Activiteiten beheren managing-activities

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Met de Activiteiten-console kunt u de marketing activiteiten van uw merken:

 • Voeg merken toe.
 • Voor elk merk, voeg en vorm activiteiten toe.
 • Beheer activiteiten.
NOTE
Als u Adobe Target gebruikt als de doelengine, kunt u ook prestatiegegevens van uw activiteiten weergeven. Als u A/B test, kunt u winnaars omzetten.

Op de Activity Console worden de activiteiten georganiseerd door merk. U kunt merken en mappen gebruiken om de organisatie van uw activiteiten te structureren. U navigeert aan de console van Activiteiten door te tikken/te klikken Personalisatie en tikken/klikken Activiteiten.

Activiteiten zijn beschikbaar in de modus Doel voor ontwerpen, doelinhoud, waar u ook activiteiten kunt maken. De activiteiten die u op het richten wijze creeert verschijnen in de console van Activiteiten.

De activiteiten worden getoond met een etiket beschrijvend welke soort activiteit wordt bepaald:

 • XT - Adobe Target-ervaring gericht
 • A/B - Adobe Target A/B-tests
 • AEM - Adobe Experience Manager-doelversie (context- of clientcontext-afhankelijk)

chlimage_1-238

NOTE
Welke soorten activiteiten beschikbaar zijn, wordt bepaald door:
 • Als de alleen_xt Deze optie is ingeschakeld in de Adobe Target-agent (clientcode) die aan de AEM zijde wordt gebruikt om verbinding te maken met Adobe Target. Vervolgens kunt u alleen XT-activiteiten in AEM.

 • Als de alleen_xt opties zijn niet ingeschakeld in de Adobe Target-huurder (clientcode), kunt u vervolgens beide XT- en A/B-activiteiten in AEM.

Aanvullende opmerking: alleen_xt Deze opties zijn een instelling die wordt toegepast op een bepaalde doelgebruiker (clientcode) en kunnen alleen rechtstreeks in Adobe Target worden gewijzigd. U kunt deze optie niet in- of uitschakelen in AEM.
CAUTION
U moet het knooppunt met activiteiteninstellingen beveiligen cq:ActivitySettings op de publicatie-instantie zodat deze niet toegankelijk is voor normale gebruikers. Het knooppunt activity settings mag alleen toegankelijk zijn voor de service die de activiteitensynchronisatie afhandelt voor Adobe Target.
Zie Vereisten voor integratie met Adobe Target voor nadere informatie.

Een merk maken met de activiteitenconsole creating-a-brand-using-the-activities-console

Maak een merk waarvoor u marketingactiviteiten wilt beheren.

Wanneer u een merk maakt met de Activiteitenconsole, wordt dit ook weergegeven in het dialoogvenster Aanbiedingsconsole waar u aanbiedingen kunt maken voor de ervaringen van uw activiteiten.

 1. Klik of tik in de navigatieconsole op Personalisatie. Klikken of tikken Activiteiten.

  screen_shot_2018-03-21at151821

 2. Klik of tik in de activiteitenconsole op Maken dan Merk maken.

 3. Selecteer de merksjabloon en klik of tik op Volgende.

 4. Typ een titel voor het merk zoals u deze wilt weergeven in de consoles Activiteiten en Aanbiedingen. Typ of selecteer eventueel een of meer tags die u aan het merk wilt koppelen.

 5. Klikken of tikken Maken. Uw merk wordt weergegeven in de Activiteitenconsole.

Een activiteit toevoegen/bewerken met de activiteitenconsole adding-editing-an-activity-using-the-activities-console

Voeg een activiteit toe of bewerk een bestaande activiteit om uw marketing inspanningen op specifieke doelgroepen te concentreren. Wanneer u een activiteit creeert/uitgeeft, specificeert u de volgende informatie:

 • Naam: De naam van de activiteit.

 • Targeting engine: AEM of Adobe Target als de engine voor gerichte content.

 • Een doelconfiguratie selecteren: (alleen voor Adobe Target) De cloudconfiguratie die deze activiteit moet gebruiken om verbinding te maken met Adobe Target. Deze optie wordt alleen weergegeven als Adobe Target is geselecteerd als doelengine.

 • Type activiteit: Type activiteit - A/B-test of ervaring gericht op

 • Doelstelling: (optioneel) Een beschrijving van de activiteit.

 • Ervaringen: Toewijzingen tussen doelgroepnamen en de marketingsegmenten waarop u zich richt.

 • Verkeerspercentages: Als A/B-test is geselecteerd, kunt u aanpassen hoeveel verkeer (in percenten) naar elke ervaring gaat.

 • Duur: De periode waarin de activiteit wordt toegepast.

 • Prioriteit: De relatieve prioriteit van de activiteit. Wanneer de activiteiten content voor dezelfde gebruikerssegmenten bieden, krijgt de activiteit met de hogere prioriteit voorrang.

 • Metrische data van doel: Als Adobe Target is geselecteerd als de doelengine, kunt u metrische data van successen aan de activiteit toevoegen. Eén metrische waarde van successen is vereist.

NOTE
De nieuwe Adobe Target-activiteiten moeten in de gerichte contenteditor worden gemaakt, en niet in de console Activiteiten, omdat de synchronisatie met Adobe Target dan mislukt.
U kunt echter bestaande Adobe Target-activiteiten in de console bewerken.

Een activiteit toevoegen:

 1. Klik of tik op het merk waarvoor u de activiteit maakt, klik of tik Maken en vervolgens Activiteit maken. Als u aan het bewerken bent, selecteert u de activiteit en klikt of tikt u op Bewerken.

 2. Geef de volgende informatie op en klik of tik op Volgende:

  • Een naam voor de activiteit.
  • De doelengine die moet worden gebruikt. ContextHub (AEM) wordt geselecteerd door gebrek. Als u Adobe Target moet gebruiken, maakt u de activiteit in de beoogde inhoudseditor.
  • Als u Adobe Target hebt geselecteerd als de doelengine, selecteert of bewerkt u de cloudconfiguratie die u wilt gebruiken om verbinding te maken met Adobe Target. (Zorg ervoor dat u geen framework selecteert dat u hebt gemaakt voor uw cloudconfiguratie.)
  • (Optioneel) Het doel of een beschrijving van de activiteit.
  • Selecteer het type activiteit.
 3. Voeg een of meer ervaringen toe aan de activiteit. Klik of tik op Ervaring toevoegen.

 4. Als u gebruikmaakt van AEM of Adobe Target-ervaring als doelwit:

  1. Klik of tik Selecteer Publiek ​ en selecteer het segment dat uw ervaringsdoelstellingen.
  2. Klikken of tikken Ervaring toevoegen, typt u een naam en klikt of tikt OK.
  3. Klikken of tikken Volgende.

  Als u Adobe Target A/B Testen gebruikt:

  1. Klik of tik op het potlood in het vak Soorten publiek om een publiek te selecteren.
  2. Klikken of tikken Ervaring toevoegen, typt u een naam en klikt of tikt OK.
  3. Ga het percentage van verkeer in dat elke ervaring toont.
  4. Klikken of tikken Volgende.
 5. Als u wilt opgeven wanneer de activiteit begint, gebruikt u de opdracht Start vervolgkeuzelijst om een van de volgende waarden te selecteren:

  • Indien geactiveerd: De activiteit begint wanneer de pagina die de beoogde inhoud bevat, wordt geactiveerd.
  • Opgegeven datum en tijd: Een specifieke tijd. Wanneer u deze optie selecteert, klikt of tikt u op het kalenderpictogram, selecteert u een datum en geeft u de tijd op waarop de activiteit wordt gestart.
 6. Als u wilt opgeven wanneer de activiteit eindigt, gebruikt u het vervolgkeuzemenu Einde om een van de volgende waarden te selecteren:

  • Wanneer gedeactiveerd: De activiteit eindigt wanneer de pagina die de beoogde inhoud bevat, wordt gedeactiveerd.
  • Opgegeven datum en tijd: Een specifieke tijd. Wanneer u deze optie selecteert, klikt of tikt u op het kalenderpictogram, selecteert u een datum en geeft u de tijd op om de activiteit te beëindigen.
 7. Als u een prioriteit voor de activiteit wilt opgeven, gebruikt u de schuifregelaar om een van de Laag, Normaal, of Hoog.

 8. Als u Adobe Target gebruikt als de doelengine, selecteert u wat u met deze activiteit wilt meten. Zie Het vormen van de Activiteit en het Plaatsen Doelstellingen voor meer informatie over de beschikbare succescijfers. U moet ten minste één doel selecteren.

 9. Klikken of tikken Opslaan.

  note note
  NOTE
  Nadat u een activiteit hebt gemaakt, moet u deze publiceren zodat deze beschikbaar is.

Publicatie- en publicatieactiviteiten publishing-and-unpublishing-activities

U moet activiteiten publiceren om deze beschikbaar te maken. Omgekeerd kunt u activiteiten onbeschikbaar maken door deze te verwijderen.

NOTE
Wanneer u het publiceren van een activiteit ongedaan maakt, verandert de status van de activiteit alleen als u de pagina vernieuwt.

Om activiteiten te publiceren of unpublish:

 1. Klik of tik op het merk en vervolgens het gebied met de activiteit die u wilt publiceren of de publicatie ongedaan wilt maken.

 2. Tik of klik op het pictogram naast de activiteit of activiteiten die u wilt publiceren of waarvan u de publicatie ongedaan wilt maken.

  screen_shot_2018-03-21at151925

 3. Tik of klik om te publiceren Publiceren. Tik of klik om de publicatie ongedaan te maken Publiceren ongedaan maken. Uw activiteit of activiteiten worden gepubliceerd of niet gepubliceerd en hun statusveranderingen in de console van de Activiteiten (kan vereisen verfrissen).

Activiteiten met betrekking tot instanties Auteur en Publiceren activities-on-author-and-publish-instances

Wanneer een activiteit wordt geactiveerd die de beoogde Adobe Target-engine gebruikt, wordt een tweede activiteit gemaakt op de publicatie-instantie:

 • De activiteit op de auteurinstantie volgt activiteit op de auteursinstantie en is nuttig om de bezoekerservaring te simuleren. De analyses die voor deze activiteit worden geregistreerd, weerspiegelen slechts wat op de auteursinstantie voorkomt.
 • De activiteit op de publicatie-instantie geeft de activiteit op de publicatieserver weer en reageert hierop. Dit is de activiteit die op de openbare website loopt. Alleen de publicatieactiviteit is relevant voor het bijhouden en analyseren van het gebruik van de feitelijke openbare site.

Weergaveprestaties en bekroonde ervaringen (A/B-test) viewing-performance-and-converting-winning-experiences-a-b-test

U kunt de prestaties van elke Adobe Target-activiteit (XT of A/B) bekijken. Als u A/B tests gebruikt, kunt u het winnen ervaring ook omzetten, die dan de standaardervaring wordt.

Om de prestaties van de activiteit te bekijken en het winnen ervaringen om te zetten:

 1. In Personalisatie, klikken of tikken Activiteiten om naar de Activiteiten console.

 2. Klik of tik op het merk waarvoor u activiteiten wilt zien.

 3. Selecteer de activiteit en klik of tik Eigenschappen van de Mening ​ en klik Rapporten en selecteert u de activiteit waarvoor u de prestaties voor het winnen/omzetten van ervaringen wilt bekijken. Prestatiedata worden weergegeven.

  chlimage_1-239

 4. Klik of tik op Koppeling naar pushwinnaar om die ervaring als standaard ervaring te duwen.

  Als u de winnaar omzet, gebeurt het volgende:

  • De huidige activiteit wordt uitgeschakeld
  • Hiermee wijzigt u alle pagina's en vervangt u de doelinhoud door de feitelijke inhoud van de winnende ervaring. De inhoud van de winnende ervaring wordt onderdeel van de normale pagina zonder doelversie.

  chlimage_1-240

  Een winnende ervaring is de ervaring die meer Lift in de rapporten produceert, die op de omrekeningskoers gebaseerd is.

 5. Klikken of tikken Ja om te bevestigen dat u de winnaar wilt converteren, de huidige ervaring uit te schakelen en deze te vervangen door de inhoud van de winnende ervaring.

Synchroniseren van activiteiten met Adobe Target synchronizing-activities-with-adobe-target

Activiteiten die gebruikmaken van de Adobe Target-doelengine worden gesynchroniseerd met Adobe Target-campagnes. Een activiteit wordt automatisch gesynchroniseerd met Adobe Target wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De activiteit bevat minstens één ervaring.
 • Ten minste één ervaring bevat een toegewezen segment en één aanbieding.
 • Elke ervaring in de activiteit moet hetzelfde aantal aanbiedingen hebben.

Deze voorwaarden gelden voor activiteiten met betrekking tot auteur- en publicatieinstanties.

Wanneer een activiteit wordt gesynchroniseerd, wordt een overeenkomstige campagne gecreeerd in Adobe Target:

 • De activiteiten op het publicatieexemplaar hebben de zelfde naam zoals de overeenkomstige campagne van Adobe Target.
 • De activiteiten op de auteurinstantie corresponderen met de campagnes van het Doel van de zelfde naam met _author achtervoegsel.

chlimage_1-241

De _auteuractiviteiten worden onmiddellijk gesynchroniseerd wanneer de activiteit wordt gewijzigd. De directe synchronisatie laat de simulatie van activiteiten met de Context of ContextHub van de Cliënt toe.

De publicatieactiviteiten worden gesynchroniseerd wanneer de activiteit wordt gepubliceerd naar de AEM-publicatie-instantie.

Synchronisatie van activiteiten voor probleemoplossing troubleshooting-activity-synchronization

Wanneer AEM een activiteit met Adobe Target synchroniseert, omvat AEM een bezit van de genoemde activiteit thirdPartyId. De waarde van deze eigenschap is gebaseerd op het pad van de activiteit in de AEM repository. Geen twee campagnes in Adobe Target kunnen de zelfde waarde voor thirdPartyId eigenschap. Daarom zal een activiteit er niet in slagen om te synchroniseren als een bestaande campagne (van een verschillend type AB, XT) in Adobe Target de zelfde waarde voor gebruikt thirdPartyId.

Deze situatie kan zich voordoen in de volgende omstandigheden:

 1. Er wordt een activiteit gemaakt en gesynchroniseerd met Adobe Target.
 2. Op een andere AEM wordt een activiteit onder hetzelfde merk en met dezelfde naam gemaakt. Synchronisatie van deze activiteit mislukt bij poging.

Deze situatie kan zich ook voordoen in de volgende omstandigheden:

 1. Er wordt een activiteit gemaakt en gesynchroniseerd met Adobe Target. De activiteit wordt dan geschrapt op AEM.
 2. Een activiteit wordt gecreeerd onder het zelfde merk en gebruikend de zelfde naam zoals de geschrapte activiteit. Synchronisatie van deze activiteit mislukt bij poging.

Gebruik altijd unieke namen voor activiteiten om synchronisatieproblemen te voorkomen. Als een activiteit er niet in slaagt te synchroniseren, kunt u de campagne in Adobe Target verwijderen die dezelfde naam gebruikt als die campagne niet wordt gebruikt.

NOTE
Wanneer u een campagne maakt in Adobe Target, wordt een eigenschap toegewezen met de naam thirdPartyId tOp elke campagne. Wanneer u de campagne in Adobe Target verwijdert, thirdPartyId wordt niet verwijderd. U kunt de thirdPartyId voor campagnes van verschillende types (AB, XT) en het kan niet manueel worden verwijderd. Geef elke campagne een unieke naam om dit probleem te voorkomen. campagnemenamen kunnen daarom niet opnieuw worden gebruikt in verschillende soorten campagnes.
Als u dezelfde naam gebruikt in hetzelfde type campagne, overschrijft u de bestaande campagne.
Als tijdens het synchroniseren de fout "Verzoek is mislukt. thirdPartyId bestaat al." Wijzig de naam van de campagne en synchroniseer opnieuw.
recommendation-more-help
5f6f1f67-8db1-40cb-84e9-024e65b9fc4c