iOS metadata keys

iOS API Reference

From ADBStandardMetadataKeys.h:

Video Metadata Keys

Constant name Description Type
ADBVideoMetadataKeySHOW Show Video
ADBVideoMetadataKeySEASON Season Video
ADBVideoMetadataKeyEPISODE Episode Video
ADBVideoMetadataKeyASSET_ID Asset Video
ADBVideoMetadataKeyGENRE Genre Video
ADBVideoMetadataKeyFIRST_AIR_DATE First air date Video
ADBVideoMetadataKeyFIRST_DIGITAL_DAT First digital date Video
ADBVideoMetadataKeyRATING Rating Video
ADBVideoMetadataKeyORIGINATOR Originator Video
ADBVideoMetadataKeyNETWORK Network Video
ADBVideoMetadataKeySHOW_TYPE Show type Video
ADBVideoMetadataKeyAD_LOAD Ad load Video
ADBVideoMetadataKeyMVPD mvpd Video
ADBVideoMetadataKeyAUTHORIZED Authorization Video
ADBVideoMetadataKeyDAY_PART Day part Video
ADBVideoMetadataKeyFEED Feed Video
ADBVideoMetadataKeySTREAM_FORMAT Stream format Video

Audio Metadata Keys

Constant name Description Type
ADBAudioMetadataKeyALBUM Show Audio
ADBAudioMetadataKeyARTIST Season Audio
ADBAudioMetadataKeyAUTHOR Season Audio
ADBAudioMetadataKeyLABEL Episode Audio
ADBAudioMetadataKeyPUBLISHER Asset Audio
ADBAudioMetadataKeySTATION Genre Audio

Ad Metadata Keys

Constant name Description Type
ADBAdMetadataKeyADVERTISER Advertiser Ad
ADBAdMetadataKeyCAMPAIGN_ID Campaign Id Ad
ADBAdMetadataKeyCREATIVE_ID Creative Id Ad
ADBAdMetadataKeyPLACEMENT_ID Placement Id Ad
ADBAdMetadataKeySITE_ID Site Id Ad
ADBAdMetadataKeyCREATIVE_URL Creative Url Ad

On this page