Gegevens synchroniseren

U kunt tabellen synchroniseren van Microsoft Dynamics 365 naar Campagne en Campagne marketing metriek aan de Dynamica 365 van Microsoft. De synchronisatie wordt uitgevoerd door drie specifieke technische werkschema's: Microsoft Dynamics 365 to Campaign, Campaign to Microsoft Dynamics 365, Opt-In/Out. Zie deze sectie voor Meer informatie.

IMPORTANT
U moet de functie Microsoft Dynamics 365 to Campaign om rekening te houden met uw wijzigingen. Meer informatie

Tabellen van Microsoft Dynamics 365 toewijzen aan Campagne

De Microsoft Dynamics 365 to Campaign De pagina bevat een lijst met entiteiten in Microsoft Dynamics 365 en de aangepaste bronnen in Adobe Campaign waarmee deze worden gesynchroniseerd. U kunt nieuwe toewijzingen toevoegen, bestaande toewijzingen bewerken of verwijderen.

Hier volgt een beschrijving van elk van de kolommen in deze tabel:

 • MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE: in deze kolom wordt aangegeven welke entiteit in Microsoft Dynamics 365 de gegevensbron voor de toewijzing zal zijn.

 • CAMPAIGN TABLE: in deze kolom wordt aangegeven welke resource in Adobe Campaign de bestemming van de gegevens voor de toewijzing zal zijn.

 • ACTIONS: mogelijke acties worden hieronder vermeld:

  • Klik op de knop Edit pictogram om deze toewijzing te bewerken.

  • Gebruik de Delete pictogram om een tabeltoewijzing te verwijderen.

  • Klik op de knop Replay Data om alle gegevens in de tabel Microsoft Dynamics 365 opnieuw te synchroniseren. Normaal gesproken synchroniseert de integratietoepassing alleen de gegevens in Microsoft Dynamics 365 die onlangs zijn gewijzigd. Nochtans, in sommige gevallen (bijvoorbeeld, hebt u een verandering aangebracht of een fout gemaakt) zou u alle gegevens kunnen willen opnieuw worden gesynchroniseerd. In deze gevallen klikt u op deze knop en de volgende keer dat u het dialoogvenster Microsoft Dynamics 365 to Campaign synchroniseren.

   Als u op de knop Replay Data en de controles succesvol zijn, wordt het pictogram uitgeschakeld: het geeft aan dat de gegevens voor dit tabeltoewijzingspaar opnieuw worden gesynchroniseerd met de volgende uitvoering van het dialoogvenster Microsoft Dynamics 365 to Campaign workflow.

   U kunt niet selecteren om de gegevens opnieuw af te spelen wanneer het volgende waar is:

   • Als er 2.000.000 (of meer) punten in Achterlog metrisch verbonden aan zijn Microsoft Dynamics 365 to Campaign workflow (weergegeven in het dialoogvenster Workflows pagina)
   • Als er 2.000.000 of meer verslagen in de Lijst van de Dynamica 365 van Microsoft zijn

   Het aantal records dat opnieuw moet worden gesynchroniseerd, varieert. Als u een groot aantal records hebt, kan het enige tijd duren om het synchronisatieproces te voltooien. Zie de Backlog metrisch in de Workflows pagina's waarop de integratietoepassing werkt om het synchronisatieproces te voltooien.

   note important
   IMPORTANT
   U wordt ten zeerste aangeraden de integratieworkflow te stoppen wanneer u wijzigingen publiceert in Adobe Campaign Standard of Microsoft Dynamics 365. Toepasselijke wijzigingen zijn onder andere: updates van bronnen/entiteiten (en de bijbehorende velden), koppelingen, kolommen met id's enz. die momenteel door de integratie worden gebruikt.

Nieuwe toewijzing maken add-a-new-mapping

Voer de volgende stappen uit om een nieuwe toewijzing te maken:

 1. in de Microsoft Dynamics 365 to Campaign pagina, klikt u op de Add New Mapping knop.

 2. Gebruik de vervolgkeuzelijsten om Microsoft Dynamics 365 te selecteren en de lijsten van de Campagne aan kaart te brengen.
  De meeste andere invoer op de pagina is afhankelijk van de tabellen die u kiest.

  note note
  NOTE
  U kunt niet elke tabel meerdere keren toewijzen. Daarom zult u opmerken dat de dropdown selecties geen lijsten zullen omvatten die reeds in kaart zijn gebracht.
 3. Klikken OK om te bevestigen: de toepassing heeft een korte tijd nodig om veldinformatie in verband met de geselecteerde tabellen te lezen.

U kunt dan met de toewijzingsconfiguratie te werk gaan. Meer informatie

IMPORTANT
U kunt de tabellen op deze pagina alleen kiezen wanneer u de toewijzing eerst toevoegt. Zorg ervoor dat u de juiste tabellen hebt geselecteerd voordat u op de knop Save knop: als de tabel eenmaal is opgeslagen, worden de tabelselectievelden weergegeven alleen-lezen.

Een bestaande toewijzing bewerken

Als u een bestaande afbeelding bewerkt, ziet u dat de tabelselecties niet bewerkbaar zijn.

Dit gebeurt door ontwerp, omdat de invoer verderop op op de pagina is gebaseerd op de velden die aan deze tabellen zijn gekoppeld. Als u de tabellen wijzigt, worden alle aan deze tabellen gekoppelde velden ongeldig. Als u de tabel waarnaar u wilt toewijzen wilt wijzigen, gaat u terug naar de vorige pagina, verwijdert u de toewijzing die u wilt wijzigen en voegt u een nieuwe toewijzing toe.

Een afzonderlijke tabeltoewijzing configureren new-mapping-settings

In deze sectie zult u leren hoe te vormen een enkel toewijzing van één Microsoft Dynamics 365 tabel aan één Adobe Campaign tabel.

U kunt de volgende instellingen definiëren:

 • Tables: deze sectie bevat de naam van de tabel Microsoft Dynamics 365 en de tabel Campagne waaraan de tabel wordt toegewezen.
 • Field Mappings: leer meer in deze sectie
 • Field Replacements: leer meer in deze sectie
 • Filters: leer meer in deze sectie
 • Advanced Settings: leer meer in deze sectie

Veldtoewijzingen field-mappings

Primaire toetsen

Wanneer u een nieuwe Microsoft Dynamics 365 toevoegt aan de tabeltoewijzing Campagne, moet u het veld Id identificeren.

De primaire sleutel Microsoft Dynamics 365 is alleen-lezen omdat de toepassing deze detecteert.

Voor Campagne, moet u selecteren welk gebied de unieke sleutel zal zijn. Het moet als a worden gevormd Aangepaste bron CRM-id en mogen geen duplicaten bevatten.

NOTE
U kunt het veld Id alleen in de tabel kiezen als u Add New Mapping. Als u op de knop Bewerken klikt om een bestaande tabeltoewijzing te bewerken, is het veld Id alleen-lezen.

De primaire toetsen zijn altijd de eerste veldnamen die worden vermeld in het dialoogvenster Field Mappings sectie. Ter herinnering wordt het volgende pictogram rechts weergegeven om u eraan te herinneren dat dit de primaire toetsen zijn.

Andere veldtoewijzingen toevoegen

De Field Mappings kunt u andere veldtoewijzingen toevoegen dan de primaire toetsen. Als u een nieuwe toewijzing van een veld wilt toevoegen van Microsoft Dynamics 365 naar Adobe Campaign, klikt u op de knop Add new field mapping knop.

Selecteer de velden Microsoft Dynamics 365 en Campagne in de lijsten:

Deze lijsten bevatten de veldnamen die zijn gekoppeld aan de tabellen Microsoft Dynamics 365 en Campagne die u boven aan de pagina hebt geselecteerd.

De Apply updates Met switch kunt u bepalen of updates voor dit veld worden doorgegeven van Microsoft Dynamics 365 naar Campaign:

 • Als het wordt ingeschakeld , worden updates van de waarde(n) in Microsoft Dynamics 365 doorgegeven aan Adobe Campaign wanneer de updates plaatsvinden.

 • Als u hebt uitgeschakeld De waarde wordt doorgegeven wanneer gegevens voor het eerst worden geladen (of opnieuw worden afgespeeld), maar incrementele updates van het veld in Microsoft Dynamics 365 worden niet doorgegeven.

NOTE
Klik op de knop Apply updates kolomkop die moet worden bijgewerkt alles van de schakelaars aan of uit.

Als u veldwaarden selecteert, wordt het gegevenstype weergegeven onder de vervolgkeuzemenu's. Dit is iets waarmee u rekening moet houden wanneer u waarden van het ene veld naar het andere toewijst.

NOTE
U kunt niet meerdere Microsoft Dynamics 365-velden toewijzen aan één Campagneveld.

Veldvervangingen field-replacements

Gebruik de Add New Field Replacement om een nieuwe veldvervanging te definiëren.

Met veldvervangingen kunt u het volgende identificeren:

 • een veldnaam Microsoft Dynamics 365 (die hierboven is toegevoegd in de sectie veldtoewijzingen),
 • een bestaande waarde (die bestaat in Microsoft Dynamics 365), en
 • een nieuwe waarde om naar Adobe Campaign te schrijven

Er wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven voor picklist, opsomming en Booleaanse waarden. Een tekstvak wordt gebruikt voor andere tekenreeks- en numerieke typen.

Filters filters

Gebruik de Add New Filter knoop om te selecteren welke Dynamica 365 van Microsoft verslagen aan Campagne zullen worden verspreid. U kunt elk veld kiezen dat is gekoppeld aan een record om aan filters toe te voegen (de veldnaam hoeft niet aan de veldtoewijzingen te worden toegevoegd).

U geeft een filter op door de volgende informatie in te vullen:

 • Microsoft Dynamics 365, veldnaam
 • een vergelijkingswaarde, en
 • een waarde (uit Microsoft Dynamics 365) Als de veldnaam, vergelijking en waarde voor een bepaalde record de waarde true oplevert, wordt de record doorgegeven aan Adobe Campaign.

U kunt kiezen hoe deze filters worden geëvalueerd door het invoerlabel in te stellen Choose the filter comparison operator. Als u en, moeten alle filters waar zijn om een verslag aan Campaign te worden verspreid. Als u of, wordt de record doorgegeven als een van deze waarden true oplevert.

De optie Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? Hiermee bepaalt u of records die zijn uitgefilterd, uit Campagne moeten worden verwijderd. Als u Nee dan blijven de gegevens in Adobe Campaign bewaard. Selecteren Ja om ze te laten verwijderen door de integratielogica.

NOTE
Als er geen filters worden toegevoegd, worden alle gewijzigde records doorgegeven aan Adobe Campaign.

Geavanceerde instellingen advanced-settings

U kunt de volgende aanvullende opties instellen wanneer u een toewijzing configureert:

 • Stel de Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? optie voor Ja, als u verwijderingen die voorkomen in Microsoft Dynamics 365 wilt doorgeven aan het corresponderende veld in Adobe Campaign (op basis van de veldnaamtoewijzing). Selecteren Nee schrappingen in Microsoft Dynamics 365 negeren.

 • Stel de Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? optie voor Nee als u aan Campaign wilt verspreiden de vertoningswaarde verbonden aan Microsoft Dynamics 365 picklist. Selecteren Ja om de technische waarde te verspreiden.

Campagne-marketinggebeurtenissen synchroniseren met Microsoft Dynamics 365

De Campaign to Microsoft Dynamics 365 kunt u identificeren welke e-mailmarketinggebeurtenissen van Adobe Campaign aan Microsoft Dynamics 365 worden toegewezen.

De vier metriek die u kunt controleren zijn: Verzenden, Klikken, Openen, en Bounces.

Selecteren Ja om te bevestigen dat u gebeurtenissen van dat type aan de Dynamica 365 van Microsoft wilt stromen.

Klikken hier voor meer informatie over deze e-mailgebeurtenisstromen.

Workflow voor in- en uitschakelen opt-in-out-wf

De In-/uitschakelen Met de workflow kunt u de stroom van de gegevens voor in- en uitschakelen tussen Microsoft Dynamics 365 en Adobe Campaign identificeren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de gegevens zijn gekoppeld aan de Microsoft Dynamics 365-entiteit "contact" en het "profiel" van de Adobe Campaign-resource.

Meer informatie over Afmelden in deze sectie.

Houd er rekening mee dat u op Opslaan moet klikken om uw selecties op te slaan. Vergeet ook niet dat u het dialoogvenster Campagne voor Microsoft Dynamics 365 en klik vervolgens op Afspelen voor de integratie om uw wijzigingen op te nemen.

Richting voor in- en uitsynchroniseren

Hieronder vindt u een lijst met beschikbare opties voor het synchroniseren van gegevens:

 • Disabled: als deze optie is geselecteerd, wordt er geen informatie over in- en uitschakelen verplaatst tussen Adobe Campaign en Microsoft Dynamics 365.

 • Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign): deze optie wordt gebruikt om de optie voor het in- en uitschakelen van Microsoft Dynamics 365 alleen naar Adobe Campaign te sturen. Met de integratietoepassing kunt u de flow in dit scherm niet configureren. Klik in plaats daarvan op de knop Save button en navigeer naar de Microsoft Dynamics 365 to Campaign workflow. In deze workflow kunt u de toewijzing van contactpersonen/profieltabellen bewerken om te bepalen hoe u wilt dat uw velden voor in- en uitschakelen worden toegewezen.

 • Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365): deze optie maakt het Toewijzingen sectie. Met deze invoer kunt u bepalen in welke Adobe Campaign-velden gegevens worden toegewezen aan welke velden in Microsoft Dynamics 365. Dit betekent dat als u een waarde in de Dynamica 365 van Microsoft manueel bijwerkt dan zijn waarde door de waarde van Adobe Campaign zou worden beschreven als het gebeurt te veranderen.

 • Bidirectional: deze optie maakt het Toewijzingen sectie. Met deze paren wordt aangegeven welke velden in Microsoft Dynamics 365 en Adobe Campaign aan elkaar worden toegewezen. Meer informatie.

Toewijzingen

Deze sectie is alleen van toepassing wanneer het veld voor de richting van de synchronisatie-optie in- en uitschakeling is ingesteld op Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365) of Bidirectional. U kunt opgeven welke velden in Microsoft Dynamics 365 worden toegewezen aan wat er in Adobe Campaign wordt ingevoerd.

De Microsoft Dynamics 365-veldnamen bevatten alle namen van het type. boolean.

De Adobe Campaign-veldnamen zijn een vaste set waarden die specifiek zijn voor opt-in/out. De Adobe Campaign-veldnamen zijn een vaste set waarden die specifiek zijn voor opt-in/out. De reeks waarden in deze lijst kan niet worden gewijzigd.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff