Toegangsrechten externe database remote-database-access-rights

Ten eerste, zodat de gebruiker bewerkingen kan uitvoeren op een externe database via FDA, moet de laatste een specifiek benoemd recht hebben in Adobe Campaign.

 1. Selecteer de Administration > Access Management > Named Rights in de Adobe Campaign Explorer.

 2. Maak een nieuw recht door het gekozen label op te geven.

 3. De Name veld moet de volgende notatie hebben gebruiker:base@server, waarbij:

  • user komt overeen met de naam van de gebruiker in de externe database.

  • basis komt overeen met de naam van de externe database.

  • server komt overeen met de naam van de externe databaseserver.

   note note
   NOTE
   De :base onderdeel is optioneel in Oracle.
 4. Sla de benoemde versie op en koppel deze aan de gekozen gebruiker in het menu Administration > Access Management > Operators knooppunt van de Adobe Campaign Explorer.

Als u vervolgens de gegevens in een externe database wilt verwerken, moet de Adobe Campaign-gebruiker ten minste schrijfrechten voor de database hebben om werktabellen te kunnen maken. Deze worden automatisch verwijderd door Adobe Campaign.

In het algemeen zijn de volgende rechten noodzakelijk:

 • CONNECT: verbinding met de externe database,
 • Gegevens LEZEN: alleen-lezen toegang tot tabellen met klantgegevens,
 • 'MetaData' lezen: toegang tot de catalogi van servergegevens om de tabelstructuur te verkrijgen;
 • LADEN: massa-belasting in werktafels (vereist bij het werken aan verzamelingen en verbindingen);
 • MAKEN/NEERZETTEN for TABEL/INDEX/PROCEDURE/FUNCTIE (alleen voor werktabellen die door Adobe Campaign worden gegenereerd),
 • VERKLAREN (aanbevolen): voor het toezicht op prestaties in geval van problemen,
 • Gegevens SCHRIJVEN (afhankelijk van het integratiescenario).

De gegevensbestandbeheerder moet deze rechten met de rechten aanpassen specifiek voor elke gegevensbestandmotor. Raadpleeg de onderstaande sectie voor meer informatie.

FDA-rechten fda-rights

Snowflake
Opnieuw
Oracle
SQLServer
PostgreSQL
MySQL
Verbinding maken met externe database
GEBRUIK OP WAREHOUSE, GEBRUIK OP DATABASE EN GEBRUIK OP SCHEMA-privileges
Een gebruiker maken die is gekoppeld aan de AWS-account
SESSIEBEVOEGDHEID MAKEN
machtiging CONNECT
CONNECT-bevoegdheid
Een gebruiker maken die is gekoppeld aan een externe host die ALLE PRIVILEGES heeft
Tabellen maken
TABEL MAKEN OP SCHEMA-voorrecht
BEVOEGDHEID MAKEN
TABELvoorrecht MAKEN
TABEL MAKEN, machtiging
BEVOEGDHEID MAKEN
BEVOEGDHEID MAKEN
Indexen maken
N.v.t.
BEVOEGDHEID MAKEN
INDEX OF CREEER OM HET EVEN WELKE INDEXBEVOEGDHEID
ALTER-machtiging
BEVOEGDHEID MAKEN
INDEX-bevoegdheid
Functies maken
FUNCTIE MAKEN VOOR SCHEMA-BEVOEGDHEID
GEBRUIK OP TAALvoorrecht om externe pythonuscripts aan te roepen
PROCEDURE MAKEN OF EEN PROCESBEVOEGDHEID MAKEN
FUNCTIE MAKEN, machtiging
GEBRUIKSRECHT
ROUTINE-bevoegdheden MAKEN
Procedures maken
N.v.t.
GEBRUIK OP TAALvoorrecht om externe pythonuscripts aan te roepen
PROCEDURE MAKEN OF EEN PROCESBEVOEGDHEID MAKEN
TOESTEMMING VOOR PROCEDURE MAKEN
USAGE-bevoegdheid (procedures zijn functies)
ROUTINE-bevoegdheden MAKEN
Objecten verwijderen (tabellen, indexen, functies, procedures)
Het object in eigendom hebben
Het object in eigendom of supergebruiker zijn
WILLEKEURIGE <-object > bevoegdheid VERWIJDEREN
ALTER-machtiging
Tabel: eigenaar van tabel Index: eigenaar van index Functie: eigenaar van functie
DROP-voorrecht
Uitvoeringen controleren
BEVOEGDHEID MONITOR voor het vereiste object
Geen bevoegdheid vereist om de opdracht EXPLAIN te gebruiken
INSERT en SELECT privilege en vereiste bevoegdheid om de instructie uit te voeren waarvoor het EXPLAIN-PLAN is gebaseerd op
SHOWPLAN-machtiging
Geen bevoegdheid vereist om instructie EXPLAIN te gebruiken
SELECT, bevoegdheid
Gegevens schrijven
INSERT- en/of UPDATE-bevoegdheden (afhankelijk van schrijfbewerking)
Rechten INVOEGEN en BIJWERKEN
TABELrechten INVOEGEN en BIJWERKEN of INVOEGEN en BIJWERKEN
Machtigingen INVOEGEN en BIJWERKEN
Rechten INVOEGEN en BIJWERKEN
Rechten INVOEGEN en BIJWERKEN
Gegevens in tabellen laden
WERKGEBIED MAKEN OP SCHEMA, SELECTEREN en INVOEGEN in de rechten voor de doeltabel
SELECTEREN EN INVOEGEN, rechten
SELECTEREN EN INVOEGEN, rechten
BULKBEWERKINGEN INVOEGEN, BEHEREN en TABELmachtigingen WIJZIGEN
SELECTEREN EN INVOEGEN, rechten
Bestandsrechten
Toegang tot clientgegevens
SELECTEREN OP (TOEKOMSTIGE) TABLE(S)- OF WEERGAVEBEVOEGDHEDEN
SELECT, bevoegdheid
SELECTEER OF SELECTEER EEN TABELBEHEER
machtiging SELECTEREN
SELECT, bevoegdheid
SELECT, bevoegdheid
Toegang tot metagegevens
SELECTEER INFORMATIE_SCHEMA-SCHEMA-voorrecht
SELECT, bevoegdheid
Geen bevoegdheid vereist voor gebruik van DESCRIBE-instructie
machtiging DEFINITIE WEERGEVEN
Geen bevoegdheid vereist voor het gebruik van de opdracht "\d table"
SELECT, bevoegdheid
DB2 UDB
Teradata
InfiniDB
Sybase IQ/Sybase ASE
Netezza
AsterData
Verbinding maken met externe database
CONNECT-autoriteit
CONNECT-bevoegdheid
Een gebruiker maken die is gekoppeld aan een externe host die ALLE PRIVILEGES heeft
Geen toestemming vereist om de instructie CONNECT te gebruiken
Geen bevoegdheid vereist
CONNECT-bevoegdheid
Tabellen maken
CREATETAB-instantie
CREATE TABLE or TABLE, trefwoord
BEVOEGDHEID MAKEN
RESOURCE Authority en CREATE permission
TABLE-bevoegdheid
BEVOEGDHEID MAKEN
Indexen maken
INDEX-bevoegdheid
INDEX- of INDEX-trefwoord MAKEN
INDEX-bevoegdheid
RESOURCE Authority en CREATE permission
INDEX-bevoegdheid
BEVOEGDHEID MAKEN
Functies maken
IMPLICIT_SCHEMA-autoriteit of CREATEIN-voorrecht
trefwoord FUNCTIE OF FUNCTIE MAKEN
ROUTINE-bevoegdheden MAKEN
RESOURCE-instantie of DBA-instantie voor Java-functies
FUNCTIE, voorrecht
FUNCTIE-bevoegdheden MAKEN
Procedures maken
IMPLICIT_SCHEMA-autoriteit of CREATEIN-voorrecht
PROCEDURE OF PROCEStrefwoord MAKEN
ROUTINE-bevoegdheden MAKEN
BRONNEN
PROCESBEVOEGDHEID
FUNCTIE-bevoegdheden MAKEN
Objecten verwijderen (tabellen, indexen, functies, procedures)
DROPIN-bevoegdheid of -BEHEER of -bevoegdheid voor het bezit van het object
DROP < object > of objectgerelateerd trefwoord
DROP-voorrecht
Eigenaar van het object of de DBA-instantie
DROP-voorrecht
Het object in eigendom hebben
Uitvoeringen controleren
EXPLAIN-instantie
Geen bevoegdheid vereist om instructie EXPLAIN te gebruiken
SELECT, bevoegdheid
Alleen een systeembeheerder kan sp_showplan uitvoeren
Geen bevoegdheid vereist om instructie EXPLAIN te gebruiken
Geen bevoegdheid vereist om instructie EXPLAIN te gebruiken
Gegevens schrijven
Rechten of DATAACCESS-instantie INVOEGEN en bijwerken
Rechten INVOEGEN en BIJWERKEN
Rechten INVOEGEN en BIJWERKEN
Machtigingen INVOEGEN en BIJWERKEN
Rechten INVOEGEN en BIJWERKEN
Rechten INVOEGEN en BIJWERKEN
Gegevens in tabellen laden
LAADINSTANTIE
U kunt privileges SELECTEREN en INVOEGEN om respectievelijk KOPIËREN NAAR en KOPIËREN UIT instructies te gebruiken
Bestandsrechten
Ben de eigenaar van de lijst of ALTER toestemming. Afhankelijk van - gl optie, zou de LIJST van de Lading slechts kunnen worden uitgevoerd als de gebruiker de gezag DBA heeft
SELECTEREN EN INVOEGEN, rechten
SELECTEREN EN INVOEGEN, rechten
Toegang tot clientgegevens
Rechten of DATAACCESS-instantie INVOEGEN/BIJWERKEN
SELECT, bevoegdheid
SELECT, bevoegdheid
machtiging SELECTEREN
SELECT, bevoegdheid
SELECT, bevoegdheid
Toegang tot metagegevens
Geen toestemming vereist om de verklaring van DESCRIBE te gebruiken
Toon bevoegdheid
SELECT, bevoegdheid
Geen toestemming vereist om de instructie DESCRIBE te gebruiken
Geen bevoegdheid vereist voor het gebruik van de opdracht "\d table"
Geen bevoegdheid vereist om SHOW-opdracht te gebruiken
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1