Dataelement

OBSERVERA

Adobe Experience Platform Launch har omklassificerats som en serie datainsamlingstekniker i Adobe Experience Platform. Som ett resultat av detta har flera terminologiska förändringar införts i produktdokumentationen. Se följande dokument för en konsoliderad hänvisning till terminologiska förändringar.

Dataelement är byggstenarna för dataordlistan (eller datamappningen). Använd dataelement för att samla in, ordna och leverera data över marknadsförings- och annonseringsteknologier.

Ett enskilt dataelement är en variabel vars värde kan mappas till frågesträngar, URL:er, cookie-värden, JavaScript-variabler och så vidare. Du kan referera till det här värdet genom dess variabelnamn i hela Adobe Experience Platform. Den här samlingen dataelement blir en ordbok med definierade data som du kan använda för att skapa regler (händelser, villkor och åtgärder). Den här dataordlistan delas mellan taggar och kan användas med alla tillägg som du har lagt till i egenskapen.

VIKTIGT

Ändringarna börjar inte gälla förrän de är publicerad.

Använd dataelement i så stor omfattning som möjligt genom hela regelskapandet för att konsolidera definitionen av dynamiska data och förbättra effektiviteten i taggningsprocessen. Du definierar dataregler en gång och använder dem sedan på flera ställen.

Begreppet återanvändbara dataelement är mycket kraftfullt och du bör använda dem som bästa praxis.

Om det till exempel finns ett visst sätt att referera till sidnamn eller produkt-ID:n eller hämta information från frågesträngsparametrar från en filialmarknadsföringslänk eller från AdWordso.s.v. kan du skapa ett datalexikon (dataelement) genom att hämta information från dess källa och sedan använda dessa data i olika taggregler.

Anta att du använder ett visst sidnamnsschema genom att referera till ett datalager, document.title eller en title-tagg på webbplatsen. Med taggar i Adobe Experience Platform kan du skapa ett dataelement som en enda referenspunkt för den aktuella datapunkten. Du kan sedan använda det här dataelementet i alla regler som behöver referera till sidnamnet. Om du av någon anledning i framtiden bestämmer dig för att ändra sättet som du refererar till sidnamnet (du har till exempel refererat till document.title men du vill nu referera till ett visst datalager) behöver du inte redigera många olika regler för att ändra den referensen. Du ändrar bara referensen en gång i dataelementet och alla regler som refererar till det dataelementet uppdateras automatiskt.

OBSERVERA

Om det inte finns någon referens till ett dataelement i en regel, läses det inte in på någon sida om det inte anropas specifikt i det anpassade skriptet

Dataelement fylls i med data när de används i regler eller när de anropas manuellt i ett skript. På en hög nivå:

 1. Skapa ett dataelementom du inte redan har gjort det.
 2. Använd dataelementet i en regel eller ett eget skript.

Användning av dataelement

I regler

Du kan använda dataelement i redigeringsgränssnittet för regler genom att använda sökrutan för att hitta dataelementets namn.

I anpassat skript

Du kan använda dataelement i egna skript med _satellite objektsyntax:

_satellite.getVar('data element name');

Skapa ett dataelement

Dataelement är byggstenarna för regler. Med dataelement kan du skapa ett datalexikon (eller datamappning) med vanliga objekt på en sida, oavsett varifrån de kommer (frågesträngar, URL:er eller cookie-värden) för alla objekt som finns på webbplatsen.

 1. Öppna sidan Egenskaper Data Elements tabbtangenten och sedan Create New Data Element.

 2. Namnge dataelementet.

 3. Välj ett tillägg och skriv.

  De tillgängliga elementtyperna för data bestäms av tillägget. Information om vilka typer som finns tillgängliga med Core-taggtillägget finns i Typer av dataelement.

 4. Ange eventuell begärd information om den valda typen i de angivna fälten.

 5. (Valfritt) Ange ett standardvärde.

  Om du inte markerar det här alternativet finns det inget standardvärde. De flesta användare låter detta vara i standardläge. Olika system hanterar en tom variabel på olika sätt. Vissa användare väljer att ange något som "none" eller "n/a" så att de kan skapa en konsekvent rapportering när dataelementet inte returnerar något värde.

 6. Välj om ett värde med gemener ska framtvingas och om radbrytningar och mellanslag ska tas bort.

 7. Välj en varaktighet.

  De tillgängliga alternativen är:

  • Ingen
   • Värdet lagras inte.
  • Sidvy
   • Värdet lagras i en JavaScript-variabel tills sidan uppdateras eller en ny sida läses in.

   • Kan skapas och anges i skript med _satellite objektsyntax:

    _satellite.setVar('data_element_name')

  • Session
   • Värdena behålls i webbläsarens sessionslagring tills webbläsarfliken stängs.
   • Tillgängligt under hela webbplatsbesöket.
  • Besökare
   • Värdet lagras oändligt i webbläsarens lokala lager.
 8. Välj Save.

När du skapar eller redigerar element kan du spara och bygga på aktivt bibliotek. Ändringen sparas omedelbart i biblioteket och en bygge körs. Byggets status visas. Du kan också skapa ett nytt bibliotek från Active Library listruta.

Typer av dataelement

Dataelementtyperna bestäms av tillägget. Det finns ingen begränsning för de typer som kan skapas.

I följande avsnitt beskrivs de typer av dataelement som finns i Core-tillägget. Andra tillägg använder andra typer av dataelement.

Alla tillgängliga domäncookies kan refereras i fältet för cookie-namn.

Exempel:

cookieName

Egen kod

Du kan ange egen JavaScript i användargränssnittet genom att välja Open Editor och infoga kod i redigeringsfönstret.

En return-programsats krävs i redigeringsfönstret för att ange vilket värde som ska anges som dataelementvärde. Om en return-programsats inte ingår tolkas dataelementet som undefined. Detta utlöser reservkontrollen för att leta efter ett lagrat värde och sedan ett standardvärde om det inte finns något lagrat värde.

Exempel:

var pageType = $('div.page-wrapper').attr('class').split('')[1];
if (window.location.pathname == '/') {
 return 'homepage';
} else {
 return pageType;
}

Anpassad kod kan acceptera event -objektet från anropsregeln som ett argument. Detta gör att koden kan läsa värdet där.

Exempel:

// `event` is the default object provided by the rule
var eventType = event.$type;
return eventType; // if this data element is called from a "DOM Ready" event, then `core.dom-ready` is returned

Du kan sedan använda detta i egna skript med _satellite objektsyntax:

// event refers to the calling rule's event
var rule = _satellite.getVar('return event rule', event);

Vid användning av procent (%) behöver du bara ange dataelementets namn. Du behöver inte ange event.

%data element name%

DOM-attribut

Alla elementvärden kan hämtas, till exempel en div- eller H1-tagg.

Exempel:

CSS-väljarkedja:

id#dc logo img

Hämta värdet för:

src

JavaScript-variabel

Alla tillgängliga JavaScript-objekt eller -variabler kan refereras med sökvägsfältet.

Om du vill samla in JavaScript-variabler eller objektegenskaper i koden och använda dem med något av dina tillägg eller regler, kan dataelement användas för att hämta dessa värden. På så sätt kan du referera till dataelementet i alla regler, och om datakällan ändras behöver du bara ändra referensen till källan (dataelementet) på ett ställe i användargränssnittet för datainsamling.

Anta att koden innehåller en JavaScript-variabel som kallas Page_Name, så här:

<script>
 //data layer
 var Page_Name = "Homepage"
</script>

Du måste ange sökvägen till variabeln när du skapar dataelementet.

Om du använder ett datainsamlarobjekt som en del av datalagret använder du bara punktnotation i sökvägen för att referera till det objekt och den egenskap som du vill hämta till dataelementet, som _myData.pageName, eller digitalData.pageName, osv.

Exempel:

window.document.title

Lokal lagring

Ange namnet på ditt lokala lagringsobjekt i Local Storage Item Name fält.

Med lokal lagring kan webbläsare lagra information från sida till sida (https://www.w3schools.com/html/html5_webstorage.asp). Lokal lagring fungerar mycket som cookies, men är mycket större och mer flexibel.

Använd det angivna fältet för att ange värdet som du skapade för ett lokalt lagringsobjekt, till exempel lastProductViewed.

Sidinformation

Använd dessa datapunkter för att samla in sidinformation som kan användas i regellogiken eller för att skicka information till Analytics eller externa spårningssystem.

Du kan välja något av följande sidattribut som ska användas i dataelementet:

 • URL
 • Värdnamn
 • Bannamn
 • Protokoll
 • Referent
 • Titel

Frågesträngsparameter

Ange en enda URL-parameter i URL Parameter fält.

Endast namnavsnittet är nödvändigt och alla specialdesigners som "?" eller "=" ska utelämnas

Exempel:

contentType

Slumpmässigt tal

Använd det här dataelementet för att generera ett slumpmässigt tal. Det används ofta för att ta prov på data eller skapa ID:n, till exempel ett träff-ID. Det slumpmässiga talet kan också användas för att dölja eller salta känsliga data. Några exempel kan vara:

 • Generera ett träff-ID
 • Sammanfoga numret till en användartoken eller tidsstämpel för att säkerställa unikhet
 • Gör en enkelriktad hash av PII-data
 • Bestäm slumpmässigt när en undersökningsförfrågan ska visas på webbplatsen

Ange minimi- och maximivärden för det slumpmässiga talet.

Standardvärden:

Minimum: 0

Maximum: 1000000000

Sessionslagring

Ange namnet på sessionslagringsobjektet i Session Storage Item Name fält.

Sessionslagring liknar lokal lagring, förutom att data tas bort efter att sessionen har avslutats, medan lokala lager eller en cookie kan behålla data.

Beteende för besökare

På liknande sätt som i Sidinformation använder det här dataelementet vanliga beteendetyper för att utöka logiken i regler eller andra plattformslösningar.

Välj ett av följande attribut för besökarbeteende:

 • Landningssida
 • Trafikkälla
 • Minuter på plats
 • Antal sessioner
 • Antal sessionssidesvisningar
 • Antal sidvisningar under livstid
 • Är ny besökare

Några vanliga användningsområden:

 • Visa en enkät när en besökare har varit på webbplatsen i fem minuter
 • Om det här är besökets landningssida ska du fylla i en Analytics mått
 • Visa ett nytt erbjudande till besökaren efter X antal sessioner
 • Visa ett nyhetsbrev om detta är en förstagångsbesökare

Inbyggda dataelement

Du måste skapa ett anpassat dataelement i användargränssnittet för datainsamling om du tidigare har använt något av följande dataelement:

 • URI
 • Protokoll
 • Värdnamn

På denna sida