AEM Screens Notifications Service

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Admin
  Developer

AEM Screens Notifications Service, beskriver funktionen där du kan övervaka enhetsaktivitet.

Detta avsnitt behandlar följande ämnen:

 • Översikt
 • Konfigurerar e-postinställningar
 • E-postmeddelande
 • Exempel på användningsfall
FÖRSIKTIGHET

Denna AEM Screens-funktionalitet är endast tillgänglig om du har installerat AEM 6.3.2 Feature Pack 3 eller AEM 6.4.1 Screens Feature Pack 1.

Om du vill få tillgång till det här funktionspaketet måste du kontakta Adobe Support och begära åtkomst. När du har behörighet kan du hämta den från paketresursen.

Översikt

AEM Screens Notifications Service, gör att administratörer kan ta emot ett e-postmeddelande om en AEM inte pingar under en konfigurerbar tidsperiod.

Den här tjänsten kan konfigureras i OSGi-webbkonsolen.

Konfigurerar e-postinställningar

Följ stegen nedan för att konfigurera inställningarna för e-postmeddelanden:

 1. Öppna Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console.

 2. Öppna E-postövervakningstjänst för skärmar.

  screen_shot_2018-04-26at44602pm

 3. Definiera följande fält för att konfigurera inställningarna för e-postmeddelandet:

  Sökväg till enheter Ange sökvägen till de skärmprojekt som du vill övervaka. Banan är vanligtvis /home/users/screens/<Name of your project>.

  Om ditt projekt till exempel är Vi.butik använder du projektsökvägen som /home/users/screens/we-retail.

  OBSERVERA

  Ange projektsökvägen där enhetsanvändarna finns.

  Schemaläggningsfrekvens Ange en tid (t.ex. 17:00 eller 17:00) eller frekvens i timmar (t.ex. 1) som den här övervakaren ska skicka e-post med.

  Ping-timeout Detta anger intervallet i minuter efter vilket en enhet inte kan nås.

  SMTP-server Anger den SMTP-server som används för att skicka e-post.

  SMTP-port Ange SMTP-porten.

  Använd TLS TLS (Transport Layer Security) gör att du kan använda säker kommunikation med SMTP-servern.

  TLS rekommenderas för säker anslutning till företagets e-postservrar. Kontrollera med e-postadministratören om du har rätt värden.

  användarnamn Ange användarnamn för att skicka e-post.

  lösenord Ange lösenordet för att skicka e-post.

  Mottagare Ange mottagarens e-postadress.

  OBSERVERA

  Du kan bara ange en e-postadress. Skapa en grupp eller distributionslista med de relevanta användarna för att kunna skicka ett större e-postmeddelande.

 4. Klicka Spara för att konfigurera övervakningsaktiviteten via ett e-postmeddelande för din AEM Screens-enhet.

E-postmeddelande

När du har angett konfigurationen för dina e-postmeddelanden får du ett e-postmeddelande som innehåller länken till den faktiska enheten som rapporteras om inaktivitet.

Om du får åtkomst till den länken kommer du direkt till kontrollpanelen för enheten.

E-postmeddelanden skickas endast om det finns minst en enhet som inte har pingats för den angivna pingtidsgränsen och som fortfarande inte pingas när e-postmeddelandet genereras.

Exempel på användningsfall

I följande exempel beskrivs ett fåtal referensscenarier för att konfigurera egenskaperna från E-postövervakningstjänsten för skärmar.

Scenario 1:

Om du ställer in schemafrekvensen till 1:00 och pingtidsgränsen till 60 får du ett e-postmeddelande som bekräftar inaktivitet på enheten om skärmarna inte växlar mellan 12:00 och 13:00.

Scenario 2:

Om du ställer in schemafrekvensen till 1 och ping-tidsgränsen till 60, kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar enhetens inaktivitet om skärmenheten inte växlar mellan en gång vid en viss tidpunkt på dagen.

På denna sida