Processen beheren managing-processes

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

De pagina van de Lijst van het Proces toont de processen die een gebruiker in werking heeft gesteld of die automatisch begonnen zijn.

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Forms-workflow > Forms-workflow. De proceslijst bevat de volgende informatie:

  Procesnaam - Versie: De naam van het proces, zoals gedefinieerd in Workbench.

  Toepassing: De toepassing waartoe het proces behoort, zoals gedefinieerd in Workbench.

  Status: Actief betekent dat het proces wordt geactiveerd voor de procesversie. Inactief betekent dat het proces een oude versie is die nog procesinstanties heeft.

  Aanmaakdatum: De datum en het tijdstip waarop het proces is geïmplementeerd.

 2. Klik op een procesnaam om de procesinstanties ervan op de pagina Procesinstantie weer te geven.

Werken met procesinstanties working-with-process-instances

Als u de pagina van de Instantie van het Proces van de pagina van de Lijst van het Proces toegang hebt, zijn alle procesinstanties van het proces u selecteerde vermeld. Als u de pagina van de Instantie van het Proces na het uitvoeren van een onderzoek toegang hebt, slechts zijn de gevonden procesinstanties vermeld.

Voor elke procesinstantie bevat de lijst de volgende informatie:

Proces-id: De id die aan de werkstroom voor formulieren wordt toegewezen wanneer het proces wordt geïnstantieerd (wanneer een gebruiker of een geautomatiseerde stap een proces start). U kunt deze id gebruiken om de procesinstantie door de levenscyclus te volgen.

Procesnaam - Versie: De naam van het proces, zoals gedefinieerd in Workbench.

Status: Geeft aan of de procesinstantie normaal wordt uitgevoerd, de status wordt gewijzigd of is gestopt. (Zie Over status van procesinstanties.)

Aanmaakdatum: De datum en tijd waarop de procesinstantie is gemaakt.

Datum van update: De datum en tijd waarop de status van de procesinstantie voor het laatst is gewijzigd.

U kunt de volgende taken uitvoeren op de pagina van de Instantie van het Proces:

 • Selecteer een procesinstantie om details over het, zoals zijn verrichtingen en subprocessen te bekijken. Wanneer u een procesinstantie selecteert, wordt de pagina Details procesinstantie weergegeven.
 • Procesinstanties onderbreken, opschorten of beëindigen.
 • Zoeken naar een procesvariant. Klik op Zoeken om een zoekopdracht te starten.

Over procesinstantiestatussen about-process-instance-statuses

Een procesinstantie, inclusief subprocessen, kan de volgende statussen hebben:

VOLTOOID: Alle vertakkingen en bewerkingen in het procesexemplaar zijn voltooid. COMPLETE is de definitieve status van een procesinstantie.

VOLTOOIEN: De status van de procesinstantie wordt gewijzigd in COMPLETE.

GESTART: De procesinstantie is gemaakt, maar is nog niet actief. INITIATED is de eerste status van een procesinstantie.

UITVOEREN: De procesinstantie wordt normaal uitgevoerd. Er kan een geautomatiseerde stap worden uitgevoerd of de procesinstantie ontvangt gebruikersinvoer of wacht op gebruikersinteractie.

GESCHORST: De procesinstantie is opgeschort door een beheerder of door een stap in het proces. Er vinden geen verdere bewerkingen plaats totdat de status wordt gewijzigd.

OPSCHORTING: De status wordt gewijzigd in SUSPENDED. Als een verrichting is ontworpen om schorsingsverzoeken te negeren en nog niet voltooid, moet die verrichting voltooien alvorens de procesinstantie wordt opgeschort.

BEËINDIGD: De procesinstantie is geëindigd door een beheerder.

BEËINDIGEN: De status wordt gewijzigd in BEËINDIGD. Als een verrichting is ontworpen om eindeverzoeken te negeren en nog niet voltooid, moet die verrichting voltooien alvorens de procesinstantie wordt geëindigd.

ONVERSCHORMD: De status verandert bijna in RUNNING nadat deze is opgeschort.

NOTE
Wanneer wordt gevraagd om de status van een procesinstantie te wijzigen (bijvoorbeeld om te onderbreken of te beëindigen), voert het verzoek de opdrachtwachtrij voor de formulierwerkstroom in. Afhankelijk van de grootte van de wachtrij en de totale verwerkingssnelheid verandert de weergegeven status pas wanneer de pagina een of meer keren opnieuw wordt geladen.

Procesinstanties onderbreken of opheffen suspend-or-unsuspend-process-instances

Als u een probleem moet oplossen of als u weet dat een procesinstantie een probleem bij een recentere stap wegens één of andere externe voorwaarde zal ontmoeten, kunt u de procesinstantie tijdelijk opschorten.

U kunt procesinstanties opschorten die de status RUNNING hebben.

Nadat u een procesinstantie opheft, verandert zijn status in SUSPENDING, dan GESCHORST, en het proces pauzeert bij zijn huidige verrichting. De procesinstantie blijft in deze status totdat de status wordt gewijzigd in UNSUSPENDED.

Alleen procesinstanties met de status SUSPENDED kunnen worden gewijzigd in UNSUSPENDED.

Wanneer u een procesinstantie onderbreekt, verandert zijn status in RUNNING, en het gaat met de verrichting voort waar het was opgeschort.

Wanneer u een procesinstantie opheft die andere processen (kindprocessen) gebruikend hun aanroepverrichting heeft aangehaald, worden de kindprocessen ook opgeschort.

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Forms-workflow > Forms-workflow.
 2. Selecteer het proces op de pagina Procesinstantie en klik op Onderbreken of Opschorten.

Een procesinstantie beëindigen terminate-a-process-instances

Als een bewerking van een procesinstantie is gestopt of een andere fout heeft aangetroffen, of als u een procesinstantie moet dwingen om de uitvoering te stoppen, kunt u de procesinstantie beëindigen.

U kunt procesinstanties beëindigen die om het even welke status hebben.

Wanneer u een procesinstantie beëindigt, verandert zijn status in BEËINDIGEN, dan BEËINDIGD, en het proces houdt bij zijn huidige verrichting op. Er worden geen verdere bewerkingen uitgevoerd en alle bijbehorende bewerkingen en taken worden beëindigd.

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Forms-workflow > Forms-workflow.
 2. Selecteer het proces op de pagina Procesinstantie en klik op Beëindigen.

Werken met procesinstantiedetails working-with-process-instance-details

De pagina Details procesinstantie geeft de geschiedenis van een procesinstantie weer.

In het gebied Samenvatting wordt basisinformatie over de procesinstantie weergegeven.

Op het tabblad Bewerkingen wordt elke bewerking voor de procesinstantie weergegeven in volgorde van voltooiing, van de eerste naar de laatste met de volgende informatie:

Bedrijfsnaam: De naam van de bewerking, zoals gedefinieerd in Workbench.

Status: Geeft aan of de bewerking normaal wordt uitgevoerd of is gestopt. (Zie Over status van procesinstanties.)

Naam vertakking: De naam van de vertakking, zoals gedefinieerd in Workbench.

Begindatum: De datum en tijd waarop de bewerking is gestart.

Voltooide datum: De datum en het tijdstip waarop de bewerking is voltooid.

Een subproces is een procesinstantie die door een ander proces is begonnen en onafhankelijk van dat andere proces loopt. Subprocessen worden alleen weergegeven als ze zijn ontworpen als onderdeel van het proces in Workbench. Op het tabblad Subprocessen wordt elk subproces weergegeven met de volgende informatie:

Proces-id: Dit positieve gehele getal dat door de formulierworkflow wordt toegewezen wanneer het proces wordt geïnstantieerd (wanneer een gebruiker of een geautomatiseerde stap het proces start). Met deze id kunt u de procesinstantie gedurende de levenscyclus volgen.

Procesnaam - Versie: De naam van het proces, zoals gedefinieerd in Designer.

Status: Geeft aan of de procesinstantie normaal wordt uitgevoerd, de status wordt gewijzigd of wordt gestopt. (Zie Over status van procesinstanties.)

Aanmaakdatum: De datum en tijd waarop het subproces is gemaakt.

Datum van update: De datum en tijd waarop de status van het subproces voor het laatst is gewijzigd.

U kunt de volgende taken uitvoeren op de pagina Details van de Instantie van het Proces:

 • Selecteer een bewerking om de details ervan weer te geven. Wanneer u een bewerking selecteert, wordt de pagina Bewerkingsdetails weergegeven.
 • Selecteer een subproces om details over het te bekijken. Wanneer u een subproces selecteert, wordt de pagina Details procesinstantie weergegeven.
 • Bewerkingen of subprocessen beëindigen of opnieuw proberen, afhankelijk van hun status.

Informatie over bewerkingsstatussen about-operation-statuses

Een bewerking (een stap in een proces) kan de volgende statussen hebben:

VOLTOOID: De bewerking is voltooid.

UITVOEREN: De bewerking wordt normaal uitgevoerd. Het kan gebruikersinvoer ontvangen of op gebruikersinteractie wachten, of een geautomatiseerde stap kan lopend zijn.

GESTALLEERD: Er is een probleem opgetreden tijdens het verwerken van de bewerking. Controle voor de fout of de uitzondering in de Geroepen pagina van Verrichtingen.

BEËINDIGD: De bewerking is beëindigd door een beheerder.

Bewerkingen of subprocessen beëindigen terminate-operations-or-subprocesses

Als een bewerking of een subproces is gestopt of een andere foutvoorwaarde heeft aangetroffen, of als u een bewerking of subproces moet forceren om te stoppen met uitvoeren, kunt u deze beëindigen.

U kunt een bewerking beëindigen die wordt uitgevoerd.

Wanneer u een bewerking beëindigt, verandert de status van de bewerking in BEËINDIGD. De bewerking wordt niet voltooid en de procesinstantie stopt met uitvoeren.

U kunt een subproces beëindigen dat om het even welke status heeft.

Wanneer u een subproces beëindigt, verandert zijn status in BEËINDIGEN, dan BEËINDIGD, en de procesinstantie houdt bij zijn huidige verrichtingen op. Er worden geen verdere bewerkingen uitgevoerd in het subproces, hoewel de bovenliggende procesinstantie wordt uitgevoerd.

U kunt geen processen beëindigen die gatewayelementen in het procesdiagram hebben. Als u probeert om deze types van processen te eindigen, worden de verrichtingen binnen de gatewayelementen niet beïnvloed. Om verrichtingen te eindigen die binnen een gatewayelement zijn, moet u de verrichtingen direct eindigen.

 1. Voor de pagina van de Details van de Instantie van het Proces, klik het lusje van Verrichtingen of het Subprocess tabel.
 2. Selecteer de bewerking of het subproces en klik op Beëindigen.

Een bewerking opnieuw uitvoeren retry-an-operation

U kunt een bewerking met de status STALLED opnieuw proberen.

Wanneer u een bewerking opnieuw uitvoert, wordt een verzoek verzonden om de bewerking opnieuw te starten. Als het verzoek succesvol is, verandert de status in RUNNING. Als de bewerking niet opnieuw kan worden gestart, blijft deze STALLED en moet u deze wellicht beëindigen.

 1. Voor de pagina van de Details van de Instantie van het Proces, klik de Verrichtingen tabel.
 2. Selecteer de bewerking en klik op Opnieuw.

Werken met bewerkingen working-with-operations

De pagina van de Details van de Verrichting toont een overzicht van één verrichting in een proces en zijn huidige gebruikerstoewijzingen.

 1. Klik in de beheerconsole op Services > Forms-workflow > Forms-workflow.

 2. Klik op een procesnaam om de procesinstanties ervan weer te geven. Klik op een procesinstantie om de pagina Details procesinstantie weer te geven en selecteer vervolgens een bewerking om de pagina Bewerkingsdetails weer te geven.

  Voor elke taak, toont de lijst de volgende informatie:

  Procesnaam - Versie: De naam van het proces, zoals gedefinieerd in Workbench.

  Toepassing: De toepassing waartoe het proces behoort, zoals gedefinieerd in Workbench.

  Status: Actief betekent dat het proces wordt geactiveerd voor de procesversie. Inactief betekent dat het proces een oude versie is die nog procesinstanties heeft.

  Aanmaakdatum: De datum en het tijdstip waarop het proces is geïmplementeerd.

recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da