Scriptondersteuning voor HTML5-formulieren scripting-support-for-html-forms

JavaScript, FormCalc-eigenschappen en methoden die in HTML5-formulieren worden ondersteund, worden hieronder weergegeven:

$event event

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
prevText
Hiermee geeft u de inhoud van het veld op voordat deze wordt gewijzigd als reactie op de acties van een gebruiker. Deze waarde kan worden teruggeroepen, vergelijkbaar met een functie voor ongedaan maken.

Werkt niet voor vervolgkeuzelijsten en keuzelijsten. PrevText werkt niet correct in de volgende gevallen:

 • Bij het typen van bepaalde speciale tekentoetsen (bijvoorbeeld $ of , of & of @ en meer) in numerieke velden op de iPad, en
 • Voor het veld Datum (wanneer de datum door de kalender wordt ingevoerd).

Het instellen van waarde via script wordt niet ondersteund.

target
Hiermee wordt het object opgegeven waarop de gebeurtenis reageert.
Het instellen van waarde via script wordt niet ondersteund.
newtext
Hiermee geeft u de inhoud van het veld op nadat deze is gewijzigd als reactie op handelingen van de gebruiker.

De newText De eigenschap werkt niet goed voor de volgende gevallen:

 • Bij het selecteren en vervangen van tekst
 • Bij het verwijderen, kopiëren en plakken van tekst.
 • Bij het typen van bepaalde speciale tekentoetsen (bijvoorbeeld $ of , of & of @ en meer) in numerieke velden
 • Bij gebruik van de combinatie shift+alfanumeriek.
 • Bij het gebruik van datum-/tijdvelden.

Het instellen van waarde via script wordt niet ondersteund.

wijzigen
Hiermee wordt de waarde opgegeven die een gebruiker in een veld typt of plakt direct nadat de handeling is uitgevoerd.

De eigenschap change werkt niet goed voor de volgende gevallen:

 • Bij het selecteren en vervangen van tekst
 • Bij het verwijderen, kopiëren en plakken van tekst.
 • Bij het typen van bepaalde speciale tekentoetsen (bijvoorbeeld $ of , of & of @ en meer) in numerieke velden
 • Bij gebruik van de combinatie shift+alfanumeriek.
 • Bij het gebruik van datum-/tijdvelden.

Het instellen van waarde via script wordt niet ondersteund.

keydown
Hiermee wordt bepaald of een gebruiker op een pijltoets drukt om een selectie te maken. Deze eigenschap is alleen beschikbaar voor keuzelijsten en vervolgkeuzelijsten.
Geen
modifier
Hiermee wordt bepaald of de modifier-toets (bijvoorbeeld Ctrl in Microsoft® Windows®) wordt ingedrukt wanneer een bepaalde gebeurtenis wordt uitgevoerd.
Geen

$host host

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
apptype
Retourneert het toepassingstype van de host. Alleen beschikbaar voor clienttoepassingen.
Retourneert HTML 5.
name
Retourneert de naam van de huidige toepassing.
Retourneert de naam van de browser en de versie. In Chrome bijvoorbeeld wordt de geretourneerde waarde geretourneerd Chrome <version>.
numPages
Retourneert het aantal pagina's in het document.
Pagineringsbeleid voor HTML5-formulieren is niet hetzelfde als pagineringsbeleid voor PDF forms. De numPages-API kan dus in beide gevallen een andere waarde retourneren.
platform
Retourneert een tekenreeks die het platform vertegenwoordigt van de computer waarop het script wordt uitgevoerd.
Geen
title
Hiermee geeft u de titel van het document op. Deze optie is alleen beschikbaar voor clienttoepassingen.
Er wordt een titel van een HTML-document in het formulier geretourneerd, in plaats van de titel van de metagegevens van het formulier, alsof er PDF forms zijn.
version
Retourneert een tekenreeks die het versienummer van de huidige toepassing vertegenwoordigt.
Hiermee wordt de versie van het formulier geretourneerd.
calculationsEnabled
Hiermee wordt opgegeven of berekeningsscripts worden uitgevoerd.
Geen
validationsEnabled
Hiermee wordt opgegeven of validatiescripts worden uitgevoerd.
Geen
pageUp
Goes to the previous page.
Voor HTML5-formulieren wordt niet hetzelfde pagineringsbeleid gevolgd als voor PDF-formulieren. De vorige pagina van een HTML5-formulier is dus anders dan de vorige pagina van een PDF-formulier.
pageDown
Hiermee gaat u naar de volgende pagina van een formulier. Gebruik de methode pageDown tijdens de runtime.
setFocus
Stelt de toetsenbordfocus in op het opgegeven veld. Het veld wordt opgegeven als een object of door de SOM-expressie van het veld. Deze optie is alleen beschikbaar voor clienttoepassingen.
resetdata
Hiermee herstelt u de standaardwaarden van de velden in een document.
Hiermee wist u alle gegevens in een formulier met samengevoegde gegevens en herstelt u deze niet tot de standaardwaarden.
messageBox
Hiermee wordt een dialoogvenster op het scherm weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar voor clienttoepassingen
Berichtvak van type Ja/Nee wordt geconverteerd naar OK/Annuleren. Berichtvenster met drie knoppen wordt niet ondersteund.
currentPage

Hiermee wordt de huidige actieve pagina van een document bij uitvoering ingesteld.

De paginanummers beginnen bij 0, dus de eerste pagina van een document retourneert de waarde 0.

De eigenschap currentPage is beschikbaar wanneer layout:ready op een client wordt uitgevoerd. De eigenschap is echter niet beschikbaar wanneer layout:ready wordt uitgevoerd op de server, omdat de eigenschap pas wordt uitgevoerd wanneer de formulierindeling wordt uitgevoerd.

Geen

field field

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
presence
Controls the participation of the associated object in different phase of processing. Als het object een container is, neemt de inhoud van de container alle beperkingen over die dit besturingselement toepast.
Geen
access
Controls user access to the contents.
Werkt niet voor de uitsluitingsgroep. Bovendien bieden HTML5-formulieren dezelfde behandeling voor niet-interactieve en beschermde objecten.
name
An identifier that is used to identify this element in script expressions.
HTML5-formulieren staan het instellen van de eigenschap name voor objecten niet toe. Het is alleen-lezen eigenschap voor HTML5-formulieren.
value
A content element that encloses a single unit of data content.
Geen
rawValue
Specifies the unformatted value for this field.
Geen
formattedValue
Specifies the formatted value for this field.
Instelling formattedValue via script wordt niet ondersteund.
editValue
Specifies the edit value for this field.
Instelling editValue via script wordt niet ondersteund.
formatMessage
Specifies the format validation message string for this field.
Instelling formatMessage via script wordt niet ondersteund.
fillcolor
Specifies the background color value for this field. U moet de eigenschap border.fill.presence instellen op visible separately.
De standaardkleur van het veld wordt niet correct geretourneerd.
border
Met het randobject wordt de rand rondom een object beschreven.
ui
Het ui-object bevat de gebruikersinterfacebeschrijving van een formulierobject.
mandatory
Specifies the nullTest value for the field.
borderColor
Specifies the border color value for this field. U moet de eigenschap border.edge.presence instellen op visible separately.
De standaardrandkleur van het veld wordt niet correct geretourneerd.
length
Het aantal items in de lijst.
Geen
addItem
Hiermee worden nieuwe items aan het huidige veld toegevoegd.
Geen
clearItem
Hiermee worden alle items uit het veld verwijderd.
Geen
boundItem
Hiermee wordt de gebonden waarde van een specifiek weergaveitem van een vervolgkeuzelijst of keuzelijst opgehaald.
Geen
execCalculate
Executes the calculate script of the field.
Geen
execValidate
Executes the validate script of the field.
Geen
execEvent
Hiermee wordt het gebeurtenisscript van het object uitgevoerd.
Geen
getItemState
Hiermee wordt de selectiestatus van het opgegeven item geretourneerd
Geen
setItemState
Hiermee wordt de selectiestatus van het opgegeven item ingesteld.
Geen
getDisplayItem
Hiermee wordt de itemweergavetekst voor de opgegeven itemindex opgehaald.
Geen
getSaveItem
Hiermee wordt de gegevenswaarde voor de opgegeven itemindex opgehaald.
Geen
deleteItem
Hiermee wordt het item bij de opgegeven index verwijderd.
Geen
setItems
Hiermee worden de opgegeven items in het huidige veld ingesteld. Bestaande items worden vervangen.
Geen
h
A measurement of the height for the layout.
Geen
w
A measurement specifying the width for the layout.
Geen
x
Hiermee wordt de x-coördinaat opgegeven van het ankerpunt van de container ten opzichte van de linkerbovenhoek van de bovenliggende container bij een gepositioneerde indeling.
Geen
y
Hiermee wordt de y-coördinaat opgegeven van het ankerpunt van een container ten opzichte van de linkerbovenhoek van de bovenliggende container bij een gepositioneerde indeling.
Geen
bijschrift
Met het bijschriftobject wordt een beschrijvend label beschreven dat aan een formulierontwerpobject is gekoppeld.
Geen
validate
Met het object validate wordt de validatie van door de gebruiker opgegeven gegevens op een formulier beheerd. Het object validate kan meerdere malen worden geactiveerd tijdens de levensduur van een formulier.
Geen
parentSubform
Hiermee wordt het bovenliggende subformulier (pagina) van dit veld opgegeven.
Retourneert altijd het bovenliggende subformulier in plaats van het eerste bovenliggende subformulier zonder bereik te retourneren.
selectedIndex
De index van het eerste geselecteerde item.
Geen

Formulier form

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
formNodes
Retourneert een lijst met alle formuliermodelobjecten die zijn gebonden aan een opgegeven gegevensobject.

InstanceManager instancemanager

Eigenschap
Beschrijving
name
An identifier that is used to identify this element in script expressions.
occur
Beschrijft de beperkingen over het aantal toegestane instanties voor zijn insluitende container.
min
Geeft het minimale aantal instanties op dat kan worden geïnstantieerd.
max
Specifies the maximum number of instances that can be instantiated.
count
Specifies the current number of instances instantiated.
setInstances
Voegt de opgegeven subformulieren of subformuliersets toe of verwijdert deze uit dit knooppunt.
addInstance
Hiermee wordt een nieuw exemplaar van een subformulier of subformulierset toegevoegd aan dit knooppunt.
removeInstance
Hiermee verwijdert u een subformulier of subformulierset van dit knooppunt.
moveInstance
Hiermee wordt een onderliggend object van een formuliermodelobject verplaatst naar een andere opgegeven locatie in het formuliermodel. De overeenkomstige gegevens van het gegevensmodel voor het object worden ook verplaatst binnen het gegevensmodel.
insertInstance
Hiermee wordt een nieuw exemplaar van een subformulier of subformulierset toegevoegd aan dit knooppunt.

list list

Eigenschap
Beschrijving
length
Het aantal elementen in de lijst.
item
Een op nul gebaseerde index in de verzameling.
append
Hiermee wordt een knooppunt toegevoegd aan het einde van de lijst met knooppunten.
remove
Hiermee wordt een knooppunt uit de lijst met knooppunten verwijderd.
insert
Voegt een knoop vóór een specifieke knoop in de knooplijst in.

node node

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
createNode
Hiermee wordt een nieuw knooppunt gemaakt op basis van een geldige klassenaam.
Geen
isContainer
Geeft aan of dit object een containerobject is.
Geen
isNull
Geeft aan of de huidige gegevenswaarde een null-waarde is.
Geen
resolveNode
Evalueert de opgegeven SOM-expressie, te beginnen met het huidige object in het XML-formulierobjectmodel, en retourneert de waarde van het object dat is opgegeven in de SOM-expressie.
Geen
resolveNodes
Evalueert de opgegeven SOM-expressie, te beginnen met het huidige object in het XML-formulierobjectmodel, en retourneert de waarde van het object dat is opgegeven in de SOM-expressie.
Geen
oneOfChild
Hiermee wordt een nieuw knooppunt gemaakt op basis van een geldige klassenaam.
Geen
getElement
Retourneert een opgegeven onderliggend object.
Geen
getAttribute
Hiermee wordt een opgegeven eigenschapswaarde opgehaald.
Geen
setAttribute
Hiermee wordt de waarde van een opgegeven eigenschap ingesteld.
Geen

model model

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
NA
NA
NA

Subformulier subform

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
instanceIndex
Specifies the index of the object, relative to the other instantiated instances.
Geen
execEvent
Hiermee wordt het gebeurtenisscript van het object uitgevoerd.
Geen
getInvalidObjects
Retourneert een lijst met knooppunten in het subformulier (inclusief) die de validatietest niet hebben doorstaan.
Geen
border
Met het randobject wordt de rand rondom een object beschreven.
Geen
borderColor
Specifies the border color value for this field. U moet de eigenschap border.edge.presence instellen op visible separately.
Geen
h
A measurement of the height for the layout.
Geen
w
A measurement specifying the width for the layout.
Geen
x
Hiermee wordt de x-coördinaat opgegeven van het ankerpunt van de container ten opzichte van de linkerbovenhoek van de bovenliggende container bij een gepositioneerde indeling.
Geen
y
Hiermee wordt de y-coördinaat opgegeven van het ankerpunt van een container ten opzichte van de linkerbovenhoek van de bovenliggende container bij een gepositioneerde indeling.
Geen
validate
Met het object validate wordt de validatie van door de gebruiker opgegeven gegevens op een formulier beheerd. Het object validate kan meerdere malen worden geactiveerd tijdens de levensduur van een formulier.
Geen
name
An identifier that is used to identify this element in script expressions.
Geen
aanwezigheid
Hiermee geeft u de zichtbaarheid van een object op.
Geen
toegang
Controls user access to the contents of a container object, such as a subform.
Geen
execValidate
Hiermee wordt de index van een subformulier of subformulierset berekend op basis van de locatie ten opzichte van andere instanties van hetzelfde formulierobject.
Geen
instanceManager
Het instanceManager-object beheert het maken, verwijderen en verplaatsen van exemplaren van formuliermodelobjecten.
Geen

indienen submit

Eigenschap
Beschrijving
target
De URL waarnaar de gegevens worden verzonden. Het weglaten van dit attribuut impliceert de XFA verwerkingstoepassing URI gebruikend een product-specifieke techniek, zoals het toegang tot van product-specifieke informatie in het config voorwerp verkrijgt.

boom tree

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
knooppunten
Retourneert een lijst met alle onderliggende objecten van het huidige object.
 • Niet ondersteund voor xfa.nodes, desc
 • Het aantal knooppunten dat voor PDF en HTML wordt gerapporteerd, is verschillend.
name
Specifies the name of this node.
Het instellen van de naam met scripts is niet toegestaan in HTML.
parent
Haalt het bovenliggende element voor dit knooppunt op.
Geen
index
Keert de positie van deze knoop in zijn inzameling van gelijkgenoemde, in-werkingsgebied, als-kind relatieknooppunten terug.
Geen
somExpression
Gets the SOM expression for this node.
Geen
resolveNode
Evalueert de opgegeven SOM-expressie, te beginnen met het huidige object in het XML-formulierobjectmodel, en retourneert de waarde van het object dat is opgegeven in de SOM-expressie.
Geen
resolveNodes
Evalueert de opgegeven SOM-expressie, te beginnen met het huidige object in het XML-formulierobjectmodel, en retourneert de waarde van het object dat is opgegeven in de SOM-expressie.
Geen

subformulierset subformset

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
instanceManager
Het instanceManager-object beheert het maken, verwijderen en verplaatsen van exemplaren van formuliermodelobjecten.
Geen

content content

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
isNull
Geeft aan of de huidige gegevenswaarde de null-waarde is.

dataValue datavalue

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
isNull
Geeft aan of de huidige gegevenswaarde de null-waarde is.

edge edge

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
kleur
Met de kleureigenschap wordt een unieke kleur voor het patroonobject beschreven.
 • De standaardwaarde kan niet worden opgehaald.
 • De wijzigingen worden weergegeven in het model en zijn beschikbaar voor scripts, maar worden niet gesynchroniseerd met HTML-elementen. De wijzigingen worden derhalve niet in de BU weergegeven.

vullen fill

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
kleur
De kleureigenschappen definiëren een unieke vulkleur.
 • De standaardwaarde kan niet worden opgehaald.
 • De wijzigingen worden weergegeven in het model en zijn beschikbaar voor scripts, maar worden niet gesynchroniseerd met HTML-elementen. De wijzigingen worden derhalve niet in de BU weergegeven.

lineair linear

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
kleur
Met de eigenschap color wordt een unieke kleur beschreven voor een lineaire verloopvulling op een formulier.
 • De standaardwaarde kan niet worden opgehaald.
 • De wijzigingen worden weergegeven in het model en zijn beschikbaar voor scripts, maar worden niet gesynchroniseerd met HTML-elementen. De wijzigingen worden derhalve niet in de BU weergegeven.

line line

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
edge
Met het randobject wordt een boog, lijn of één zijde van een rand of rechthoek beschreven.
Kenmerken zoals kleur, uiteinde en meer worden niet ondersteund.

patroon pattern

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
kleur
Met de kleureigenschap wordt een unieke kleur voor het patroonobject beschreven.
 • De standaardwaarde kan niet worden opgehaald.
 • De wijzigingen worden weergegeven in het model en zijn beschikbaar voor scripts, maar worden niet gesynchroniseerd met HTML-elementen. De wijzigingen worden derhalve niet in de BU weergegeven.

radiaal radial

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
kleur
Met de eigenschap color wordt een unieke kleur voor het radiale object beschreven
 • De standaardwaarde kan niet worden opgehaald.
 • De wijzigingen worden weergegeven in het model en zijn beschikbaar voor scripts, maar worden niet gesynchroniseerd met HTML-elementen. De wijzigingen worden derhalve niet in de BU weergegeven.

stipple stipple

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
kleur
Met de eigenschap color wordt een unieke kleur voor het stipple-object beschreven.
 • De standaardwaarde kan niet worden opgehaald.
 • De wijzigingen worden weerspiegeld in het model en zijn beschikbaar voor scripts, maar worden niet gesynchroniseerd met HTML-elementen. De wijzigingen worden derhalve niet in de BU weergegeven.

draw draw

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
ui
Het ui-object bevat de gebruikersinterfacebeschrijving van een formulierobject.
bijschrift
Met het bijschriftobject wordt een beschrijvend label beschreven dat aan een formulierontwerpobject is gekoppeld.
aanwezigheid
Hiermee geeft u de zichtbaarheid van een object op.
name
Hiermee wordt een id opgegeven die kan worden gebruikt om dit object of deze gebeurtenis op te geven in scriptexpressies.
Het instellen van de waarde tijdens de runtime wordt niet ondersteund
value
Het waardeobject omsluit één gegevensinhoudseenheid.

hoek corner

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
kleur
Met de kleureigenschap wordt een unieke kleur voor het hoekobject beschreven.
 • De standaardwaarde kan niet worden opgehaald.
 • De wijzigingen worden weerspiegeld in het model en zijn beschikbaar voor scripts, maar worden niet gesynchroniseerd met HTML-elementen. De wijzigingen worden derhalve niet in de BU weergegeven.

checkButton checkbutton

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
border
Het object border beschrijft de rand rondom het object checkButton.
De wijzigingen worden weerspiegeld in het model en zijn beschikbaar voor scripts, maar worden niet gesynchroniseerd met HTML-elementen. De wijzigingen worden derhalve niet in de BU weergegeven.

choiceList choicelist

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
border
Het randobject beschrijft de rand rondom het object choiceList.

dateTimeEdit datetimeedit

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
border
Het randobject beschrijft de rand rond het dateTimeEdit-object.

Afbeelding image

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
contentType
Geeft het type inhoud aan in het document waarnaar wordt verwezen, uitgedrukt als een MIME-type.
Geen
name
An identifier that is used to identify this element in script expressions.
Geen

imageEdit imageedit

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
border
Met het randobject wordt de rand rond het object imageEdit beschreven.

numericEdit numericedit

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
border
Met het randobject wordt de rand rondom een object beschreven.
none

object object

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
className
Bepaalt de naam van de klasse van dit object.
none

rechthoek rectangle

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
edge
Met het randobject wordt een boog, lijn of één zijde van een rand of rechthoek beschreven.
Kenmerken zoals kleur, uiteinde en meer worden niet ondersteund.

textEdit textedit

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
border
Met het randobject wordt de rand rondom een object beschreven.
Geen

exclGroup exclgroup

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
layout
Geeft aan welke indelingsstrategie door dit object moet worden gebruikt.
Geen
border
Hiermee geeft u de rand rondom dit veld op.
Geen
verplicht
Specifies the nullTest value for the field.
Geen
borderColor
Specifies the border color value for this field.A border must be defined before you can change the color by scripting.
Geen
borderWidth
Specifies the border width for this field.
Geen
h
A measurement of the height for the layout.
Geen
transient
Hiermee wordt opgegeven of de verwerkende toepassing de waarde van de uitsluitingsgroep moet opslaan als onderdeel van een formulierverzending of opslagbewerking.
Geen
w
A measurement specifying the width for the layout.
Geen
x
Hiermee wordt de x-coördinaat opgegeven van het ankerpunt van de container ten opzichte van de linkerbovenhoek van de bovenliggende container bij een gepositioneerde indeling.
Geen
y
Hiermee wordt de y-coördinaat opgegeven van het ankerpunt van een container ten opzichte van de linkerbovenhoek van de bovenliggende container bij een gepositioneerde indeling.
Geen
bijschrift
Met het bijschriftobject wordt een beschrijvend label beschreven dat aan een formulierontwerpobject is gekoppeld.
Geen
validate
Met het object validate wordt de validatie van door de gebruiker opgegeven gegevens op een formulier beheerd. Het object validate kan meerdere malen worden geactiveerd tijdens de levensduur van een formulier.
Geen
dataNode
Hiermee wordt het gegevensknooppunt opgehaald waaraan een formulierknooppunt wordt gebonden na het samenvoegen.
Geen
aanwezigheid
Hiermee geeft u de zichtbaarheid van een object op.
toegang
Controls user access to the contents of a container object, such as a subform.
Voor afzonderlijke items in de uitzondering wordt altijd open geretourneerd.
name
Hiermee wordt een id opgegeven die kan worden gebruikt om dit object of deze gebeurtenis op te geven in scriptexpressies.
Geen
leden
Geef de leden van de uitsluitingsgroep op.
Geen
selectedMember
Retourneert het geselecteerde lid van een uitsluitingsgroep.
Geen
execCalculate
Hiermee worden alle scripts in de gebeurtenis calculate van het opgegeven object en alle onderliggende objecten uitgevoerd.
Geen
berekenen
Het object calculate bestuurt de berekening van de waarde van een veld.
Geen

boog arc

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
edge
Met het randobject wordt een boog, lijn of één zijde van een rand of rechthoek beschreven.
Kenmerken zoals kleur, uiteinde en meer worden niet ondersteund.

border border

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
edge
Met het randobject wordt een boog, lijn of één zijde van een rand of rechthoek beschreven.
Kenmerken zoals kleur, uiteinde en meer worden niet ondersteund.

$layout layout

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
h
Hiermee wordt de hoogte van een formulierontwerpobject bepaald.
 • De eigenschap Hoogte (h) wordt niet ondersteund voor paginagebied en inhoudsgebied.
 • Parameter 'Verschuiving vanaf eerste inhoudsgebied waarop het XFA-formulierobject plaatsvindt' wordt niet ondersteund.
w
Hiermee wordt de breedte van een formulierontwerpobject bepaald.
 • De eigenschap width (w) wordt niet ondersteund voor paginagebied en inhoudsgebied.
 • Parameter 'Verschuiving vanaf eerste inhoudsgebied waarop het XFA-formulierobject plaatsvindt' wordt niet ondersteund.
x
Hiermee wordt de x-coördinaat bepaald van een formulierontwerpobject ten opzichte van het bovenliggende object.
 • x-coördinaat (x)-eigenschap wordt niet ondersteund voor paginagebied en inhoudsgebied.
 • Parameter 'Verschuiving vanaf eerste inhoudsgebied waarop het XFA-formulierobject plaatsvindt' wordt niet ondersteund.
y
Hiermee wordt de y-coördinaat bepaald van een formulierontwerpobject ten opzichte van het bovenliggende object.
 • y-coördinaat (y)-eigenschap wordt niet ondersteund voor paginagebied en inhoudsgebied.
 • Parameter 'Verschuiving vanaf eerste inhoudsgebied waarop het XFA-formulierobject plaatsvindt' wordt niet ondersteund.
pagecount
Hiermee bepaalt u het aantal pagina's van het huidige formulier.
 • layout.pageCount() methode retourneert verschillende waarden voor PDF- en HTML-formulieren.
 • Bij het verlagen van het aantal pagina's door een object te verbergen, retourneert de methode abspagecount een onjuiste waarde.
pagecontent
Hiermee worden typen formulierontwerpobjecten opgehaald van een opgegeven pagina van een formulier.
Geen
absPageCount
Hiermee bepaalt u het aantal pagina's van het huidige formulier.
 • layout.pageCount() methode retourneert verschillende waarden voor PDF- en HTML-formulieren.
 • Bij het verlagen van het aantal pagina's door een object te verbergen, retourneert de methode abspagecount een onjuiste waarde.

items items

Eigenschap
Beschrijving
Uitzondering
aanwezigheid
Hiermee geeft u de zichtbaarheid van een object op.
Geen

FormCalc formcalc

FormCalc is een XFA-specifieke taal voor het maken van centrische logica en berekeningen op basis van e-formulieren. FormCalcalculation biedt een krachtige verzameling functies voor het maken van constructies.

Ondersteunde functies van FormCalc formcalc-supported-functions

Ondersteuning voor FormCalc-expressies formcalc-expression-support

Categorie
Beschrijving
Monster
Eenvoudige expressie
Toevoegen, verwijderen, vermenigvuldigen, verdelen en ronde haakjes
(a+b)*3
Variabele-declaratie
Een variabele definiëren
var a
var a=3
a=3
Logische expressie
 • Logica (en/of)
 • Vergelijking (groter/kleiner/gelijk)
A of 1
1 <> 2
A NE B
A of 1
1 <> 2
A NE B
If-expressie
if (a>b) dan 2 endif
while
while (i lt 5) do i = i + 1 endwhile
for
voor i = 100 tot 1
do s = s + i endfor
voor elke
voor elke i in (1, 2, 3)
do s = s + i endfor
functiedeclaratie
Een aangepaste functie definiëren in FormCalc
func foo(n) do var f = n endfunc

Acrobat API-ondersteuning acrobat-api-support

 1. Rekenkundige functies

  1. Abs()
  2. Avg()
  3. Ceil()
  4. Count()
  5. Floor()
  6. Max()
  7. Min()
  8. Mod()
  9. Round()
  10. Sum()
 2. Wetenschappelijke functies

  1. Acos()
  2. Asin()
  3. Atan()
  4. Atan2()
  5. Cos()
  6. Sin()
  7. tan()
  8. Exp()
  9. Log()
  10. Pow()
  11. sqrt()
  12. Deg2Rad()
  13. Rad2Deg()
  14. Pi()
 3. Financiële functies

  1. apr()
  2. Cterm()
  3. fv()
  4. ipmt()
  5. Npv()
  6. Pmt()
  7. pmt()
  8. pv()
  9. Rate()
  10. Term()
 4. Logische functies

  1. Choose()
  2. if()
  3. Oneof()
  4. Within()
 5. Reeksfuncties

  1. At()
  2. Concat()
  3. Left()
  4. Len()
  5. Lower()
  6. Ltrim()
  7. Replace()
  8. Right()
  9. Rtrim()
  10. Space()
  11. Stuff()
  12. Substr()
  13. Upper()
  14. WordNum()
 6. Datum en tijd

  1. Date()
  2. num2date()
  3. DateFmt()
API
Beschrijving
Afwijking
console.println()
Deze acrobat-API zet de uitvoer op de JavaScript-console neer.
app.alert()
Deze acrobat API verstuurt een waarschuwingsbericht via JavaScript popup.
app.beep()
Hiermee wordt door het systeem een geluid afgespeeld.
Er wordt geen actie uitgevoerd.
app.execDialog()
Hiermee wordt een modaal dialoogvenster voor de gebruiker weergegeven. De modale dialoogvensters moeten door de gebruiker worden gesloten voordat de hosttoepassing rechtstreeks opnieuw kan worden gebruikt.
Er wordt geen actie uitgevoerd.
app.launchURL()
Hiermee wordt een URL gestart in een browservenster.
app.setInterval()
Hiermee worden een JavaScript-script en een tijdsperiode opgegeven. Het script wordt uitgevoerd telkens wanneer de punt vervalt. De geretourneerde waarde van deze methode moet in een JavaScript-variabele worden opgeslagen. Anders, is het intervalvoorwerp onderworpen aan huisvuilinzameling, die de klok zou veroorzaken om te stoppen. Om de periodieke uitvoering te eindigen, ga het teruggekeerde intervalvoorwerp tot clearInterval over.
app.setTimeOut()
Hiermee worden een JavaScript-script en een tijdsperiode opgegeven. Het script wordt slechts eenmaal uitgevoerd, nadat de punt is verstreken. De geretourneerde waarde van deze methode moet in een JavaScript-variabele worden gehouden. Anders is het time-outobject onderhevig aan opschoning, waardoor de klok zou stoppen. Als u de time-outgebeurtenis wilt annuleren, geeft u het geretourneerde time-outobject door aan clearTimeOut.
app.clearInterval()
Annuleert een eerder geregistreerd interval dat aanvankelijk door de setInterval methode wordt geplaatst.
In HTML5-formulieren werkt de API niet correct.
app.clearTimeOut()
Annuleert een eerder geregistreerd onderbreking. Een dergelijk interval wordt aanvankelijk ingesteld door setTimeOut.
In HTML5-formulieren werkt de API niet correct.
app.eval()
Hiermee wordt een bepaald script uitgevoerd.
app.activeDocs
Een array met het object Doc voor elk actief document. Als er geen documenten actief zijn, retourneert activeDocs niets. Dit houdt in dat het dezelfde werking heeft als d = new Array(0) in kern-JavaScript.
Retourneert een lege array voor HTML5-formulieren.
app.calculate
Indien true (de standaardwaarde), kunnen berekeningen worden uitgevoerd. Als de waarde false is, zijn berekeningen niet toegestaan.
Altijd waar voor HTML5 Forms.
app.constants
Een omvattend object voor het bevatten van verschillende constante waarden. Deze eigenschap retourneert momenteel een object met één eigenschap, uitlijnen.
HTML5-formulieren retourneren een leeg uitlijningsobject.
app.focusRect
Hiermee schakelt u de focusrechthoek in of uit. De focusrechthoek bestaat uit de stippellijn met een zwakke punt rond knoppen, selectievakjes, keuzerondjes en handtekeningen om aan te geven dat het formulierveld de toetsenbordfocus heeft. Bij de waarde true wordt de focusrechthoek ingeschakeld.
Altijd waar voor HTML5-formulieren.
app.formsVersion
Het versienummer van de viewer voor formulieren. Controleer deze eigenschap om te bepalen of objecten, eigenschappen of methoden in nieuwere versies van de software beschikbaar zijn als u achterwaartse compatibiliteit in uw scripts wilt behouden.
11.001 altijd.
app.language
De taal van de actieve Acrobat-viewer.
Altijd ENU voor HTML5-formulieren.

Ondersteunde XFA-gebeurtenissen supported-xfa-events

De volgende client-side XFA-gebeurtenissen worden ondersteund:

 • Initialiseren
 • Valideren
 • Berekenen
 • Klikken
 • Enter
 • Afsluiten
 • Wijzigen
 • ValidationState
NOTE
HTML5-formulieren worden weergegeven op de client (browser). Client-kant gebruiken validate en berekenen scripts in plaats van serverscripts.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2