setAttr.rootElement setattr-rootelement

속성을 FXG 루트 요소로 설정합니다.

setAttr.rootElement={ *attributeName*= *attributeValue*%26 *attributeName*= *attributeValue*}

이 명령은 루트 요소의 속성을 조작할 수 있습니다.

section-2758a6e316c34b99b13b02147e5973bb

다음 루트 요소가 있는 경우:

<Graphic version="1.0" viewHeight="692" viewWidth="792" s7:appVersion="1.0.0.11" ai:appVersion="14.0.0.367" d:id="1" xmlns="http://ns.adobe.com/fxg/2008" xmlns:ai="http://ns.adobe.com/ai/2008" xmlns:d="http://ns.adobe.com/fxg/2008/dt" xmlns:s7="http://ns.adobe.com/S7FXG/2008">

다음 명령을 적용한 후:

setAttr.rootElement={viewHeight=300%26viewWidth=200}

이제 루트 요소가 다음으로 변경되었습니다.

<Graphic xmlns="http://ns.adobe.com/fxg/2008" xmlns:ai="http://ns.adobe.com/ai/2008" xmlns:d="http://ns.adobe.com/fxg/2008/dt" xmlns:s7="http://ns.adobe.com/S7FXG/2008" ai:appVersion="14.0.0.367" d:id="1" s7:appVersion="1.0.0.11" version="1.0" viewHeight="300" viewWidth="200">

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49