Metagegevensschema's metadata-schemas

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

Organisaties beschikken over een metagegevensmodel dat de detectie, het gebruik, de interoperabiliteit, enzovoort van middelen verbetert. Correcte toepassing van metagegevens is onaantastbaar om workflows met metagegevens en processen te behouden. Om aan organisatie-brede meta-gegevensstrategie en normen te houden, kunt u meta-gegevensschema's gebruiken die gebruikers DAM helpen zich te richten. Adobe Experience Manager biedt eenvoudige en flexibele methoden voor het maken, onderhouden en toepassen van metagegevensschema's.

In Adobe Experience Manager Assets, bevatten schema's specifieke velden waarin specifieke informatie moet worden ingevuld. Het bevat ook lay-outinformatie om meta-gegevensgebieden op een gebruikersvriendelijke manier te tonen. Metagegevenseigenschappen zijn onder andere titel, beschrijving, MIME-typen, tags en meer. U kunt de Metadata Schema Forms editor om de bestaande schema's te wijzigen of aangepaste schema's voor metagegevens toe te voegen.

Ga als volgt te werk om de pagina met eigenschappen voor een element weer te geven en te bewerken:

 1. Klik op de knop View Properties van de snelle acties op de middelentegel in de kaartweergave. U kunt ook een element selecteren en vervolgens op Properties weergave-eigenschappen op de werkbalk.

 2. U kunt de verschillende bewerkbare eigenschappen van metagegevens bewerken onder de beschikbare tabbladen. U kunt het element echter niet wijzigen Type in de Basic tabblad met eigenschappen.

  Het tabblad Standaard van de eigenschappen van elementen, waarin het elementtype niet kan worden gewijzigd

  Afbeelding: Het tabblad Standaard in elementen Properties.

  Zorg ervoor dat slechts één eigenschap aan een veld wordt toegewezen terwijl u het metagegevensschema maakt of bewerkt.

  Als u het MIME-type voor een element wilt wijzigen, gebruikt u een aangepast schema voor metagegevens of wijzigt u een bestaand formulier. Zie Metagegevensschema Forms bewerken voor meer informatie . Als u het metagegevensschema van een MIME-type wijzigt, wordt de indeling van de eigenschappenpagina voor de elementen en alle subtypen gewijzigd. U kunt bijvoorbeeld een JPEG-schema wijzigen onder default/image wijzigt alleen de indeling van metagegevens (eigenschappen van elementen) voor elementen met het MIME-type image/jpeg. Als u echter het standaardschema bewerkt, worden de wijzigingen doorgevoerd in de indeling van de metagegevens voor alle typen elementen.

Metagegevensschema-formulieren default-metadata-schema-forms

Als u een lijst met formulieren of sjablonen wilt weergeven, gaat u naar Experience Manager interface navigeert naar Tools > Assets > Metadata Schemas.

Experience Manager Hier vindt u de volgende sjablonen voor metagegevensschema-formulieren.

Sjablonen
Beschrijving
default
Het basisschema voor metagegevens voor elementen.
De volgende onderliggende formulieren nemen de eigenschappen over van default formulier:
 • dm_video
Schema voor Dynamic Media-video's.
 • image

Schema voor afbeeldingen van het MIME-type, zoals image/jpeg en image/png.
De image formulier heeft de volgende onderliggende formuliersjablonen:

 • jpeg: Schema voor elementen met subtype jpeg.
 • tiff: Schema voor de activa met subtype TIFF.
 • application
Schema-formulier voor elementen met het MIME-type, zoals application/pdf en application/zip.
pdf: Schema voor activa met subtype PDF.
 • video
Schemaformulier voor video-elementen met MIME-type, zoals video/avi en video/mp4.
collection
Schema voor verzamelingen.
contentfragment
Schema voor inhoudsfragmenten.
forms
Dit schema-formulier heeft betrekking op Adobe Experience Manager Forms.
ugc_contentfragment
Schemaformulier voor door de gebruiker gegenereerde inhoudsonderdelen en elementen die via sociale media in de Experience Manager zijn geïntegreerd.
NOTE
Klik op de naam van het schema om de onderliggende formulieren van een schema weer te geven.

Een metagegevensschema toevoegen add-a-metadata-schema-form

Ga als volgt te werk om een metagegevensschemaformulier toe te voegen:

 1. Als u een aangepaste sjabloon aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Create op de werkbalk.

  note note
  NOTE
  Er wordt een vergrendelingssymbool weergegeven met de onbewerkte sjablonen. Als u een sjabloon aanpast, is deze niet vergrendeld vergrendelen gesloten .
 2. Geef in het dialoogvenster de titel van het schema op en klik op Create om het maken van het formulier te voltooien.

Formulieren met metagegevensschema bewerken edit-metadata-schema-forms

U kunt een nieuw toegevoegd of bestaand schema voor metagegevens bewerken. Het metagegevensschema bevat tabbladen en formulieritems binnen tabbladen. U kunt deze formulieritems toewijzen/configureren aan een veld binnen een metagegevensknooppunt in de CRX-opslagruimte. U kunt tabs of formulieritems toevoegen aan het metagegevensschema. De tabbladen en formulieritems die van het bovenliggende element zijn afgeleid, bevinden zich in de vergrendelde status. U kunt deze niet wijzigen op het niveau van het kind.

 1. Op de Metadata Schema Forms pagina, selecteer een formulier en klik op Edit in de werkbalk.

 2. Op de Metadata Schema Form Editor pagina, past u het metagegevensformulier aan. Sleep de benodigde componenten vanuit de Build Form op een van de tabbladen.

 3. Als u een component wilt configureren, selecteert u deze en wijzigt u de eigenschappen ervan in het dialoogvenster Settings tab.

Componenten binnen de Build Form tab components-within-the-build-form-tab

De Build Form wordt een overzicht gegeven van de formulieritems die u in het schemaformulier gebruikt. De Settings bevat de kenmerken van elk item dat u selecteert in het dialoogvenster Build Form tab. De volgende tabel bevat de formulieritems die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Build Form tab:

Componentnaam
Beschrijving
Section Header
Voeg een sectiekopje toe voor een lijst met gangbare componenten.
Single Line Text
Voeg een eigenschap voor één regel tekst toe. De eigenschap wordt opgeslagen als een tekenreeks.
Multi Value Text
Voeg een teksteigenschap voor meerdere waarden toe. Deze wordt opgeslagen als een tekenreeks-array.
Number
Voeg een getalcomponent toe.
Date
Voeg een datumcomponent toe.
Dropdown
Voeg een vervolgkeuzelijst toe.
Standard Tags
Voeg een tag toe.
Smart Tags
U kunt zoekmogelijkheden uitbreiden door automatisch metagegevenstags toe te voegen.
Hidden Field
Voeg een verborgen veld toe. Deze wordt als een POST-parameter verzonden wanneer het element wordt opgeslagen.
Asset Referenced By
Voeg deze component toe om een lijst weer te geven met elementen waarnaar door het element wordt verwezen.
Asset Referencing
Toevoegen om een lijst weer te geven met elementen die naar het element verwijzen.
Products References
Toevoegen om de lijst weer te geven met producten die aan het element zijn gekoppeld.
Asset Rating
Toevoegen aan weergaveopties voor het beoordelen van het element.
Contextual Metadata
Toevoegen om de weergave van andere tabbladen met metagegevens in de eigenschappenpagina met elementen te besturen.

De metagegevenscomponent bewerken edit-the-metadata-component

Als u de eigenschappen van een metagegevenscomponent in het formulier wilt bewerken, klikt u op de component om de volgende eigenschappen of een subset ervan te bewerken in het dialoogvenster Settings tab. Het wordt aanbevolen slechts één veld toe te wijzen aan een bepaalde eigenschap in het metagegevensschema. Anders wordt het laatst toegevoegde veld dat aan de eigenschap is toegewezen, door het systeem gekozen.

Veldlabel: De naam van de eigenschap metadata die wordt weergegeven op de pagina met eigenschappen voor het element.

Toewijzen aan eigenschap: This property specifies the relative path to or name of the asset node where it is saved in the CRX repository. Het begint met ./ om aan te geven dat het pad zich onder het knooppunt van het element bevindt.

Hier volgen voorbeelden van geldige waarden voor een eigenschap:

 • ./jcr:content/metadata/dc:title: Hiermee wordt de waarde in het metadataknooppunt van de asset opgeslagen als de eigenschap dc:title.

 • ./jcr:created: Hiermee slaat u de aanmaakdatum en -tijd van een element op. Het is een beschermde eigenschap. Als u deze eigenschappen configureert, wordt u aangeraden deze te markeren als Uitschakelen en bewerken. Anders treedt de fout "Wijzigen van asset(s)" op wanneer u de eigenschappen van de asset opslaat.

Om ervoor te zorgen dat de component correct in de vorm van het meta-gegevensschema wordt getoond, zou de bezitspad geen ruimten moeten omvatten.

 • Plaatsaanduiding: Gebruik deze eigenschap om relevante plaatsaanduidingstekst met betrekking tot de eigenschap metadata op te geven.
 • Vereist: Gebruik deze eigenschap om een eigenschap metadata als verplicht op de eigenschappenpagina te markeren.
 • Bewerken uitschakelen: Gebruik deze eigenschap om alle bewerkingen van een eigenschap op de eigenschappenpagina uit te schakelen.
 • Leeg veld alleen-lezen tonen: Mark this property to display a metadata property on the properties page even if it has no value. Wanneer een eigenschap metadata geen waarde heeft, wordt deze standaard niet vermeld op de eigenschappenpagina.
 • Genummerde lijst tonen: Gebruik deze eigenschap om een geordende lijst met keuzen weer te geven.
 • Keuzen: Gebruik deze eigenschap om keuzen in een lijst op te geven.
 • Beschrijving : Gebruik deze eigenschap om een korte beschrijving voor de metagegevenscomponent toe te voegen.
 • Klasse: Object-klasse waaraan de eigenschap is gekoppeld.
 • Verwijderen: Klikken Delete om een component uit het schemaformulier te verwijderen.
NOTE
De Hidden Field bevat deze kenmerken niet. In plaats daarvan bevat de klasse eigenschappen, zoals Naam, Waarde, Veldlabel en Beschrijving. De waarden voor de component Verborgen veld worden als een POST-parameter verzonden wanneer het element wordt opgeslagen. Deze wordt niet opgeslagen als metagegevens voor het element.

Als u de optie Required selecteert, kunt u zoeken naar assets waarvoor verplichte metadata ontbreken. Vouw in het deelvenster Filters het predicaat Metadata Validation uit en selecteer de optie Invalid. In de zoekresultaten worden assets weergegeven waarvoor verplichte metadata ontbreken die u via het schemaformulier hebt geconfigureerd.

Optie geselecteerd in het deelvenster Metagegevensvalidatie van het deelvenster Filters

Als u de component Contextuele metagegevens toevoegt aan een tabblad van een schemaformulier, wordt de component weergegeven als een lijst op de eigenschappenpagina van elementen waarop het specifieke schema wordt toegepast. De lijst bevat alle andere tabbladen, behalve het tabblad waarop u de component Contextuele metagegevens hebt toegepast. Momenteel biedt deze functie basisfunctionaliteit voor het beheren van de weergave van metagegevens op basis van de context.

Samengestelde tabbladen met tabbladen met metagegevens van eigenschappen van elementen

Als u een tabblad in de eigenschappenpagina wilt weergeven naast het tabblad waarop de component Contextuele metagegevens is toegepast, selecteert u het tabblad in de lijst. Het tabblad wordt toegevoegd aan de pagina met eigenschappen.

Het tabblad dat is geselecteerd in de lijst met contextuele metagegevens, wordt weergegeven op de pagina met eigenschappen van elementen

Afbeelding: Contextafhankelijke metagegevens op de pagina met eigenschappen van elementen.

Eigenschappen in JSON-bestand opgeven specify-properties-in-json-file

In plaats van eigenschappen voor de opties op het tabblad Settings op te geven, kunt u de opties in een JSON-bestand definiëren door overeenkomstige sleutel-waardeparen op te geven. Geef het pad van het JSON-bestand op in het veld JSON Path.

Een tabblad toevoegen aan of verwijderen uit het schemaformulier adding-deleting-a-tab-in-the-schema-form

Met de schema-editor kunt u een tabblad toevoegen of verwijderen. Het standaardschema bevat de Basic, Advanced , IPTC, en IPTC Extension tabs.

Klikken + om een tabblad toe te voegen aan een schemaformulier. Standaard heeft het nieuwe tabblad de naam Unnamed-1. U kunt de naam wijzigen in het menu Settings tab. Klikken X om een tabblad te verwijderen.

Een tabblad toevoegen of verwijderen met de Editor voor een metagegevensschema

Trapsgewijze metagegevens cascading-metadata

Wanneer gebruikers de metagegevens van een element vastleggen, verschaffen ze informatie in de verschillende beschikbare velden. U kunt specifieke metagegevensvelden of veldwaarden weergeven die afhankelijk zijn van de opties die in de andere velden zijn geselecteerd. Een dergelijke voorwaardelijke weergave van metagegevens wordt trapsgewijze metagegevens genoemd. Met andere woorden, u kunt een afhankelijkheid maken tussen een bepaald metagegevensveld/een bepaalde waarde en een of meer velden en/of hun waarden.

Gebruik schema's voor metagegevens om regels voor de weergave van trapsgewijze metagegevens te definiëren. Als uw metagegevensschema bijvoorbeeld een elementtypeveld bevat, kunt u een relevante set velden definiëren die moet worden weergegeven op basis van het type element dat de gebruiker selecteert.

CAUTION
Cascading metadata wordt niet ondersteund voor Content Fragments.

Hier volgen enkele gebruiksgevallen waarvoor u trapsgewijze metagegevens kunt definiëren:

 • Indien een gebruikerslocatie is vereist, relevante plaatsnaam weergeven op basis van de keuze van het land en de staat van de gebruiker.
 • Laad relevante merknamen in een lijst op basis van de door de gebruiker gekozen productcategorie.
 • Schakel de zichtbaarheid van een bepaald veld in of uit op basis van de waarde die in een ander veld is opgegeven. Geef bijvoorbeeld afzonderlijke velden voor het verzendadres weer als de gebruiker de verzending op een ander adres wil laten uitvoeren.
 • Wijs een veld aan als verplicht op basis van de waarde die in een ander veld is opgegeven.
 • Opties wijzigen die voor een bepaald veld worden weergegeven op basis van de waarde die in een ander veld is opgegeven.
 • Stel de standaardwaarde voor metagegevens in een bepaald veld in op basis van de waarde die in een ander veld is opgegeven.

Metagegevens met trapsgewijze opmaak configureren in Experience Manager configure-cascading-metadata-in-aem

Overweeg een scenario waarin u trapsgewijze metagegevens wilt weergeven op basis van het geselecteerde type element. Enkele voorbeelden

 • Geef voor een video toepasselijke velden weer, zoals indeling, codec, duur, enzovoort.
 • Voor een Word- of PDF-document geeft u velden weer, zoals het aantal pagina's, de auteur, enzovoort.

Geef de copyrightinformatie, ongeacht het gekozen elementtype, weer als een verplicht veld.

 1. In Experience Manager interface, ga naar Tools > Assets > Metadata Schemas.

 2. In de Schema Forms pagina, selecteert u een schema en klikt u op Edit op de werkbalk om het schema te bewerken.

  select_form

 3. (Optioneel) Maak in de Schema-editor voor metagegevens een veld dat u wilt conditionaliseren. Geef een naam- en eigenschappenpad op in het dialoogvenster Settings tab.

  Als u een tabblad wilt maken, klikt u op + om een tabblad toe te voegen en vervolgens een metagegevensveld toe te voegen.

  add_tab

 4. Voeg een vervolgkeuzeveld toe voor het elementtype. Geef een naam- en eigenschappenpad op in het dialoogvenster Settings tab. Voeg een optionele beschrijving toe.

  asset_type_field

 5. Sleutelwaardeparen zijn de opties die aan een gebruiker van een formulier worden verstrekt. U kunt de sleutel-waardeparen of manueel of van een JSON- dossier verstrekken.

  • Als u de waarden handmatig wilt opgeven, selecteert u Add Manually en klik op Add Choice en geeft u de optietekst en -waarde op. U kunt bijvoorbeeld de elementtypen Video, PDF, Word en Afbeelding opgeven.

  • Selecteer Add Through JSON Path en geef het pad van het JSON-bestand op. Experience Manager Hiermee haalt u de sleutelwaardeparen op in real-time wanneer het formulier aan de gebruiker wordt gepresenteerd.

  Beide opties sluiten elkaar uit. U kunt de opties niet importeren uit een JSON-bestand en handmatig bewerken.

  add_choice

  note note
  NOTE
  Wanneer u een JSON-bestand toevoegt, worden de sleutel-waardeparen niet weergegeven in de Schema-editor voor metagegevens, maar wel in het gepubliceerde formulier.
  note note
  NOTE
  Als u keuzen toevoegt en op het veld Vervolgkeuzelijst klikt, wordt de interface vervormd en worden de keuzen niet meer verwijderd. Klik niet op de vervolgkeuzelijst totdat u de wijzigingen opslaat. Sla het schema op en open het opnieuw om door te gaan met bewerken als dit probleem zich voordoet.
 6. (Optioneel) Voeg de andere vereiste velden toe. U kunt bijvoorbeeld de indeling, codec en duur van de video met het elementtype opgeven.

  Op dezelfde manier voegt u afhankelijke velden toe voor andere elementtypen. Voeg bijvoorbeeld het aantal velden en de auteur van de pagina toe voor documentelementen, zoals PDF- en Word-bestanden.

  video_dependent_fields

 7. Als u een afhankelijkheid wilt maken tussen het veld voor het type element en andere velden, kiest u het afhankelijke veld en opent u het dialoogvenster Rules tab.

  select_dependentfield

 8. Kies onder Requirement de optie Required, based on new rule.

 9. Klikken Add Rule en kiest u Asset Type veld om een afhankelijkheid te maken. Kies ook de veldwaarde waarop u de afhankelijkheid wilt maken. Kies in dit geval Video. Klikken Done om de wijzigingen op te slaan

  define_rule

  note note
  NOTE
  U kunt regels gebruiken voor vervolgkeuzelijsten met handmatig vooraf gedefinieerde waarden. Vervolgkeuzemenu's met geconfigureerd JSON-pad kunnen niet worden gebruikt met regels die vooraf gedefinieerde waarden gebruiken om voorwaarden toe te passen. Als de waarden bij uitvoering vanuit JSON worden geladen, is het niet mogelijk een vooraf gedefinieerde regel toe te passen.
 10. Kies onder Visibility de optie Visible, based on new rule.

 11. Klikken Add Rule en kiest u Asset Type veld om een afhankelijkheid te maken. Kies ook de veldwaarde waarop u de afhankelijkheid wilt maken. Kies in dit geval Video. Klikken Done om de wijzigingen op te slaan

  define_visibilityrule

  note note
  NOTE
  Als u op een witruimte klikt (of op een andere plaats dan de waarden), worden de waarden opnieuw ingesteld. Als dit gebeurt, selecteert u de waarden opnieuw.
  note note
  NOTE
  U kunt de voorwaarde Requirement en de voorwaarde Visibility onafhankelijk van elkaar toepassen.
 12. Maak op dezelfde manier een afhankelijkheid tussen de waarde Video in het veld Type element en andere velden, zoals Codec en Duur.

 13. Herhaal de stappen om documentelementen (PDF en Word) in het dialoogvenster Asset Type veld en velden, zoals Page Count en Author.

 14. Klik op Save. Pas het metagegevensschema toe op een map.

 15. Navigeer naar de map waarop u het metagegevensschema hebt toegepast en open de pagina met eigenschappen van een element. Afhankelijk van uw keuze in het veld Type element worden relevante trapsgewijze metagegevensvelden weergegeven.

  Trapsgewijze metagegevens voor video-elementen

  Afbeelding: Trapsgewijze metagegevens voor een video.

  Trapsgewijze metagegevens voor documentelementen

  Afbeelding: trapsgewijze metagegevens voor een document.

Formulieren met metagegevens verwijderen delete-metadata-schema-forms

Experience Manager Hiermee kunt u alleen aangepaste schema-formulieren verwijderen. U kunt hiermee de standaardschema-formulieren/sjablonen niet verwijderen. U kunt echter alle aangepaste wijzigingen in deze formulieren verwijderen.

Als u een formulier wilt verwijderen, selecteert u een formulier en klikt u op Verwijderen.

NOTE
 • Nadat u aangepaste wijzigingen in een standaardformulier hebt verwijderd, wordt de vergrendeling vergrendelen gesloten verschijnt opnieuw vóór het formulier. Hiermee wordt aangegeven dat de standaardstatus van het formulier wordt hersteld.
 • U kunt de standaardschema-formulieren voor metagegevens niet verwijderen in Assets.

Schema-formulieren voor MIME-typen schema-forms-for-mime-types

Experience Manager bevat standaardformulieren voor diverse MIME-typen uit het vak. U kunt echter aangepaste formulieren toevoegen voor elementen van verschillende MIME-typen.

Nieuwe formulieren toevoegen voor MIME-typen add-new-forms-for-mime-types

Maak een formulier onder het juiste formuliertype. Als u bijvoorbeeld een sjabloon wilt toevoegen voor de image/png subtype, maakt u het formulier onder de "afbeeldingsformulieren". De titel voor het schemaformulier is de naam van het subtype. In dit geval is de titel png.

Een bestaande schemasjabloon gebruiken voor verschillende MIME-typen use-an-existing-schema-template-for-various-mime-types

U kunt een bestaande sjabloon voor een ander MIME-type gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld de opdracht image/jpeg formulier voor activa van het MIME-type image/png.

In dit geval maakt u een knooppunt op /etc/dam/metadataeditor/mimetypemappings in de CRX-opslagplaats. Geef een naam voor het knooppunt op en definieer de volgende eigenschappen:

Naam
Beschrijving
Type
Waarde
exposedmimetype
Naam van het bestaande formulier dat moet worden toegewezen
String
image/jpeg
mimetypes
Lijst met MIME-typen die het formulier gebruiken dat is gedefinieerd in de exposedmimetype attribute
String
image/png

Assets Hiermee worden de volgende MIME-typen en schema-formulieren toegewezen:

Schema
MIME-typen
image/jpeg
image/pjpeg
image/tiff
image/x-tiff
application/pdf
application/postscript
application/x-ImageSet
Multipart/Related; type=application/x-ImageSet
application/x-SpinSet
Multipart/Related; type=application/x-SpinSet
application/x-MixedMediaSet
Multipart/Related; type=application/x-MixedMediaSet
video/quicktime
video/x-quicktime
video/mpeg4
video/mp4
video/avi
video/avi, video/msvideo, video/x-msvideo
video/wmv
video/x-ms-wmv
video/flv
video/x-flv

Toegang tot metagegevensschema's verlenen grant-access-to-metadata-schemas

De functie Metagegevensschema is alleen beschikbaar voor beheerders. Beheerders kunnen echter toegang verlenen aan niet-beheerders door bepaalde machtigingen te wijzigen. Geef niet-beheerdergebruikers de machtigingen voor het /conf map.

Mapspecifieke metagegevens toepassen apply-folder-specific-metadata

Assets Hiermee kunt u een variant van een metagegevensschema definiëren en dit toepassen op een specifieke map.

U kunt bijvoorbeeld een variant van het standaardmetagegevensschema definiëren en deze toepassen op een map. Wanneer u het gewijzigde schema toepast, wordt het oorspronkelijke standaardmetagegevensschema genegeerd dat op elementen in de map is toegepast.

Alleen elementen die zijn geüpload naar de map waarop dit schema is toegepast, komen overeen met de gewijzigde metagegevens die zijn gedefinieerd in het schema voor alternatieve metagegevens. Assets in andere mappen waarin het oorspronkelijke schema wordt toegepast, blijven de metagegevens die in het oorspronkelijke schema zijn gedefinieerd, behouden.

Metagegevensovererving door elementen is gebaseerd op het schema dat wordt toegepast op de map op het hoogste niveau in de hiërarchie. Hetzelfde schema wordt toegepast op of overgeërfd door de submappen. Als een ander schema op submapniveau wordt toegepast, stopt de overerving.

 1. In Experience Manager interface, navigeren naar Tools > Assets > Metadata Schemas. De pagina Metadata Schema Forms wordt weergegeven.

 2. Schakel het selectievakje in vóór een formulier, bijvoorbeeld het standaardmetagegevensformulier, en klik op de knop Copy en sla het op als een aangepast formulier. Geef bijvoorbeeld een aangepaste naam voor het formulier op. my_default. U kunt ook een aangepast formulier maken.

 3. In de Metadata Schema Forms pagina, selecteert u de my_default formulier en klik vervolgens op Edit.

 4. In de Metadata Schema Editor , voegt u een tekstveld toe aan het schema. Voeg bijvoorbeeld een veld met het label toe Category.

  Tekstveld toegevoegd aan de formuliereditor voor metagegevensschema

  Afbeelding: Tekstveld toegevoegd aan formuliereditor voor metagegevensschema.

 5. Klik op Save. Het gewijzigde formulier wordt weergegeven in het dialoogvenster Metadata Schema Forms pagina.

 6. Klikken Apply to Folder(s) van de werkbalk om de aangepaste metagegevens toe te passen op een map.

 7. Selecteer de map waarop u het gewijzigde schema wilt toepassen en klik op Apply.

  Map selecteren om metagegevensschema toe te passen

 8. Als op de map het andere metagegevensschema is toegepast, verschijnt er een waarschuwing dat u het bestaande metagegevensschema wilt overschrijven. Klikken Overschrijven.

 9. Klikken OK om het succesbericht te sluiten.

 10. Navigeer naar de map waarop u het gewijzigde metagegevensschema hebt toegepast.

Verplichte metagegevens definiëren define-mandatory-metadata

U kunt verplichte velden definiëren op mapniveau. Deze worden afgedwongen voor elementen die naar de map worden geüpload. Als u elementen uploadt met ontbrekende metagegevens voor de verplichte velden die u eerder hebt gedefinieerd, wordt in de kaartweergave een visuele indicatie voor ontbrekende metagegevens weergegeven.

NOTE
Een metagegevensveld kan op basis van de waarde van een ander veld als verplicht worden gedefinieerd. In de kaartweergave Experience Manager geeft het waarschuwingsbericht over ontbrekende metagegevens voor dergelijke verplichte metagegevensvelden niet weer.
 1. In Experience Manager interface, navigeren naar Tools > Assets > Metadata Schemas. De pagina Metadata Schema Forms wordt weergegeven.

 2. Sla het standaardmetagegevensformulier op als een aangepast formulier. Sla het bestand bijvoorbeeld op als my_default.

 3. Bewerk het aangepaste formulier. Voeg een verplicht veld toe. Voeg bijvoorbeeld een Category en verplicht te stellen.

  Voeg een verplicht veld toe aan het metagegevensformulier door Vereist te selecteren op het tabblad Regels in de Formuliereditor voor metagegevensschema

  Afbeelding: verplicht veld in formuliereditor voor metagegevens.

 4. Klik op Save. Het gewijzigde formulier wordt weergegeven in het dialoogvenster Metadata Schema Forms pagina. Selecteer het formulier en klik op Apply to Folder(s) van de werkbalk om de aangepaste metagegevens toe te passen op een map.

 5. Navigeer naar de map en upload elementen met ontbrekende metagegevens voor het verplichte veld dat u aan het aangepaste formulier hebt toegevoegd. Op de kaartweergave van het element wordt een bericht voor de ontbrekende metagegevens van het verplichte veld weergegeven.

  Bericht waarin de verplichte metagegevens voor het uploaden van elementen in de map ontbreken in de weergave met de elementenkaart

 6. (Optioneel) Toegang https://[aem_server]:[port]/system/console/components/. Configureren en inschakelen com.day.cq.dam.core.impl.MissingMetadataNotificationJob component die standaard is uitgeschakeld. Een frequentie instellen waarbij Experience Manager controleert of de metagegevens van de elementen geldig zijn. Deze configuratie voegt een eigenschap toe hasValidMetadata tot jcr:content van activa. Experience Manager gebruikt deze eigenschap om de ongeldige elementen in een zoekresultaat te filteren. Als u na een controle een element toevoegt, wordt het element niet gemarkeerd met hasValidMetadata tot de volgende geplande controle. De elementen worden daarom pas na de volgende geplande controle in zoekfilters voor ongeldige metagegevens weergegeven.

  note caution
  CAUTION
  De controles van de meta-gegevensbevestiging zijn middelintensief en kunnen de prestaties van uw systeem beïnvloeden. Plan de controles dienovereenkomstig. Als de server het laden niet aankan, probeert u deze taak uit te schakelen.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2