Profielen voor het verwerken van metagegevens, afbeeldingen en video's profiles-for-processing-metadata-images-and-videos

Een profiel is een recept voor welke opties u kunt toepassen op middelen die naar een map worden geüpload. U kunt bijvoorbeeld opgeven welk metagegevensprofiel en videocoderingsprofiel u wilt toepassen op video-elementen die u uploadt. Of welk afbeeldingsprofiel u wilt toepassen op afbeeldingselementen om deze op de juiste wijze te laten bijsnijden.

Deze regels kunnen het toevoegen van metagegevens, het slim uitsnijden van afbeeldingen of het instellen van videocoderingsprofielen omvatten. In Adobe Experience Manager kunt u drie typen profielen maken, die in detail worden besproken op de volgende koppelingen:

U hebt beheerdersrechten nodig om metagegevens, afbeeldingen of videoprofielen te maken, te bewerken en te verwijderen.

Nadat u de metagegevens, de afbeelding of het videoprofiel hebt gemaakt, wijst u deze toe aan een of meer mappen die u gebruikt als bestemming voor nieuw geüploade elementen.

Een belangrijk concept voor het gebruik van profielen in Experience Manager Assets is dat deze aan mappen worden toegewezen. Binnen een profiel bevinden zich instellingen in de vorm van metagegevensprofielen, samen met videoprofielen of afbeeldingsprofielen. Met deze instellingen wordt de inhoud van een map samen met een van de submappen van de map verwerkt. Daarom heeft de manier waarop u bestanden en mappen benoemt, de manier waarop u submappen rangschikt en de manier waarop u de bestanden in deze mappen verwerkt, een grote invloed op de manier waarop deze elementen door een profiel worden verwerkt.
Door consistente en geschikte naamgevingsstrategieën voor bestanden en mappen en goede praktijken voor metagegevens te gebruiken, kunt u optimaal gebruikmaken van de verzameling van digitale elementen en ervoor zorgen dat de juiste bestanden door het juiste profiel worden verwerkt.

NOTE
Elementen die u van de ene map naar de andere verplaatst, worden niet opnieuw verwerkt. Stel dat u Map 1 hebt waaraan profiel A is toegewezen en Map 2 waaraan profiel B is toegewezen. Als u elementen verplaatst van map 1 naar map 2, behouden de verplaatste elementen hun oorspronkelijke verwerking van map 1.
Hetzelfde geldt ook wanneer u elementen verplaatst tussen twee mappen waaraan hetzelfde profiel is toegewezen.

Elementen in een map opnieuw verwerken reprocessing-assets

NOTE
Van toepassing op Dynamic Media - Scene7-modus uitsluitend in Experience Manager 6.4.6.0 of hoger.

U kunt elementen opnieuw verwerken in een map die al een bestaand verwerkingsprofiel heeft dat u later hebt gewijzigd.

Stel dat u een afbeeldingsprofiel hebt gemaakt en dit aan een map hebt toegewezen. Bij alle afbeeldingselementen die u naar de map hebt geüpload, wordt het afbeeldingsprofiel automatisch toegepast op de elementen. Later besluit u echter om een nieuwe verhouding voor slimme uitsnijden toe te voegen aan het profiel. In plaats van de elementen opnieuw naar de map te selecteren en te uploaden, hoeft u nu gewoon de Dynamic Media opnieuw verwerken workflow.

U kunt de herverwerkingsworkflow uitvoeren op een element waarvoor de verwerking de eerste keer is mislukt. Zelfs als u geen verwerkingsprofiel hebt bewerkt of geen verwerkingsprofiel hebt toegepast, kunt u de workflow voor het opnieuw verwerken van een map met middelen op elk moment uitvoeren.

U kunt optioneel de batchgrootte van de workflow voor het opnieuw verwerken aanpassen van een standaard van 50 elementen tot 1000 elementen. Wanneer u de Scene7: Middelen opnieuw verwerken In een map worden de middelen gegroepeerd in batches en vervolgens naar de Dynamic Media-server verzonden voor verwerking. Na de verwerking worden de metagegevens van elk element in de volledige batchset bijgewerkt op Experience Manager. Als de partij groot is, kan er een vertraging optreden bij de verwerking. Als de batch te klein is, kunnen er te veel ronde overgangen naar de Dynamic Media-server plaatsvinden.

Zie De batchgrootte van de workflow voor opnieuw verwerken aanpassen.

NOTE
Als u een grote migratie van middelen van Dynamic Media Classic naar Experience Manager uitvoert, moet u de de replicatieagent van de Migratie op de server van Dynamic Media toelaten. Wanneer de migratie volledig is, zorg ervoor u de agent onbruikbaar maakt.
De Migratie-publicatieagent moet zijn uitgeschakeld op de Dynamic Media-server, zodat de workflow voor opnieuw verwerken naar behoren functioneert.

Elementen in een map opnieuw verwerken:

 1. Navigeer in Experience Manager vanaf de pagina Middelen naar een map met elementen waaraan een verwerkingsprofiel is toegewezen en waarvoor u het gereedschap Dynamic Media Reprocess workflow,

  Mappen waaraan al een verwerkingsprofiel is toegewezen, worden aangegeven door de naam van het profiel direct onder de mapnaam in de Kaartweergave weer te geven.

 2. Selecteer een map.

  • In de workflow worden alle bestanden in de geselecteerde map recursief bekeken.
  • Als er een of meer submappen met elementen in de geselecteerde hoofdmap staan, worden alle elementen in de maphiërarchie opnieuw verwerkt.
  • U kunt het beste deze workflow niet uitvoeren in een mappenhiërarchie met meer dan 1000 elementen.
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst in de linkerbovenhoek van de pagina de optie Timeline.

 4. Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina, rechts van het veld Opmerking, het pictogram carat ( ^ ).

  Workflow 1 voor opnieuw verwerken van middelen

 5. Selecteren Start Workflow.

 6. Van de Start Workflow vervolgkeuzelijst kiest u Dynamic Media Reprocess.

 7. (Optioneel) In het dialoogvenster Titel van workflow invoeren in het tekstveld een naam voor de workflow invoeren. U kunt de naam gebruiken om naar de werkstroominstantie te verwijzen, indien nodig.

  Activa opnieuw verwerken 2

 8. Selecteren Start selecteert u vervolgens Confirm.

  Om de werkstroom te controleren of zijn vooruitgang te controleren, van de Experience Manager belangrijkste consolepagina, selecteer Tools > Workflow. Selecteer een workflow op de pagina Workflowinstanties. Selecteer in de menubalk de optie Open History. U kunt een geselecteerde workflow ook beëindigen, opschorten of de naam ervan wijzigen vanuit dezelfde pagina Workflowinstanties.

De batchgrootte van de workflow voor opnieuw verwerken aanpassen adjusting-load

(Optioneel) De standaardbatch-grootte in de opwerkingsworkflow is 50 elementen per taak. Deze optimale omvang van de partij wordt bepaald door de gemiddelde omvang van de activa en de MIME-typen van activa waarop het herproces wordt uitgevoerd. Een hogere waarde betekent dat u veel bestanden in één opwerkingstaak hebt. De verwerkingsbanner blijft dus langer op Experience Manager-elementen. Als de gemiddelde bestandsgrootte echter klein is - 1 MB of kleiner - raadt de Adobe u aan de waarde te verhogen tot enkele 100, maar nooit meer dan 1000. Als de gemiddelde bestandsgrootte groot is, bijvoorbeeld honderden megabytes, kunt u het beste de batchgrootte tot 10 verkleinen.

U kunt de batchgrootte van de workflow voor opnieuw verwerken desgewenst aanpassen:

 1. Selecteer in Experience Manager Adobe Experience Manager om tot de globale navigatieconsole toegang te hebben, dan selecteer Tools (hamer) pictogram > Workflow > Models.

 2. Selecteer op de pagina Workflowmodellen in Kaartweergave of Lijstweergave de optie Dynamic Media Reprocess.

  Pagina Workflowmodellen met Dynamic Media Reprocess-workflow geselecteerd in Kaartweergave

 3. Selecteer op de werkbalk de optie Edit. Een nieuw browsertabblad opent de pagina Dynamic Media Reprocess workflowmodel.

 4. Selecteer in de rechterbovenhoek van de Dynamic Media Reprocess-workflowpagina de optie Edit om de workflow te "ontgrendelen".

 5. Selecteer in de workflow de Scene7-component Batch uploaden om de werkbalk te openen en selecteer vervolgens Configure op de werkbalk.

  Scene7-component Batch uploaden

 6. Op de Batch Upload to Scene7 – Step Properties stelt u het volgende in:

  • In de Title en Description tekstvelden, voer desgewenst een nieuwe titel en beschrijving voor de taak in.
  • Selecteren Handler Advance als uw manager aan de volgende stap zal verdergaan.
  • In de Timeout in. Voer de time-out van het externe proces (seconden) in.
  • In de Period Voer een opiniepeilinterval (seconden) in om te testen of het externe proces is voltooid.
  • In de Batch field Voer het maximumaantal elementen (50-1000) in dat u wilt verwerken in een uploadtaak voor batchverwerking van een Dynamic Media-server.
  • Selecteren Advance on timeout als u verder wilt gaan wanneer de time-out is bereikt. Annuleer de selectie als u wilt doorgaan naar het Postvak IN wanneer de time-out is bereikt.

  Eigenschappen, dialoogvenster

 7. In de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Batch Upload to Scene7 – Step Properties dialoogvenster selecteert u Done.

 8. Selecteer in de rechterbovenhoek van de pagina Dynamic Media Reprocess workflowmodel de optie Sync. Wanneer u Synced, is het workflowruntimemodel gesynchroniseerd en klaar om elementen in een map opnieuw te verwerken.

  Het workflowmodel synchroniseren

 9. Sluit het browsertabblad waarin het workflowmodel voor opnieuw verwerken van Dynamic Media wordt weergegeven.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2