wordt beschreven; met inbegrip van interfaces, netwerklocatie, en integratie voor alle milieu's, onder andere.

Beveiligingsconcept systeemarchitectuur system-architecture-security-concept

Een overzicht op hoog niveau van hoe te om de systeemarchitectuur volgzaam met om het even welk veiligheidsbeleid te maken. Dit kan betrekking hebben op:

 • firewalls en firewallregels
 • beveiligingszones
 • lokale en algemene verkeersmanagers
 • webservers
 • proxy's en reverse-proxy's

Systeemrisicofactoren geïdentificeerd en geverifieerd system-risk-factors-identified-and-verified

Eventuele risicofactoren die in de risicobeoordeling (of andere beoordelingen) worden aangetroffen, worden geïdentificeerd en beoordeeld:

 • het risiconiveau dat in elk van beide wordt geïmpliceerd
 • samen met de geraamde inspanningen voor eventuele wijzigingen in de uitvoering die nodig zijn om deze aan te pakken.

Team is op de hoogte van de Definities en de Criteria van het Succes team-is-aware-of-success-definitions-and-criteria

Bevestiging dat het volledige team zich bewust is van de succesdefinities en de criteria.

Het team is op de hoogte van het Communicatieplan team-is-aware-of-the-communication-plan

Bevestiging dat alle leden van het team zich bewust zijn van wie met de klant zou moeten communiceren, samen met details van hoe en wanneer.

Team begrijpt project en verwachtingen team-understands-project-and-expectations

De groepering met het algemene project en de verwachtingen, zowel intern aan het projectteam als aan de klant.

Technische vereisten technical-requirements

Deze vereisten zijn specifiek voor de technische implementatie van diensten die de oplossing steunen.

Gecontroleerde technische risicofactoren technical-risk-factors-verified

Mogelijke technische risico's identificeren en controleren. Technische risico's kunnen zijn:

 • cross-site scripting
 • invoervelden voor eindgebruikers
 • infrastructuur
 • technologietijdperk
 • aantal integraties
 • en afhankelijkheden

Technische specificaties technical-specification

De technische specificatie heeft onder meer betrekking op:

 • interfaces
 • configuraties
 • API's
 • diensten die de vereisten van de oplossing steunen

Sjabloonspecificatie template-specification

De specificaties voor de vereiste sjablonen. Deze zouden details met inbegrip van parsys, blauwdruk en erfenisafbeelding, onder andere moeten omvatten.

De specificaties zijn gebaseerd op de bedrijfsvereisten en ervaringsvereisten.

Testgevallen test-cases

Testgevallen specifiek de gedetailleerde stappen die nodig zijn om de functionele test van de oplossing uit te voeren.

Inhoud testen test-content

Het testgehalte moet zo dicht mogelijk bij het productiegehalte liggen. De selectie moet groot genoeg zijn om alle scenario's te kunnen testen.

Test Environment Ready test-environment-ready

Zorg ervoor dat de testomgeving gereed is, met automatische implementaties om ervoor te zorgen dat alle code van de releasekandidaat up-to-date is voor testen.

Testrapporten test-reports

Rapporten waarin de resultaten van de tests worden vermeld, met inbegrip van:

 • aangetoonde gebreken
 • status van uitgevoerde testgevallen
 • andere kwaliteitsgerelateerde onderwerpen

Er zij op gewezen dat:

 • Elk testteam moet neutraal kunnen blijven en de testresultaten kunnen leveren.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de projectbeheerder om de gevolgen van de resultaten te beoordelen en een besluit te nemen over passende maatregelen.

Testsuite test-suite

Selectie van de automatiseringssuite en gereedschappen. Deze worden gebruikt om tests, met inbegrip van die voor gebruiksgevallen te automatiseren.

Gereedschapsset testen geselecteerd test-tooling-suite-selected

Automatiseringssuite en gereedschap geselecteerd voor automatisering van hoofdletters en kleine letters en andere taken voor het uitvoeren van tests.

Testconcept testing-concept

Het het Testen Concept is het overzicht op hoog niveau van het testen voor het project; met inbegrip van, QA, UAT, prestaties, veiligheid, en integratietests.

Testplannen testing-plans

In deze plannen wordt een gedetailleerder overzicht gegeven van de uitvoering van tests voor elke ontwikkelingsfase en wordt uitgegaan van de Teststrategie.

Testbereik testing-scope

Deze vereisten zijn specifiek voor de technische implementatie van diensten die de oplossing steunen.

Teststrategie testing-strategy

De teststrategie schetst de strategie op hoog niveau voor kwaliteitsborging en het testen van gebruikersacceptatie. Dit zijn onder andere tijdlijnen, rapportagefrequentie en uitvoering.

Integratieconcept van derden third-party-integration-concept

Architectuur- en systeemconcept voor de integratie met systemen van derden.

Specificatie voor integratie van derden third-party-integration-specification

Nadere bijzonderheden over de (functionele en niet-functionele) vereisten voor de ondersteunde functionaliteit en integratie van de systemen van derden.

Beveiligingsconcept van derden third-party-security-concept

Concept om de beveiliging van integratie van derden te waarborgen. Moet in overeenstemming zijn met het juiste beveiligingsbeleid.

Systeem van derden voor integratie third-party-system-for-integration

Ervoor zorgen dat alle systemen van derden, met de juiste documentatie, beschikbaar zijn voor integratie-implementatie.

Toegang tot systemen van derden ingeschakeld third-party-systems-access-enabled

Vereiste toegangsrechten verleend aan de respectieve rollen die met systemen van derden worden gebruikt.

Testconcept van derden third-party-testing-concept

Definities:

 • gebruiksgevallen voor het testen van de integratie
 • functionaliteit met betrekking tot toepassingen van derden

Drempeldefinitie threshold-definition

Definieert de hoofdwaarden voor controlepunten in het systeem.

Bijvoorbeeld:

 • hoeveel kilobytes (KB) aan niet-verzonden logbestanden een waarschuwing genereren op de hoofdserverinstantie
 • het aantal milliseconden van gemiddelde vertraging per transactie die worden getolereerd alvorens een waarschuwing op de belangrijkste server wordt geproduceerd

Tijdlijn en mijlpalen timeline-and-milestones

Hierin moeten de projecttijdschema's en contractuele mijlpalen worden vastgesteld die moeten worden gebruikt voor:

 • Factuur.
 • De aanpassing aan de succesdefinities, succescriteria, en KPIs.

Totale projectinspanningen total-project-efforts

Alle inspanningsschattingen, van elk van de initiatiefnemers van het project, moeten worden geconsolideerd, inclusief, overhead, ontwikkeling, systeemengineering, architectuur en testinspanningen.

Als er in de overeenkomst een steunniveau is opgenomen, moeten ook inspanningen op het gebied van ondersteuning en operaties worden opgenomen.

Trainingsmaterialen training-materials

Materialen voor trainingssessies. De materialen zouden specifiek voor de oplossing moeten worden gecreeerd en worden ontworpen om met de Gidsen van de Gebruiker worden gebruikt.

Begrijpt de reikwijdte van project en verwachtingen understands-scope-of-project-and-expectations

De bevoegde persoon dient te bevestigen dat hij/zij volledig begrijpt:

 • het toepassingsgebied van het project
 • alle verwachtingen van de klant
 • dat dit de basis is voor alle besluiten die per persoon, per fase in het project worden genomen

Concept voor URL-afhandeling url-handling-concept

Uw concept voor URL-afhandeling moet betrekking hebben op AEM specifieke URL-functies, zoals:

 • vanity-URL's
 • koppeling extern maken
 • foutpagina's
 • toewijzing

Het concept moet ook betrekking hebben op:

 • eventuele herschrijfregels
 • virtuele hosts op de webserver
 • SEO-overwegingen, zoals robots.txt
 • een site-overzicht

Gevallen gebruiken use-cases

Een gebruiksgeval is de lijst van acties of gebeurtenisstappen nodig om een doel te bereiken. Doorgaans definiëren ze de interacties tussen een rol en de oplossing. De rol kan een gebruiker of een extern systeem zijn.

Gevallen gebruiken die zijn omgezet in testscenario's use-cases-converted-into-test-scenarios

De testscenario's zijn gebaseerd op de technische en bedrijfsgebruikscenario's. Ze worden gebruikt om te testen of het gedrag van de oplossing naar verwachting is.

Gebruikershandleidingen user-guides

De Gidsen van de gebruiker verstrekken informatie en hulp voor de gebruikers van de oplossing:

 • auteurs
 • stroomgebruikers
 • beheerders

Gevalideerd begrotingsplan validated-budget-plan

Het begrotingsplan moet door alle belanghebbenden worden herzien en gevalideerd. Zij moeten details zoals facturering, bedragen en methoden/tijdschema voor de begrotingsrapportage controleren.

Testresultaten witte doos white-box-test-results

Het testen van een witte doos is een methode die de interne structuren of de werking van een toepassing in tegenstelling tot zijn functionaliteit test. Het testen van de witte doos kan op de eenheid, de integratie, en de systeemniveaus van het softwaretestproces worden toegepast.

Workflowspecificaties workflow-specifications

Op basis van het concept Workflows moeten deze specificaties in detail de stappen definiëren die de volledige workflow maken.

De specificatie van elke workflow moet (ten minste) het volgende omvatten:

 • use case
 • rollen
 • stappen
 • uitkomsten
 • foutafhandeling

Workflows-concept workflows-concept

Met workflows kunt u AEM activiteiten automatiseren. Het concept Workflows bevat contouren:

 • de processen die automatisering vereisen
 • de diensten en rollen in AEM die zullen worden beïnvloed
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2