Chromecast 元数据键

可以分别在媒体和广告信息对象上设置标准视频和广告元数据。调用跟踪 API 之前,使用视频/广告元数据的常量键设置包含信息对象中标准元数据的字典。有关标准元数据常量的完整列表,请参阅下表,随后是对应的示例。

元数据常量

元数据名称 上下文数据键 常量名称
节目 a.media.show ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.SHOW
a.media.season ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.SEASON
剧集 a.media.episode ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.EPISODE
资产 a.media.asset ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.TMS_ID
流派 a.media.genre ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.GENRE
首次播放日期 a.media.airDate ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.FIRST_AIR_DATE
首次数字化播放日期 a.media.digitalDate ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.FIRST_DIGITAL_DATE
评级 a.media.rating ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.RATING
创作者 a.media.originator ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.ORIGINATOR
网络 a.media.network ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.NETWORK
节目类型 a.media.type ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.SHOW_TYPE
广告载入 a.media.adLoad ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.AD_LOAD
MVPD a.media.pass.mvpd ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.MVPD
已授权 a.media.pass.auth ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.AUTHORIZED
播出时段 a.media.dayPart ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.DAY_PART
信息源 a.media.feed ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.FEED
流格式 a.media.format ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.STREAM_FORMAT

广告元数据常量

元数据名称 上下文数据键 常量名称
广告商 a.media.ad.advertiser ADBMobile.media.AdMetadataKeys.ADVERTISER
促销活动 ID a.media.ad.campaign ADBMobile.media.AdMetadataKeys.CAMPAIGN_ID
创作 ID a.media.ad.creative ADBMobile.media.AdMetadataKeys.CREATIVE_ID
版面 ID a.media.ad.placement ADBMobile.media.AdMetadataKeys.PLACEMENT_ID
网站 ID a.media.ad.site ADBMobile.media.AdMetadataKeys.SITE_ID
创作 URL a.media.ad.creativeURL ADBMobile.media.AdMetadataKeys.CREATIVE_URL

Chromecast 实施示例

视频

// setting Standard Video Metadata as context data on trackLoad API mediaContextData = { } 
mediaMetadata["videotype"] = "episode"; 
 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.SHOW] = "sample show"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.SEASON] = "sample season"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.EPISODE] = "sample episode"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.TMS_ID] = "sample tms_id"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.GENRE] = "sample genre"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.FIRST_AIR_DATE] = "sample first_air_date"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.FIRST_DIGITAL_DATE] = "sample first_digital_date"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.RATING] = "sample rating"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.ORIGINATOR] = "sample originator"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.NETWORK] = "sample network"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.SHOW_TYPE] = "sample show type"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.AD_LOAD] = "sample ad load"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.MVPD] = "sample mvpd"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.AUTHORIZED] = "sample authorized"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.DAY_PART] = "sample day_part"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.FEED] = "sample feed"; 
standardVideoMetadata[ADBMobile.media.VideoMetadataKeys.STREAM_FORMAT] = "sample format"; 
 
var mediaObject = ADBMobile.media.createMediaObject(content.name, content.id, content.length, content.streamType); 
mediaObject[ADBMobile.media.MediaObjectKey.StandardVideoMetadata] = standardVideoMetadata; 
ADBMobile.media.trackSessionStart(mediaObject, mediaMetadata); 

音频

// setting Standard Audio Metadata as context data on trackLoad API mediaContextData = { } 
mediaMetadata["audiotype"] = "podcast"; 
var standardAudioMetadata = {}; 
standardAudioMetadata[ADBMobile.media.AudioMetadataKeys.ARTIST] = “sample artist”; 
standardAudioMetadata[ADBMobile.media.AudioMetadataKeys.ALBUM] = "sample album" ; 
standardAudioMetadata[ADBMobile.media.AudioMetadataKeys.LABEL] = "sample label"; 
standardAudioMetadata[ADBMobile.media.AudioMetadataKeys.AUTHOR] = "sample author" ; 
standardAudioMetadata[ADBMobile.media.AudioMetadataKeys.STATION] = "sample station " ; 
standardAudioMetadata[ADBMobile.media.AudioMetadataKeys.PUBLISHER] = "sample publisher"; 
 
var mediaObject = ADBMobile.media.createMediaObject(content.name, content.id, content.length, content.streamType, content.mediaType); 
mediaObject[ADBMobile.media.MediaObjectKey.StandardAudiooMetadata] = standardAudiooMetadata; 
ADBMobile.media.trackSessionStart(mediaObject, mediaMetadata); 

广告

// setting Standard Ad Metadata as context data on ad start event 
var standardAdMetadata = {}; 
standardAdMetadata[ADBMobile.media.AdMetadataKeys.CAMPAIGN_ID] = “sample campaign”; 
standardAdMetadata[ADBMobile.media.AdMetadataKeys.ADVERTISER] = "sample advertiser" ; 
standardAdMetadata[ADBMobile.media.AdMetadataKeys.CREATIVE_ID] = "sample creativeid"; 
standardAdMetadata[ADBMobile.media.AdMetadataKeys.PLACEMENT_ID] = "sample placement id" ; 
standardAdMetadata[ADBMobile.media.AdMetadataKeys.SITE_ID] = "sample site id" ; 
standardAdMetadata[ADBMobile.media.AdMetadataKeys.CREATIVE_URL] = "sample creative url"; 
 
var adObject = ADBMobile.media.createAdObject(ad.name, ad.id, ad.position, ad.length); 
adObject[ADBMobile.media.MediaObjectKey.StandardAdMetadata] = standardVideoMetadata; 
 
ADBMobile.media.trackEvent(ADBMobile.media.Event.AdStart, this._player.getAdInfo(), adContextData);

在此页面上